Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Evolučný manifest
05-03-2002 / Martin Hanus / Rôzne

Preambula

Súc si vedomí vlastnej zodpovednosti, súc naplnení obavami z prehlbujúcej sa sterility, ba dokonca spiatočníctva vo vývoji slovenskej spoločnosti, súc oddaní myšlienkam súcitného liberálneho konzervativizmu, súc prestúpení úctou k pravde a láske, pozemskej i éterickej, nám náš kategorický imperatív káže vyjadriť sa k ťaživým otázkam dneška s poukázaním na ich odpovede, verné odkazu našich starých otcov a mám, prirodzene neopomínajúc transcendentálny presah našich kontemplatívnych liberálno-konzervatívnych myšlienok.

Súc poučení históriou - veď historia est magistra vitae, nám vnútorný konzervatívny kompas v nás bráni formulovať potrebu revolúcie, ktorá vždy končiac v krviprelievaní znamená cestu k novým totalitarizmom - rozhodli sme sa zadefinovať inú potrebu, potrebu revolučnej evolúcie, eliminujúcej riziká revolučnej koncepcie náhľadu na riešenia politických problémov.

Evolučné perspektívy

Pevne spočívajúc na morálno-politických základoch uvedených v preambule upriamujeme pozornosť na, podľa nás, najdeštrukčnejšiu časť slovenského politického života, ktorou je pomerný volebný systém. Ten svojou rozptýlenou zodpovednosťou, demontážou národnej jednoty, rovnostársko-straníckou anarchiou sa spreneveruje základnému poslaniu vládnutia a parlamentnej demokracie, ktorým je stabilita, akcieschopnosť rozhodovania, minimalizovanie extrému.

Výsledkom je ničivé pôsobenie slovenskej „osi zla“, teda polarizácie, korupcie a Róberta Fica, ktorá sa zároveň stáva životným ohrozením posledných výdobytkov novembrovej revolúcie spred dvanástich rokov. Slovenskú „os zla“, na rozdiel od tej teroristickej, možno povaliť čisto politickými, konzervatívno-liberálnymi prostriedkami: zavedením zodpovednosti ako konzervatívneho princípu skĺbením so súťaživosťou ako výsostne liberálneho princípu. Tou odpoveďou na boj proti našej „osi zla“ je dvojkolový väčšinový volebný systém. Len ten sa môže stať ránhojičom slovenských politických chorôb - nepotizmu, partikularizmu, diktatúry straníckych kancelárií.

My mladí občianski demokrati preto podporíme každého, kto navrhne túto prevratnú revolučno-evolučnú zmenu, ktorou by Slovensko nastúpilo na cestu skutočnej liberálnej demokracie, z ktorej bolo vykoľajené komunistickou, štyridsať rokov trvajúcou hrôzovládou z Moskvy.

Súc si vedomí skutočnosti, že všetky hrôzy a zlá, ktoré sa prehnali nad slovenským ľudom v minulom storočí boli importované z cudzích mocenských centier, Berlína a spomínanej Moskvy vyslovujeme obavu nad ďalším vývojom vo vnútri nového RVHP, ktorým je Európska únia riadená z bruselského konkláve.

Už nikdy viac nechceme žiť v područí protektora, pod kuratelou mocichtivých, našu slobodu ohrozujúcich votrelcov. Preto vyzývame európske politické elity, aby zmenili stereotypy vo svojom, komunitarizmom a internacionalizmom odkojenom myslení a vrátili sa na cestu rešpektovania suverenity vlády a práva, prináležiacom podľa liberálneho princípu legitimity len národným exekutívam a parlamentom.

Súc si vedomí prehlbujúcej sa kultúry závislosti, ktorá nielen Slovensku, ale celej Európe znemožňuje konkurovať vyspelým mimoeurópskym ekonomickým celkom, navrhujeme ako konzervatívci v evolučných postupných krokoch zrušiť človeka degradujúcu sociálnu politiku štátu, vyrábajúcu z ľudí otrokov prepojených s pupočnou šnúrou na maternicu ministerstva sociálnych vecí. Navrhujeme preto okamžitú reformu sociálneho a dôchodkového systému, zavedenie trhových princípov do zdravotníctva, okamžité spoplatnenie vysokoškolského štúdia a zrušenie deväťročnej povinnej školskej dochádzky.

Súc presvedčení o blahodárnosti liberálnych a konzervatívnych myšlienok v politike vyjadrujeme nádej, že sa v blízkej budúcnosti na Slovensku objaví silná pravicová politická strana, lebo len ona môže naše idey pretaviť do podoby skutočných politík a nastoliť tak novú kvalitu spoločenskej súvzťažnosti založenej na morálnej autorite a autentickom trhu.

Vypracovala politická sekcia bratislavskej organizácie Občiansko-demokratickej mládeže

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk