Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Komunistické právo v Československu (recenzia)
19-11-2009 / Andrej Beňo / Slovenská otázka

Približne pred pol rokom vyšla v nakladateľstve Masarykovej univerzity jedna zaujímavá publikácia (detaily na: http://www.komunistickepravo.cz...) a nakoľko som na slovenskom webe nezachytil, žiadny výraznejší ohlas v súvislosti s jej vydaním, rád by som vám na tomto mieste ponúkol krátku recenziu.

“Vezmi závist sestru nenávisti, přidej odpor ku každé jinakosti, okořeň méněcenností z pohodlné či záměrné nevedomosti a neschopnosti, opiš si od Lenina, který - aby to mělo ten správny říz - k tomu přimyslí, že nejlepší a nejbezohlednejší je nenávist hladová a že jediné co je lepší než třídní boj je třídní válka, a máš pred sebou definici komunizmu.” To je prvá veta zo skutočne mimoriadnej knihy s názvom Komunistické právo v Československu, s podtitulom „Kapitoly z dějin bezpráví“, na ktorej sa podieľalo spoločne 29 autorov, predstavujúcich “ťažké váhy” českej právnickej akadémie (Pribáň, Kühn) i praxe (Wagnerová, Motejl).

Ambíciou autorov tejto knihy nie je len odťažitý vedecký popis fenoménu komunistického práva. Právo každej spoločnosti je špecifickým prejavom kultúry danej spoločnosti, ktorý o nás vypovedá rečou noriem a ich aplikácie aj to, čo si sami nie sme schopní a ochotní o sebe priznať. Ako uvádzajú autori, dôvodom vydania tejto knihy je ich pocit, že v oblasti práva nedošlo od novembra 89 k žiadnej forme reflexie, naopak kontinuita komunistického práva v rovine obsahovej, myšlienkovej i personálnej bola v podstate zachovaná.

Pozornému čitateľovi pritom nemôže ujsť aké značné množstvo právnych pojmov a inštitútov dnes vnímame ako úplne prirodzené a potrebné, hoci v čase ich prijatia boli nástrojom dosiahnutia komunistickej kontroly nad vtedajšou, relatívne slobodomyseľnou československou spoločnosťou (povinné občianske preukazy, hlásenie pobytu, obmedzenia práva mať a držať zbrane atď). Pokiaľ však právne inštitúty je možné obsahovo a významovo zmeniť, alebo ich aspoň prispôsobiť slobodnej spoločnosti relatívne ľahko, personálna a myšlienková kontinuita s komunistickým obdobím predstavuje omnoho väčší problém. Právo stále učia, vykladajú, aplikujú mnohí z čias komunizmu, rovnakými metódami ako za čias komunizmu.

Nastavenie systému (akademického i súdneho) pritom spôsobilo, že tieto osoby vzhľadom na ich senioritu v súčasnom systéme práva zastávajú formatívne pozície. Tu sa samozrejme ponúka porovnanie s obdobím po komunistickom prevrate z roku 1948, kedy boli právne profesie dôkladne očistené od mnohých nevyhovujúcich právnikov z čias prvej ČSR. Editori, vedomí si tohto problému, ktorí pracovne nazvali “obkľúčením päťdesiatnikov”, úmyselne vyberali tvorcov jednotlivých kapitol z autorov ponovembrovej generácie právnikov, alebo najstaršej generácie absolventov prvorepublikových právnických fakúlt tak, aby mnohí z tých, čo dnes zastávajú vysoké akademické pozície, neboli nútení posudzovať svoje vlastné diela z komunistického obdobia.

Kniha samotná je rozčlenená na 4 časti - prvá rieši teoretické problémy komunistického právneho systému ako takého, druhá sa zaoberá historickým vývojom v jednotlivých právnych odvetviach, tretia sa venuje právnym profesiám v období komunizmu, štvrtá obsahuje osobné reflexie práva daného obdobia. Toto dielo nie je jednoduchým čítaním, jeho jazyk je často komplikovaný, odborný, právnický - je potrebné venovať mu množstvo času a myšlienok. Výsledok však zato stojí.

Čarom nechceného však táto kniha vypovedá nielen o komunistickom práve, ale je aj nepriamym porovnaním stavu českej a slovenskej právnej akadémie, v ktorej je niekoľko kvalitných autorov mladšej generácie (Prochádzka, Gábriš), nútených na podobné témy publikovať v Čechách. Na Slovensku niet s kým, niet u koho. Činy zväčša bývajú limitované možnosťami a očakávať historické reflexie od akademickej obce - tých čo sa nevedia ozvať, ani necítia zodpovednosť – a to ani vtedy, keď im politika deformuje vlastné zákony, by asi bolo naivné.

Andrej Beňo

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk