Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Je monopol skutočne zlý?
13-01-2002 / Maroš Kemény / Slobodný trh

Na túto jednoduchú otázku existuje ešte jednoduchšia odpoveď. Je. Monopol ako forma zlyhania trhu je všeobecnou ekonomickou teóriou považovaný za nežiadúci jav. Spravidla totiž generuje nízky output a vysoké ceny. V prostredí, kde neexistuje konkurencia a voľná súťaž má subjekt s monopolným postavením na trhu iba sporadicky tendenciu k inováciám, modernizácii, či rozširovaniu portfólia svojich produktov. Simuláciu konkurenčného prostredia by vo vzťahu k monopolu mal zabezpečovať štátny regulačný orgán, ktorého úlohou je okrem iného dohliadať, či monopolista svojou cenovou politikou nezneužíva svoje dominantné postavenie. Mal by, mnohokrát to však nerobí.

Internet luxusom

Posledným príkladom zlyhania štátnej kontroly nad monopolistom sú aktivity Slovenských telekomunikácií. Predovšetkým však ich avizovaná likvidačná cenová politika pre rok 2002 v oblasti ISDN a dial-up pripojenia k internetu. Počnúc tretím kvartálom tohto roku by sa cena minúty internetového pripojenia mala dostať na úroveň približne 1 Sk v silnej a 50 halierov v slabej prevádzke. V komparácii s cenami platnými ku koncu roku 2001 by napríklad cena hodinového pripojenia počas slabej prevádzky prostredníctvom ISDN vzrástla o neuveriteľných 150 percent. Aplikácia tejto cenovej politiky bude nesporne znamenať útlm aktivity domácich používateľov internetu, no pravdepodobne aj pokles počtu domácich internetových prípojok. Táto tendencia bola evidentná už po vlaňajšej úprave cien internetových volaní, kedy víkendové pripojenie zdraželo o jednu štvrtinu.

Vypočítavosť telekomunikácií?

Pravdepodobným motívom pre takéto konanie je potešujúca skutočnosť, že od 1. januára 2003 sa telekomunikačný trh liberalizuje. Počnúc týmto dátumom budú teda Slovenské telekomunikácie povinné prenajímať svoje linky ostatným komerčným poskytovateľom telekomunikačných služieb. Čo je však podstatné, budú tak robiť za ceny, ktoré budú aktuálne v momente liberalizácie, teda v prvý januárový deň budúceho roku. Z pohľadu telekomunikácií je teda tlak na rast cenovej hladiny celkom prirodzený. Nakoľko sa však deje v zdeformovanom monopolnom prostredí, aspekt spotrebiteľa je diametrálne odlišný. Jeho atribútmi sú nespravodlivosť, nekorektnosť a všeobecná neprípustnosť.

Nečinný Telekomunikačný úrad

V prostredí telekomunikačného trhu by sa simuláciou konkurenčného prostredia, prostredníctvom cenovej regulácie, mal zaoberať Telekomunikačný úrad SR. Tento štátny regulačný orgán však reguláciu cien internetových volaní doposiaľ vôbec neuskutočňuje. A práve to je príčinou svojvoľného prístupu Slovenských telekomunikácií v oblasti cenotvorby. V zmysle § 32 zákona o telekomunikáciách však Telekomunikačný úrad ceny za verejné telekomunikačné služby regulovať môže. Je to teda otázka prístupu. Ten je zo strany štátneho regulátora v absolútnom rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, ktorá sa v ňom zaviazala podporovať expanziu internetového priemyslu, rozvoj informačnej spoločnosti a nových technológií.

Monopol je zlý!

Tretí sektor a občianska aktivita vôbec, však aj v tomto prípade potvrdili svoju nezastupiteľnú misiu v spoločnosti. Bezprostredne po avizovaní nových taríf za internetové volania sa zdvihla vlna masívneho odporu. Jedným z ťahúňov tohto boja za efektívnejšie uplatňovanie antitrustovej politiky je Občiansko-demokratická mládež, ktorá iniciovala celoslovenskú kampaň “Monopol je zlý“. Jej cieľom je jednak poukázať na zhubnosť monopolu ako takého, ako aj, tlakom na regulátora, dosiahnuť reguláciu cien internetových volaní tak, aby tieto vyjadrovali úmysel vlády SR, jasne definovaný v jej programovom vyhlásení. Pri tejto príležitosti bola zriadená stránka www.monopoljezly.sk, na ktorej majú občania, ktorým nie je osud slovenského internetu ľahostajný, možnosť túto kampaň podporiť. Malo by byť v záujme všetkých, aby sa internet, ako neobmedzený zdroj informácií, dostal do čo možno najširšej vrstvy spoločnosti. Len vtedy sa táto stane spoločnosťou modernou, ctiacou si hodnotu vzdelania, združujúcou sebavedomých jedincov, ktorá bude schopná obstáť v konkurencii so societami, kde dôležité statky, ako internet nie sú luxusom.

Maroš Kemény
podpredseda Občiansko-demokratickej mládeže

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk