Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Manažment podľa „rakúšanov“
08-09-2006 / Lukáš Krivošík / Slobodný trh

O firme KOCH Industries sa hovorí ako o „najvplyvnejšej firme, o ktorej ste nikdy nepočuli“. Jej úspech sa skrýva za unikátnym konceptom s názvom Market-Based Management, trhovo orientovaný manažment.

Rakúska škola ekonómie, ktorej predstavitelia (Menger, Mises, Hayek...) patria k najsilnejším zástancom slobodného trhu, je známa najmä ako národohospodárska škola. No Charlesovi Kochovi, výkonnému riaditeľovi americkej spoločnosti KOCH Industries, sa podarilo pohľady „rakúšanov“ na kapitalizmus aplikovať na riadenie svojej firmy.

Väčší ako Microsoft

KOCH Industries je druhou najväčšou súkromnou spoločnosťou v USA (po potravinárskom koncerne Cargill), s odhadovaným ročným obratom 40 až 80 miliárd dolárov. Je väčšia než Microsoft, Merril Lynch a AT&T. Spoločnosť sídli v kansaskej Wichite a hoci sa jej prevádzky sústreďujú najmä na stredozápade a juhozápade Spojených štátov, firma s 80-tisíc zamestnancami podniká aj v šiestich desiatkach ďalších krajín sveta. Korene tejto akciovej spoločnosti siahajú do roku 1927 k Fredovi Kochovi, ktorý začínal ako podnikateľ v ropnom priemysle.

Jeho firma však začala (najmä po roku 1940) dynamicky expandovať do ďalších odvetví. Dcérske spoločnosti dnes podnikajú v ťažbe, spracovaní, obchode a distribúcii ropy v chemickom priemysle, energetike, ale aj vo finančných službách a v potravinárstve. KOCH vyťaží až 800-tisíc barelov ropy denne, ktoré potom rozváža dvanásťtisíc kilometrov dlhá sieť firmou spravovaných ropovodov.

Spoločnosť obhospodaruje aj sieť rančov, ktoré patria k desiatim najväčším americkým producentom hovädzieho mäsa.

Konzervatívci

Dnes podnik vlastnia synovia Freda Kocha – Charles a David. Práve súčasný výkonný riaditeľ Charles Koch rozpracoval a začal v riadení firmy uplatňovať Market-Based Management (MBM). Dokonca si dal toto slovné spojenie zaregistrovať ako ochrannú známku. V roku 1957 ukončil bakalárske štúdium všeobecného strojárenstva a v priebehu ďalších dvoch rokov pokračoval v magisterskom štúdiu strojného a chemického inžinierstva na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT).

Jeho kariéra nasledujúcich desať rokov pokračovala manažérskymi pozíciami vo firme Arthur D. Little a na jednotlivých úrovniach riadenia v KOCH Industries, ktorej šéfuje od konca 60. rokov. O detailoch jeho života sa veľa nevie, pretože si súkromie úzkostlivo stráži. O Kochovcoch je však známe, že sa angažujú v podpore konzervatívnych a libertariánskych politických aktivít.

Fred Koch bol napríklad zakladajúcim členom radikálnej antikomunistickej Spoločnosti Johna Bircha a jeho syn Charles v roku 1977 spoluzakladal známy CATO inštitút. KOCH Industries prispieva aj na činnosť ďalších think-tankov a ide o veľkého finančného podporovateľa kandidátov na verejné funkcie z radov Republikánskej strany, medzi nimi i prezidenta Georgea W. Busha.

Kreatívna deštrukcia

Filozofia MBM je založená na aplikácii poznatkov rakúskej školy ekonómie do riadenia súkromnej firmy. Kochova koncepcia vychádza z názoru, že podobne, ako sa zrútili centrálne riadené, príkazové ekonomiky, sú dnes ohrozené aj veľké hierarchické firmy s jednostranným tokom informácií. Aj keď sú súkromne vlastnené, ich riadenie je často byrokratické a ťažkopádne. Tieto spoločnosti sa tak ťažšie adaptujú na trhové zmeny a zbytočne v dôsledku toho strácajú podiel na trhu.

Keďže v 70. a 80. rokoch Japonci vytláčali z trhu americké automobilové a oceliarske firmy, Charles Koch si uvedomil, že niečo musí robiť so svojou spoločnosťou, ak nechce, aby ju stihol podobný osud. Keďže KOCH Industries podniká v tradičných priemyselných odvetviach, môže byť zraniteľnejšia voči zahraničnej konkurencii.

„Taylorizmus je osudovou domýšľavosťou,“ hovoria zástancovia MBM, parafrázujúc názov poslednej knihy Friedricha Augusta von Hayeka. V nej svetoznámy ekonóm porovnáva organizačnú štruktúru a normatívny systém malého spoločenstva a veľkej rozšírenej spoločnosti. Hayekov spontánny poriadok ako alternatíva k tradičnej firemnej hierarchii je jedným z kľúčových pojmov MBM.

Ale asi najdôležitejší je moment takzvanej kreatívnej deštrukcie. Ide o pojem, ktorý vymyslel Joseph Schumpeter (často však zaraďovaný skôr do lausansko-walrasovskej než do rakúskej školy).

Konkurencia vytvára neustály tlak na zmenu, na odstraňovanie prekonaných prístupov a ich nahrádzanie novými a lepšími. Menej efektívne firmy, metódy a produkty sú kontinuálne nahradzované takými inováciami, ktoré vytvárajú väčšiu hodnotu. Napríklad luxusné tovary sa vďaka trhu sprístupňujú širokým vrstvám, automobily nahrádzajú konský povoz a podobne.

Trhová ekonomika je teda neustálym experimentálnym procesom objavovania. Koch cieľavedome aplikuje kreatívnu deštrukciu v rámci vlastnej firmy – na vnútornú štruktúru, organizáciu, podnikateľské systémy, marketingové metódy a produkty. Trh je priestorom neustálej zmeny a kreatívnej deštrukcie.

Ak firma nezavedie systematickú kreatívnu deštrukciu vo vnútri svojho biznisu, sama bude zmenami zaskočená a zničená. No dôležité je byť hýbateľom kreatívnej deštrukcie nielen v rámci vlastnej organizácie, ale aj smerom navonok. Zmenu treba priamo zakalkulovať do svojich úvah a predvídať, kde môže zasiahnuť. V zásade je lepšie sám kreatívnu deštrukciu iniciovať a nechať konkurenciu, nech sa s ňou vyrovnáva, ako sa sám stať jej obeťou.

Ako nato?

Tento „trhovo orientovaný manažment“ sa realizuje na piatich úrovniach:

1. Využívať kapacity koncernu na tie aktivity, ktoré sa oplatia a z ktorých vzíde najväčší dlhodobý zisk. Z aktivít, ktoré to nesľubujú, je nutné vystúpiť. Dôležitými pojmami sú tu neistota, experimentálny proces objavovania, kreatívna deštrukcia, komparatívna výhoda a skutočná hodnota.

2. Cnosti a talenty. Osobná integrita je skoro rovnako dôležitá ako nadanie. KOCH silne dbá na súlad firemnej politiky so zákonmi i etikou. Ak by malo uzavretie úspešného obchodu kolidovať s morálkou alebo zákonmi, firma sa ho má vzdať. Verí sa totiž, že morálne rozhodnutie teraz, aj keď z krátkodobého hľadiska môže firme priniesť náklady, sa z dlhodobého hľadiska oplatí viac.

3. Poznatkové procesy. Tu vystupuje do popredia hayekovské chápanie trhu ako vysokovyvinutého komunikačného systému, kde sa ceny chápu ako nosiče informácií, ako akýsi indikátor nedostatku. Je dôležité interpretovať a správne reagovať na skryté signály, ktoré sa v rámci trhových procesov komunikujú.

4. Chápanie rozhodovacích právomocí v rámci podniku ako analógie majetkových práv. Na trhu používajú jeho účastníci majetkové práva, aby zvýšili ich hodnotu. Ak im kalkulácia vyjde, trhový mechanizmus ich odmení kontrolou nad väčším množstvom vzácnych statkov. Ak im kalkulácia nevyjde, tieto vlastnícke práva strácajú. Právo rozhodovať vo firme má teda analogicky ten, kto vytvára najväčšie hodnoty. V tomto zmysle má KOCH Industries veľmi neformálnu štruktúru.

Postavenie v podniku nezodpovedá automaticky postaveniu v hierarchii alebo veku. Smerodajné sú komparatívne výhody zamestnancov a aplikované schopnosti. Roly, zodpovednosť a očakávania sú písomne zaznamenané, takže každý vie, za čo je zodpovedný a aké výsledky sa od neho očakávajú.

Namiesto centrálneho rozpočtu má každý zamestnanec autoritu na míňanie firemných zdrojov v závislosti od preukázanej schopnosti zvyšovať celkovú hodnotu. KOCH má novú víziu o svojich pracovníkoch. Zamestnanie sa chápe ako súbor práv, zodpovedností a odmien, čo pracovníkom najlepšie umožňuje byť prínosom.

5. Odmena. Na trhu sú podnikatelia odmenení, ak konajú správne. Podobne aj zamestnanci firmy si môžu časť zisku, ktorý vytvoria, ponechať. Od pracovníkov sa očakáva takzvaná principiálna podnikavosť. Zamestnanec by mal preukázať neodbytnosť, disciplínu, úsudok, zodpovednosť, iniciatívu, schopnosť ekonomického a kritického myslenia a taktiež schopnosť podstupovať riziká. Pričom riziko sa tu chápe ako „riadené riziko“, vďaka čomu sa dá minimalizovať možnosť neúspechu.

Funguje to

Takýto prístup dokáže byť veľmi efektívny, ale je tiež veľmi náročné implementovať ho v praxi. Aj KOCH Industries má problém brániť tomu, aby formálne aspekty neprevýšili obsah. Charles Koch tvrdí, že svoj ideál napĺňajú tak na 40 percent. V dnešnej dobe účtovných škandálov firiem ako Enron alebo Worldcom sa chce KOCH sústreďovať v prvom rade na vytváranie skutočných hodnôt, a nielen ich ilúzie. Dlhodobému horizontu sa dáva prednosť pred krátkodobým. Nutnú sila na diverzifikáciu a rast spoločnosti zabezpečila dlhodobá prax reinvestovania viac ako 90 percent ziskov.

O mimoriadnej účinnosti MBM svedčí aj fakt, že akcie firmy sa v uplynulých 45 rokoch zhodnotili 1700-násobne, zatiaľ čo americký akciový trh sa v rovnakom období zväčšil v priemere len 110-násobne. Rakúska škola skrátka funguje aj tam, kde by to asi málokomu napadlo.

Lukáš Krivošík
(vyšlo v časopise .týždeň 32/06)

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk