Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Zápisnica z Valného zhromaždenia občianského združenia Pravé Spektrum
22-02-2006 / Martin Pener / Združenie Pravé Spektrum

Prvé Valné zhromaždenie občianskeho združenia Pravé Spektrum sa konalo dňa:

22. februára 2006 (streda)

v Bratislave na Prievozskej ulici v Bratislave (obchodné centrum Apollo).

Prítomní: Matúš Demko, Ján Dinga, Lukáš Krivošík, Ondrej Jombík, Martin Pener
Neprítomní: Tatiana Bednáriková, Peter Frišo, Martin Hanus

Program:

  1. Schválenie programu
  2. Informácie o združení
  3. Voľba orgánov združenia
  4. Členské príspevky
  5. Financovanie činnosti združenia
  6. Web re-dizajn a internet marketing
  7. Tlačené PS a CD nosič PS
  8. Spolupráca s ďalšími subjektami
  9. Piate výročie PS – stretnutie


AD 1 (Schválenie programu)

Navrhovaný program bol schválený hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

AD 2 (Informácie o združení)

Ondrej Jombík informoval Valné zhromaždenie o adrese združenia, IČO a DIČ a o bankovom účte združenia. Informoval tiež o existencii iným vlastníkom zaregistrovanej doméne, podobného znenia ako má Pravé Spektrum. Dodal že na chod občianskeho združenia a časopisu to v súčasnosti vplyv nemá.

AD 3 (Voľba orgánov združenia)

Valné zhromaždenie menovalo nasledovných redakčných členov (v abecednom poradí):

Návrhy na pozície predsedov a štatutárnych zástupcov združenia, tj. pozície šéfredaktora, editora a vydavateľa:

Navrhovaní boli zvolení hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

Návrhy na členov Dozornej rady združenia:

Člen dozornej rady bol zvolený hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

AD 4 (Členské príspevky)

Prítomní členovia Valného zhromaždenia prerokovali stanovy združenia. Po diskusii o výške členského sa Valné zhromaždenie unieslo na výške 100,- SK ročne.

Valné zhromaždenie deklarovalo, že členstvo v občianskom združení Pravé Spektrum je otvorené pre všetkých záujemcov a prijme každého, kto bude pozitívne prezentovať myšlienky konzervativizmu a konať v súlade so stanovami združenia.

AD 5 (Financovanie činnosti združenia)

Šéfredaktor Lukáš Krivošík informoval prítomných o možnostiach finančných príjmov združenia:

AD 6 (Web re-dizajn a internet marketing)

Šéfredaktor Lukáš Krivošík navrhol inováciu súčasného dizajnu (re-dizajn) webovskej stránky. Valné zhromaždenie jeho návrh akceptovalo. Z diskusie a návrhov vyplynul pravdepodobný termín spustenia nového dizajnu apríl až máj 2006. Budúce Valné zhromaždenie sa bude venovať konkrétnym návrhom a zadaniam.

Vydavateľ Ondrej Jombík informoval o novinke, ktorou budú hlasovania čitateľov na stránkach Pravého Spektra.

Valné zhromaždenie tiež prijalo návrh tzv. rotujúcich banerov a využívania komerčných banerov. Valné zhromaždenie schválilo umiestnenie baneru Kresťansko-demokratického hnutia počas volebnej kampane (parlamentné voľby 2006).

AD 7 (Tlačené PS a CD nosič PS)

Tento bod ostáva otvorený a bez zápisu.

AD 8 (Spolupráca s ďalšími subjektami)

Ondrej Jombík pridá na webstránku združenia link na stránku Václava Klausa.

Lukáš Krivošík a Martin Hanus oslovia blogerov, ktorí prezentujú Pravé Spektrum ako doporučovaný a obľúbený časopis, s ponukou na spoluprácu.

Pravé Spektrum bude rokovať o prevzatí portálu „EU-nie“.

AD 9 (Piate výročie PS – stretnutie)

Valné zhromaždenie potvrdilo zámer usporiadať pri príležitosti piateho výročia existencie časopisu stretnutie autorov a čitateľov v Kafé Scherz.

Zapísal:
Mgr. Martin Pener

Za správnosť:
Ondrej Jombík

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk