Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

La France rejette nettement le traité constitutionnel
02-06-2005 / Peter Frišo / EUtópia

"Kosmonauté vzlétají do nekonečných prostor věčného kosmu a na zemi se zatím vrší odpadky; akademický svět rozšiřuje své panství a paže jeho bývalých žáků sahají stále hlouběji; šíří se falický kult a stejně tak i impotence. Uprostřed velkého bohatství velká chudoba; ve zdraví choroba, klam na pokračování. Hltáme a zůstáváme hladoví; jsme usedlí, ale neznáme klid; povíme vše, tajíme vše; společně tvoříme lidstvo, jsme však navždy izolováni jeden od druhého. A tak spěcháme údolím hojnosti, které vede do pustiny přesycení, procházejíce zahradami fantazie; stále horlivěji hledáme štěstí a stále spolehlivěji nalézáme zoufalství."

Malcolm Muggeridge

Neblahá situácia v Európe

Európa 2005, smetisko opustivšie západnú kultúru, rozdelené medzi dve ideologické skupiny. Jedna, nazývaná liberáli, ju vedie k Európe atomizovaných egoistických jedincov. Druhá nazývaná socialisti ju vedie k totalitnému systému všeobecného zaopatrenia. Jedna hlásajúca anarchickú slobodu od všetkého, no predovšetkým od Boha a morálnych príkazov, druhá hlásajúca rovnosť až do štádia absolútnej neexistencie rozdielov. Obe v dialektickej jednote, na spoločnej gnostickej báze. Obe v službách večného TERAZ a ad absurdum vedenej túžby po napĺňaní tých najprízemnejších ľudských túžob. Obe obrátené k svojmu božstvu, ktorým je pôžitok a cool pocit.

Takto vyzerá dnešná Európa, z ktorej sa posledné triezve hlasy už dávno vytratili a ostal len public square naplnený prázdnymi ideami prázdnych ľudí. Povedzme si to otvorene, dnešná Európa akoby z oka vypadla mýtickému Númenoru (z krásneho Tolkienovho Silmarillionu) v jeho absolútnom závere.

Je to však aj čas internacionalizmu a násilného politického spájania Európy, opäť raz v snahe zbaviť sa vzájomných rozdielov a lepšie presadzovať rovnostársku totalitu zabezpečovanou nadvládou ľavicovo-liberálnej ideológie, ktorá sa takto môže lepšie presadzovať, diktovaná priamo z pier európskych „intelektuálnych“ a politických elít.

Je to európska integrácia, od začiatku založená na zlých základoch a ešte horších politických systémoch. Je to tá najhoršia z perverzií správne usporiadanej a zjednotenej (predovšetkým duchovne ako o tom píše napríklad Christopher Dawson) Európy, po ktorej túžia skutoční konzervatívci.

Euroústavná modla – neprijatý kult

Realitu však zvyknú väčšinou artikulovať určité signá. Spoločnosť túži vyjadriť samotnú seba, snaží sa nejako reprezentovať navonok. Elity Európy si od svojho veľkého víťazstva v roku 1789, ktoré malo byť zosobnením všeobecnej vôle a vykročením k naplneniu rajských utopistických scenárov, zvykli vziať toto sebavyjadrenie sa spoločnosti do svojich rúk. Európska únia sa pritom na to (z mnohých dôvodov) stala výborným prostriedkom.

Elity konečne uchopili moc, stvorili si svoj vlastný moloch, novú modlu, ktorá prebrala všetky najhoršie prvky moderného štátu. Význačným krokom na ceste k ich vybájeným cieľom mal byť dokument, ktorý vošiel do známosti ako euroústava. Snaha o sebavyjadrenie sa spoločnosti v uchopiteľnej podobe. Okrem toho mal byť tiež zlatými písmenami do svetových dejín navždy zapísaný Giscard d`Estaign, ktorý sa už videl v úlohe otca zakladateľa euroraja, ktorý Európanov konečne obdaruje, po temných dejinách, obdobím nevyčerpateľnej slasti.

Dokument sa následne stal absolútnou modlou všetkých európskych elít. A modloslužobní žreci mali všetko, čo k správnej modle patrí: priam liturgický newspeak, naplnený magicky znejúcimi slovami, ktoré vždy viac tajili ako prezradzovali. To je to čarokrásne na všetkých manicheistických negáciách skutočnosti, mali svoje rituály (ako „slnečný tanec“ Jacquesa Chiraca pred referendami a to nielen vo Francúzsku, ale aj v iných štátoch), svoje katastrofické predpovede pre prípad, že sa modle nebude obetovať, ako aj nenávistné útoky proti tým, ktorý si dovolili o tejto (upozorňujem, že výsostne ateistickej, sekulárnej, ba pravdu povediac anti-teistickej) modle pochybovať.

O tom by vedel rozprávať napríklad český prezident Václav Klaus, ktorého zahraničné politické elity slovne zauškovali akoby Česká republika už dávno nebola suverénnym štátom – či upozorňovať na nebezpečenstvá s ňou spojené, ba dokonca sa vyvinula aj široká hierarchie medzi modloslužobníckym kňazstvom. Na vrchole top politickí predstavitelia EÚ, potom servilné masmédiá a eurosektor. Vyššia časť hierarchie sa pritom vzorne a aj finančne o nižšiu časť starala, aby modle upevňovala jej sekulárne sacrum.

A napriek tomu sa modla (zatiaľ) neujala. Stalo sa tak celkom paradoxne. Veriaci, ktorí inak zdieľajú tú istú sekulárnu, liberálnu a socialistickú vierouku ako ich hierarchia a túžia po rovnakých utópiách, prehlásili vo Francúzsku nový kult za nepravoverný a odmietli sa mu podriadiť. A žreci sa ocitli v ťažkej situácii, na jednej strane svoju modlu milujú, na druhej strane vedia, že ich modla bude mŕtva pokiaľ do nej aspoň raz naplno nevstúpi kolektívny duch všeobecnej vôle. Ten je skrátka conditio sine qua non pre život modly, alebo vývoj idey do ďalšieho štádia.

Non znamená NIE?

Francúzsko teda povedalo NIE. A jeden z novinárskych posluhovačov modly, občan jakobín Michal Havran, toho času mladší, sa už stihol na stránkach dakedy čítateľného týždenníka, dnes už len ďalšej zberne slovenského žurnalistického odpadu, vyplakať. Je to plač jedného z mnohých žrecov, ktorí adorujú všeobecnú vôľu, ak sa však protiví ich osvietenej ceste za utópiou, vo svojom vnútri ju vedia poriadne nenávidieť. Ale na ambivalentnosť pocitov negátorov skutočnosti sme už mali možnosť si zvyknúť a plač mnohých takýchto Havranov po celej Európe, ktorí nechápu ako mohlo byť odmietnuté to najväčšie dobrodenie, ktoré malo spasiť Európu, len odhaľuje ich bezostyšné modlárstvo.

Prejavuje sa napríklad dokonale hysterickými útokmi a hľadaním vinníka, ktorý zviedol inak neomylnú všeobecnú vôlu na scestie. Konkrétne Havran ho objavil v „ľavicovom a pravicovom fundamentalizme“. V poblúznení dokonca zašiel tak ďaleko, že z odmietnutia euroústavy obvinil reakcionárov. Namiesto toho, aby si tento neomenševik priznal, že ani jeho revolučnosť a rovnostárstvo nestačia na Francúzov, ktorým nestačila ani takáto celkom evidentne socialistická ústava.

A predsa sa ukázalo, že hoci politickí diškurz dokonale ovládajú ľavicoví a liberálni ideológovia a ich elity (ktoré z toho majú dostatočný osobný prospech), predsa sa naši politickí protivníci vedia zlikvidovať sami a niekedy vedia – hoci aj zo zlých dôvodov – sami zlikvidovať hroziace nebezpečenstvo. A pád ich utopických predstáv, smrteľná rana molocha, ktorého sa pustili uctievať môže znamenať aspoň nejakú nádej. Máme 216 rokov od začiatku revolúcie a už by bolo pomaly na čase povedať NON a vrátiť spoločnosti lepšie politické usporiadanie a možno aj zjednotiť Európu na lepších princípoch. Neschválenie utopistického a socialistického paškvilu by bol dobrý začiatok konca.

Môže vyznievať paradoxne, že by to odštartoval práve najrovnostárskejší národ na svete, ale predsa keď aj mladší jakobín Havran má obavy z francúzskeho reakcionárstva a máta ho prízrak hrdého, hrdinského a nepoddajného Vendée, možno ešte nie je všetko stratené.

Ale aj keby sme nerozmýšľali tak ďaleko, neúspech EÚstavy je tiež potešujúcou správou v trvalo nepriateľsky naladenom diškurze, ovládajúcom spoločnosť a politiku.

Peter Frišo

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk