Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Čo navrhujú komunisti
17-12-2004 / Matúš Demko / Slobodný trh

Komunistická strana Slovenska v novembri pripravila zaujímavý návrh zákona o „nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989“. Predkladajú ho Karol Ondriaš, Jozef Ševc, Karol Fajnor, Dagmar Bollová, Jozef Hrdlička, Mikuláš Juščík, Samuel Zubo, Michal Vajda a Vladimír Ďaďo, čiže poslanci v parlamente za KSS. Účelom zákona je potvrdiť, že:

kapitalistické vlády od roku 1990 sú zodpovedné za ponižovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, solidarity a plnohodnotného života niektorých občanov Slovenska, za morálny a etický úpadok časti spoločnosti, za úpadok poľnohospodárstva, za nehospodárne likvidovanie a devastovanie poľnohospodárskej pôdy, za likvidáciu a úpadok mnohých priemyselných podnikov, za neoprávnené prisvojovanie si nadhodnoty iných, za lacný výpredaj spoločného majetku občanov nášho štátu do zahraničia, za nekontrolovateľný prísun špekulatívneho kapitálu, za postupnú likvidáciu sociálneho zabezpečenia väčšiny občanov, za stratu sociálnych istôt, za nedostatočnú bezpečnosť občanov, za nájomné vraždy, za ovládanie časti spoločnosti záujmami jednotlivcov a skupín osôb, za vplyv organizovaného zločinu na spoločnosť, za vplyv korupcie a klientelizmu na spoločnosť, za legislatívne umožnenie prepojenia zahraničného špekulatívneho kapitálu, podvodníkov, orgánov činných v trestnom konaní, súdov a ústavných činiteľov pri páchaní obzvlášť závažných trestných činov a organizovaného zločinu, za vysťahovalectvo občanov z ich vlasti z dôvodu ťažkých hospodárskych a sociálnych pomerov v Slovenskej republike, za využívanie občanov Slovenskej republiky ako lacnú pracovnú silu cudzími vykorisťovateľmi, za nepravdivú propagandu zameranú na glorifikovanie kapitalizmu a kapitalistických veľmocí, za cenzúru tlače a oznamovacích prostriedkov ospravedlňovanú právom súkromných médií rozhodovať o informovaností občanov a bojom proti extrémizmu, za zneužívanie výchovy a kultúry na politické a ideologické účely.

Treba však upozorniť na jednu vec. Pri návrhu zákona komunisti využili paralelu so zákonom 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Uvádzam znenie tohto zákona a v zátvorke to, čo navrhujú slovenskí komunisti: „Národná rada Slovenskej republiky, vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu obetiam komunistického systému, priznať im významný podiel na obnove slobody a demokracie, (komunisti: „vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu občanom, ktorí sa snažia kapitalistický systém pozmeniť, aby sa nepáchali sociálne krivdy na občanoch, a ospravedlniť sa obetiam kapitalistického systému“), uložiť do pamäti národa utrpenie a obete tisícov občanov, (komunisti používajú túto istú formuláciu), zamedziť, aby nikdy nedošlo k pokusom o obnovu totalitných systémov v akejkoľvek podobe (KSS: „zamedziť, aby ďalej nedochádzalo k ďalším obetiam“) a uvedomujúc si povinnosť vyrovnať sa s komunistickým totalitným režimom, vyhlasuje, že Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická strana Slovenska sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948-1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely.“

Komunisti si tiež „uvedomujú povinnosť“ poukázať na nehumánnosť kapitalistického systému: „kapitalistické vlády Slovenska sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1990 až po súčasnosť, a to za porušovanie niektorých ľudských práv prijatých vo Všeobecnej Deklarácii ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III) a za porušovanie niektorých práv občanov prijatých v Charte základných práv Európskej únie a v Ústave Slovenskej republiky.“

Neviem, či „kapitalizmus“ na Slovensku po 1989 je nehumánny a nespravodlivý. Len viem, že od roku 1996 tu platí zákon, ktorý hovorí, že komunistický režim nedával občanom možnosť prejaviť svoju politickú vôľu, porušoval základné princípy demokratického štátu, popravoval, vraždil, mučil, zraňoval alebo usmrcoval ľudí pri pokuse ujsť do cudziny a na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny.

To, čo komunisti predkladajú, sa dokonca podobá i na znenie samotného zákona č.125/1996. Nemyslím si, že táto štylistická a formálna podobnosť je náhodná, ba práve naopak – cielená. Komunisti chcú zlegitimizovať politické zriadenie, ktoré tu bolo pred ´89. Treba im v tom rázne zamedziť, nielen v odmietnutí návrhu zákona, ale aj v nezvolení vo voľbách 2006.

Matúš Demko

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk