Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Stanovisko ODM-BA ku koncepcii novej maturitnej skúšky
06-06-2001 / Martin Hanus / Slobodný trh

Bratislavská ODM podporuje novú koncepciu maturitnej skúšky, ktorá povedie k zreálňovaniu cieľových požiadaviek kladených na maturanta. Práve v jej externizácii vidíme šancu na zvyšovanie validity maturít, čo spätne pozitívne ovplyvní i kvalitu výuky jednotlivých predmetoch a vytvorí potrebný priestor pre porovnávanie našich škôl a tým ich vzájomnú konkurenciu.

Dnešnú výlučne internú formu maturity považujeme za absolútne nevyhovujúcu, bez akejkoľvek výpovednej hodnoty o skutočných vedomostiach študentov. Tento stav vedie k pochopiteľnej ignorancii maturitných vysvedčení zo strany vysokých škôl pri prijímacích skúškach, čo vyvoláva pochybnosti o ich primeranosti a objektivite a v neposlednom rade vytvára nezdravú diskontinuitu medzi týmito dvoma stupňami vzdelávania. Nové centralizované maturity v žiadnom prípade nepovažujeme za všeliek neduhov nášho školstva, skôr v nich vidíme významný príspevok k potrebným reformám jeho všetkých stupňov. S pozornosťou budeme preto sledovať aj iné návrhy usilujúce sa riešiť rokmi nakopené problémy v komplexnejšom zábere.

Veríme, že politici sa k podstate navrhovanej koncepcii maturít postavia súhlasne bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť. Nesporne dobrá myšlienka koncepcie je však poznačená i mnohými nejasnosťami, ktoré spolu s prezentovanými alternatívnymi návrhmi riešenia čiastkových otázok tvoria základ pre vecnú polemiku. Ako mladí ľudia denne zakúšajúci stredo- a vysokoškolské prostredie v dobrom i zlom máme záujem a potrebu sa k týmto sporným miestam vyjadriť.

 1. Podporujeme zavedenie novej maturitnej skúšky v navrhovanom termíne 2003/2004. Nesúhlasíme s vyslovovanými dôvodmi proti tomuto termínu časťou odbornej verejnosti. Argumenty o takzvanom „znevýhodňovaní“ dnešných prvákov tým, že sa na nové maturity začnú cielene pripravovať neskôr než nasledujúce ročníky nepovažujeme za primerané. Nedomnievame sa, že stav nášho školstva je natoľko zlý, že by nedovoľoval zrealizovať maturity podľa tejto koncepcie už v tomto termíne. Dnešní prváci by tým len získali. Odkladanie preto považujeme za zbytočné a neodôvodnené.

 2. Podporujeme novú štruktúru predmetov maturitnej skúšky spolu so zvýšením ich časovej dotácie počas štúdia. Z hľadiska zavedenia povinných predmetov maturitnej skúšky pre gymnáziá sa prikláňame k prvej alternatíve (slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika).

  Zatiaľ čo v zaradení prvých dvoch predmetov panuje všeobecná zhoda, je návrh na povinnú matematiku veľkou časťou odbornej i laickej verejnosti vnímaný so značným rozčarovaním. Myslíme si však, že pre opodstatnenie zavedenia matematiky ako povinného maturitného predmetu existujú nasledovné dôvody :

  - matematika zaberá vo vyučovaní na ZŠ a SŠ najväčší objem vyučovacích jednotiek.

  - matematika podnecuje logické myslenie

  - medzi matematikou a ostatnými vednými (i neprírodovednými) predmetmi existujú značné presahy. Vedomosti a

  zručnosti nadobudnuté v matematike preto nepovažujeme za samoúčelné. Univerzálnosť ich využitia je pre nás preto významným argumentom v prospech jej zavedenia.

  - matematika je zastúpená ako povinný maturitný predmet vo väčšine vyspelých a okolitých krajín.

  Ako dôsledok zavedenia matematiky vidíme postupné zlepšovanie úrovne jej výuky, zvyšovanie spätnej kontroly učebných obsahov spojených s odbúravaním nadbytočného učiva. Povedané zjednodušene : nová maturita bude znamenať novú matematiku. Sme si plne vedomí všetkých problémov spojených s jej zavedením, bez istých negatívnych nákladov sa však nezaobíde žiadne opatrenie. Sme však presvedčení, že aj tie budú prekryté pozitívnymi efektmi, ktoré budú v prípade povinnej matematiky časom čoraz výraznejšie.

 3. Plne podporujeme zavedenie povinnej maturitnej skúšky z cudzích jazykov. Súhlasíme s možnosťou vybrať si jeden z piatich navrhovaných jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština).

 4. Za kľúčové považujeme presadenie dvojúrovňových maturít z jednotlivých povinných a voliteľných predmetov. Ak sa maturity majú stať vstupenkou na vysoké školy je nevyhnutné zabezpečiť nielen ich objektívnosť, ale aj kvalitu. Len kvalitná maturita s primerane vyššími požiadavkami na vedomosti zaručí jej hodnotu a spoločenský význam.

 5. Nemyslíme si, že v rámci internej časti maturitnej skúšky by mala byť maturitná komisia tvorená nadpolovičnou väčšinou odborníkov v danom predmete. Takéto ustanovenie by viedlo k zbytočnej byrokratizácii priebehu internej maturity. Okrem prekážok v realizovateľnosti tohto návrhu sa naviac domnievame, že interná maturita by mala okrem skúšania teoretických vedomostí hľadieť na celistvý osobnostný profil jednotlivca (schopnosť komunikácie, vedenia dialógu, argumentácie). Pre posudzovanie takýchto schopností nie je navrhované obsadenie maturitnej komisie účelné.

 6. V konečnom vyjadrení výsledkov maturitnej skúšky sa prikláňame k modelu oddeleného interného a externého hodnotenia na jednom maturitnom vysvedčení.

ODM-BA vyzýva kompetentné orgány k dopracovaniu vzdelávacích štandardov s jasne vymedzeným rámcovým učivom pre jednotlivé predmety.

ODM-BA vyzýva zástupcov vysokých škôl, aby prejavili svoju predbežnú vôľu akceptovať nové maturity ako vstupenku pre prijímanie na jednotlivé štúdijné odbory.

vypracovala školská sekcia ODM-BA

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk