Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Analýza politického programu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
14-08-2002 / Milan Mikula / Analýzy predvolebných programov 2002

Všeobecne o KDH

Kresťanskodemokratické hnutie (ďalej KDH) vzniklo 17. februára 1990 ustanovujúcim snemom v Nitre (registrácia Ministerstvom vnútra SR od 23. februára 1990), čím sa stalo jedným z najstarších subjektov na politickej scéne Slovenska po roku 1989. Pri zakladaní a profilácii KDH zohrali významnú úlohu najmä ľudia z katolíckeho disidentu, ale aj ľudia blízki VPN.

KDH sa snaží etablovať ako klasická strana kresťanskej demokracie západoeurópskeho typu, ktorá chce byť oporou parlamentného systému. Ideová profilácia KDH sa dá považovať za pravicovú a konzervatívnu, čo samotné hnutie aj takto prezentuje, či už na scéne parlamentu, alebo vo vzťahu k občanom - voličom.

KDH prešlo počas svojej 10. ročnej histórie dvoma veľkými štiepeniami politickej reprezentácie i členskej základne.

Zahraničná politika

KDH sa zasadzuje za vyvážené postavenie slovenskej zahraničnej politiky vo vzťahu k partnerom a vyrovnané bilaterálne zahraničnopolitické vzťahy, hlavne so susednými krajinami Slovenska - Ruskom a krajinami východnej Európy. KDH nezabúda klásť dôraz na intenzívnu spoluprácu medzi krajinami V4 a rozvoj ich ďalších perspektív. KDH otvorene podporuje euroatlantickú integráciu, najmä do Európskej únie (ďalej EÚ) a do Severoatlantickej aliancie (ďalej NATO), ako zahraničnopolitickú prioritu SR. Kresťanskí demokrati sú autormi Deklarácie NR SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ v kultúrno-etnických otázkach, čím prezentujú istú obavu pred multikulturálnou víziou Európy. Za cieľ integrácie je považovaný rozvoj hodnôt ako sloboda, demokracia, bezpečnosť a prosperita.

Občan a štát

KDH ako konzervatívne politické zoskupenie kladie veľký akcent na zodpovednosť občanov za seba i spoločnosť. S tým súvisí aj vysoká miera slobody, ktorá je predpokladom, aby mohli občania takýto zodpovedný prístup k životu zaujať. Jasne formulovaná koncepcia silného ale obmedzeného demokratického a právneho štátu je v zásade zhodná s programovými zásadami kresťansko demokratických strán v západnej Európe. KDH patrí medzi hlavných zástancov dokončenia zmysluplnej reformy verejnej správy a decentralizácie. Politici KDH dávajú do pozornosti rodinu a podporu rodinnej politiky, s čím súvisia i také kontroverzné návrhy ako zákaz interrupcií, odpor k registrovaným partnerstvám homosexuálnych párov a pod. Kresťanskí demokrati rešpektujú rozdiel medzi súkromnou a verejnou sférou, v zmysle ochrany ľudských práv, ale zároveň jedným dychom dodávajú ich vzájomnú prepojenosť a potrebu individuálnej zodpovednosti. Princíp solidarity je formulovaný na základe kresťanského chápania spoločnosti a s ním spojeného humanizmu. KDH sa snaží politicky osloviť i národne orientovanú časť Slovákov, čím si niekoľkokrát vyslúžilo kritiku zo strany svojich partnerov za populizmus.

Ekonomika

KDH ako pravicový politický subjekt presadzuje trhový mechanizmus ekonomiky s nízkou mierou regulačných opatrení štátu. Dôraz sa kladie na makroekonomickú vyváženosť a presadzovanie reformných opatrení, ktoré by zvýšili konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Medzi navrhované opatrenia patrí čiastočná deregulácia cien, reštrukturalizácia bankového a podnikového sektora, úsporné opatrenia verejných výdavkov, zvýšenie vymáhateľnosti práva, prehĺbenie finančnej disciplíny a efektivity využívania verejných príjmov, znižovanie daňového zaťaženia (návrh rovnej dane), úprava odpisových povinností, podpora rodiny zvyšovaním daňových odpočítateľných položiek, zníženie odvodového zaťaženia zamestnávateľov a tým podpora zamestnanosti.

KDH svoje predstavy o ekonomických reformách formulovalo v štrnástich opatreniach na zníženie nezamestnanosti a naštartovanie hospodárstva pod názvom Veľký tresk, z ktorých bola časť prijatá i politickými partnermi na pôde NR SR.

Sektorové reformy

KDH v oblasti zdravotníctva navrhuje zvýšiť podiel výdavkov na 7% HDP a decentralizovať samotné riadenie zdravotníctva, čo súvisí i s prechodom kompetencií v rámci reformy verejnej správy. Medzi ďalšie opatrenia patrí program jednodňovej starostlivosti, vyňatie stomatologickej starostlivosti z financovania prostredníctvom zdravotného poistenia, stanovenie kompetencií pre každú kategóriu poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, vytvorenie zdravotníckeho lôžkového zariadenia na báze kresťanskej orientácie v každom kraji, podpora začlenenia etiky a zvýšenie spoločenského a finančného ohodnotenia lekárov.

Čo sa týka školstva, KDH presadzuje najmä zvýšenie podielu výdavkov z HDP na tento rezort k európskemu priemeru, finančné zrovnoprávnenie štátneho a cirkevného školstva, odbúravanie administratívnych bariér pri zakladaní škôl a ich činnosti, decentralizáciu základných škôl na obce, diverzifikáciu školského systému, reformu vysokého školstva podľa Návrhu koncepcie vysokoškolského vzdelávania pre 21. storočie (trojstupňové vzdelávanie, kreditný systém, mobilita študentov medzi školami).

Riešenie problematika životného prostredia by sa dalo charakterizovať prioritami ako dobudovanie legislatívy, dôraz na výrobu a predaj ekologických produktov a technológií, všestranný rozvoj aktívneho turizmu, rozvoj lesov, riešenie dopravy z pohľadu životného prostredia a rozvoj medzirezortnej spolupráce.

KDH v oblasti poľnohospodárstva vyžaduje väčšiu transparentnosť vzťahov a financovania, urýchliť registráciu eminentov družstevných podielnických listov, zrušiť daň z pôdy pre agropodnikateľov, ktorí nepoberajú na pôdu dotácie od štátu a iné sektorové opatrenia.

Právo a spoločnosť

Problematike práva a bezpečnosti sa v KDH venujú najmä V. Palko a D. Lipšic, ktorí sú autormi programu „Bezpečnejšie Slovensko“ a opatrení navrhujúcimi obmedzeniu kriminality a korupcie. Program ma viac povahu represných ako preventívnych opatrení. Dokument presadzuje šesť opatrení: „tri krát a dosť“, zvyšovanie trestov za väčší počet trestných činov, absolútne doživotie, povinné majetkové priznania policajtov, prepadnutie majetku a trestný čin klonovania ľudskej bytosti.

Navrhované opatrenia bezpečnosti sa dotýkajú i riešenia problému nespravodlivého koeficientu v polícii, riešenie problému spravodlivých 13. a 14. platov policajtov, zriadenie v rámci orgánov činných v trestnom konaní zložky určenej na boj s organizovaným zločinom, sprísnenie testov pre kriminálnikov i v priestupkoch proti majetku.

KDH kladie dôraz na obranyschopnosť štátu aj za cenu zachovania povinnej vojenskej služby, ďalej efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov v Armáde SR, vypracovanie programu výcviku vojsk. KDH podporuje prebiehajúcu reformu ozbrojených síl SR, ktorá súvisí s integráciou SR do NATO.

Subjektívny postoj ku KDH

Osobne považujem KDH za systémový politický subjekt, ktorý má potenciál byť stabilizačným prvkom na slovenskej politickej scéne vzhľadom na ich politické skúsenosti a 10. ročnú tradíciu pernamentného parlamentného fungovania. KDH má síce isté znaky konfesionálneho správania s tendenciou skĺznuť k nacionalistickej rétorike, ale je iba otázkou času, kedy nadobudne širší občiansky charakter. Napokon takýto „liberalizačný“ vývoj bude v záujme politického prežitia KDH. V sumáre vidím KDH v pozitívnom zmysle vzhľadom na jeho hodnotovú orientáciu, čitateľnosť, perspektívy ďalšej politickej existencie, medzinárodnú spoluprácu s kresťansko demokratickými partnermi v Európe a napokon i vyššiu mieru dôveryhodnosti ako je tomu u iných politických strán a hnutí na slovenskej politickej scéne.

Milan MIKULA
predseda Občiansko-demokratickej mládeže Trnava
poslucháč politológie Trnavskej univerzity

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk