Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Hodnotenie politického programu strany SMER
14-08-2002 / Matej Krkoška / Analýzy predvolebných programov 2002

Zahraničná politika SR z pohľadu strany SMER

SMER formuluje svoj program ohľadom zahraničnej politiky SR vo svojom programovom dokumente prijatom 16. dec. 2001 na II. Slávnostnom sneme, s názvom SMER a zahraničná politika SR.

Strana SMER vidí oblasť zahraničnej politiky SR primárne cez prizmu samostatnosti a suverenity Slovenskej republiky, ktoré vo svojom vnímaní politickej reality neustále zdôrazňuje. Z toho vyplývajú aj roviny zahraničnej politiky, v ktorých sa nachádza samotná Slovenská republika a jej záujmy. Tie SMER chápe ako národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.

Chápanie potencionálnych záujmov krajiny, ako národno-štátnych záujmov, predpokladá určitú zodpovednosť štátu za aktivity subjektov pochádzajúcich z danej krajiny a takpovediac kolektívnu zodpovednosť obyvateľov krajiny za tieto záujmy a aktivity. To vnáša do zahraničných aktivít štátu, resp. subjektov z neho pochádzajúcich, ďalší vnútropolitický rozmer, ktorý sa ale nemusí dotýkať politických otázok, ale najčastejšie komerčných, pripadne kultúrnych záležitostí.

Spomínané roviny zahraničnej politiky SR sa u strany SMER dajú stanoviť dve:

  1. Primárna rovina – integrácia SR do EU a NATO, ďalšie pôsobenie SR v týchto zoskupeniach
  2. Sekundárna rovina – úzka spolupráca krajín V4 a spolupráca so susednými krajinami, samostatné pôsobenie SR na medzinárodnom poli

  1. Primárna rovina – integrácia SR do EU a NATO, ďalšie pôsobenie SR v týchto zoskupeniach.
    Smer podporuje európsky integračný proces a hlási sa k myšlienke demokratickej, bezpečnej, ekonomicky prosperujúcej, sociálne stabilnej, vzdelanej a kultúrnej Európy, ďalej sa SMER orientuje na integráciu SR do EU a NATO, nakoľko SR je súčasťou európskeho kultúrneho a civilizačného priestoru a tieto organizácie, v ktorých SR podľa SMERu chce byť aktívnym členom, sú zárukou bezpečnosti a prosperity. Výhrady strany SMER ohľadom integrácie SR do EU, sa dotýkajú predvstupových dohôd a uzavretých kapitol, kde SMER obviňuje súčasnú vládu z prílišnej ústretovosti v rokovaní a pre SR nevýhodného uzatvorenia konkrétnych kapitol. SMER, i keď považuje integráciu SR do EU za životný záujem slovenských ľudí, sa nevyslovuje za žiadnu z doposiaľ načrtnutých podôb budúcej Európy. Nakoľko ale SMER zdôrazňuje význam samostatnosti a suverenity SR a ako samostatnú súčasť medzinárodných vzťahov, dá sa predpokladať, že strana SMER môže zastávať viac model Európy národov, všeobecne postavený na suverénnych národných štátoch s medzivládnou spoluprácou jednotlivých členských krajín.

  2. Sekundárna rovina – úzka spolupráca krajín V4 a spolupráca so susednými krajinami, samostatné pôsobenie SR na medzinárodnom poli.
    Strana SMER si uvedomuje význam spolupráce krajín združených vo V4 a ďalšími susednými krajinami, s ktorými má SR výborné obchodné vzťahy. Ekonomická dimenzia zahranično-politických vzťahov je pre SMER mimoriadne dôležitá a SMER si ponecháva priestor pre zahraničné vzťahy s inými krajinami, ktoré by boli paralelné k EU. SMER preto nevylučuje spoluprácu s Ruskom, Izraelom, Čínou, Japonskom, či krajinami tretieho sveta, pokiaľ je spolupráca s týmito krajinami obojstranne ekonomicky výhodná. Slovensko má podľa strany SMER potenciál presadiť sa v týchto krajinách a nájsť v nich svoje ekonomické záujmy. Prízvukujem, že podľa strany SMER sú primárnymi záujmami SR v zahraniční, aj v treťom svete, záujmy ekonomické, pričom SR bude podľa strany SMER, dodržiavať všetky medzinárodné dohody a normy, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v rámci medzinárodného spoločenstva, kde SMER rovnako garantuje kontinuitu zahraničnej politiky SR.

Občan a štát

Strana SMER sama seba zaraďuje do ideologickej koncepcie tzv. Novej ľavice, ktorá sa v sebe snaží pragmaticky spájať prvky pravicových a ľavicových politických koncepcií. SMER je ale svojou predstavou o roli štátu stranou ľavicovou. SMER podporuje silný právny štát, ktorý sa ale neobmedzuje len na zabezpečovanie zákonnosti, bezpečnosti a ochrany práv a slobôd jednotlivcov, ale pripisuje štátu aj úlohy v sociálnej oblasti. SMER rešpektuje oddelenie štátu od občianskej spoločnosti, ale považuje štát za významný činiteľ v sociálno-ekonomickej oblasti spoločnosti. SMER si žiada štát, ktorý by fungoval efektívne a kde by správa vecí verejných prebiehala smerom zhora nadol (princíp subsidiarity). SMER doslova chápe sociálny rozmer štátu ako presadzovanie demokratického princípu do hospodárskeho a sociálneho zriadenia, t.j. princíp rovnosti z ktorého odvodzuje požiadavku sociálnej solidarity, i keď tvrdí, že hodlá zabrániť zneužívaniu sociálnej podpory, ktorá navyše musí zodpovedať danej hospodárskej situácii štátu.

Ekonomika

Určitú časť programu oblasti ekonomiky postihuje už oddiel 2. Občan a štát. Ekonomike sa venuje priamo v stati SMER a rozvoj hospodárstva, vo svojich programových tézach. SMER podporuje aktívnu hospodársku politiku, kde sa má štát spolupodieľať na realizácii celospoločenských záujmov. Je to teda koncepcia silného štátu, ktorý zasahuje do hospodárstva. SMER kladie silný dôraz na sociálnu solidaritu, ochranu vlastníctva, boj s korupciou a vymožiteľnosť práva. SMER považuje za potrebné vytvoriť dlhodobú hospodársku stratégiu, koncipovanú na 5 rokov do budúcnosti. Úlohou štátu je podporiť rozvojové projekty v oblastiach priemyslu, ktoré v sebe majú potenciál budúceho úspešného rozvoja. Jeden z najzásadnejších rozvojových programov je bytová politika, kde štát v musí prevziať zodpovednosť za zabezpečenie primeraného fondu nájomných bytov. SMER nepriamo navrhuje zaviesť reguláciu trhu v oblasti poľnohospodárstva v rámci koncepcie potravinovej sebestačnosti krajiny. Okrem iného chce SMER podporovať živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských produktov je možné dosiahnuť zavedením nových technológií, kde základný výskum má financovať štát.

SMER považuje za dôležitý rozvoj vidieka, pomocou rozvojových programov je možné zabezpečiť približovanie životnej úrovne obyvateľov jednotlivých regiónov.

Sektorové reformy

Matej Krkoška

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk