Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Analýza volebného programu Strany maďarskej koalície z roku 1998
14-08-2002 / Roman Hegedüs / Analýzy predvolebných programov 2002

Zahraničná politika

„Aktívnu zahraničnú politiku považuje Strana maďarskej koalície (ďalej SMK) za jednu z priorít“

SMK v úvode stati o zahraničnej politike a jej cieľoch definuje zápas dvoch civilizačných orientácií, ktoré prebiehajú v súčasnosti na Slovensku. Prvá sa orientuje na klasické európske hodnoty, druhú definuje SMK ako silne izolacionistickú, v ktorej sa nachádzajú prvky panslavistickej orientácie. SMK sa v tomto zmysle jednoznačne stavia na stranu euroatlantickej orientácie Slovenska. SMK preferuje spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami, vládami a zahraničnými zastupiteľstvami demokratických štátov v Slovenskej Republike (ďalej SR), ktoré povedú k posilneniu demokratizačného procesu a k zosilneniu právnej istoty maďarskej komunity na Slovensku. SMK sa opiera o korektnú spoluprácu s EDÚ, EKÚ, ELDR, LI. Mieni udržiavať dobré vzťahy s orgánmi OSN, OBSE, RE a EÚ. SMK považuje za dôležité udržiavanie kontaktov s mimovládnymi organizáciami v Maďarskej republike (ďalej MR), s vládou MR a parlamentnými stranami MR. SMK si neželá byť vťahovaná do prípadných politických súbojov strán. Vo vzťahu SR a MR bude podporovať všetky iniciatívy na zlepšenie medzištátnych vzťahov, ktoré budú zabezpečovať čo najlepšiu spoluprácu medzi samosprávnymi organizáciami oboch štátov. SMK podporuje členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO. Z hľadiska vstupu do Severoatlantickej aliancie považuje SMK za prioritné znižovanie dĺžky základnej vojenskej služby, paralelné budovanie malej a dobre vycvičenej, vyzbrojenej armády. SMK považuje taktiež za dôležité zvyšovanie finančných prostriedkov pre armádu z dôvodu zabezpečenia výcviku vojska podľa noriem NATO.

Spoločnosť a občan, štát a právo

„...vybudovanie demokratického právneho štátu a vytvorenie silných samospráv“

Spoločnosti ako takej sa program dotýka len prostredníctvom state o národných spoločenstvách a etnických skupinách. SMK tvrdí, že na Slovensku neexistuje právna úprava, ktorá zabezpečí dostupnosť práv zadefinovaných v Ústave. Preto SMK navrhuje vytvorenie takého právneho rámca, ktorý uspokojivo vyrieši postavenie národných spoločenstiev – menšín v oblasti vzdelávania v materinskom jazyku a ich legitímnej účasti na riešení problémových oblastí, ktoré sa ich dotýkajú. SMK sa pri presadzovaní vyššie uvedených cieľov obracia na medzinárodné dokumenty, napr.: dohovor RE o ochrane národnostných menšín, Deklarácia OSN č. 47/135 o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským alebo jazykovým menšinám, kodanský dokument OBSE o ľudskej dimenzii i jednotlivé ustanovenia slovensko-maďarskej zmluvy.

SMK je zástancom samosprávy na základe subsidiarity. Princíp subsidiarity považuje za pravidlo budovania spoločnosti z dola a záruku vybavovania záležitostí čo najefektívnejšie – čo najbližšie k občanovi. Pri budovaní miestnej a regionálnej samosprávy sa odvoláva na ustanovenia Európskej charty miestnej a regionálnej samosprávy.

Za jednu z priorít považuje SMK revidovanie Ústavy SR v zmysle jednoznačného rozdelenia pôsobnosti štátnych orgánov tak, aby mechanizmy rozhodovania ako aj vymedzenie cieľov boli jednoznačné. Zastáva sa ústavného práva obcí na samosprávu a teda posilnenia miestnej a regionálnej samosprávy. V duchu zmien Ústavy SR navrhuje zmenu preambuly z národno – štátneho charakteru, na preambulu občianskeho charakteru. SMK tvrdí, že je nutné zaručiť nadradenosť práva, pretože právo je prednejšie ako moc, právo musí slúžiť občanom, nie moci.

Ekonomika

„vytvorenie sociálno-trhovej ekonomiky, ktorá je schopná realizovať dynamický a dlhodobo udržateľný ekonomický rast“

SMK je zástancom čo najrýchlejšieho dokončenia ekonomickej transformácie krajiny a dokončenia privatizácie, pretože iba takýmto spôsobom je podľa nej možné nastúpiť cestu ekonomického rastu a udržania nízkej miery inflácie. A práve v záujme jej nízkej miery SMK presadzuje použitie nástrojov hospodárskej politiky, ktoré stimulujú rast výroby a skvalitnenie jej štruktúry. Na podporu malého a stredného podnikania preferuje poskytovanie špeciálnych výhod a podpôr. V daňovej oblasti preferuje znížiť úroveň priamych daní o 3 až 4 percentá. Riešenie štátnej zadĺženosti možno dosiahnuť, tvrdí SMK, len radikálnym znížením verejnej spotreby, čo znamená reštrikciu rozpočtových výdavkov pri zohľadňovaní štátnych priorít. V takto fungujúcej ekonomike SMK predpokladá 5 až 7 percentný ekonomický rast krajiny a následný, potrebný prílev zahraničného kapitálu vo výške 2 až 2,5 mld dolárov ročne.

Poľnohospodárstvo

Kľúčom k riešeniu problémov v poľnohospodárstve je podľa SMK zavádzanie nových technológií a metód, ktoré by mali zvýšiť efektivitu poľnohospodárskej výroby. Vytvorenie realizačnej istoty, ktorú možno zabezpečiť uplatnením výrobných kvót, minimálnych nákupných cien a realizáciou podporných programov na ochranu vnútorného trhu.

Sektorové reformy

„Právo na život a zdravie patrí medzi základné ľudské práva“

SMK je zástancom zvyšovania čiastky z HDP, určenej pre oblasť zdravotníctva, avšak konkrétne číslo sa neuvádza. Tvrdí, že je nevyhnutné sprehľadniť systém zdravotného poistenia a zabezpečiť pomerné odvody štátu do zdravotných poisťovní. Preferuje štátnu, príspevkovú podporu nemocniciam, ktorá má slúžiť na skvalitnenie vybavenosti nemocníc. Za prioritu považuje vybavenie nemocníc prístrojmi potrebnými na bezprostrednú záchranu života.

V procese privatizácie zdravotníckych zariadení treba podľa SMK uprednostniť privatizačné projekty lekárov, ktorí pracujú v daných zariadeniach, prípadne miestnu samosprávu.

„...sú zárukou obnovy každej spoločnosti nahromadené vedomosti či otvorenosť voči novým poznatkom“

SMK predpokladá transformáciu školského systému, ktorá v duchu dokumentov RE, EÚ, OSN a OBSE zabezpečí pripojenie sa Slovenska k školským systémom rozvinutých krajín. Je zástancom zmeny štruktúry školskej sústavy, ktorá zabezpečí slobodu pedagogickej, vedeckej a umeleckej tvorivosti. Zachovanie výučby v materinskom jazyku v celej školskej sústave s perspektívou jej rozšírenia na univerzitné štúdium, zrovnoprávnenie všetkých druhov škôl, vypracovanie koncepcie regionálnej školskej politiky a usiluje sa o väčšie zastúpenie odborníkov maďarskej národnosti v metodických, pedagogických a inšpekčných centrách. SMK taktiež presadzuje rozpracovanie fungujúceho štipendijného, sociálneho systému pre študentov.

Záver

V teoretickej rovine ma program SMK jednoznačne sklamal. Neviem, možno to bolo tými 28 stranami textu, ale strana, ktorá sa hlási na pravo od stredu, spolupracuje s medzinárodne uznávanými pravicovými stranami nemôže v programe ponúkať ľavicové riešenia v ekonomických oblastiach ako sú napríklad dotácie v poľnohospodárstve (aj keď nie explicitne spomenuté), uplatňovanie výrobných kvót, ochrana domáceho trhu. Všetky podobné zásahy v poľnohospodárstve vedú práve k opačnému efektu, než navrhuje SMK v programe.

Ďalším problémom je podľa môjho názoru spôsob, akým SMK presadzuje vo svojom programe znižovanie priamych daní (3 až 4 percentá). Myslím si, že pri súčasnom daňovom zaťažení obyvateľstva, je zníženie daní o spomínané percentá len „kompromisom – nič neriešiacim“ medzi ľavicou a pravicou vo vnútri strany.

Do veľkej miery neuchopiteľnosť programu, ktorý sa skladá minimálne z jednej tretiny z komentáru a hodnotenia rokov 1994 – 1998, hovorí o cieľoch „ako by to malo byť“, ale nehovorí „ako to dosiahneme“.

V prípade zahranično-politického programu by som dodal len toľko, že mi v ňom chýba jasná podpora Izraela ako jedinej liberálnej demokracie na Blízkom Východe a kritika nedemokratických režimov (a to sa týka i ostatných pravicových strán, hlavne KDH) porušujúcich ľudské práva (Čína, Bielorusko, Kuba, Sudán...).

Napriek výhradám voči programu, považujem neštandardnú SMK v neštandardnom politickom spektre na Slovensku za jednu z najstabilnejších prvkov doterajšej vládnej koalície a hodnotím jej praktické konanie prevažne v pozitívnom slova zmysle. Slovenská politická scéna potrebuje Stranu maďarskej koalície, pretože práve strana založená na etnickom princípe v slovenskom prostredí pôsobí ako lakmusový papierik, ktorý je indikátorom nacionalistickej a istej ľudáckej tradície v slovenskej spoločnosti.

Roman Hegedűs
podpredseda ODM Bratislava

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk