Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Občianska konzervatívna strana
14-08-2002 / Alexander Botev / Analýzy predvolebných programov 2002

7. decembra 2001 bola na Ministerstve vnútra SR zaregistrovaná nová politická strana. Vznikla Občianska konzervatívna strana (OKS). Predsedom sa na o deň na to konajúcom ustanovujúcom sneme stal Peter Tatár, za podpredsedov boli zvolení: František Šebej, Peter Osuský, Juraj Lang, René Bílik.

Zahraničná politika

OKS, ako mladá strana, nie je členom žiadneho medzinárodného zoskupenia politických strán. Jej predstavitelia si stanovili za cieľ vybudovať náš štát ako spoločnú vlasť všetkých občanov, kde bude bezpečnosť založená na spoločných právach a povinnostiach štátov združených v NATO. OKS presadzuje nebyrokratický charakter Európskej únie, umožňujúci nielen tvorbu spoločných euroatlantických hodnôt, ale aj plný rozvoj miestnych, národných a regionálnych identít a hodnôt.

Občan a štát

Cieľom politiky OKS je obnova pravidiel upravujúcich rovnocenné vzťahy medzi vládou a občanom, a to tak, že sa ponechá sloboda a aktivita občanom. Sú za obmedzenie sociálneho štátu, ktorý je pre nich rovnako nemorálny, nespravodlivý a nefunkčný ako socializmus, a ten považujú doslova za zvrátený, pretože si podľa nich neváži slobodu ani majetok jednotlivca a otvorene útočí aj na jeho prirodzené spoločenstvá, akými sú obec alebo rodina. Predstavitelia OKS tvrdia, že vlastníctvo, prosperita a sloboda sú neoddeliteľné a ekonomická sloboda je kľúčom k osobnej slobode. Kritizujú, že postavenie vlády a verejnej správy má prednosť pred súkromnými osobami. Podľa nich absolútnu moc nemá mať vláda a jej moc, ale občan a jeho práva a slobody. Za najvyššiu hodnotu sa u OKS považuje individuálna sloboda, spojená s osobnou zodpovednosťou voči spoločenstvu, v ktorom človek žije.

Verejnú správu si predstavujú ako nástroj na kontrolu dodržiavania prijatých pravidiel, čo zabezpečuje vymáhateľnosť práva a odstraňuje vplyv nátlakových a záujmových skupín. Sú za uplatnovanie aj tradičných etických hodnôt v každodennom živote a vyzývajú konať proti ich nedodržiavaniu.

Ekonomika

OKS vyjadruje potrebu minimalizovať zásahy vlády do ekonomiky s odôvodnením, že to výrazne zvýši dostupnosť zdrojov v podnikateľskej sfére aj u ľudí.

Dôslednú privatizáciu a dokončenie hospodárskej, sociálnej, dôchodkovej, zdravotnej a školskej reformy a reformy verejnej správy považuje OKS za minimum, čo treba na Slovensku uskutočniť. OKS vidí hospodársku stabilitu a rozvoj aj v očistení bohatstva od zločinov privatizácie a jeho spájaní len so šikovnosťou a pracovitosťou.

V programových cieľoch strany je uvedené aj znižovanie daní a odvodov, vyjasnenie vlastníckych vzťahov, prehľadné a jednotné pravidlá pre všetkých konkurentov na trhu, podstatné zníženie úlohy verejnej správy a miery prerozdeľovania prostriedkov v ekonomike, zjednodušenie, sprehľadnenie a zjednotenie kritérií pre možnosť vstupu na trh.

Sektorové reformy

OKS tvrdí, že reformy nerobí pre reformy, alebo pre formálne kritériá Európkej únie, ale kvôli zlepšeniu životnej úrovne, ekonomiky, podnikania, zdravotníctva, školstva.

Členovia OKS sa považujú za reformátorov a za reformnú silu slovenskej politiky, keďže podľa svojich slov, od roku 1989 boli pri každej reforme a počas Mečiarovho režimu pôsobili ako jeho najtvrdší kritici. Uvedomujúc si dôležitosť reforiem ich v rámci SDK presadili aj do volebného programu tejto koalície. Kritikmi sa stali aj počas druhej polovice vládnutia vlády Mikuláša Dzurindu, keď sa podľa nich začalo kupčiť s kompromismi, polovičnými riešeniami a poloreformami.

Ešte v tomo volebnom období považujú za potrebné uskutočniť dôchodkovú reformu založenú jednoznačne na súkromnom pilieri, prijatie zákona o konflikte záujmov a do volebného programu si vytýčili ekonomické reformy, ako znižovanie daní, dôchodkovú reformu, úspory verejných financií, reformu v zdravotníctve, školstve, v oblasti súdnictva, vysokých škôl a médií a dotiahnutie reformy verejnej správy.

Právo sa spoločnosť

OKS má v programe, ako jedna z mála strán, zakotvenie pomerného volebného systému do ústavy, argumentujúc stabilizáciou volebného systému a má eminentný záujem na odstránení nadvlády štátu a byrokracie nad občanom vo všetkých oblastiach, najmä však v daňových zákonoch a správnom konaní.

OKS odmieta totalitarizmus a autokratickosť, rovnako historický ako aj súčasný hodnotový relativizmus. Váži si historickú pamäť ako súčasť národnej kultúrnej identity, a preto odmieta vytváranie hrubých čiar za autokraciou, komunizmom a fašizmom. Ich cieľom je presadiť v politickom živote systém európskych konzervatívnych hodnôt, za aké možno považovať: zásadovosť, pravdivosť, poctivosť, slušnosť, solidárnosť, dodržiavanie písaných aj nepísaných záväzkov a pravidiel.

Subjektívny postoj

Svoj názor na OKS si môžem utvárať najmä cez kroky, ktoré robili v minulosti jej terajší predstavitelia a prostredníctvom cieľov, ktoré prezentujú do budúcnosti. Pokiaľ mi je známe, tak čelní predstavitelia skôr pomáhajú Slovensku, ako mu škodia, sú zosobnením skutočných reformných síl. Keď sa pozriem na ciele Občianskej konzervatívnej strany, tak s výnimkou pomerného volebného systému, môžem s jej programom a cieľmi len súhlasiť a považujem ich postoje za osožné pre nás všetkých, čo žijeme medzi Novou Sedlicou a Záhorskou Vsou. Problém tejto strany nevidím v tom, že nemajú čo povedať, skôr v tom, že nemajú tých, čo by ich počúvali (resp. rozumeli im) a ani nebadám snahu o ich získanie.

Alexander Botev
Občiansko-demokratická mládež Banská Bystrica

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk