Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Neberte študentom prácu alebo dohody o pracovnej činnosti sa zrušia
28-03-2001 / Martin Cebo / Slobodný trh

Dohody o pracovnej činnosti sa rušia. A s nimi aj možnosť pre študentov a dôchodcov privyrobiť si. Takto by sa dal v skratke charakterizovať návrh Zákonníka práce predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vláda SR prerokovala a v zmysle stanoviska legislatívnej rady vlády s pripomienkami schválila návrh Zákonníka práce. Návrh novej právnej úpravy predpokladá zrušenie inštitútu dohody o pracovnej činnosti. Táto aktivita ministerstva zasiahne predovšetkým študentov pracujúcich popri štúdiu a dôchodcov, snažiacich sa doplniť si už aj tak nízke dôchodky. Je príznačné, že podobný návrh vyšiel z dielne ministerstva vedeného predstaviteľom SDĽ. Po absurdnom návrhu daňovej reformy je to pokus o ďalší socialistický experiment na občanoch.

Podobný zámer sa SDĽ snažila presadiť už minulý rok, ale pre silný odpor verejnosti sa jej to nepodarilo. S týmto návrhom nesúhlasí ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, pretože to pre zamestnávateľov znamená ďalšie zdraženie pracovnej sily. František Druckmayer z AZZZ hovorí: pre nás to znamená zdraženie pracovnej sily a budeme menej flexibilný. Zrušenie dohôd môže mať vplyv aj na zamestnanosť.

Nahradiť by ich mal klasický skrátený pracovný úväzok, pri ktorom však treba odvádzať okrem daní aj všetky povinné poistné odvody v plnej výške, čím prakticky prestáva byť zaujímavý pre zamestnávateľov aj zamestnancov. V prípade zamestnania študenta na dohody o pracovnej činnosti pri mesačnom príjme 6000 Sk predstavujú náklady zamestnávateľa 6180 Sk. V prípade zamestnania toho istého študenta na kratší pracovný úväzok pri nezmenenom príjme vzrastú náklady zamestnávateľa na 8280 Sk.

Náklady na pracovnú sily predstavujú nákladotvornú položku a premietajú sa aj v cene konečného produktu či služby. Preto je nanajvýš pravdepodobné, že v záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti prestanú zamestnávať študentov a títo stratia možnosť spolu sa podieľať na financovaní svojho štúdia a aspoň čiastočne odbremeniť rodičov od nákladov spojených so štúdiom na vysokej škole. Ďalšia nevýhoda pre študentov mnohých odborov spočíva v strate možnosti získať popri dennom štúdiu aspoň čiastočnú prax vo svojom odbore.

Argument ministerstva, že zamestnávatelia dohody často zneužívajú, pričom v skutočnosti ide o riadny pracovný pomer s normálnym pracovným časom, neobstojí. Podľa platného Zákonníka práce na základe dohody o pracovnej činnosti nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu týždenného pracovného času. Taktiež je absurdná snaha riešiť týmto spôsobom čiernu prácu. Podľa zákona č. 387/96 Zz. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. augusta 2000 je za zamestnanca považovaná fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ak vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti. To znamená, že takáto osoba nemôže byť evidovaná v evidencii úradu práce. Z tohoto dôvodu zrušenie dohôd o pracovnej činnosti tento problém nerieši. Problém nelegálnej práce je preto problémom kontroly dodržiavania zákonov, čo je úlohou ministerstva a úradov práce.

Ministerstvo na druhej strane ponecháva v Zákonníku práce inštitút dohody o vykonaní práce, ktorá sa vzťahuje na časovo obmedzené práce do 300 hodín ročne. Práve tieto dohody sú živnou pôdou pre zamestnávanie ľudí na čierno, keďže nezakladajú povinnosť zamestnanca odhlásiť sa z evidencie úradu práce.

Minister Magvaši argumentuje aj slabou ochranou zamestnancov, krátkou výpovednou lehotou, či absenciou nároku na dovolenku. Dohody sú predsa doplnkovou formou zamestnania, ktorej účelom nie je nahrádzať pracovný vzťah. Pre ľudí zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti predstavuje táto aktivita doplnkový zdroj príjmu. Obom stranám, zamestnancom aj zamestnávateľom, táto forma vyhovuje, inak by ju predsa nevyužívali. Výhodou je flexibilita a nízka finančná náročnosť pre zamestnávateľa a možnosť zlepšiť si finančnú situáciu a nájsť si prechodné zamestnanie popri štúdiu pre mladých ľudí.

Cieľom ministra Magvašiho by mala byť liberalizácia trhu práce a vytvorenie podmienok pre flexibilnejšie zamestnávanie ľudí. Práve absencia týchto podmienok je v súčasnosti podľa môjho názoru príčinou vysokej nezamestnanosti na Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by preto malo prestať deklarovať snahu o riešenie nezamestnanosti a konečne podniknúť konkrétne kroky na jej zníženie. Ak to nie je schopné pod vedením súčasného ministra urobiť, nebolo by na škodu veci uvažovať o jeho nahradení niekým schopnejším.

Martin Cebo
podpredseda Občiansko-demokratickej mládeže

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk