ISSN 1335-8715

Roman Jančiga

Ahistorizmus, anti-empirizmus a uskutočniteľnosť anarchokapitalizmu

Ako si položiť otázku o tom, čo neexistuje a čo historicky ani nikdy neexistovalo? Myslieť utópiu a myslieť ju tak, aby bola imunizovaná voči ontologickej neuskutočniteľnosti, no zároveň s tým aby bola v súlade s prísnym racionalizmom a deduktívno-logickými pravidlami. Myslieť nemožné, no predsa logicky odôvodnené - to je, zdá sa, ekonomický aprirozmus. Aký je cieľ tohto smeru?
03-04-2010 | Ideológia

Roman Jančiga

Liberalizmus a zmena paradigmy v teoretickej reflexii politiky

Nebola politická filozofia nahradená politickou ekonómiou a nebola politická veda nahradená ekonómiou ako vedou? A čo za touto zmenou stojí? Práve tento druh otázok sa nám vnára do mysle pri štúdiu liberalizmu. Liberalizmus - smer politickej filozofie, ktorý je bodom obratu. Nie však pre novosť a originálnosť myšlienok, s ktorými liberalizmus prišiel. Novosť liberalizmu spočiva skôr v otázkach, ktoré postuluje smerom k politike a v ich účele. Venujme sa preto chvíľu liberalnej politike a zmene, ktorú liberalizmus nepochybne priniesol do vzťahu politickej filozofie a politiky.
22-09-2009 | Ideológia

Roman Jančiga

Štát, vlastníctvo a politika

Štát, vlastníctvo a politika. Tri pojmy, ktoré tvoria základnú os modernej politickej filozofie. Aby boli tieto pojmy vo vzájomnej harmónii a aby sa vzájomne nevylučovali, bola vytvorená nová ideológia - liberalizmus.
26-07-2009 | Ideológia

Roman Jančiga

Jednorozmernosť súčasnosti alebo O čo išlo Marcusemu

Herbert Marcuse bol jeden z najdôležitejších filozofov kultúrneho marxizmu 20. storočia, ktorý mal vplyv aj na formovanie súčasnej ľavice. Konzervatívci a liberáli by preto mali poznať, čo tvrdil, aj v čom spočívalo jadro jeho omylu. Marcuseho myslenie v akademicky ladenom texte ozrejmuje Roman Jančiga.
30-03-2009 | Ideológia

Roman Jančiga

Slová a veci

Mojím prvým zoznámením sa s tvorbou M. Foucaulta bolo čítanie jeho kľúčového diela Slová a veci. Už po prvých stranách som vedel, ze Foucault je iný ako ostatní. V tej dobe som už mal načítané aspoň niektoré z najvýznamnejších filozofických diel a prác rozličných autorov. Od filozofie som na základe tohto očakával systematickosť postupu a argumentov, jasnosť, dôraznosť a takpovediac suchosť a exaktnosť. Slová a veci však boli celkom iné.
14-11-2008 | Ideológia

Roman Jančiga

Germánia a starobylosť Židov

Rímske cestopisy a opisy cudzích krajov a národov sa dnes všeobecne považujú za hodnotný zdroj informácií o antickej dobe. Funkcia týchto textov býva primárne posudzovaná podľa podrobností, ktoré obsahujú. Primeraný postup pri ich kritickom skúmaní zväčša spočíva v ignorácii mytologických častí a sústredení sa na ich faktický opis geografických a etnologických reálií.
10-10-2008 | Rôzne

Roman Jančiga

Popper večne živý alebo O vede a metóde

Existuje len málo filozofov, ktorých vplyv bol (a stále je) taký silný, ako vplyv Karla R. Poppera. Jeho dielo významným spôsobom ovplyvnilo diškurz všeobecnej metodológie vied, politickej filozofie a politológie, sociológie či rôznych smerov historicistických filozofických systémov a koncepcií.
15-06-2008 | Ideológia

Roman Jančiga

Agricola

Gnaeus Július Agricola sa narodil 13. júla 40 n.l. Jeho politická dráha začala v roku 66, keď sa stal tribúnom ľudu. Neskôr získal úrad prétora a nakoniec konzulát v roku 77. V tomto diele sa Tacitus zameriava hlavne na rozmedzie rokov 78-84. V tomto čase bol Agricola správcom provincie Britania a ako vojenský vojvodca porazil povstanie Britov v roku 83/84 n.l. V roku 85 ho cisár Domitian povolal späť do Ríma, kde mu bolo umožnené slávit triumf.
05-07-2007 | Rôzne

 

Roman Jančiga

publikovaných článkov:
8

Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group