ISSN 1335-8715

04-03-2006   redakcia   Združenie Pravé Spektrum   verzia pre tlač

Stanovy občianskeho združenia Pravé Spektrum

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Pravé Spektrum (ďalej občianske združenie, združenie) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé a neziskové občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Názov združenia je Pravé Spektrum. Sídlom združenia je Hlavná 3, 927 01  Šaľa a internetová adresa je http://www.prave-spektrum.sk/.

Článok 2
Poslanie a ciele združenia

Medzi najdôležitejšie ciele združenia Pravé Spektrum patrí:

 • presadzovanie základných princípov konzervativizmu v duchu rokmi overených hodnôt a tradícií;
 • obhajoba elementárnych atribútov parlamentnej demokracie a slobodného trhu;
 • posilňovanie politickej kultúry, zvyšovanie úrovne argumentácie v politických sporoch a aktívne budovanie občianskeho národného povedomia;
 • kultivácia pravicového názorového prostredia, snaha o vzájomný dialóg medzi jednotlivými pravicovými prúdmi na Slovensku;
 • zbližovanie a vzájomné spoznávanie hodnôt klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu.

Svoje poslanie sa snaží združenie Pravé Spektrum napĺňať najmä nasledujúcimi aktivitami a činnosťami:

 • vydávanie politicko-spoločenského internetového magazínu (ezinu) Pravé Spektrum a jeho prevádzka na adrese http://www.prave-spektrum.sk/;
 • publikovanie článkov, esejí, rozhovorov, komentárov a analýz v tlačenej podobe a to vrátane, ale nie výhradne, knižnej podoby; – organizovanie školení, diskusií, prednášok a seminárov zameraných na aktuálne spoločenské a politické témy;
 • spolupráca s ďalšími názorovo blízkymi médiami a organizáciami.

Článok 3
Členstvo

Redakčný člen

Redakčným členom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom združenia. Redakčným členom sa subjekt stáva po akceptovaní redakčnou radou na základe návrhu aspoň dvoch redakčných členov a motivačného listu ašpirujúceho člena. Motivačný list obsahuje najmä informácie o budúcom i minulom prínose ašpirujúceho člena pre združenie a odôvodnenie schopnosti plniť si povinnosti plynúce z členstva.

Redakčné členstvo zaniká:

 • vrátením akceptačného listu
 • nezúčastnením sa troch po sebe idúcich redakčných rád
 • vylúčením člena
 • zánikom združenia
 • smrťou alebo iným zánikom člena
Práva redakčného člena:

 • označovať sa za člena združenia i redakčného člena
 • byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
 • zúčastňovať sa na redakčných radách
 • voliť a byť volený do orgánov združenia
 • byť zaradený do mailinglistu redakčných členov
 • byť zaradený do mailinglistu registrovaných členov
Povinnosti redakčného člena:

 • konať v súlade so stanovami združenia
 • konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia

Zakladajúcimi redakčnými členmi Pravého Spektra sú: Martin Hanus, Ondrej Jombík, Lukáš Krivošík a Martin Pener.

Čestný člen

Čestným členom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Čestných členov akceptuje predsedníctvo na základe návrhu niektorého z redakčných členov. Pri akceptácii berie predsedníctvo na zreteľ najmä schopnosť a ochotu osoby plniť si povinnosti plynúce z čestného členstva. Po akceptovaní vystaví predsedníctvo akceptačný list. Členstvo čestného člena vzniká prebratím akceptačného listu.

Členstvo čestného člena zaniká:

 • vrátením akceptačného listu
 • vylúčením člena
 • zánikom združenia
 • smrťou alebo iným zánikom člena
Práva čestného člena sú:

 • označovať sa za člena združenia
Povinnosti čestného člena sú:

 • konať v súlade so stanovami združenia
 • konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia

Registrovaný člen

Registrovaným členom združenia môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Členstvo registrovaného člena vzniká podaním prihlášky potvrdzujúcej súhlas so stanovami, poslaním a cieľmi združenia a zaplatením členského príspevku.

Registrované členstvo člena zaniká:

 • vystúpením zo združenia
 • nezaplatením členského príspevku
 • vylúčením člena
 • zánikom združenia
 • smrťou alebo iným zánikom člena
Práva registrovaného člena:

 • označovať sa za člena združenia
 • byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
 • zúčastňovať sa na chode združenia
 • zúčastňovať sa na redakčnej rade bez hlasovacieho práva
 • byť zaradený do mailinglistu registrovaných členov
Povinnosti registrovaného člena:

 • konať v súlade so stanovami združenia
 • konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia
 • platiť členské príspevky vo výške určenej redakčnou radou

Článok 4
Orgány združenia

Redakčná rada

Redakčná rada je najvyšším orgánom združenia a tvoria ju všetci redakční členovia. Je zvolávaná predsedníctvom minimálne mesiac vopred oznámením na stránke http://www.prave-spektrum.sk/ a správou do mailinglistu redakčných členov. Koná sa na území Slovenskej republiky. Redakčná rada sa koná aspoň jedenkrát za rok. Mimoriadna redakčná rada je zvolaná na základe žiadosti aspoň jednej tretiny redakčných členov alebo na základe žiadosti dozornej rady. Redakčná rada je platná, ak sa jej zúčastní aspoň polovica redakčných členov. Všetky rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných redakčných členov. Rozhodnutia o zmene stanov a o zrušení združenia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou všetkých redakčných členov.

Medzi kompetencie redakčnej rady patrí:

 • tvorba strategických rozhodnutí o chode a smerovaní združenia – určenie výšky členského príspevku pre registrovaných členov
 • voľba a odvolávanie predsedníctva a dozornej rady spomedzi redakčných členov
 • akceptácia nových redakčných členov
 • vylučovanie redakčných členov
 • zmena stanov
 • zrušenie združenia
 • ustanovenie likvidátora združenia v prípade zrušenia združenia

Predsedníctvo

Štatutárnym zástupcom združenia je predsedníctvo. Predsedníctvo má troch rovnocenných členov:

 • editor
  • určuje hlavné ideologické smerovanie združenia
  • kontroluje kvalitu publikovaných materiálov
 • šéfredaktor
  • definuje základné názory a postoje združenia
  • koordinuje činnosť redaktorov
 • vydavateľ
  • finančne a technologicky zabezpečuje chod združenia
  • vykonáva technickú podporu pre redakciu

V mene združenia koná každý člen predsedníctva samostatne. Členovia predsedníctva sú volení spomedzi redakčných členov redakčnou radou na obdobie dvoch rokov. Na všetky kolektívne rozhodnutia predsedníctva je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Medzi kompetencie predsedníctva patrí najmä:

 • reprezentácia združenia pred verejnosťou
 • riadenie chodu združenia medzi redakčnými radami
 • zvolávanie redakčnej rady
 • akceptácia čestných členov
 • vylučovanie čestných a registrovaných členov

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán združenia. Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve. Medzi práva a povinnosti dozornej rady patrí:

 • kontrolovanie a informovanie predsedníctva a redakčnej rady o súlade projektov a činností združenia so stanovami združenia
 • kontrolovanie a informovanie predsedníctva a redakčnej rady o plnení povinností registrovaných členov, redakčných členov a čestných členov
 • zvolanie mimoriadnej redakčnej rady v prípade závažných nedostatkov

Článok 5
Hospodárenie združenia

Finančné prostriedky združenie získava z dobrovoľných a členských príspevkov a darov, zbierok, výnosov z vlastnej činnosti, dotácií, grantov a ďalších zdrojov. S finančnými prostriedkami združenie disponuje v súlade s platnými predpismi. Združenie hospodári s majetkom účelne. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité iba na podporu poslania združenia.

Článok 6
Zánik združenia

O zániku združenia rozhoduje redakčná rada dvojtretinovou väčšinou všetkých redakčných členov. Redakčná rada rozhoduje tiež o likvidátorovi združenia. Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú platnosť registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Výklad jednotlivých ustanovení stanov prislúcha predsedníctvu.

Diskusia k článku Stanovy občianskeho združenia Pravé Spektrum zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Krédo Pravého Spektra

Napriek tomu, že socializmus a komunizmus skrachovali, pretože ich prevalcovala realita, ich mäkšie deriváty žijú ďalej: politická korektnosť, pozitívna diskriminácia, ľavicový liberalizmus, feminizmus, environmentalizmus, korporativizmus, antiamerikanizmus, antisemitizmus, neznášanlivý sekularizmus, pacifizmus, humanrightizmus, ekonomický antiglobalizmus, europeizmus a iné cvokizmy.

Kým komunizmus chcel zničiť rodinu, náboženstvo a súkromné vlastníctvo priamo a rýchlo, vyššie uvedené -izmy to robia pomaly a subtílne. Nenápadne, ako potkany, ohlodávajú piliere západnej civilizácie, aby napokon privodili jej pád.

Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty. Prosperita Slovenska sa dá vybudovať len na zásadách trhovej ekonomiky bez prívlastkov, občianskeho vlastenectva a s vedomím, že skutočná sloboda je predovšetkým silou charakteru. Len na takom základe si môžeme vyberať, čo je morálne správne.

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group