ISSN 1335-8715

31-03-2010   Richard Epstein   Slobodný trh   verzia pre tlač

Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

Akákoľvek snaha o vytvorenie slobodnej spoločnosti vyžaduje vzájomné pôsobenie dvoch dominantných princípov klasického liberálneho myslenia: vládu zákona (rule of law) a inštitúciu súkromného vlastníctva, ktoré nachádza oporu v inštitúciách ľudskej spoločnosti. Ako tieto princípy spolu súvisia?

Vo všeobecnosti sa usudzuje, že vláda zákona a súkromné vlastníctvo sú jedno a to isté a že jediné klasické právne stanovisko je totožné s vládou zákona. Myslím si, že je to omyl. Existuje úzke prepojenie medzi klasickým liberálnym tvrdením a vládou zákona, ale to spojenie nie je nevyhnutné. Je dané skôr skúsenosťou.

Vláda zákona je staroveký koncept, ktorý predchádza vzniku modernej demokracie a rozvoju slobodných trhov. Vo svojej pôvodnej podobe je to snaha o kontrolu moci monarchov, ktorá by inak bola absolútna. Tam, kde nie sú žiadne iné inštitúty, použitie dohody je možno ten najlepší spôsob ako obmedziť kráľovskú moc. Takže všetky prvky vlády zákona sú namierené na vytvorenie limitov arbitrárnej moci v štáte. Ich najlepší zoznam sa nachádza v knihe Lona Fullera Morality of Law (Morálka práva), kde autor vymenúva osem čŕt.

V prvom rade sú to pravidlá, aby sme nečelili arbitrárnym rozhodnutiam jednotlivcov. Nepriateľom v tejto situácii je ad hoc rozhodovanie. Ich údajnou výhodou je, že dovoľujú dobrým panovníkom „ušiť“ riešenie na špecifiká prípadu. Nebezpečným dôsledkom je, že zlí vladári tak nie sú predmetom žiadnych reálnych obmedzení.

Druhou z čŕt vlády zákona je zverejnenie daného pravidla. Zverejnenie nie je možné, pokiaľ neexistuje pravidlo. No ak je raz uverejnené, občania alebo subjekty vedia, ako sa v danom prípade správať a vládca by sa ocitol v nepríjemnej situácii, ak by sa od pravidla odklonil. Na strane jednotlivca tu existuje väčšia sloboda a menšie nebezpečenstvo zneužitia zo strany štátu.

Ďalšou črtou je zabránenie nejasnej a nezrozumiteľnej legislatívy. Nezrozumiteľnosť znižuje možnosť dodržania pravidiel zo strany občana a zvyšuje riziko nevypočítateľného použitia. Štvrtou črtou je zamedzenie retroaktivity, keďže tá dostáva ľudí do bezvýchodiskovej situácie, keď sú pravidlá zmenené po tom, ako je činnosť vykonaná.

Účelom vyvarovania sa protirečeniam v práve je vytvorenie súladu medzi normou a správaním sa. Nesplniteľné požiadavky vytvárajú situáciu, kedy je opatrnosť verejnosti na najvyššom bode, keď sa rozhoduje o tom, koho trest minie a koho nie. Nestabilná legislatíva je ďalším z rizík, pretože ak sa mení, máme tu rovnaké nebezpečenstvo. Sklz medzi formuláciou a vykonaním má rovnaké vyhliadky.

Uvedomme si, že všetky tieto črty sú nezávislé od obsahu zákona a z tohto dôvodu je vláda zákona vo všeobecnosti uprednostňovaná. Zároveň to vysvetľuje, prečo sa tomu vládcovia snažia za každú cenu vyhnúť. Majú totiž radi vlastný úsudok v čo najväčšom množstve prípadov. Vláda zákona je však tiež konzistentná s tvrdými pravidlami, ktoré mnohé činnosti učiňujú nelegálnymi. Ako teda posilniť vládu zákona pridaním nejakého obsahu?

Tu je to miesto, kde prichádza súkromné vlastníctvo ako kľúčový inštitút. V prvom rade musíme vedieť, čo tento systém znamená. Prvý prvok súkromného vlastníctva je pravidlo nadobudnutia, ktoré znamená, že tie veci, ktoré sú prístupné súkromnému vlastníctvu, patria prvému nadobúdateľovi. Čo daná osoba dostáva? Je to právo výhradného vlastníctva, užívania a dispozície.

Tento súbor práv je potrebný pre chod trhových systémov. Výhradné vlastníctvo znamená, že vieme, kto čo vlastní a teda kto môže vec predať a narábať s ňou. Redukuje to transakčné náklady pre akékoľvek a všetky budúce spôsoby rozvoja, či už pre použitie, výmenu alebo oboje zároveň. Podstatné vlastnosti systému sú, že každý má povinnosť zdržať sa používania alebo vstupu na majetok iného.

Keď už je táto sféra priestoru pre majetok vytvorená (a pre majetok, ktorý má každý v sebe), práva užívania sú mocné. Schopnosť narábať s majetkom nám následne dovoľuje jednotlivé zmluvy s určenými jednotlivcami, ktoré umožňujú príjmy z obchodu. Ak je systém naolejovaný dobrými inštitútmi (zmluvy, registre), transakcie môžu nabrať rýchlosť.

Uvedomme si, že všetky prvky tohto systému sú v zhode s vládou zákona. Nejestvuje tu žiadne ad hoc rozhodnutie. Všeobecné pravidlá zdržania sa konania sú jednoduché. Fungujú pre veľké i malé spoločenstvá, pre bohaté i chudobné. Nejestvuje tu žiadna nepotrebná nezrozumiteľnosť a ani retroaktivita. Komplexnosť, nemožnosť a protirečenia sú na jednej strane. Spojenie medzi vládou zákona a súkromným vlastníctvom nám teda umožňuje stotožnenie požiadaviek s inštitútmi.

V tomto systéme sú zlyhania, zlyhania reálneho trhu. Určité externé obmedzenie je potrebné, preto prichádza druhá časť systému súkromného vlastníctva na pomoc. Výsadné právo, právo zobrať (a regulovať), pokiaľ je poskytnutá kompenzácia. Tam, kde je potrebné koordinované správanie, no dobrovoľná spolupráca je príliš nákladná (viac ako päť lovcov sa vo všeobecnosti nezhodne na celkových limitoch), štátny systém, ktorý odoberie úlovok od každého, uchováva dlhodobo chov a ponechá na tom všetkých lepšie, ako boli predtým. Vláda zákona je v takýchto prípadoch náležite zachovaná, pretože úmerné rozdelenie štátneho zásahu obmedzuje vlastné rozhodovanie a uprednostňovanie. Celkový systém teda produkuje prospech, z ktorého môžu mať osoh všetci.

Administratívny štát funguje iným spôsobom. Všetky štáty majú správu. Sú vedené zoznamy voličov, vodičov s oprávnením, vlastníkov nehnuteľností a podobne. Robia sa testy a kvalifikácie. S malým priestorom pre voľnosť rozhodovania. Je tu právo určiť, kto dostane čo prostredníctvom centrálneho rozdeľovania, čo vytvára problém. Spoločenstvá, ktoré si myslia, že vedia viac ako trhy, ustanovujú komplikované rozhodovania, aby sa určilo, kto dostane čo, ale nie sú schopné urobiť rozumné riešenia a rozhodnutia. Správanie sa stáva nekonzistentným a ad hoc, pravidlá sa vždy menia, retroaktívne odchýlky sú časté. A vláda zákona trpí.

To isté sa môže prihodiť i v systéme užívania pozemkov, kde možnosť postaviť a zbúrať čokoľvek je predmetom štátneho súhlasu, ktorý sleduje viac než len to, či je tu nejaké porušenie práva, ktoré treba riešiť. Rovnaké je to s ad hoc procesmi s nákladnými súdnymi rozhodnutiami a veľkými množstvami rozhodnutí verejnosti, ktoré to prináša. Nie je to tak, že by tu bola sloboda pre všetkých ako v nejakom anarchistickom štáte.

Jestvuje tu však istý stupeň voľnosti uváženia, ktoré na jednej strane sťažuje akékoľvek aktivity občanov a na strane druhej často umožňuje svojvoľnú a zneužívajúcu aktivitu vlády. Zlyhávanie vlády zákona vychádza z neurčitej povahy vlastníckych práv vo verejnom priestore. Nepoznám žiaden krátkodobý liek, ktorý dokáže vyliečiť tento problém.

Richard Epstein
(Profesor práva, Chicagska univerzita)


Zverejnený text je abstraktom prednášky, ktorý zaznel v rámci cyklu CEQLS. Prednáška bola usporiadaná Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika a uskutočnila sa v Bratislave 22. marca 2010.

  Paliho Kapurkova
   Czechtek 01-04-2010 8:17
  Konkurencia pre SS
   MuadDib 01-04-2010 10:40
  "antispamova ochrana"
   Czechtek 01-04-2010 8:24
  Nespamuj tu!
   MuadDib 01-04-2010 10:43
  RE: Nespamuj tu!
   Czechtek 01-04-2010 15:53
  RE: Nespamuj tu!
   Rogue Keeper 02-04-2010 0:14
  Smrť kapitalizmu
   MuadDib 01-04-2010 10:36
  RE: Smrť kapitalizmu
   štúrovec 01-04-2010 16:55
  Moja prezývka
   MuadDib 02-04-2010 17:21
  RE: Moja prezývka
   štúrovec 02-04-2010 18:06
  RE: Moja prezývka
   Palo Zlatoidsky 03-04-2010 16:19
  RE: Moja prezývka
   štúrovec 04-04-2010 11:47
  RE:Moja prezývka (vysvetlenie)
   MuadDib 04-04-2010 18:28
  RE: Smrť kapitalizmu
   tomas.teicher 03-04-2010 8:36
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 03-04-2010 9:42
  RE: Smrť kapitalizmu
   Palo Zlatoidsky 03-04-2010 16:23
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 03-04-2010 18:22
  RE: Smrť kapitalizmu
   Palo Zlatoidsky 03-04-2010 19:02
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 03-04-2010 19:34
  RE: Smrť kapitalizmu
   Palo Zlatoidsky 04-04-2010 9:11
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 11:39
  RE: Smrť kapitalizmu
   tomas.teicher 04-04-2010 12:24
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 12:45
  RE: Smrť kapitalizmu
   tomas.teicher 04-04-2010 13:11
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 13:18
  RE: Smrť kapitalizmu
   tomas.teicher 04-04-2010 13:45
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 13:53
  RE: Smrť kapitalizmu
   tomas.teicher 04-04-2010 19:23
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 20:02
  RE: Smrť kapitalizmu
   Palo Zlatoidsky 05-04-2010 16:23
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 05-04-2010 17:20
  RE: Smrť kapitalizmu
   Marian Janos (Maros) 05-04-2010 22:54
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 06-04-2010 0:15
  RE: Smrť kapitalizmu
   Palo Zlatoidsky 04-04-2010 13:51
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 13:56
  RE: Smrť kapitalizmu
   Rogue Keeper 04-04-2010 13:59
  Ale, ale, súdruh P. Z....!
   MuadDib 04-04-2010 18:35
  RE: Smrť kapitalizmu
   Utnapistim 09-07-2010 19:12
  zlyhanie trhu
   gofry 01-04-2010 20:38
  na chicagskom fronte nič nové
   parla 03-04-2010 11:04
  Prednaska
   jj 04-04-2010 23:34
  RE: Prednaska
   Rogue Keeper 05-04-2010 0:57
  RE: Prednaska
   jj 05-04-2010 1:33
  RE: Prednaska
   Rogue Keeper 05-04-2010 6:54
  RE: Prednaska
   jj 05-04-2010 17:11
  RE: Prednaska
   Rogue Keeper 05-04-2010 17:26
  RE: Prednaska
   Lukas Krivosik 05-04-2010 12:45
  RE: Prednaska
   jj 05-04-2010 17:16
  Duševné vyvlastnenie
   MuadDib 05-04-2010 17:18
  Rule of law
   Utnapistim 09-07-2010 20:50
  Rule of law
   Utnapistim 09-07-2010 20:52
  RE: Rule of law
   Utnapistim 09-07-2010 20:55

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group