ISSN 1335-8715

28-01-2010   Martin Vančo   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Je slovenský volič pravicový alebo ľavicový?

V každej mladej demokracii trvá voličom nejaký čas, kým sa identifikujú s určitou politickou ideológiou a začnú ňou podmieňovať svoju voľbu. Životnosť politickej strany závisí na tom, či sa s jej identitou dokáže stotožniť dostatočný počet voličov. Dokázal sa po dvadsiatich rokoch existencie demokracie na Slovensku slovenský volič viac stotožniť s pravicovou alebo ľavicovou ideológiou?

Na Slovensku je najzaužívanejším členením politického spektra lineárne členenie na pravicu a ľavicu. Toto členenie odráža rozdielne pohľady na riadenie ekonomiky a miery zásahov štátu do nej. Nie je to ideálne členenie, pretože nezohľadňuje ďalšie kritéria identifikácie politickej strany, ktorými môžu byť morálne, náboženské, environmentálne a ďalšie témy. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) môže byť pravicovou stranou, avšak motívy voľby tejto strany môžu byť jej kresťanské či konzervatívne programové princípy.

Uvažovanie v ľavicovo-pravicovej línii je teda značne limitujúce, tým skôr, keď uvažujeme o takejto ideologickej orientácii nie politickej strany, ale voliča. Je veľmi ťažké rozlíšiť, či rozhodujúcim motívom voľby konkrétnej politickej strany je ľavicová a pravicová orientácia tejto strany alebo odlišný motív. Každý občan sa rozhoduje na základe viacerých faktorov a motívov. Avšak napriek tomu sa musíme pokúsiť o istú klasifikáciu politických strán na pravicovo-ľavicovej osi a predpokladať, že jeden z faktorov voľby je aj táto ideológia.

Niektoré politické strany však dokážeme podľa lineárneho delenia identifikovať len s veľkými ťažkosťami (SNS, SMK, HZDS, HZD). Tieto strany sa väčšinou nestotožňujú s takouto klasifikáciou, pretože ich prioritami pri hľadaní vlastnej identity nie sú ekonomické témy. Tzv. národné strany si na Slovensku v dôsledku silného zastúpenia maďarskej minority držia silnú pozíciu. Slovenská národná strana (SNS) si dlhodobo uzurpuje národnú agendu a oslovuje výhradne nacionálne motivovaných voličov. Ak je teda našou úlohou dokázať ľavicovú či pravicovú orientáciu slovenského voliča, nemôžeme počítať s národnými stranami, pretože motív orientácie naľavo alebo napravo nezohráva žiadnu rolu pri voľbe týchto strán.

Strana maďarskej koalície (SMK) je strana, ktorá zastupuje predovšetkým občanov maďarskej národnosti bez ohľadu na pravicové či ľavicové názory. Napriek tomu, že sa podľa niektorých vyprofilovala ako pravicová strana, prvoradým motívom voľby tejto strany je etnická príslušnosť. Nemôžme ju zaradiť do lineárnej osi pravica - ľavica, pretože by nám jej elektorát deformoval celkový reálny obraz stavu.

Špecifickým prípadom je strana ĽS-HZDS, ktorú, ak by sme chceli začleniť na osi pravica-ľavica v období 1998-2006, jej pozícia by sa pravdepodobne menila. Strana má v tomto období veľký problém so stabilnou identifikáciou, snaží sa ju pragmaticky meniť. Nedá sa o nej povedať, že by sa etablovala na osi v danom období, ale keďže uvažujeme o motívoch voľby tejto strany, môžeme predpokladať, že jedným z motívov nie je jej ľavicová alebo pravicová orientácia.

Ak teda uvažujeme o pravicovej alebo ľavicovej orientácii slovenského voliča, musíme netradične z lineárnej osi vyčleniť národné strany a strany bez etablovanej ľavicovo-pravicovej identity. U ostatných stranách môžeme predpokladať, že ľavicová alebo pravicová identita zohráva istú rolu pri voľbe.

Uvažovať budeme o všetkých stranách, ktoré prekročili v posledných troch parlamentných voľbách hranicu jedného percenta. Ostatné voľby (do európskeho parlamentu, VÚC) nebudeme brať do úvahy, pretože kvôli nízkej volebnej účasti nie sú z hľadiska našej analýzy dôveryhodné. (Navyše v prípade volieb do VÚC sa volilo väčšinovým volebným systémom.) Klasifikácia politických strán podľa spomenutých kritérií vyzerá takto :

1998

 • pravica SDK
 • ľavica SDĽ, ZRS, KSS, SOP
 • národné strany SNS, SMK
 • bez ľavicovo-pravicovej ideológie HZDS

2002

 • pravica SDKÚ, KDH, ANO
 • ľavica Smer, KSS, SDĽ, SDA
 • národné strany SNS, PSNS, SMK
 • bez ľavicovo-pravicovej ideológie HZDS, HZD

2006

 • pravica SDKÚ-DS, KDH, ANO, SF
 • ľavica Smer-SD, KSS
 • národné strany SNS, SMK
 • bez ľavicovo-pravicovej ideológie ĽS-HZDS

Na základe týchto kategórií sú výsledky posledných troch parlamentných volieb nasledovné: (druhý graf bez nevoličov)

S výnimkou roku 2002 vidíme, že pravica a ľavica má približne rovnaký elektorát. K lepšiemu pochopeniu malého výkyvu vo voľbách 2002 musíme pristúpiť k analýze jednotlivých volieb samostatne.

Vo voľbách 1998 zaznamenala pravica voči ľavici mierne víťazstvo, ale výsledky sú pomerne vyrovnané. Výhodou pravice bolo, že sa dokázala vyprofilovať ako jednotná, stredopravá alternatíva voči HZDS, ktorej väčšiu časť voličov pohltili v ďalších rokoch stredopravé SDKÚ a KDH. Tieto strany majú stabilnú voličskú základňu, ktorej jednou z hlavných motivácií voľby je pravicová ideológia.

Naopak ľavica, ktorá bola vo voľbách 1998 v porovnaní s pravicou pomerne nejednotná, v štiepení pokračovala a do volieb 2002 išla úplne neintegrovaná. Aj najsilnejšia stredoľavá strana Smer bola do týchto volieb viac orientovaná nastred ako naľavo.

Pravica si napriek značnému poklesu volebnej účasti dokonca v týchto voľbách mierne zvýšila svoj elektorát, keď získala aj časť ľavicových hlasov. Dôvodom bolo, že neexistovala relevantná ľavicová alternatíva (aj preto prekvapujúci výsledok Komunistickej strany Slovenska, ktorá sa dostala do parlamentu).

Po voľbách však došlo k integrácií prakticky všetkých významných strán na ľavej strane spektra do strany Smer. Tento jednotný postup vyústil do prvého víťazstva ľavice vo voľbách 2006, aj keď veľmi tesného. K nárastu volebných ľavicových hlasov došlo napriek ďalšiemu výraznému poklesu volebnej účasti. Ľavica tieto hlasy absorbovala zo štiepajúcich sa pravicových strán a zo strany HZDS. Voličskú základňu HZDS začala ľavica výraznejšie vstrebávať až po roku 2002, dovtedy sa rozkladala do celého politického spektra, ako dokazujú ďalšie grafy. Dôvodom pre pokles popularity strany môže byť jej neschopnosť samú seba identifikovať a odlíšiť od veľkého počtu stále vznikajúcich nových ideologických strán.(Vysoká popularita HZDS v deväťdesiatich rokoch nie je predmetom analýzy, ale domnievam sa, že politická scéna v deväťdesiatich rokoch nebola tak ideologizovaná ako posledné desaťročie.)

Z grafov si môžeme ďalej všimnúť silnú pozíciu národných strán so stabilizovaným elektorátom a nemožno očakávať zmenu ani v najbližších voľbách. Národné a národnostné témy sú stále rozhodujúcim motívom voľby pre 10 -15 percent z celkového počtu oprávnených voličov. Táto skupina však už nemá potenciál pre ďalší rast. Ich preferencie budú závisieť na ich stabilite a jednote. (Po rozpade SNS sa v roku 2002 nedostali do parlamentu SNS, ani PSNS, aj keď potenciál na to mali.)

Ľavica a pravica majú približne rovnaký volebný potenciál, ktorý sa vplyvom ďalších volebných motívov a okolností prikláňa na jednu alebo druhú stranu. Nedá sa povedať, že by bol slovenský volič viac pravicovo alebo ľavicovo orientovaný, ale je tu možno pozorovať tendenciu uprednostňovania takto ideologicky začlenenej strane. Najdôležitejším výsledkom analýzy však je, že vo voľbách vždy uspeli ideológie sústredené v malom počte politických strán. Navyše keďže sme brali do úvahy všetky strany, ktoré získali vo voľbách viac ako jedno percento, nezohľadnili sme prepadávanie hlasov menších, menej významných strán a teda reálne rozloženie síl v parlamente. V súčasnosti je pravica rozštiepená ako ešte nikdy, takže úspech zjednotenej ľavice v nasledujúcich voľbách sa javí ako pravdepodobný, aj keď to nemusí odrážať realitu slovenského voliča.

Martin Vančo

Grafy spracované podľa údajov Štatistického Úradu Slovenskej republiky
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=449...

  nazyvat smer lavicou
   frankenstein monster 28-01-2010 19:38
  RE: nazyvat smer lavicou
   Miso 28-01-2010 23:48
  fico bol povodne nemy
   frankenstein monster 29-01-2010 19:37
  RE: fico bol povodne nemy
   Czechtek 30-01-2010 16:17
  RE: fico bol povodne nemy
   gofry 31-01-2010 10:40
  robi kroky ktore by sa dali
   frankenstein monster 31-01-2010 13:00
  RE: robi kroky ktore by sa dal
   Rogue Keeper 31-01-2010 13:55
  RE: robi kroky ktore by sa dal
   gofry 01-02-2010 9:40
  kto by potom platil policajtov
   frankenstein monster 01-02-2010 19:01
  RE: kto by potom platil policajtov
   blizzboz 02-02-2010 6:21
  RE: kto by potom platil policajtov
   gofry 19-02-2010 11:00
  RE: kto by potom platil polica
   Rogue Keeper 20-02-2010 4:14
  RE: kto by potom platil polica
   gofry 22-02-2010 18:20
  RE: kto by potom platil polica
   Rogue Keeper 27-02-2010 3:32
  RE: kto by potom platil polica
   gofry 28-02-2010 19:15
  RE: kto by potom platil polica
   Rogue Keeper 01-03-2010 7:28
  RE: robi kroky ktore by sa dali
   gofry 01-02-2010 9:35
  RE: robi kroky ktore by sa dali
   Rogue Keeper 01-02-2010 10:57
  RE: robi kroky ktore by sa dali
   gofry 02-02-2010 9:13
  yo, jedine anarchokapitalizmus
   frankenstein monster 01-02-2010 19:03
  RE: yo, jedine anarchokapitalizmus
   gofry 02-02-2010 9:12
  wow
   frankenstein monster 02-02-2010 20:06
  RE: wow
   Rogue Keeper 03-02-2010 14:33
  vies o nejakej alternative ?
   frankenstein monster 03-02-2010 18:48
  RE: vies o nejakej alternative
   Rogue Keeper 03-02-2010 19:56
  hej, kozmos ma dost casu
   frankenstein monster 03-02-2010 23:19
  RE: hej, kozmos ma dost casu
   Rogue Keeper 04-02-2010 1:41
  ja som chcel skor informacie
   frankenstein monster 04-02-2010 7:37
  RE: ja som chcel skor informacie
   Rogue Keeper 04-02-2010 8:28
  nepochopili sme sa,
   frankenstein monster 05-02-2010 19:48
  RE: nepochopili sme sa,
   Rogue Keeper 05-02-2010 19:57
  RE: wow
   gofry 04-02-2010 10:05
  neschopnost
   frankenstein monster 05-02-2010 19:55
  RE: fico bol povodne nemy
   ... 10-06-2010 20:31
  RE: fico bol povodne nemy
   ... 10-06-2010 20:32
  RE: nazyvat smer lavicou
   Michal 27-02-2010 21:09
  zaujimavý je skôr
   aldie 28-01-2010 21:38
  Nacionalisti
   Závažný 29-01-2010 14:00
  spajat SMK
   frankenstein monster 29-01-2010 20:11
  RE: spajat SMK
   Rogue Keeper 30-01-2010 0:15
  SNS a HZDS
   frankenstein monster 30-01-2010 0:35
  RE: SNS a HZDS
   Rogue Keeper 30-01-2010 3:59
  duraj je absolutny magor
   frankenstein monster 30-01-2010 13:07
  RE: duraj je absolutny magor
   Závažný 30-01-2010 13:37
  v prvom rade
   frankenstein monster 30-01-2010 14:02
  RE: v prvom rade
   Závažný 31-01-2010 1:26
  Omrzel ta zivot ?
   frankenstein monster 31-01-2010 7:59
  RE: Omrzel ta zivot ?
   štúrovec 01-02-2010 21:38
  RE: Omrzel ta zivot ?
   frankenstein monster 02-02-2010 20:09
  RE: Omrzel ta zivot ?
   štúrovec 05-02-2010 20:10
  Z coho ma zasa obvinujes ?
   Frankensteinovo monstrum 06-02-2010 1:59
  RE: Z coho ma zasa obvinujes ?
   štúrovec 07-02-2010 10:08
  Ale si si dal vlastny gol !
   frankenstein monster 07-02-2010 10:48
  RE: Ale si si dal vlastny gol !
   štúrovec 07-02-2010 13:58
  lol este stastie
   frankenstein monster 07-02-2010 16:23
  RE: lol este stastie
   Rogue Keeper 07-02-2010 18:41
  frankenstein monster
   štúrovec 10-02-2010 22:14
  prcu si tu robis iba ty
   frankenstein monster 10-02-2010 23:36
  politika
   štúrovec 01-02-2010 14:48
  RE: politika
   štúrovec 01-02-2010 21:33
  RE: politika
   gofry 02-02-2010 9:17
  RE: politika
   štúrovec 02-02-2010 10:35
  RE: politika
   gofry 02-02-2010 11:55
  RE: politika
   štúrovec 02-02-2010 14:33
  RE: politika
   Závažný 02-02-2010 18:12
  RE: politika
   štúrovec 05-02-2010 21:08
  RE: politika
   štúrovec 05-02-2010 21:09
  RE: politika
   Závažný 11-02-2010 3:25
  RE: politika
   gofry 04-02-2010 10:15
  RE: politika
   štúrovec 05-02-2010 18:26
  RE: politika
   gofry 08-02-2010 20:29
  RE: politika
   LIBERTARIAN 03-02-2010 8:27
  RE: politika
   štúrovec 05-02-2010 18:36
  RE: politika
   štúrovec 05-02-2010 18:38
  RE: politika
   rudohorský štúrovec 03-01-2013 9:42
  obe ruky ľavé
   blizzboz 02-02-2010 6:49
  RE: obe ruky ľavé
   blizzboz 02-02-2010 6:50
  RE: obe ruky ľavé
   Rogue Keeper 02-02-2010 11:28
  RE: obe ruky ľavé
   blizzboz 06-02-2010 8:33
  RE: obe ruky ľavé
   Rogue Keeper 06-02-2010 10:53
  Nedlužím nic
   libertarian 18-02-2010 20:38
  RE: Nedlužím nic
   libertarian 18-02-2010 20:41
  RE: Nedlužím nic
   Rogue Keeper 19-02-2010 0:28
  libertarian sa nam vyfarbil
   frankenstein monster 19-02-2010 8:57
  ej veru veru
   utopeny vodnik 19-02-2010 1:10
  RE: ej veru veru
   libertarian 19-02-2010 18:21

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group