ISSN 1335-8715

23-09-2008   redakcia   Rôzne   verzia pre tlač

Akadémia klasickej ekonómie 2008/09

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

v partnerstve s

Vysokou školou manažmentu

otvárajú v školskom roku 2008/2009 druhý ročník cyklu seminárov o ekonómii, pod názvom

AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE


Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý pozostáva z ročného cyklu raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonómii teoretikov blízkych klasickému liberalizmu a jej využití v praxi, osobitne v podmienkach Slovenska. Skladá sa preto z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, Frédérica Bastiata, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich príkladov v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Po realizácii prvého ročníka AKE v roku 2007 otvára KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu (VŠM) ako jeho zdokonalenú nadstavbu druhý ročník (konaný od októbra 2008 do júna 2009). Je určený pre všetkých záujemcov (absolventov, aj neabsolventov prvého ročníka AKE), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia. Záujemcom, ktorí však neabsolvovali prvý ročník AKE sa odporúča oboznámiť sa a naštudovať materiály z prvého ročníka AKE, dostupné na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk

Druhý ročník AKE bude koordinovať a semináre lektorovať koordinátor programu AKE, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý vysokoškolský lektor Peter Gonda. Každý trojhodinový seminár s 30 až 50 účastníkmi v učebni VŠM začne prezentáciou koordinátora programu alebo pozvaného experta na danú tému, prípadne aj koreferátom účastníka AKE, a to v kombinácii s hľadaním odpovedí na vopred stanovené otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená otvorená diskusia. Podložená bude vopred poslanými podkladmi, uverejňovanými pravidelne na webstránke KI, na webovom diskusnom portáli AKE a rozdanými materiálmi na seminári. Učebňa VŠM bude uspôsobená semináru tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám.

Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk. Každému, kto sa prihlási na stránku, umožňuje tento webový diskusný portál o. i. získať systematicky zoskupené materiály na jednom mieste, ktoré súviseli s cyklom seminárov v rámci 1. ročníka AKE: prezentácie koordinátora programu, iné materiály k jednotlivým seminárom a vybrané eseje účastníkov prvého ročníka AKE.

Aké témy budú diskutované?

Na jednotlivých seminároch AKE sa predpokladá diskusia napríklad k nasledovným témam:

1. Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť 2. Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti 3. Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti 4. Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi 5. Európska ekonomická integrácia 6. Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi 7. Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov 8. Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti 9. Vyhodnotenie a diskusia k odovzdaným esejam účastníkov AKE

Všetky témy budú prezentované a diskutované z pohľadu teórie a princípov ekonómie, klasického liberalizmu a využitia v podmienkach na Slovensku.

Na poslednom seminári v júni 2009 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Vysokej školy manažmentu absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE sa budú konať raz mesačne od októbra 2008 v učebni Vysokej školy manažmentu v Bratislave, a to vo vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.00 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 29. októbra 2008.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

* získať certifikát Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Vysokej školy manažmentu o absolvovaní druhého ročníka AKE v prípade splnenia základných podmienok: 1. absolvovania aspoň ¾ seminárov (teda počtom 7) a 2. odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru) * získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkach predstaviteľov ekonomického liberalizmu * vypočuť si v koncentrovanej podobe prezentácie o myšlienkach predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska * prezentovať svoje postoje na pravidelných seminároch a načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov, ktorí budú účastníkmi AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre akýchkoľvek záujemcov (tak účastníkov prvého ročníka AKE, ako aj iných záujemcov), ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 19. októbra 2008.

Viac informácií tu:

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?213...

  Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 23-09-2008 12:21
  RE: Klasicka ekonomia
   Coobiaq 23-09-2008 23:41
  RE: Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 24-09-2008 8:21
  RE: Klasicka ekonomia
   Miso 24-09-2008 10:53
  RE: Klasicka ekonomia
   jakubjost 25-09-2008 0:21
  RE: Klasicka ekonomia
   Czechtek 25-09-2008 13:52
  RE: Klasicka ekonomia
   Miso 25-09-2008 21:32
  RE: Klasicka ekonomia
   jakubjost 25-09-2008 22:55
  RE: Klasicka ekonomia
   Miso 24-09-2008 11:22
  RE: Klasicka ekonomia
   tomas cunik 24-09-2008 14:06
  RE: Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 24-09-2008 14:56
  RE: Klasicka ekonomia
   Miso 24-09-2008 17:48
  RE: Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 10:55
  RE: Klasicka ekonomia
   Miso 24-09-2008 11:00
  RE: Klasicka ekonomia
   Lukas Krivosik 25-09-2008 0:15
  RE: Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 10:59
  RE: Klasicka ekonomia
   tomas cunik 25-09-2008 14:10
  RE: Klasicka ekonomia
   Miso 25-09-2008 21:38
  RE: Klasicka ekonomia
   Rogue Keeper 24-09-2008 10:07
  RE: Klasicka ekonomia
   jakubjost 25-09-2008 0:25
  RE: Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 11:00
  RE: Klasicka ekonomia
   Czechtek 25-09-2008 13:56
  RE: Klasicka ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 14:42
  RE: Klasicka ekonomia
   Coobiaq 25-09-2008 15:53
  RE: Klasicka ekonomia
   Rogue Keeper 26-09-2008 12:05
  Ftip na dobru noc
   Palo Z. 24-09-2008 22:12
  Klasika, mainstream a ekonomia
   jakubjost 24-09-2008 23:50
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   Lukas Krivosik 25-09-2008 0:14
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   jakubjost 25-09-2008 0:15
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 11:28
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 11:31
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   Jednooko 25-09-2008 11:52
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   LIBERTARIAN 25-09-2008 12:16
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   jakubjost 25-09-2008 22:53
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   Andrej Beno 25-09-2008 23:21
  RE: Klasika, mainstream a ekonomia
   jakubjost 25-09-2008 23:39
  Mainstremacky ekonom
   LIBERTARIAN 25-09-2008 12:40
  RE: Mainstremacky ekonom
   LIBERTARIAN 25-09-2008 12:45
  RE: Mainstremacky ekonom
   Jednooko 25-09-2008 13:32
  RE: Mainstremacky ekonom
   Coobiaq 25-09-2008 15:58
  o KE :
   LIBERTARIAN 25-09-2008 13:46
  RE: o KE :
   tomas cunik 25-09-2008 17:26
  RE: o KE :
   LIBERTARIAN 26-09-2008 8:56
  RE: o KE :
   LIBERTARIAN 26-09-2008 9:02
  RE: o KE :
   jakubjost 26-09-2008 9:38
  RE: o KE :
   LIBERTARIAN 26-09-2008 13:20
  RE: o KE :
   jakubjost 26-09-2008 13:37
  RE: o KE :
   tomas cunik 25-09-2008 17:33
  RE: o KE :
   Miso 25-09-2008 21:43
  Libertarian a coobiaq
   jakubjost 25-09-2008 22:45
  RE: Libertarian a coobiaq
   LIBERTARIAN 26-09-2008 8:49
  RE: Libertarian a coobiaq
   LIBERTARIAN 26-09-2008 9:08
  RE: Libertarian a coobiaq
   jakubjost 26-09-2008 9:33
  co hovoria "ekonomovia"
   LIBERTARIAN 26-09-2008 9:18
  RE: co hovoria
   jakubjost 26-09-2008 9:34
  RE: co hovoria
   LIBERTARIAN 26-09-2008 13:17
  RE: co hovoria
   jakubjost 26-09-2008 13:32
  RE: co hovoria
   LIBERTARIAN 26-09-2008 14:06
  RE: co hovoria
   jakubjost 26-09-2008 16:50
  RE: co hovoria
   Miso 26-09-2008 21:15
  Nazov AKE
   Peter 26-09-2008 11:45
  RE: Nazov AKE
   LIBERTARIAN 26-09-2008 14:10
  RE: Nazov AKE
   LIBERTARIAN 26-09-2008 14:46
  RE: Nazov AKE
   LIBERTARIAN 26-09-2008 15:13
  RE: Nazov AKE
   jakubjost 26-09-2008 16:34
  RE: Nazov AKE
   jakubjost 26-09-2008 16:58
  RE: Nazov AKE
   Miso 26-09-2008 21:39
  RE: Nazov AKE
   tomas cunik 27-09-2008 12:59
  RE: Nazov AKE
   LIBERTARIAN 26-09-2008 14:59
  RE: Nazov AKE
   jakubjost 26-09-2008 16:28
  ...
   LIBERTARIAN 26-09-2008 13:32
  RE: ...
   jakubjost 26-09-2008 13:44
  RE: ...
   LIBERTARIAN 26-09-2008 14:53
  RE: ...
   jakubjost 26-09-2008 16:26
  o mainstreamovej ekonomii
   LIBERTARIAN 26-09-2008 15:41
  ME
   LIBERTARIAN 26-09-2008 15:53
  RE: ME
   Miso 26-09-2008 21:48
  RE: ME
   jakubjost 27-09-2008 1:06
  RE: ME
   Braňo 27-09-2008 14:33
  Zlato a ekonomická svoboda
   LIBERTARIAN 02-10-2008 9:14
  RE: Zlato a ekonomická svoboda
   Braňo 02-10-2008 22:17

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group