ISSN 1335-8715

22-12-2001   Martin Pener   Rôzne   verzia pre tlač

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Neviem, či to bol zámer alebo len náhoda, že Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (ďalej len KI) sídli v tesnej blízkosti Štefánikovej ulice v Bratislave. Nás však nebude zaujímať poloha, ale náplň inštitúcie nesúcej jeho meno.

KI bol založený v r.1999, no skutočne aktívnu činnosť začal vyvíjať až o rok neskôr a to započatím vydávania periodika Konzervatívne pohľady a vytvorením webovej stránky www.konzervativizmus.sk.

V dôsledku povojnového vývoja v Československu (či dokonca už po r.1938) sa takmer nemožno dopátrať organizácie, ktorú by sme mohli prehlásiť za predchodcu dnešného KI. Za istý zdroj inšpirácie možno považovať Občiansky inštitút, pôsobiaci od r.1991 v Prahe, po vzore ktorého na počiatku 90.rokov (žiaľ iba krátko) existoval Občiansky inštitút v Bratislave.

KI je neziskovým think-tankom (teda skupinou ľudí prezentujúcou svoj pohľad na svet) založeným formou neinvestičného fondu. Tento fond si kladie za cieľ iniciáciu, realizáciu a podporu takých projektov, ktorých ciele sú v súlade s náplňou konzervatívnych ideálov.

Štruktúru KI formálne tvoria štyri Analytické skupiny, ďalej Strategický \\"výboard\\" (ide o slovnú hračku zo slov \\"výbor\\" a \\"board\\" – anglické slovo viacerých významov, tu \\"rada\\" ako rozhodovací orgán), a napokon Dokumentačné stredisko.

Analytické skupiny slúžia na zabezpečovanie (analytických) materiálov v súlade s ideovými líniami pôsobenia. Sú riadené svojím vedúcim, ako i zaštítené odborným garantom. V súčasnosti pracujú tieto skupiny:

AS I. Hospodárska politika, ekonomika, financie, AS II. Zahraničná politika a diplomacia (garant František Šebej), AS III. Rozvoj spoločnosti a politický systém (garant Peter Zajac, mimochodom prezident KI), AS IV. Národná bezpečnosť (garant Vladimír Palko)

Prvá z nich (hospodárska politika, ekonomika, financie) je v súčasnosti najviac sformovanou a aktívnou skupinou. V nej je tiež výnimočne skĺbená pozícia vedúceho a garanta, ktorým je analytik Národnej banky Slovenska Peter Gonda. Tím dopĺňajú Martin Barto (analytik Slovenskej sporiteľne), Peter Tatár (člen výboru NR SR pre financie, menu a rozpočet) a iní.

Materiál z činnosti analytickej skupiny nemá v žiadnom prípade za cieľ byť pasívnou dokumentáciou, určenou \\"do šuflíka\\". Naopak, ašpiruje k prezentácii na verejnosti so snahou o ovplyvnenie verejnej politiky. KI si kladie za úlohu presadzovať konzervatívne myšlienky a idey prostredníctvom ovplyvňovania verejnej mienky, publikačnou činnosťou či už v periodikách, alebo napr. štúdiami, ako i v neposlednom rade organizovaním rôznych podujatí.

Niektoré časti štruktúry KI ešte nie sú plne dobudované, najmä po stránke personálnej. Z toho vyplýva nerovnomerné rozloženie aktivít KI. Napokon, ako bolo už naznačené, KI sa nachádza vo fáze prekonávania prvotnej stagnácie.

Strategický výboard určuje stratégiu KI pre ďalšie obdobie, prioritné ideové línie pôsobenia a rozhoduje o realizácii projektov, ktorými v súčasnosti sú: periodikum Konzervatívne pohľady, webová stránka www.konzervativizmus.sk a cena Dominika Tatarku.

Dokumentačné stredisko nie je úsek KI zameraný na výlučne dokumentáciu činnosti, akoby z názvu mohlo vyplývať. Zámerom je vybudovať (a priebežne dopĺňať) knižný fond s tematicko-názorovou orientáciou blízkou KI, a jeho prostredníctvom poskytovať záujemcom aj ťažšie dosiahnuteľné cudzojazyčné materiály. Teda okrem \\"klasickej\\" sady základných diel i slovníky, encyklopédie, časopisy a tematické štúdie najmä z produkcie príbuzných amerických a západoeurópskych inštitúcií.

(Spolu)pracovníci KI

KI nemá pracovníkov, ktorí by svoju činnosť vykonávali ako hlavný pracovný úväzok, je teda organizáciou založenej na báze dobrovoľníctva. Existuje však skupina približne dvoch desiatok osôb, evidovaných ako stáli spolupracovníci KI. Nejde o spoluprácu permanentnú, skôr o akúsi databázu pre potreby perspektívnych projektov. Z najaktívnejších menujme v prvom rade správcu KI Ondreja Dostála, politológa Tomáša Zálešáka, Olega Pastiera a Ludmilu Piatkovú (Konzervatívne pohľady), Richarda Matéffyho (\\"správca\\" informačného servisu KI), Moniku Kuhajdovú (koordinátorka projektu Spoločne do NATO a EU).

Aktivity za rok 2001

Možno v nich identifikovať nasledovné typy podujatí: seminár, konferencia a konzervatívne kluby, plus aktivity z oblasti kultúry. Niekoľko konkrétnych príkladov:

19.5. 2001 - seminár Konzervatívny pohľad na členstvo SR v bezpečnostných a obranných zoskupeniach. Účastníci: minister spravodlivosti Ján Čarnogurský, predseda výboru NR SR pre európsku integráciu František Šebej, štátni tajomníci Ministerstva zahraničných vecí a obrany – Ján Figeľ a Jozef Pivovarči a poslanec NR SR Peter Osuský.

26.-28.10.2001 (Piešťany) - konferencia Kapitalizmus a jeho kritici, na ktorej vystúpili napr.: prezident KI Peter Zajac, Ján Čarnogurský (MS), Roman Joch (Občiansky inštitút Praha), Pavol Krištof (Konzervatívny klub pri Trnavskej univerzite), Ján Šmíd (český denník MF Dnes), Tomáš Zálešák, Martin Štefunko.

Konzervatívnym klubom budeme venovať pozornosť trocha obsiahlejšiu. Čo do frekvencie ide o najintenzívnejší typ podujatia KI. Tendencia je organizovať tieto kluby raz do mesiaca (vždy v posledný štvrtok v mesiaci) a určené sú najmä mladým ľuďom - najčastejšie združovaným v bratislavských regionálnych uskupeniach pravicových mládežníckych politických organizáciách. Podoba klubov má často charakter \\"intímnej diskusie rodinného typu\\", na čom sa do istej miery podpisujú i obmedzené kapacity priestorov KI. Nech prosím z uvedeného nevyznie, že kluby sú \\"ilegálne\\" stretnutia, určené len a len konzervatívcom. Hoci na druhej strane ich účastníkov vo väčšine tvoria ľudia Konzervatívnemu inštitútu aj sebe navzájom nie neznámi.

Vo sfére oblasti kultúry spomeňme Cenu Dominika Tatarku, udeľovanú autorom za kultúrno-spoločensky významné diela ako aj za výnimočnú morálnu integritu (oceneného) autora. Udeľovanie tejto ceny organizujú KI, Porota Ceny Dominika Tatarku a Nadácia Milana Šimečku. Pre ilustráciu - doterajšími ocenenými sú Milan Hamada, Ivan Kadlečík, Pavol Vilikovský, Ivan Štrbka, Pavol Hrúza, Ľubomír Lipták a Dušan Dušek.

Záverom tohoto príspevku by som rád vyslovil dve želania. Prvé – aby sme v budúcnosti boli svedkami ďalšej úspešnej činnosti KI, rastu ako jeho renomé, tak i kvality aktivít a spolupracovníkov. Po druhé, aby sme sa dočkali existencie inštitútov obdobného typu, stojacich na iných ideologických pozíciách než je konzervativizmus – ako náhradu za existenciu agresívnych populistických (politických) subjektov s nečitateľným obsahom. Osobne by som v takejto pluralite existencie demokraticky zameraných inštitútov videl záruku zdravého politického vývoja, s poslaním opačným než je ďalšia polarizácia a spoločnosť vyčerpávajúce mocenské konflikty.

Martin \\"Penďo\\" Pener

Autor ďakuje správcovi KI Ondrejovi Dostálovi za ústretové poskytnutie informácií.

Diskusia k článku Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group