ISSN 1335-8715

03-03-2008   Michal Drotován   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Náboženská sloboda a registrácia cirkví

Generálna prokuratúra SR podala nedávno podnet na Ústavný súd, aby rozhodol o ústavnosti zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosti (Zákon č. 308/1991 Zb.). Existujú na Slovensku náboženské slobody alebo sú tieto práva obmedzené iba pre vyvolené skupiny? Bola novela zákona 201/2007 Z.z. účelová, aby sa zamedzilo registrácii moslimov? Jedná sa skutočne o ochranu pred sektami a recesistickými spolkami? Na tieto a ďalšie otázky by som sa pokúsil odpovedať vo svojej krátkej štúdii.

V Slovenskej republike je k 31.01.2008 registrovaných podľa Zákona 308/1991 Zb. 18 cirkví a náboženských spoločnosti. Z nich si iba päť z vieroučných dôvodov neuplatňuje nárok na financovanie zo strany štátu – Bahájske spoločenstvo, Novoapoštolská cirkev, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní1, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia a Kresťanské zbory.

S výnimkou poslednej náboženskej spoločnosti sa jedná o jediné štyri cirkvi/spoločnosti, ktoré boli zaregistrované na základe početného cenzu (do apríla 2007 20tisíc sympatizantov). Zákonom 201/2007 Z.z. bolo následne stanovené, že „Návrh na registráciu obsahuje čestné vyhlásenie najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvísk, trvalého pobytu a rodných čísel.“

Túto klauzulu by dnes spĺňalo iba päť cirkví (rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická A.V., kalvíni a pravoslávni) a bola prijatá ad hoc zo strachu, že sa zaregistrujú moslimovia, ktorí na konci roku 2006 začali vyvíjať aktivity v tomto smere. Niektorí predstavitelia SNS si pri tejto príležitosti nedávali servítku pred ústa. „V marci 2007 sa poslanec NR SR za SNS, jednej z troch strán súčasnej vládnej koalície, vyjadril v tom zmysle, že účelom prísnejších pravidiel registrácie cirkví a náboženských skupín je „zabrániť tomu, by sa naše deti chodili modliť do mešity a vyhlasovali o sebe, že ‘my sme Al-Káida’…”2

Napriek tomu, že od roku 1989 boli zaregistrované iba štyri náboženské spoločnosti, Ľudmila Mušková (ĽS-HZDS), jedna z predkladateľov novely (ďalším bol Ján Podmanický) argumentuje: „Chceli sme, aby hocijaká sekta – možno aj nebezpečná – nemohla čerpať financie zo štátneho rozpočtu.“3 Nekompetentnosť predkladateľov dokumentuje napríklad Všeobecná časť Dôvodovej správy k predmetnému zákonu, kde sa chybne uvádzajú iba dve náboženské spoločnosti, schválené po roku 1989 a nespomína sa Novoapoštolská cirkev (zákon sa predkladal pred registráciou bahájcov).

Samozrejme danú chybnú skutočnosť následne prebrali všetky denníky.4 Menované štyri náboženské spoločnosti popíšem v zmysle ich založenia a základných bodov vierouky. Keďže sa však s výnimkou Svedkov Jehovových nezúčastnili SDOB 2001, na presnejšie čísla ohľadom počtu členov v SR si musíme počkať do ďalšieho sčítania v roku 2011.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Cirkev sa považuje za jedinú pravú pokračovateľku prvotnej cirkvi založenej Ježišom Kristom. Bola založená v roku 1830, desať rokov potom, ako mal jeho zakladateľ Američan Joseph Smith údajne v lese pri modlitbe zjavenie Boha Otca a Syna. Boh mu vyjavil, že žiadna zo súčasných cirkví nie je pravá a poveril ho poslaním obnoviť pravú cirkev pred koncom vekov. Ďalšie zjavenie ho údajne doviedlo k nálezu zlatých dosiek, ktoré boli popísané egyptskými hieroglyfmi. Obsah následne Smith prekladal pomocou kúzelných kameňov a diktoval svojmu najbližšiemu spoločníkovi, potom boli dosky odnesené anjelom do neba.

Na základe toho zjavenia bola spísaná v roku 1830 Kniha Mormón a na jej základe sa vytvorila okolo Smitha prvá skupina ľudí. Kniha Mormón tvrdí, že pôvodní obyvatelia Ameriky tj. Indiáni prišli v dvoch skupinách z Palestíny a sú vlastne židovského pôvodu. Jedna skupina boli kladní Nephiti a druhá záporní Lamaniti, ktorý medzi sebou zviedli viaceré bitky. V knihe sa tiež spomína i to, ako Ježiš po svojej smrti v Palestíne odišiel do Ameriky a tam svoje učenie odovzdal kmeňu Nephitov.

Kniha Mormon bola po vyvraždení všetkých Nephitov v 5. storočí (z toho dôvodu sa o nich samozrejme nedochovali žiadne záznamy) uschovaná Moronim, synom historiografa Mormona do schránky v zemi na hore Cumorah a bola nájdená až Josephom Smithom. Cirkev má vytvorené pravidlá na základe ďalších kníh tzv. žijúceho proroka, ktorý môže na základe „posolstiev od Boha“ meniť vierouku.

Pôvodne boli Mormóni známi predovšetkým svojou polygamiou, ktorá bola dokonca povinná pre všetkých mužov, v roku 1890 bola odvolaná z pozemského života do posmrtnej nebeskej sféry (praktizujú ju iba odštiepené skupiny), kde sa veriaci môžu stať priamo bohmi. Mormóni (podobne ako Novoapoštolská cirkev) umožňujú prijatie do cirkvi aj zomrelým, potrebný je len presný dátum narodenia a smrti. Z toho dôvodu vytvárajú v Utahu najväčší genealogický archív na svete.

Mormóni majú zakázané fajčiť, piť teplé nápoje (káva a čaj), konzumovať alkohol. Členovia tejto cirkvi sú známi svojou pracovitosťou, veľkými zárobkami, mnohopočetnými rodinami a tiež odporom voči homosexuálom. Vysoko cenená je manželská vernosť a rodina. Desatina príjmu sa odvádza povinne do „náboženskej kasy“. V súčasnosti sú Mormóni už všeobecne akceptovaná protestantská denominácia, čo dokazuje aj kandidatúra Mitta Romneyho na prezidenta USA. Po vyzbieraní 33tisíc podpisov (mladými misionármi so slabou slovenčinou a americkým prízvukom) sa 18.10.2006 mormóni stali 17. registrovanou náboženskou spoločnosťou na Slovensku. Podľa odhadov majú v súčasnosti niekoľko stoviek členov.

Bahájske spoločenstvo

Viera bahá’í vychádza z ší’itského islamu, ale snaží sa túto tradíciu prekonať a vytvoriť náboženstvo prijateľné pre všetkých ľudí. Prostredníctvom tejto univerzálnej viery má ľudstvo (ako jediný národ na Zemi) dospieť k jednote v rôznorodosti, celosvetovému mieru a všestrannému blahobytu.

V roku 1844 ší’iti očakávali príchod mahdího, ktorý mal zvestovať príchod imána. Tento posledný pravý imán hovorí s moslimami iba pomocou prostredníkov tzv. bábov. V roku 1844 sa za bába prehlásil obchodník Sajjid Alí Muhammad. Vznikol tak bábizmus, ktorý vychádzal z jeho učenia a spisov. Kvôli pokusu bábistov založiť v Iráne vlastný štát na čele s mahdím sa hnutie ocitlo v povstaní proti šáhovi. Sajjid bol popravený a povstanie tvrdo potlačené. Podľa jeho vôle sa mal jeho nástupcom stať Mírzá Jahjá Sobhe Azal, ale väčší vplyv nakoniec získal Mírza Husajn Alí, známy ako Baha‘ulláh (Sláva Božia).

Medzi stúpencami oboch smerov dochádzalo ku krvavým stretom (o ktorých sa v oficiálnych materiáloch bahá’í diskrétne mlčí), vplyv si získala strana bahá’í. V roku 1863 sa Baha‘ulláh prehlásil skrytým imánom. Následne bol (z pochopiteľných dôvodov) prenasledovaný ší’itskymi autoritami a vo väzení napísal Najsvätejšie písmo, ktoré tvorí základ učenia bahá’í. V súčasnosti je hnutie vedené deviatimi členmi Svetového domu spravodlivosti, ktorí sú volení demokratickou voľbou na päť rokov.

Základnou premisou učenia bahá’í je viera v jednotu všetkých náboženstiev. Abrahám, Mojžiš, Krišna, Kristus či Budha sú rovní Baha‘ulláhovi ako boží poslovia. Bahájovia veria v zjednotenie národov (preto sa výrazne angažujú v OSN), rovnoprávnosť, ale tiež v ideu svetovej teokracie na čele so Svetovým domom spravodlivosti. Bahájci nemajú žiadnych kňazov ani teológov a podmienkou vstupu je iba uverenie učeniu (bez špeciálneho rítu). Po vyzbieraní 28tisícov podpisov bolo Bahájske spoločenstvo na Slovensku zaregistrované 19.4.2007 ako 18. náboženská skupina, ktorá má niekoľko stoviek členov.

Novoapoštolská cirkev

Novoapoštolská cirkev sama seba chápe ako zväzok obcí, ktoré sú pokračovateľom prvotných kresťanských obcí, ktoré viedli apoštoli. Vznikla v poslednej fáze ľudských dejín, aby obnovila apoštolský úrad pred druhým príchodom Krista. Za zakladateľa sa považuje londýnsky kazateľ škótskej presbyteriánskej cirkvi Edward Irwing. So svojou skupinou v rokoch 1832-35 ustanovil dvanásť apoštolov, ktorí boli následne vyslaní oznámiť svetu blížiaci sa druhý príchod Krista.

Úspech zaznamenali napríklad u pruského kráľa Fridricha Wilhelma IV. Predpoveď konca sveta na rok 1864 sa nenaplnila, následne nastal rozkol, ktorý bol spôsobený odlišným postojom k apoštolom. Jedna skupina tvrdila, že nie je možné menovať ďalších (po smrti pôvodných apoštolov), druhá opak. Novoapoštolská cirkev, pomenovaná neskôr Hermannom Niehausom, patrila do druhej skupiny a cirkev sa dodnes vyznačuje zložitou hierarchiou.

Najvyšší stupeň tvoria apoštoli (kmeňoví spolu s okružnými a pomocnými), jednotlivé cirkevné obvody spravujú biskupi (pôvodne nazývaní anjelmi), obce vedú prednostovia spolu s pastiermi, diakonmi a ďalšími. Pre cirkev je charakteristické presvedčenie o jedinečnej a nezastupiteľnej úlohe apoštolov a tiež silný dôraz na sviatosti. V súčasnosti nadpolovičná väčšina členov pochádza z afrických krajín. Novoapoštolská cirkev bola v SR zaregistrovaná 1.9.2001 a podľa odhadov má niekoľko stoviek členov, presnejšie čísla však prinesie až sčítanie v roku 2011.

Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi

Spoločnosť založil Charles Taze Russell, obchodník s textilom z Pennsylvánie a adventista-samouk, ktorý vychádzal z Millerovho adventného hnutia, ktoré neúspešne predpovedalo koniec sveta na rok 1844. Russell sa nedal zahanbiť a predpovedal koniec sveta postupne na roky 1878, 1881 a 1914. Pevné presvedčenie bádateľov Biblie o Kristovom viditeľnom druhom príchode, jeho posunutie o rok (1915) a tiež smrť zakladateľa (1916) spôsobili sklamanie a spoločnosť sa takmer rozpadla.

Do čela spoločnosti sa však prebojoval J.F. Rutherford, ktorý koniec sveta presunul na rok 1925, keď „naša generácia uvidí veľkú bitku Armagedonu“. V roku 1918 bol uväznený za porušovanie disciplíny a nabádanie k nelojálnosti k armáde Spojených štátov. Nasledovalo veľké množstvo súdnych sporov pred Najvyšším súdom USA, ktoré spoločnosť stmelilo a v roku 1931 bolo premenované na Svedkov Jehovových.

Po neúspešnom konci sveta v roku 1975 sa spoločnosť tiež vzdala verejného vyhlasovania apokalypsy. Jehovisti sa nezúčastňujú volieb, nezdravia vlajku, nemôžu slúžiť v armáde, majú zakázanú krvnú transfúziu (od tohoto bodu sa postupne začína upúšťať), očkovanie či transplantáciu. Pred Najvyšším súdom USA a tiež pred Európskym súdom pre ľudské práva viedli najvyšší počet sporov v otázkach náboženskej slobody.

Svedkovia Jehovovi sú známi svojou misijnou činnosťou, neochvejnou vierou a tiež ochotou znášať rôzne úskalia pre svoj postoj. (Známe sú napríklad súdy za odmietnutie vojenskej služby v komunistickom Československu.) Spoločnosť Svedkov Jehovových prechádza v súčasnosti zmenami v učení a tiež k vyrovnanému vzťahu s verejnosťou, ktoré im majú pomôcť pri stagnácii členstva. Svedkovia Jehovovi sú jedinou skúmanou spoločnosťou, ktorá bola zahrnutá do SODB 2001, keď sa k nim prihlásilo 20 630 obyvateľov SR, čím sa stala šiestou najpočetnejšou náboženskou spoločnosťou u nás. Zaregistrovaní boli Ministerstvom kultúry SR v marci 1993, hlavné sídlo majú v Bratislave-Rači.

Český model najschodnejší?

Po krátkom prehľade registrovaných náboženských spoločnosti po roku 1989 sa vrátim k registrácii cirkví na Slovensku. Podľa dôvodovej správy k novele zákona 308/1991 Zb. „je potrebné zdôrazniť, že základné ľudské práva a slobody majú rovnakým spôsobom zabezpečené členovia registrovaných aj neregistrovaných cirkví a náboženských spoločnosti. (…) pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku.“

Tento výrok však nie je pravdivý, keďže podľa Zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov, „tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov v cirkvách a náboženských spoločnostiach.“ (§1 ods. 3 písm. c). Tiež hovorí, že „Ministerstvo (pozn. vnútra) registráciu odmietne, ak z predložených stanov združenia vyplýva, že ide o organizáciu uvedenú v §1 ods. 3 “ (§8 ods. 1 písm. a) Neregistrované náboženské spoločnosti teda de iure nemôžu vystupovať pod svojim menom ako cirkvi s vlastnou právnou subjektivitou. Zhubné a deštrukčné sekty a kulty tak môžu byť zaregistrované pod akýmkoľvek menom (pripomínam, že na registráciu občianskeho združenia sú potrební iba traja ľudia, z ktorých musí byť iba jeden plnoletý).

Pri hlasovaní o novele zákona 308/1991 Zb. (následne publikovaná v Zbierke zákonom pod číslom 201/2007) sa dosiahla nevídaná zhoda naprieč celým politickým spektrom. Za hlasovalo 108 poslancov zo 117 prítomných, proti bola iba Ágnes Biró z SMK, zdržali sa P. Frešo (SDKÚ-DS) a M. Urbáni (ĽS-HZDS), šesť poslancov SMK nehlasovalo. Á.Biró bola počas minulého volebného obdobia štátnou tajomníčkou MK SR, preto sa dá predpokladať, že patrila medzi malý počet poslancov, ktorí mali v danej problematike prehľad z iných zdrojov ako novín a časopisov. Strašenie islamom vrchovato zabralo. Je však otázne čo sa tým dosiahlo, keď 20-tisíc dospelých členov Moslimského spoločenstva je iba otázkou času.

Zvýši sa následne potrebný počet na 100 000, ako je to podľa Ministerstva kultúry v Rumunsku? Tento údaj je opäť chybný, aj keď sa s ním oháňa Maďarič, dokazuje opäť nekompetentnosť úradníkov na MK SR. Podľa zákona prijatého 27.12.2006i je v Rumunsku zavedená trojstupňová registrácia a pre najvyšší stupeň (plnoprávnu registráciu) je potrebné, aby dané náboženské spoločenstvo existovalo 12 rokov a hlásilo sa k nemu minimálne 0,1% obyvateľstva (teda cca 22-tisíc). Zákon je teda veľmi podobný normovej úprave v Českej republike.

Elegantné riešenie bolo zavedené v Českej republike (Zákon 3/2002 Sb.), kde existuje dvojstupňová registrácia. Aby náboženská skupina získala registráciu prvého (nižšieho) stupňa musí mať najmenej 300 dospelých členov s trvalým pobytom na území ČR. Registrácia prvého stupňa poskytuje náboženskej skupine obmedzené daňové výhody (ktoré majú napríklad aj občianske združenia) a vyžaduje každoročné podávanie správ o činnosti.

Po desaťročnej čakacej lehote môže náboženská spoločnosť požiadať o registráciu druhého stupňa, musí však v tej dobe mať členov, ktorí tvoria minimálne 0,1% populácie (tj. približne 10-tisíc), čo je potrebné potvrdiť podpismi. Cirkvi registrované v druhom stupni (rátajú sa sem aj náboženské spoločnosti registrované pred účinnosťou novely v roku 2002) môžu žiadať o finančnú podporu od štátu, môžu slúžiť svadobné obrady či pôsobiť ako kapláni v armáde.

Od nadobudnutia účinnosti zákona v roku 2002 bolo v prvom stupni zaregistrovaných viacero náboženských spoločnosti ako Cirkev živého Boha, Ústredie moslimských obcí, Višna Nirmala Dharma, Budhizmus Diamantovej línie Karma Kagjű či Hnutie Hare Krišna. Tieto náboženské spoločnosti sú formálne registrované (čo je transparentnejšie ako občianske združenia pod „krycími“ názvami), nemajú však žiadne veľké výhody zo strany štátu.

Ak Českú republiku môžem uviesť ako relatívne pozitívny príklad riešenia registrácií náboženských spoločnosti, príklad Maďarska má skôr negatívne konotácie. Podľa zákona 4/1990 stačí na riadne zaregistrovanie náboženskej spoločnosti sto zakladajúcich členov. Zaregistrovaná náboženská spoločnosť alebo cirkev automaticky získava veľké množstvo daňový výhod, registrované spoločnosti tiež môžu vyhlásiť svojich členov za duchovných (čím získajú podporu na platy od štátu), úľavy na dani z príjmu a tiež môžu byť členovia napríklad oslobodení od vojenskej služby. Z daného dôvodu je v Maďarsku registrovaných viac ako 100 náboženských spoločnosti a cirkví a ich počet sa pochopiteľne neustále rozrastá. Maďarsko môže byť negatívnym príkladom kam môže viesť aplikácia zákona o náboženských spoločnostiach ad absurdum.

Pre doplnenie uvádzam niekoľko „najzaujímavejších“ náboženských spoločnosti, ktoré majú de iure rovnaký status ako protestanti alebo kalvíni.5 Medzi riadne zaregistrované náboženské hnutia patria napríklad Slobodná cirkev mosta budúcnosti, Cirkev hlas ticha, Nezávislý duchovný rád Spoločnosti žitej energie, Cirkev ezoterických náuk, Cirkevná spoločnosť veriacich v cudziu, vyvinutejšiu inteligenciu, Cirkev Boh je láska, Cirkev kozmickej univerzálnej lásky, Maďarský zväz bosoriek, Spoločnosť neskorého dažďa Maďarsko, Spoločnosť olivovníkov, Pramaďarská šamanská cirkev či Vesmírna cirkev. O registráciu sa tiež usilujú (zatiaľ neúspešne pre nízky počet členov) Päť chlebov – Kresťanské spoločenstvo za homosexuálov, Kúzelní prútkari či Vysielači svetla.

Podľa dostupných informácií zatiaľ jedinou „recesistickou“ spoločnosťou, ktorá sa uchádzala o registráciu na Ministerstve kultúry SR a zozbierala aj 20-tisíc podpisov sympatizantov bola Ateistická cirkev neveriacich, ktorú MK SR definitívne odmietlo registrovať v decembri 2006 z dôvodu, že organizácia nie je „združenie osôb rovnakej náboženskej viery“ a tiež nie je združenie „náboženskej viery“ a zároveň načrtnuté „chápanie náboženskej viery je úplne bez prepojenia s konkrétnou náboženskou predstavou život a sveta“.6 Toto združenie v zmysle širšieho chápania náboženského vyznania ako určitého svetonázoru však nie je až tak recesistické ako možno vyzerá na prvý pohľad. Napríklad v Belgicku existuje Filozofické združenie ateistov a článok 181 Ústavy Belgického kráľovstva im dokonca zaručuje nárok na podporu od štátu.

Podnet generálneho prokuratúra na Ústavný súd bude zaujímavé sledovať. Podľa môjho názoru zákon o registrácii cirkví porušuje článok 24 Ústavy SR, nakoľko vytvorené bariéry nie sú v zmysle náboženských slobôd právne obhájiteľné. Dokonca na základe článku 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach nie je možné sa v prípade náboženských spoločnosti a cirkví odvolávať na bezpečnosť štátu.

Samozrejme náboženské spoločnosti nemajú právo porušovať zákon danej krajiny. Ak na založenie občianskeho združenia sú potrební traja ľudia, na založenie politickej strany tisíc podpisov, na registráciu náboženskej spoločnosti je potrebných 20tisíc dospelých občanov, ktorí sa k danej spoločnosti hlásia. Nepomer je vidieť na prvý pohľad.

Český model vyzerá byť najschodnejší pre naše podmienky a na zaregistrovanie (bez daňových či dotačných výhod) by malo stačiť maximálne 300-500 členov. Otázka financovania nových náboženských spoločnosti štátom (ak by o podporu vôbec žiadali) by bola jednoducho vyriešená odlukou cirkví od štátu

Michal Drotován


Použitá literatúra

Huddleston, J.: Země je jediným domovem. Bahá’í, Brno 1991 [publikácia bahájcov]

Listl, J.: Základy současných vztahů mezi státem a církvi v moderních západních demokraciích, In: Revue pro církevní právo 2/1996.

Lojda, M. (ed.): Európa a nové náboženské hnutia. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2003.

Minerath, R.: Církevní autonomie a náboženská svoboda, In: Revue pro církevní právo 3/1999.

Novotný, T.: Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní – Mormoni, dostupné na http://www.rozmer.sk...

Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál, Praha 2004.

Weber, E.: Apokalypsy. Proroctví, kulty a chiliastické představy v průběhu staletí. Nakladatelství LN, Praha 1999.

Zákon č. 308/1991 Zb.

Zákon 83/1990 Zb.

2007 International Religious Freedom Report – Slovak Republic, dostupné na http://sk.usembassy.go...

http://www.culture.gov.s... – Ministerstvo kultúry SR

http://www.mkcr.c... – Ministerstvo kultúry ČR

http://www.bahai.s... – Bahájske spoločenstvo na Slovensku

http://www.mormoni.s... – Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní

http://www.nrsr.s... – Národná rada Slovenskej republiky


1 Týmto opravujem omyl uvedený v mojom článku Kauza: Odluka cirkví od štátu (Pravé Spektrum, 2.12.2007), kde som uviedol, že mormóni si môžu žiadať o príspevok od štátu. Na základe ich učenia a financovania členmi (desiatok) si neuplatňujú nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu.

2 2007 International Religious Freedom Report – Slovak Republic, dostupné na http://sk.usembassy.go...

3 Prokuratúra otvára dvere cirkvám, In: HNonline (1.2.2008)

4 Podobne aj v súčasnosti preberajú chybný údaj zverejnený námestníkom generálneho prokuratúra Ladislavom Tichým, ktorý mylne uvádza, že v Maďarsku je potrebných iba 10 podpisov na registráciu (v skutočnosti je to 100 podpisov, čo je však tiež nízke číslo).

5 viď napríklad http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90195.ht... alebo http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=886431...

6 Údaje čerpám z práce Schanda, B.: Nové náboženské hnutia v Maďarsku, In: Lojda, M. (ed.) Európa a nové náboženské hnutia

7 Rozhodnutie o odmietnutí registrácie, dostupné na www.humanisti.sk/storage/rozhodnutie.rtf (cit. 2008-02-05)

  Poznamky pod ciarou
   Mišo 03-03-2008 12:07
  RE: Poznamky pod ciarou
   Lukas Krivosik 03-03-2008 12:46
  RE: Poznamky pod ciarou
   Ondrej 05-03-2008 16:29
  Dobry clanok
   Maros 03-03-2008 12:57
  RE: Dobry clanok
   Alexios I. 04-03-2008 11:51
  RE: Dobry clanok
   Firstborn 04-03-2008 12:26
  RE: Dobry clanok
   LIBERTARIAN 04-03-2008 12:34
  RE: Dobry clanok
   Firstborn 04-03-2008 13:18
  RE: Dobry clanok
   7gemini7 04-03-2008 14:08
  RE: Dobry clanok
   Firstborn 04-03-2008 14:58
  RE: Dobry clanok
   7gemini7 04-03-2008 19:04
  RE: Dobry clanok
   7gemini7 04-03-2008 20:34
  RE: Dobry clanok
   LIBERTARIAN 05-03-2008 13:51
  RE: Dobry clanok
   Firstborn 05-03-2008 14:01
  RE: Dobry clanok
   LIBERTARIAN 05-03-2008 14:17
  RE: Dobry clanok
   francois 15-09-2009 17:18
  RE: Dobry clanok
   Alexios I. 04-03-2008 13:12
  RE: Dobry clanok
   Firstborn 04-03-2008 13:40
  RE: Dobry clanok
   Alexios I. 04-03-2008 14:15
  RE: Dobry clanok
   Firstborn 04-03-2008 14:44
  RE: Dobry clanok
   Alexios I. 04-03-2008 16:00
  RE: Dobry clanok
   tralos 04-03-2008 22:49
  oprava
   tralos 04-03-2008 22:56
  RE: Dobry clanok
   jakubjost 05-03-2008 23:14
  Zasa zbytočný problém.
   Dušan 03-03-2008 13:06
  RE: Zasa zbytočný problém.
   LIBERTARIAN 03-03-2008 14:23
  RE: Zasa zbytočný problém.
   Mišo 03-03-2008 15:18
  RE: Zasa zbytočný problém.
   tom 03-03-2008 19:15
  RE: Zasa zbytočný problém.
   Dušan 03-03-2008 19:53
  RE: Zasa zbytočný problém.
   Marian Kopec 03-03-2008 22:31
  RE: Zasa zbytočný problém.
   Dušan 03-03-2008 22:55
  RE: Zasa zbytočný problém.
   LIBERTARIAN 04-03-2008 7:42
  "No problem"
   LIBERTARIAN 03-03-2008 14:25
  --
   7gemini7 03-03-2008 23:36
  RE: --
   Lukas Krivosik 03-03-2008 23:44
  RE: --
   7gemini7 03-03-2008 23:56
  RE: --
   Firstborn 04-03-2008 8:53
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 10:39
  RE: --
   Firstborn 04-03-2008 10:53
  RE: --
   LIBERTARIAN 04-03-2008 12:00
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 14:16
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 14:20
  RE: --
   Firstborn 04-03-2008 15:00
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 18:51
  RE: --
   Marian Kopec 04-03-2008 19:11
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 19:23
  RE: --
   tomas cunik 05-03-2008 16:06
  RE: --
   LIBERTARIAN 06-03-2008 8:02
  RE: --
   tralos 06-03-2008 8:24
  RE: --
   LIBERTARIAN 05-03-2008 13:58
  RE: --
   LIBERTARIAN 04-03-2008 7:48
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 10:34
  RE: --
   Firstborn 04-03-2008 11:05
  RE: --
   7gemini7 04-03-2008 13:11
  RE: --
   Firstborn 04-03-2008 13:41
  NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   Firstborn 04-03-2008 8:46
  RE: NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   Maros 04-03-2008 8:50
  RE: NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   Firstborn 04-03-2008 8:55
  RE: NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   7gemini7 04-03-2008 10:37
  RE: NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   Firstborn 04-03-2008 10:56
  --
   7gemini7 03-03-2008 23:37
  RE: --
   7gemini7 03-03-2008 23:38
  dufam ze sa budu
   oblastny komisar 04-03-2008 5:36
  KDH pracuje pre Fica
   Dušan 04-03-2008 11:49
  RE: KDH pracuje pre Fica
   LIBERTARIAN 04-03-2008 12:27
  RE: KDH pracuje pre Fica
   Czechtek 05-03-2008 12:09
  pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   Firstborn 04-03-2008 15:13
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   Maros 04-03-2008 16:14
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   7gemini7 04-03-2008 20:32
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   LIBERTARIAN 05-03-2008 14:05
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   AS 05-03-2008 17:38
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   tomas cunik 05-03-2008 23:28
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   LIBERTARIAN 06-03-2008 8:10
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   Lahvac 09-03-2008 21:42
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   tomas cunik 09-03-2008 22:27
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   libertarian 10-03-2008 10:00
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   tomas cunik 10-03-2008 16:04
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   libertarian 11-03-2008 16:11
  RE: pre Libertariana, Marosa, 7Geminiho7
   Lahvac 12-03-2008 17:19
  uzivajte drogy, nepite alkohol
   Czechtek 05-03-2008 12:07
  RE: uzivajte drogy, nepite alkohol
   Firstborn 05-03-2008 14:02
  RE: uzivajte drogy, nepite alkohol
   brasil 05-03-2008 22:44

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group