ISSN 1335-8715

31-01-2008   Vladimír Palko   EUtópia   verzia pre tlač

Palko o Lisabonskej zmluve

Už už sa zdalo, že Lisabonská zmluva prejde bez diskusie a verejnej oponentúry. Potom sa neočakávane stala predmetom vnútropolitických sporov medzi koalíciou a opozíciou. Systematicky ju odmieta jedine KDH a jeho poslanec Vladimír Palko v nasledujúcom prejave, ktorý zaznel v NR SR, ozrejmuje, prečo zmluva ohrozuje našu slobodu.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

Budeme rozhodovať o reformnej zmluve o EÚ. Keď sa pozrieme na jej text, vidíme symboliku. Ten text je neprehľadný. Je to teda typický text EÚ, v ktorej rozhodovacie procesy sú charakteristické neprehľadnosťou. Je čas položiť na misky váh, čo ďalší integračný proces prináša a čo berie.

EÚ, ešte pod iným názvom začínala pred pol storočím ako konfederácia, v ktorej zmluvný vzťah bol založený na práve veta. Nik nemohol byť prehlasovaný. Dnes sme už niekde úplne inde.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci,

Nemá zmysel zastierať si, že EÚ sa pred našimi očami mení na veľký polmiliardový štát. Čím bude tento štát a jeho vznik charakteristický:

1) Budúci štát EÚ bude štát, ktorý vznikol pomaly a potichu. Bude to štát, ktorého tvorcovia nepriznajú, že zakladajú štát. Nechcú to priznať i preto, lebo by priznali i koniec štátnosti členských krajín.

2) Budúci štát EÚ nevzniká z vôle ľudí. Reformná zmluva je obsahovo totožná s obsahom Ústavnej zmluvy. Ústavná zmluva bola zamietnutá v referendách vo Francúzsku a v Holandsku. Ak sa nepodarilo získať súhlas ľudí, tak sa pokračuje vo vytváraní štátu bez súhlasu ľudí. O reformnej zmluve sa referendá nekonajú.

3) EÚ bude štát bez európskeho politického národa. Bude to štát, ktorý nebude vlasťou. Spýtate sa Slováka z Liptova: Čo je tvoja vlasť? EÚ? Slovensko? Liptov? Odpovie Vám“ Slovensko. Čo myslíte, aký bude vzťah Slovákov k anglickému prezidentovi EÚ? Nebudú ho ani poznať.

4) EÚ nebude parlamentná demokracia, skutočným štátnym zriadením EÚ bude byrokracia. Nebude to federácia s jasným rozdelením kompetencií medzi štáty a celok. Vieme vlastne, koľko percent zákonov prijímaných NR SR je úplne alebo sčasti prepisovaním európskych smerníc do slovenského zákonodarstva? Bývalý nemecký prezident Roman Herzog uviedol, že v Nemecku je to osemdesiat percent, a vyjadril pochybnosti, či je Nemecko ešte parlamentná demokracia.

Vážené dámy a páni,

Postavenie Slovenska v budúcej EÚ, teda po ratifikácii reformnej zmluvy, bude čo do rozsahu kompetencií, podobné postaveniu Slovenska v bývalom Česko-Slovensku. Z tohto hľadiska, hlasovanie za reformnú zmluvu možno označiť za hlasovanie za návrat pred 1. január 1993. Do obdobia, kedy tiež existovala demokratická Slovenská republika, ale v rámci vyššieho štátneho celku, ktorým bolo Česko-Slovensko. Teraz tým vyšším celkom bude EÚ.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci z vládnej koalície,

Budete musieť podstatne viac hovoriť o vlastenectve, národnej hrdosti, Jánošíkovi a kráľovi Svätoplukovi, aby ste tento fakt, že sa jedná o návrat pred 1. január 1993, utajili. Dovoľte mi poukázať na ďalšiu podobnosť medzi postavením Slovenska v bývalom Česko-Slovensku a v budúcej EÚ. Dobre si pamätáme, ako rozdielne vnímali Česi a Slováci svoje postavenie v Česko-Slovensku.

My, Slováci, sme mali pocit, že v Česko-Slovensku nás nevidno. Česi, pretože boli silnejší, mali pocit, že štátnosť československá je len rozšírením štátnosti českej. Rovnako v budúcej EÚ my Slováci budeme vidieť sami seba v EÚ podstatne slabšie, ako tam bude samé seba vidieť osemdesiatmiliónové Nemecko, 60 miliónové Francúzsko alebo 60 miliónové Taliansko. Veď pre tieto národy je budúca EÚ len novým návratom do starých projektov, z ktorých i oni vyrástli. Franská ríša Karola Veľkého či Svätá ríša rímska nemeckého národa.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci,

Treba si vyjasniť ešte jednu vec: Je hlasovanie proti reformnej zmluve hlasovaním proti EÚ alebo dokonca hlasovaním protieurópskym? Určite nie. Nikto nenamieta proti tej EÚ, do ktorej sme vstupovali, tej EÚ, ktorá je garantom slobôd pre ľudí, slobody pohybu osôb, tovaru, práce, kapitálu. Preto aj hovorím o probléme s budúcou EÚ, s tou EÚ ktorá vznikne ratifikáciou reformnej zmluvy.

Chcem poukázať i na nerozumnosť argumentov typu: Keď sme už do EÚ vstúpili, tak musíme súhlasiť so všetkým, čo nám potom predložia. Od vstupu do EÚ sme i my strojcami budúcnosti EÚ, nie pasívnymi plničmi úloh.

Vážené panie poslankyne a poslanci,

Napriek všetkým výhradám, ktoré som voči budúcej EÚ vyslovil, predsa len by som bol ochotný zahlasovať za reformnú zmluvu za jedného predpokladu. Ak by som bol presvedčený, že EÚ bude o veciach rozhodovať múdrejšie ako Slovensko. O tom však presvedčený nie som.

Štát robí štátom i to, že štát vymedzuje, aké je jeho videnie človeka, svojho občana, jeho ľudských a občianskych práv. Niet lepšieho dôkazu o ambícii EÚ stať sa štátom, ako to, že reformnou zmluvou sa stáva súčasťou práva EÚ i Charta práv EÚ, dokument v ktorom EÚ definuje svoj osobitý pohľad na človeka a jeho práva.

Keď sa pozrieme na filozofiu Charty, vidíme, že ona vzďaľuje Európu od toho, čo urobilo Európu veľkou. Európa je v svetových dejinách niečím úžasným a neopakovateľným. Žiadny iný kontinent neovplyvnil celý svet tak ako Európa.

Európa – to je grécky dôraz na rozum, rímske právo, starozákonná morálka, novozákonné evanjelium. Európa vstala z popola po zániku Ríma, ubránila sa pred islamom, urobila zámorské objavy, dala svetu Ameriku, modernú vedu, techniku, umenie, architektúru, módu, kultúru, pojem slobody a demokracie.

Prečo práve Európa?

Európania, ktorí to dokázali, mali isté povedomie. Povedomie, že sme povinní poznávať nové veci a zachovať z nich to, čo je dobré. Že každý z nás je bytosť neopakovateľnej hodnoty. Že máme čas, ktorý nám je vymeraný na činnosť, a že budeme braní na zodpovednosť za všetko, čo sme urobili alebo neurobili.

Že utrpenie, sebapremáhanie a prinášanie osobných obetí majú niekedy veľmi hlboký zmysel. Že každý z nás je nedokonalý, hriešny a potrebuje korekciu zo strany iných a že si niekedy musí spytovať svedomie. Toto urobilo Európu veľkou. Dnes je Európa a Európska únia inde.

Filozofia EÚ ide cestou relativizmu. Odrezáva si svoje korene. Nerozlišuje medzi hodnotami a ich popieraním. Zbavuje sa hodnôt minulosti a hovorí: som prázdna nádoba, naplňte ma čím chcete, len aby to bolo relatívne. Rešpektuje autonómiu jednotlivca, ale odmieta rozlišovať medzi jeho cnosťou a necnosťou. Nerozlišuje medzi túžbami človeka, ktoré človeka zveľaďujú a tými, ktoré ho ničia. Ignoruje transcendentné.

Neuznáva ideály, ak je potrebné ich dosahovať sebapremáhaním a obeťou. Neuznáva ako ideál tradičnú rodinu, lebo dosahovanie tohto ideálu si vyžaduje práve trvalé sebapremáhanie a obeť. Vyhýba sa konfliktom, ktoré môžu byť plodné, a tak často ustupuje tým, ktorí majú konflikt radi. Tichých a pokorných kresťanov dovoľuje urážať donekonečna v rámci pochybného výkladu slobody slova. Ale už si to nedovolí voči európskym moslimom, lebo vie, že riskuje vypálené budovy a nepokoje v uliciach.

Napokon relativizuje i človeka. V skutočnosti inú hodnotu má človek silný a zdravý a inú ten, čo sa nemôže brániť. Nenarodeným deťom upiera ochranu, starých a slabnúcich tlačí do eutanázie. S dospelými neexperimentuje, ale s bezbrannými deťmi áno, keď ich zveruje homosexuálnym párom. Utláčať tých, čo sa nemôžu brániť, to je zbabelosť.

Duch, ktorý vládne v EÚ neumožňuje ľudom, aby vykonávali svoju prácu v súlade so svojím svedomím tak, ako to robili stáročia. Občas im bráni hovoriť pravdu pod hrozbou trestného stíhania. Toto všetko na nás dýchne, keď čítame všeobecné ustanovenia Charty a keď si uvedomíme, v akom prostredí ju budú súdy vykladať.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

Problémy, ktoré uvádzam, nie sú problémy abstraktné. Premietajú sa do problémov veľmi konkrétnych:

1) EÚ čelí demografickej kríze, ktorá spôsobuje budúcu krízu zdravotného a dôchodkového poistenia. EÚ hľadá riešenie budúceho výpadku pracovnej sily spôsobenej vymieraním v masívnom importe pracovnej sily z mimoeurópskeho priestoru. Neschopnosť dosahovať pôrodnosť na sebazáchovnej úrovni je duchovnou porážkou Európy.

2) V EÚ sa rozpadá tradičný model rodiny

3) EÚ nevie riešiť problémy s migrantami z mimoeurópskeho priestoru, najmä s moslimami. Imigranti vytvárajú v európskych mestách enklávy, kde už neplatia európske kultúrne zvyklosti, kde sa Európan neodváži. Je to preto, lebo v EÚ nie je konsenzus, čo je minimálny štandart európskej kultúry, ktorému sa musia všetci imigranti prispôsobiť.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

Ak sa mohla EÚ na niečom zjednotiť v hodnotovej oblasti, tak na poznaní, že síce nie sme kresťanský klub v takom zmysle, že sme všetci kresťanmi, lebo to nie sme, ale že sme kresťanský klub v tom zmysle, že nás združuje spoločná kultúra – grécko - rímska - judeokresťanská.

V rámci tejto kultúry sme dali svetu monogamné manželstvo, slobodu a dôstojnosť jednotlivca, rovnosť pred zákonom, ale aj zodpovednosť jednotlivca, vieru v biblického Boha, rovnosť mužov a žien, vedu a techniku, letopočet, Vianoce a Veľkú Noc, latinčinu, angličtinu a mohli sme zdieľať hrdosť na to, že sme to dokázali. Mnohé z toho však Európa popiera a túto hrdosť popiera.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

Nie že by krízové javy, ktoré som v Únii spomínal, neboli i na Slovensku. Sú i na Slovensku. Neželám si však, aby medzinárodné súdy vydávali v budúcnosti v otázkach rodiny a kultúry verdikty záväzné i pre Slovensku, ktoré na Slovensku nebudeme vedieť zvrátiť.

Charta práv EÚ bude ďalším právnym dokumentom, na ktorý sa budú môcť tieto medzinárodné súdy odvolávať. Tento náš postoj vyplýva i z deklarácie o zvrchovanosti členských krajín EÚ v kultúrnoetických otázkach, ktorú náš parlament schválil v roku 2002 i hlasmi HZDS, SNS a SDKÚ. Hlasovať dnes za reformnú zmluvu znamená poprieť hlasovanie z roku 2002.

V. p. p.,

Budúca EÚ bude štátom, a bude to veľká ríša byrokracie. Už som spomenul, že dnešný európsky duch viac podporuje zbabelosť ako sebažertvu. Ako hovorí Tacitus: Veľké ríše sa nedajú udržať zbabelosťou. Budem hlasovať proti reformnej zmluve o EÚ. Ďakujem za pozornosť.

Vladimír Palko

  Integrácia EÚ
   Dušan 31-01-2008 22:29
  absolútne zavádzajúca analógia
   oblastny komisar 01-02-2008 0:42
  RE: absolútne zavádzajúca analógia
   Dušan 01-02-2008 7:04
  RE: absolútne zavádzajúca analógia
   Zolo 01-02-2008 12:59
  RE: absolútne zavádzajúca analógia
   Laborec 11-02-2008 14:52
  RE: absolútne zavádzajúca analógia
   D 03-02-2008 22:56
  RE: absolútne zavádzajúca analógia
   Laborec 11-02-2008 14:54
  RE: Integrácia EÚ
   Firstborn 01-02-2008 8:52
  RE: Integrácia EÚ
   Dušan 01-02-2008 9:36
  EU
   tralos 31-01-2008 23:32
  RE: EU
   Lukas Krivosik 01-02-2008 0:22
  USA a zahraničná politika
   Dušan 01-02-2008 6:55
  RE: USA a zahraničná politika
   Laborec 11-02-2008 14:59
  RE: EU
   tralos 01-02-2008 9:33
  Mier a Europa
   jakubjost 01-02-2008 11:41
  RE: Mier a Europa
   tralos 01-02-2008 15:49
  RE: Mier a Europa
   jakubjost 01-02-2008 17:23
  si teda pekne vedľa
   Komunista 06-03-2008 6:56
  no tak to si hlboko zaťal
   oblastny komisar 01-02-2008 0:47
  RE: no tak to si hlboko zaťal
   Lukas Krivosik 01-02-2008 1:32
  RE: no tak to si hlboko zaťal
   Dušan 01-02-2008 7:10
  RE: no tak to si hlboko zaťal
   andrej.beno 01-02-2008 11:53
  Paradox + Cyril a Metod
   Dušan 01-02-2008 12:09
  RE: Paradox + Cyril a Metod
   Zolo 01-02-2008 12:57
  RE: Paradox + Cyril a Metod
   tom 01-02-2008 21:29
  RE: Paradox + Cyril a Metod
   D 03-02-2008 23:05
  RE: EU
   viab 01-02-2008 13:44
  RE: EU
   jakubjost 01-02-2008 19:55
  No nazdar
   Maros 01-02-2008 9:25
  RE: No nazdar
   jakubjost 01-02-2008 11:56
  RE: No nazdar
   LIBERTARIAN 01-02-2008 12:56
  RE: No nazdar
   jakubjost 01-02-2008 17:26
  RE: No nazdar
   Zolo 02-02-2008 12:15
  RE: No nazdar
   libertarian 04-02-2008 8:19
  RE: No nazdar
   aristokrat 03-02-2008 2:08
  RE: No nazdar
   LIBERTARIAN 01-02-2008 12:47
  RE: No nazdar
   AS 02-02-2008 10:23
  RE: No nazdar
   libertarian 04-02-2008 8:22
  RE: No nazdar
   Laborec 11-02-2008 15:01
  Chcete byt in?
   Mišo 01-02-2008 14:34
  RE: Chcete byt in?
   LIBERTARIAN 01-02-2008 15:34
  RE: Chcete byt in?
   Mišo 01-02-2008 15:54
  RE: Chcete byt in?
   oblastny komisar 04-02-2008 0:07
  ROVNA DAN
   LIBERTARIAN 01-02-2008 15:43
  RE: ROVNA DAN
   Zolo 01-02-2008 16:14
  RE: ROVNA DAN
   D 03-02-2008 22:48
  RE: ROVNA DAN
   Mišo 02-02-2008 11:30
  RE: ROVNA DAN
   D 06-02-2008 0:07
  V podstate
   Dano 01-02-2008 17:47
  Aj p Palko ma obcas pravdu
   Peter M 02-02-2008 22:37
  Federácia
   Alexios Komnenos 03-02-2008 16:37
  RE: Federácia
   Laborec 11-02-2008 15:04
  uz mi tam chybalo len
   oblastny komisar 04-02-2008 0:01

   

 

EUtópia

Už roky Slovensko pokorne plní všetko, čo si Európska únia zmyslí. Máme však v sebe dosť hrdosti, aby sme aspoň občas reagovali na vztýčený ukazovák Bruselu vztýčeným prostredníkom? Skončili vstupom do EÚ naše dejiny? Naozaj je integrácia prospešná hospodárskemu rastu? Vyrieši teraz Únia všetky problémy Slovenska za nás? Sú európski byrokrati osvietenejší než naši? Sú europolitici múdrejší a poctivejší, než tí naši? Budú si teraz európske národy nezištne pomáhať a obetujú pre európsku myšlienku aj svoje národné záujmy? A bolo by správne, keby tak urobili? My si nemyslíme, že s Európskou úniou je všetko košér...

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group