ISSN 1335-8715

23-01-2008   redakcia   Rôzne   verzia pre tlač

Študentská esej 2007

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

vyhlasuje druhý ročník súťaže

Študentská esej 2007

na tému

Globálne otepľovanie – pravda a spoločenské mýty

(Prečo Al Gore nemal dostať Nobelovu cenu?)

Boj proti klimatickým zmenám patrí k najkontroverznejším spoločenským témam v súčasnosti. Napriek tomu, že v otázke príčin klimatickým zmien a ich dopadov na spoločnosť neexistuje v prírodných a spoločenských vedách dostatočný konsenzus, vlády uskutočňujú mnohé zásahy do slobôd ľudí, ktoré obmedzujú ich prirodzené práva na vlastníctvo a podnikanie.

Tematické okruhy: - Prečo vlády zasahujú proti globálnemu otepľovaniu? Aké podmienky by mali byť splnené pre to, aby vlády uskutočnili zásah do slobôd ľudí? - Prečo mnohí odborníci poukazujú na to, že súčasné vládne opatrenia voči zmene klímy sú škodlivé pre spoločnosť? Aké spôsoby vládnych zásahov by mala vláda realizovať? - Akú spoločenskú dôležitosť má problém zmeny klímy? Zodpovedá ocenenie Al Gorea Nobelovou cenou za mier dostatočnej miere závažnosti témy a podloženia faktami?

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2007“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má k 31. decembru 2007 menej ako 30 rokov (t. j. je narodený po 31. decembri 1977).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument .doc pre Microsoft Word alebo ako dokument .rtf alebo ako dokument .pdf) na adresu esej@institute.sk najneskôr 15. februára 2008. Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente .doc (alebo .rtf alebo .pdf) ako esej, ale osobitne.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii k stanovenému termínu, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné: • Radovan KAZDA, predseda poroty, krajinný inžinier, publicista a analytik environmentálnej politiky, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika; • Ondrej DOSTÁL, zástupca vyhlasovateľa, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika; • Tibor TAKÁČ, sponzor súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s.r.o.; • František ŠEBEJ, zástupca mediálneho partnera súťaže - týždenníka .týždeň; • meno piateho člena poroty bude určené dodatočne.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme, inovatívnosť, originalitu, konzistentnosť a jasné smerovanie textu k záveru, schopnosť uchádzačov prepojiť poznatky spoločenskej (právnej a ekonomickej) teórie a prírodných vied. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu, argumentačnú podloženosť, štylistickú stránku eseje a v prípade relevantnosti aj jednoznačné citovanie zdrojov, z ktorých sa v nej čerpá. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí.

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: 7.000,- Sk, ročné predplatné týždenníka .týždeň a možnosť bezplatne sa zúčastniť sa v roku 2008 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie

2. miesto: 3.000,- Sk a možnosť bezplatne sa zúčastniť v roku 2008 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie

3. miesto: české vydanie knihy Michaela Crichtona State of Fear (Říše strachu) a možnosť bezplatne sa zúčastniť v roku 2008 cyklu seminárov Akadémia klasickej ekonómie.

Akadémia klasickej ekonómie

Informácie o cykle seminárov Akadémia klasickej ekonómie v roku 2007 sú dostupné na internetovej stránke KI tu. Nový cyklus seminárov začne na jeseň roku 2008.

Donor:

Sponzorom súťaže „Študentská esej 2007“ je GEOPLÁN–Rožňava, s.r.o., Ing. Tibor TAKÁČ.

Mediálny partner:

Mediálnym partnerom projektu je týždenník .týždeň, ktorý zverejní víťaznú esej. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční na vo februári 2008 v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

Upozornenie

Ceny z verejných súťaží sú predmetom dane z príjmov (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

  klobuk dolu
   D 23-01-2008 23:14
  Klobuk dolu a zacat don vyberat...
   Braňo 24-01-2008 0:42
  RE: Klobuk dolu a zacat don vyberat...
   Rogue Keeper 24-01-2008 9:58
  Ešte lepšie zadanie
   Zolo 24-01-2008 1:34
  novidíš
   oblastny komisar 01-02-2008 1:14
  RE: novidíš
   Braňo 04-02-2008 0:48
  Ak témy tak dve
   Dušan 24-01-2008 7:35
  SuperOtazky
   libertarian 24-01-2008 8:15
  RE: SuperOtazky
   Firstborn 24-01-2008 8:58
  RVD
   Hugo 24-01-2008 15:47
  No comment
   Mišo 24-01-2008 10:15
  RE: No comment
   tom 24-01-2008 16:56
  RE: No comment
   Mišo 25-01-2008 9:38
  RE: No comment
   Firstborn 25-01-2008 14:12
  RE: No comment
   tom 25-01-2008 17:16

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group