ISSN 1335-8715

12-01-2008   Juraj Brecko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Ako čeliť multikulturalizmu?

Jedným z javov, proti ktorému konzervatívci vystupujú, je multikulturalizmus.

Pat Buchanan v knihe Smrť Západu stručne definuje podstatu multikulturalizmu slovami::

„...žiadne náboženstvo nie je nadradené, žiadna kultúra nie je vyššia a žiadna civilizácia nie je vyspelejšia. Všetko si je rovné“

Táto idea vyzerá lákavo. Ak sa má kresťan postaviť proti nej, uvažuje nad tým, či to nebude prejav pýchy. Pýcha, prvý zo siedmich smrteľných hriechov sa predsa prejavuje povýšenosťou. Ako zladiť kresťanskú pokoru s presvedčením, že kresťanské náboženstvo, kultúra a civilizácia prevyšuje iné náboženstvá, kultúry a civilizácie? Biblia nám môže pomôcť pri hľadaní vyváženého postoja k vlastnej a iným kultúram.

V Starom zákone Boh uisťuje Izraelcov, že sú Jeho ľudom, jedinečnou civilizáciou v rámci celého sveta, vyvoleným národom. Zároveň je však Hospodin k svojmu ľudu veľmi prísny. Posiela svojich prorokov s ostrými výzvami k pokániu. Tie nepomáhajú a Boží ľud naďalej zneužíva svoju jedinečnosť. Presvedčenie, že sú vyvoleným národom sa premieňa na pýchu, v ktorej hrubo porušujú Božie prikázania.

Boh nakoniec odtiahne svoju ruku a uvalí na Izrael súd, pohanské civilizácie pustošia Izrael. Podľa vysvetlení prorokov Boh tieto civilizácie používa ako metlu svojho hnevu. Dôjde aj k tomu, že Jeruzalem padne do rúk Babylonu, chrám je spustošený a hriešna pýcha Izraela pokorená.

Starý zákon je kniha pravdivá, vyzdvihuje síce výnimočnosť Izraela, ale pravdivo popisuje aj jeho zlyhania a pýchu, nezamlčiava ani prehrešky najvýraznejších osobností Izraela - Abrahámovu zbabelosť, Mojžišov nedôstojný výbuch zlosti, Dávidovo cudzoložstvo. Aj keď priznáva Izraelu výnimočnosť, predovšetkým vyvyšuje Boha.

Prejdime do Nového zákona. V národe Izraelskom sa narodil Ježiš Nazaretský. V evanjeliu podľa Jána je v 4. kapitole opísaný Jeho rozhovor zo ženou Samaritánkou, členkou susediacej kultúry, ktorou Židia veľmi pohŕdali. Sledujme Jeho prístup. Začína s pohľadu multikulturalizmu veľmi sympaticky, ozýva sa k nej, hoci je Samaritánka. Ona je tým šokovaná.

Kristus využíva skutočnosť, že stoja pri studni, a tak ju k viere vyzýva týmito slovami: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody, prúdiacej k večnému životu.“ (Ján 4,14).

Keď žena slovami „Pane, daj mi tej vody“ prejavila ochotu k viere, začal riešiť dve záležitosti. Najprv ju vedie k tomu, aby si uvedomila svoj hriech. Požiada ju, aby priviedla svojho muža, načo ona odvetila, že muža nemá. Kristus jej na to povie: „Správne si povedala, že nemáš muža, lebo si mala piatich mužov, a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom, to si správne povedala." ( Ján 4,17 – 18)

Hovorí jej nepríjemnú pravdu. Nechce ju pre vieru získať lacným spôsobom. Potom žena sama otvorí problém napätia medzi kultúrami, do ktorých patria. Kristus jej na to priamo odpovedá: „Vy vzývate, čo neznáte, my vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov.“ ( Ján 4,22).

Identifikuje sa zo židovskou civilizáciou a prehlasuje ju za lepšiu ako samaritánsku. V tomto bode prestáva byť Kristov postoj vyznávačom multikulturalizmu sympatický. Spasenie je zo Židov – týmito slovami však Kristus nevyzýva Samaritánku, aby sa podriadila židovskej kultúre, ale Bohu, ktorého Židia uctievajú.

Výnimočnosť Židov totiž nesúvisela s ich nejakou zásadnou prirodzenou odlišnosťou od iných civilizácií, ale s Božím zjavením a Božím konaním s nimi. Podľa Starého zákona vznikol Izraelský národ z rodiny Abraháma, ktorý však nebol Židom od narodenia. Narodil sa v jednej z pohanských civilizácii na území Mezopotámie. Boh sa mu dáva spoznať, a sľubuje mu, že z jeho potomstva si vytvorí svoj ľud, v ktorom sa raz narodí Spasiteľ.

Kristus nepopieral jedinečnosť Izraela, ale svojich učeníkov pripravoval na to, že evanjelium sa musí ohlasovať a ponúknuť každému národu, civilizácii a kultúre. Pred svojím nanebovstúpením to vyjadril jasne: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Matúš 28,19 – 20)

To čo robilo Izrael jedinečným, malo byť ponúknuté všetkým kultúram. Kristus počas svojho pozemského pôsobenia tento princíp demonštroval na svojom postoji ku Samaritánom, kultúre žijúcej v bezprostrednej blízkosti Židov. Správal sa k nim milo, priateľsky a bez pohŕdania, a pri tom im otvorene hovoril, že musia opustiť svoje tradičné náboženské predstavy.

Rozhovor zo ženou Samaritánkou priniesol radostné vyústenie: „A mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v Neho pre slovo tej ženy... A ešte viac ich uverilo pre Jeho reč a povedali žene: Už nielen pre tvoju reč veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je v pravde Spasiteľ sveta:“ ( Ján 4,39-42).

Kresťanstvo môže meniť civilizácie a kultúry. Aktuálnym príkladom je Južná Kórea, kde sa v niekoľkých posledných desaťročiach nenásilným spôsobom kresťanstvo značne rozšírilo a zmenilo charakter tejto krajiny. Kresťanstvo môže aj pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj rómsku komunitu, žijúcu v našej krajine. Nepôjde to však bez toho, aby kresťania k Rómom išli, komunikovali s nimi bez pohŕdania, varovali ich pred hriechom, vysvetľovali im evanjelium, poukázali im na to, že Kristus aj im chce pomôcť.

Jedinečnosť kresťanstva však nesmie viesť k falošnej pýche. Falošná pýcha na jedinečnosť bola problémom Židov. Kristus voči tomu dôrazne vystupoval. Hoci potvrdil, že spasenie je zo Židov, veľmi ostro kritizoval ich pýchu, pokrytectvo. Práve táto falošná pýcha viedla náboženských vodcov Židov, že vydali Krista na smrť.

Do tej istej falošnej pýchy na jedinečnosť môže padnúť aj kresťanstvo. Stalo sa to napríklad v prípade antisemitizmu, voči ktorému sa kresťania dostatočne neohradili, a žiaľ často ho aj podnecovali. Zabúdali na to, že Kristus bol Židom, a že aj prví kresťania vrátane apoštolov mali židovskí pôvod.

Na druhej strane sa tolerancia a ústretovosť voči iným kultúram nemá diať za cenu opustenia presvedčenia o jedinečnosti kresťanstva. Táto jedinečnosť je založená na Kristových slovách: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Jn 14, 6).

Kristus je teda jediná cesta k Bohu. Túto pravdu nesmieme zamlčať v dialógu s inými kultúrami. Prví kresťania by si ušetrili prenasledovanie od Rímskej ríše, ak by netrvali na tom, že Kristus je nadradený všetkým božstvám, ktoré Rimania uctievali. Rimania by ochotne rozšírili svoj panteón o Krista, nemali námietky voči Kristovi ako jednej z mnohých právd, jednej z mnohých ciest. Hnevalo ich to, že zatiaľ čo oni sú ochotní uctiť si Krista, ale kresťania odmietajú uctiť ich bohov.

Kresťania majú výzvam multikulturalizmu smelo čeliť. Nie je to pýcha. Lenže s bojom proti multikulturalizmu je spojené pokušenie k pýche. Toto pokušenie nemožno obísť akceptovaním multikulturálnych princípov. Kristus je stále jediná cesta, jediná pravda. Tí ktorí Mu veria, sú však stále nedokonalí a hriechu naklonení ľudia, ktorí v Kristovi našli odpustenie hriechov, zmysel života a skutočný pokoj.

To čo našli, môžu nájsť aj príslušníci iných kultúr, civilizácií. Ponúknuť im to musíme, tak ako to žene Samaritánke ponúkol samotný Kristus. Bez povýšenosti, priateľsky a pritom bez ústupkov z kresťanskej pravdy.

Juraj Brecko

  Fajn
   Timo 12-01-2008 15:31
  RE: Fajn
   Dano 12-01-2008 20:53
  RE: Fajn
   inspektor derrick 15-01-2008 20:55
  ?
   Dano 12-01-2008 18:52
  RE: ?
   Timo 12-01-2008 22:40
  Ježiš to nebol
   Dušan 12-01-2008 19:20
  RE: Ježiš to nebol
   AS 13-01-2008 13:07
  RE: Ježiš to nebol
   Dušan 13-01-2008 16:25
  RE: Ježiš to nebol
   AS 13-01-2008 18:59
  RE: Ježiš to nebol
   Dušan 13-01-2008 20:23
  nu
   jakubjost 13-01-2008 1:28
  autorovi
   D 13-01-2008 12:11
  RE: autorovi
   AS 13-01-2008 12:55
  RE: autorovi
   D 14-01-2008 14:03
  preco?
   ariston aton :D 13-01-2008 13:52
  Hladaj nepriatela... :)
   Maros 13-01-2008 16:46
  RE: Hladaj nepriatela... :)
   libertarian 14-01-2008 12:53
  RE: Hladaj nepriatela... :)
   D 14-01-2008 14:10
  krest.jedinecnost vs multikulturalizmus
   miro ilias 14-01-2008 13:36
  RE: krest.jedinecnost vs multikulturalizmus
   Palo Z. 14-01-2008 20:22
  RE: krest.jedinecnost vs multikulturalizmus
   D 21-01-2008 11:01
  kultura
   taag 16-01-2008 0:28
  RE: kultura
   Palo Z. 16-01-2008 17:25
  paradox
   tralos 16-01-2008 13:34
  RE: paradox
   Lukas Krivosik 16-01-2008 14:21
  RE: paradox
   tralos 16-01-2008 15:04
  RE: paradox
   Lukas Krivosik 16-01-2008 15:14
  RE: paradox
   Mišo 16-01-2008 16:32
  RE: paradox
   Lukas Krivosik 16-01-2008 16:50
  RE: paradox
   tralos 16-01-2008 19:22
  RE: paradox
   radko 20-01-2008 20:41
  ?
   ariston aton :D 16-01-2008 19:46
  RE: ?
   tralos 16-01-2008 20:03
  RE: ?
   jakubjost 17-01-2008 1:44
  RE: ?
   jakubjost 17-01-2008 1:52
  RE: ?
   tralos 17-01-2008 7:33
  RE: ?
   jakubjost 17-01-2008 12:58
  RE: ?
   tralos 17-01-2008 14:03
  RE: ?
   jakubjost 17-01-2008 14:56
  sladke recicky a realita
   oblastny komisar 17-01-2008 1:29
  Sergej Danilo - aj o Lukasovi a neonacistoch
   Firstborn 17-01-2008 10:06
  oprava
   Firstborn 17-01-2008 10:06
  RE: Sergej Danilo - aj o Lukasovi a neonacistoch
   Peter Frišo 19-01-2008 22:08
  RE: Sergej Danilo - aj o Lukasovi a neonacistoch
   D 21-01-2008 11:48
  K pontifovi
   Dano 17-01-2008 13:08
  RE: K pontifovi
   tralos 17-01-2008 14:10
  RE: K pontifovi
   Dano 17-01-2008 17:03
  RE: K pontifovi
   tralos 17-01-2008 21:01
  RE: K pontifovi
   D 21-01-2008 11:40
  RE: K pontifovi
   tralos 21-01-2008 12:28
  RE: K pontifovi
   D 21-01-2008 13:17
  RE: K pontifovi
   tralos 21-01-2008 20:49
  RE: K pontifovi
   D 22-01-2008 12:27
  RE: K pontifovi
   D 22-01-2008 12:50
  klamstvoooo !!!!!!!!!!!
   ariston aton :D 17-01-2008 19:51
  RE: klamstvoooo !!!!!!!!!!!
   Peter Frišo 19-01-2008 22:04
  RE: klamstvoooo !!!!!!!!!!!
   LIBERTARIAN 21-01-2008 11:13
  RE: klamstvoooo !!!!!!!!!!!
   tralos 21-01-2008 12:18
  RE: klamstvoooo !!!!!!!!!!!
   D 21-01-2008 11:56
  este ku klamstvu
   ariston aton :D 17-01-2008 19:52
  RE: este ku klamstvu
   magdalena 20-01-2008 20:53
  PS
   ariston aton :D 17-01-2008 21:14
  O tohtorocnej zime
   LIBERTARIAN 18-01-2008 12:22
  RE: O tohtorocnej zime
   LIBERTARIAN 18-01-2008 12:25
  ked dvihnes
   ariston aton :D 18-01-2008 19:30
  RE: ked dvihnes
   LIBERTARIAN 21-01-2008 11:15
  Skvelý článok
   Michal Klimek 15-02-2008 1:16
  O civilizáciách
   Michal Klimek 15-02-2008 1:29
  RE: O civilizáciách
   Michal Klimek 15-02-2008 1:32
  o čo tu vlastne ide?
   Gabriel Ligárt 04-10-2009 14:19

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group