ISSN 1335-8715

02-09-2007   Andrej Beňo   Slobodný trh   verzia pre tlač

Červená zeleným, zelená rozumu (recenzia)

Obhajca slobodného trhu to na Slovensku, ale ani inde vo svete nemá ľahké. Na jednej strane sa musí vyrovnať s “folk economics”, čo môžeme definovať ako súbor presvedčení siahajúcich podľa toho, koho sa pýtate od čistého marxizmu až po tvrdenia typu “slobodný trh áno, ale”, pričom to „ale“ do značnej miery relativizuje slobodný trh samotný.

Parafrázujúc klasika všetky ekonomické omyly odhalí 5 minútový rozhovor s priemerným voličom. Na druhej strane je potrebné čeliť profesionálnym ekonómom-matematikom a ich “aplikovanej numerológií”, ktorou je možné obhájiť prakticky akékoľvek opatrenie. Pri takomto intelektuálnom zmätku sa nemožno čudovať názorom, ktoré na základe “sociálnych” kritérií vymedzujú množstvo oblastí kam všade slobodný trh nepatrí.

Takto je možné dopracovať sa k dlhému zoznamu odvetví školstvom a zdravotníctvom počnúc, a centrálnou bankou a vymáhaním práva i spravodlivosti končiac. V určitých odvetviach je tento zápas intelektuálne relatívne jednoduchý, v iných je však omnoho náročnejší. Takým odvetvím je napr. ochrana životného prostredia.

Ekonomie a životní prostredí

Preto treba len oceniť nedávny vydavateľský počin Liberálního institutu v podobe publikácie Ekonomie a životní prostredí. Ide o súborné dielo, ktoré je zostavené zo 14 článkov na tému ekonómia životného prostredia od autorov zahraničných (napr. Murray Rothbard, Walter Block, Bruce Yandle, Thomas Borcherding, Jacqueline Kassun a iní), ale aj českých (Tereza Šímová, Jan Slavík, Lenka Čámrová, Jozef Mládek).

Podobne pestrý je aj rozsah tém siahajúci od všeobecnej analýzy environmentalizmu, cez globálne otepľovanie a problémy recyklácie, až po vlastnícke práva a znečistenie ovzdušia. Editorka Lenka Čámrová o tejto knihe píše v predslove nasledovné: “Pokiaľ má byť ochrana životného prostredia účinná nesmie sa utápať v nepodložených normatívnych tvrdeniach a nemôže sa spoliehať na idealistické vnímanie usporiadania ľudskej spoločnosti. Táto kniha ponúka alternatívu.”

Položme si otázku: alternatívu k čomu? Žiaden z autorov vo svojom článku netvrdí, že nie je potrebné chrániť životné prostredie. Nikto z nich nespochybňuje previazanosť medzi človekom a jeho životným prostredím, na ktorom je človek životne závislý, lebo hoci ľudské telo i duša znesie mnoho, jeho schopnosť adaptácie nie je neobmedzená.

Človek objektívne potrebuje ovzdušie určitej kvality, vodu určitej kvality, kvalitné potraviny. Prisudzuje určitú ekonomickú, etickú a estetickú hodnotu vizuálne príťažlivej krajine, alebo istému druhu rastlín alebo zvierat. Preto ak horeuvedení autori prezentujú alternatívu, ak predstavujú jednu zo strán sporu tak to primárne nie je spor ekonómovia verzus ekológovia, ale spor ekonómovia verzus environmentalisti.

Tento spor nespočíva v predmete ochrany, ale skôr v metóde ochrany, a výbere nástrojov ako tak učiniť. Táto otázka je v celkovom spoločenskom kontexte kľúčová. Je celkom možné, že sa environmentálnej loby podarí presvedčiť súčasných politických lídrov o tom, že nimi navrhované opatrenia sú potrebné, efektívne a správne. A možno už politikov ani presviedčať netreba.

Možno sa im podarí dosiahnuť spoločenský konsenzus na tom, že obetujeme percento, dve, tri z nášho hospodárskeho rastu v mene ochrany prírody. To je v poriadku. Ale čo nesmieme pripustiť je, aby pritom používali také nástroje, ktoré vkladajú neprimeranú moc do rúk štátu. Nástroje, ktoré ničia ľudskú slobodu.

Analýza enviromentalizmu

Ak teda vymedzíme environmentalizmus ako druhú stranu hore uvedeného sporu, ktorou často (ale nie nevyhnutne) je, potom si musíme zadefinovať čo je vlastne environmentalizmus. Preto za najdôležitejšiu časť knihy považujem článok autorov John Chant, Donald McFetridge a Douglas Smith s názvom Ekonómia spoločnosti usilujúcej sa o ochranu prírodných zdrojov, kde sa istým spôsobom snažia zodpovedať túto otázku.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že environmentalizmus sa automaticky nerovná ochrana prírody. Toto presvedčenie, tak hlboko zakorenené v ľudskom povedomí, je značnou prekážkou v akejkoľvek verejnej debate. Ľudia sa na vás oboria s otázkou – čo preboha máte proti ochrane životného prostredia? Odpoveď je – NIČ!

Tiež zhasínam po sebe žiarovky, zatváram tečúce vodovodné kohútiky a nosím papier do zberu. Ale to zo mňa nerobí environmentalistu. Problém spočíva v tom, že mnohí ľudia nie sú ochotní prijať jednoduchú pravdu, že environmentalisti nepredstavujú zvláštnu altruistickú skupinu mužov a žien, ktorej nejde o žiadnu ideológiu, ale len o číre blaho nás všetkých. Tieto skupiny a organizácie sú rovnako ideologické ako akékoľvek iné zoskupenia, ktoré sa snažia o využitie zdrojov na účely, ktoré samy považujú za najdôležitejšie.

Environmentalizmus teda často, ale nie nevyhnutne predstavuje ideologické krytie pre vysokú mieru environmentálnych preferencií. Na tom samo o sebe nie je nič zlé. Zarážajúci je len paradox našej doby, kde z každej strany počúvame o tom, ako ideológie zlyhali, ale na druhej strane polovica sveta tlieska Al Goreovi na Live Earth. Skutočne kapitálny dôkaz o tom, že ideológie sú mŕtve (alebo išlo naozaj len o hudbu?). Skutočným problémom nie je ideologickosť aktérov pokiaľ existuje voľný trh ideí. Problém je, ak tento trh začne zlyhávať, čo sa už v niektorých odvetviach deje (viď. globálne otepľovanie).

Pseudo – ekonomické argumentácie

Najväčším z problémov je však pseudoekonomická argumentácia a to čo by sme mohli pomenovať anti-antropocentrizmus. Akékoľvek presvedčenie a opatrenie, dotykajúce sa materiálneho sveta, musí mať na zreteli človeka. Človek je zatiaľ jediná známa forma života, ktorá dokáže na základe podnetov z okolia reflektovať svoje konanie, apriórne o ňom uvažovať, snažiť sa o dosiahnutie cieľov, ktoré presahujú jeho čisto biologickú entitu.

Žiadna iná známa forma života toho nie je schopná. Určitá miera antropocentrizmus je preto úplne oprávnená. Viacerí z radikálnych environmentalistov opúšťajú túto pozíciu s veľmi neblahými následkami. Takéto postoje veľmi dobre vystihuje úslovie: „zabi bobra zachrániš strom“. Chrániť napr. čistotu ovzdušia je síce chvályhodné, ale cenou za to, môže byť nízka životná úroveň so všetkými nepríjemným následkami, ktoré ju sprevádzajú. A tu sa dostáva k slovu ekonomická argumentácia.

Ak sú proti enviromentalistickým argumentom, založeným často skôr na etických ako na ekonomických princípoch vznesené argumenty ekonomické, enviromentalista sa s nimi musí pre koherentnosť vlastnej ideológie vyrovnať a sformovať „ekonomický“ protiargument. Je zarážajúce ako často sú tieto kvázi ekonomické argumenty súčasťou „folk economics“. To je skutočná hrozba – nie neochota chrániť životné prostredie, ale neschopnosť jeho samozvaných obhajcov kvalitne argumentovať v mene jeho ochrany.

Hrozby, ktoré z toho plynú, sú zjavné. Na jednej strane diskreditácia dobrých úmyslov, ak ich návrhy nezískajú podporu – a o dobrých úmysloch environmentalistov vôbec nepochybujem. Na strane druhej ekonomická škoda ak sa podarí ich návrhy presadiť. Preto ak má byť recenzovaná kniha alternatívou, je alternatívou k pseudoekonomickým presvedčeniam o škodlivosti reklamy, technológií, neschopnosti trhu, neefektivite cenového mechanizmu. Je alternatívou k vnucovaniu hodnôt ako aj k presvedčeniam o dobrej vláde a zlých podnikateľoch – ničiteľoch. Väčšinou nie som priaznivcom alternatívnych žánrov – ale tento sa číta veľmi dobre.

Andrej Beňo


Lenka Čamrová; Ekonomie a životní prostředí, Alfa Publishing, Praha 2007, cena: cca 400 Sk

  Ekonomika
   Dušan 02-09-2007 15:03
  RE: Ekonomika
   andrej.beno 02-09-2007 15:11
  RE: Ekonomika
   Dušan 02-09-2007 15:45
  RE: Ekonomika
   andrej.beno 02-09-2007 15:59
  Hurá - dohodli sme sa
   Dušan 02-09-2007 16:31
  RE: Ekonomika
   Braňo 06-09-2007 16:59
  RE: Ekonomika
   tom 02-09-2007 20:26
  RE: Ekonomika
   Dušan 02-09-2007 21:04
  RE: Ekonomika
   tom 02-09-2007 21:57
  RE: Ekonomika
   Dušan 02-09-2007 22:19
  RE: Ekonomika
   tom 02-09-2007 22:38
  Rakovina = pokrok
   Lukas Krivosik 02-09-2007 21:12
  RE: Rakovina = pokrok
   Dušan 02-09-2007 21:24
  RE: Rakovina = pokrok
   tom 02-09-2007 22:06
  RE: Rakovina = pokrok
   msarkozy 03-09-2007 11:19
  RE: Ekonomika
   Palo Zlatoidsky 06-09-2007 19:16
  RE: Ekonomika
   enikibeniki 08-09-2007 23:19
  OFF: Historická literatúra
   Dušan 02-09-2007 21:45
  RE: OFF: Historická literatúra
   Zolo 04-09-2007 15:11
  zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 03-09-2007 9:35
  RE: zeleni vss. červeni
   tom 03-09-2007 9:51
  RE: zeleni vss. červeni
   Lukas Krivosik 03-09-2007 11:00
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 03-09-2007 13:03
  RE: zeleni vss. červeni
   msarkozy 03-09-2007 13:12
  RE: zeleni vss. červeni
   Daniel Valent 03-09-2007 17:33
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 04-09-2007 11:09
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 04-09-2007 14:52
  RE: zeleni vss. červeni
   Daniel Valent 04-09-2007 16:05
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 03-09-2007 13:10
  RE: zeleni vss. červeni
   Lukas Krivosik 03-09-2007 15:25
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 05-09-2007 8:52
  RE: zeleni vss. červeni
   BM 06-09-2007 12:33
  RE: zeleni vss. červeni
   andrej.beno 03-09-2007 11:27
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 03-09-2007 12:58
  RE: zeleni vss. červeni
   msarkozy 03-09-2007 13:22
  RE: zeleni vss. červeni
   msarkozy 03-09-2007 14:11
  RE: zeleni vss. červeni
   clivia 03-09-2007 14:22
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 03-09-2007 14:45
  RE: zeleni vss. červeni
   Czechtek 03-09-2007 15:53
  RE: zeleni vss. červeni
   clivia 03-09-2007 16:22
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 04-09-2007 15:00
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 03-09-2007 14:40
  RE: zeleni vss. červeni
   msarkozy 03-09-2007 14:47
  RE: zeleni vss. červeni
   andrej.beno 03-09-2007 14:00
  RE: zeleni vss. červeni
   jg 03-09-2007 19:59
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 04-09-2007 11:05
  RE: zeleni vss. červeni
   andrej beno 04-09-2007 14:17
  RE: zeleni vss. červeni
   Jan Gonda 04-09-2007 20:44
  RE: zeleni vss. červeni
   AS 04-09-2007 21:08
  RE: zeleni vss. červeni
   Daniel Valent 03-09-2007 18:13
  RE: zeleni vss. červeni
   tom 03-09-2007 21:23
  RE: zeleni vss. červeni
   Georg 03-09-2007 14:07
  RE: zeleni vss. červeni
   Peter Surda 04-09-2007 23:05
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 05-09-2007 8:48
  RE: zeleni vss. červeni
   Peter Surda 05-09-2007 20:34
  RE: zeleni vss. červeni
   LIBERTARIAN 06-09-2007 12:23
  libertarian nie je libertarian
   marto 05-09-2007 20:55
  Ekologia, alebo zlate tela?
   rudohorec 03-09-2007 14:22
  RE: Ekologia, alebo zlate tela?
   andrej.beno 03-09-2007 14:23
  RE: Ekologia, alebo zlate tela?
   Lukas Krivosik 03-09-2007 15:33
  Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Tomáš Krištofóry 03-09-2007 20:06
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   andrej beno 04-09-2007 13:55
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   ivansml 04-09-2007 14:54
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   andrej beno 04-09-2007 16:21
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   jan macutek 05-09-2007 15:27
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Tomáš Krištofóry 05-09-2007 14:24
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   jan macutek 05-09-2007 15:42
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Tomáš Krištofóry 05-09-2007 16:33
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   ivansml 05-09-2007 17:18
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Tomáš Krištofóry 05-09-2007 18:24
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Braňo 06-09-2007 17:10
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Tomáš Krištofóry 06-09-2007 20:22
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Braňo 07-09-2007 0:04
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   Czechtek 10-09-2007 9:08
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   jan macutek 05-09-2007 18:36
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   ivansml 05-09-2007 16:57
  RE: Globálne otepľovanie - zlyhanie trhu ideí?
   andrej beno 06-09-2007 13:47
  advocatus diaboli
   jednokto 04-09-2007 8:58
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 04-09-2007 23:50
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 05-09-2007 9:07
  RE: advocatus diaboli
   andrej beno 05-09-2007 11:03
  RE: advocatus diaboli
   jednokto 05-09-2007 16:06
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 05-09-2007 21:09
  RE: advocatus diaboli
   marto 05-09-2007 23:20
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 06-09-2007 7:55
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 06-09-2007 10:13
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 06-09-2007 12:12
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 06-09-2007 12:39
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 06-09-2007 16:37
  RE: advocatus diaboli
   AS 06-09-2007 20:49
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 07-09-2007 9:11
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 08-09-2007 13:54
  RE: advocatus diaboli
   jednokto 06-09-2007 10:01
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 06-09-2007 10:23
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 06-09-2007 17:18
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 08-09-2007 13:56
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 08-09-2007 17:37
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 08-09-2007 21:22
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 09-09-2007 0:00
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 09-09-2007 1:23
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 09-09-2007 14:59
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 09-09-2007 20:11
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 10-09-2007 22:26
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 10-09-2007 23:37
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 11-09-2007 22:31
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 08-09-2007 14:16
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 08-09-2007 17:46
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 08-09-2007 21:40
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 08-09-2007 23:30
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 09-09-2007 1:29
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 09-09-2007 15:22
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 09-09-2007 20:00
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 10-09-2007 22:43
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 10-09-2007 23:48
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 11-09-2007 23:02
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 11-09-2007 10:45
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 11-09-2007 23:19
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 09-09-2007 20:14
  RE: advocatus diaboli
   Braňo 10-09-2007 22:51
  RE: advocatus diaboli
   jednokto 07-09-2007 11:08
  RE: advocatus diaboli
   Peter Surda 08-09-2007 14:08
  RE: advocatus diaboli
   andrej beno 06-09-2007 13:51
  RE: advocatus diaboli
   Katarína 05-09-2007 21:13
  RE: advocatus diaboli
   LIBERTARIAN 06-09-2007 7:51
  RE: advocatus diaboli
   jednokto 06-09-2007 10:05
  RE: advocatus diaboli
   Katarína 07-09-2007 9:50
  RE: advocatus diaboli
   jednokto 07-09-2007 10:58
  prekvapenie
   tralos 06-09-2007 10:36
  nesuvisiaci dodatok
   tralos 06-09-2007 11:05
  RE: prekvapenie
   Lukas Krivosik 06-09-2007 12:27
  RE: prekvapenie
   LIBERTARIAN 06-09-2007 12:54
  RE: prekvapenie
   tralos 06-09-2007 13:00
  RE: prekvapenie
   Lukas Krivosik 06-09-2007 13:31
  RE: prekvapenie
   msarkozy 06-09-2007 15:32
  RE: prekvapenie
   LIBERTARIAN 07-09-2007 9:31
  RE: prekvapenie
   marian sarkozy 07-09-2007 11:04
  RE: prekvapenie
   LIBERTARIAN 07-09-2007 11:51
  RE: prekvapenie
   Zolo 06-09-2007 22:29
  Hm
   Braňo 06-09-2007 17:27
  Pozor na antropicky princip.
   Palo Zlatoidsky 06-09-2007 19:09
  RE: Pozor na antropicky princip.
   LIBERTARIAN 07-09-2007 8:59
  RE: Pozor na antropicky princip.
   tom 07-09-2007 9:41
  off topic
   LIBERTARIAN 07-09-2007 15:07
  nahodne myslienky od Thomasa Sowella
   Firstborn 07-09-2007 15:58
  a jedna krasna reakcia
   Firstborn 07-09-2007 15:59
  oftopic - kampan "pravo" na zivot
   jednokto 07-09-2007 16:03
  RE: oftopic - kampan
   Lukas Krivosik 07-09-2007 16:31
  RE: oftopic - kampan
   Dušan 08-09-2007 6:57
  RE: oftopic - kampan
   Lukas Krivosik 08-09-2007 10:58
  Jasný debakel v mene interupcií
   Dušan 08-09-2007 11:46
  RE: Jasný debakel v mene interupcií
   Ladislav Kováčik 08-09-2007 23:45
  RE: Jasný debakel v mene interupcií
   Ladislav Kováčik 08-09-2007 23:46
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 08-09-2007 23:45
  RE: oftopic - kampan
   Czechtek 09-09-2007 19:53
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 08-09-2007 23:34
  RE: oftopic - kampan
   AS 09-09-2007 9:19
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 09-09-2007 21:02
  RE: oftopic - kampan
   AS 09-09-2007 22:01
  RE: oftopic - kampan
   Katarína 11-09-2007 0:22
  RE: oftopic - kampan
   LIBERTARIAN 10-09-2007 9:48
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 08-09-2007 9:49
  RE: oftopic - kampan
   tom 08-09-2007 17:41
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 08-09-2007 23:33
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 08-09-2007 23:36
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 08-09-2007 23:38
  RE: oftopic - kampan
   tom 09-09-2007 8:42
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 09-09-2007 9:40
  RE: oftopic - kampan
   tom 09-09-2007 11:05
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 09-09-2007 12:47
  RE: oftopic - kampan
   tom 09-09-2007 14:35
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 09-09-2007 17:30
  RE: oftopic - kampan
   AS 09-09-2007 20:23
  RE: oftopic - kampan
   Ladislav Kováčik 12-09-2007 10:47
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 09-09-2007 21:14
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 09-09-2007 21:06
  RE: oftopic - kampan
   AS 09-09-2007 9:51
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 09-09-2007 20:54
  RE: oftopic - kampan
   AS 09-09-2007 22:19
  RE: oftopic - kampan
   jednokto 08-09-2007 23:29
  RE: oftopic - kampan
   AS 09-09-2007 9:40
  Po tomto je vsetko mozne...
   PeterS 10-09-2007 8:57
  Rozšírený omyl
   Dušan 10-09-2007 10:25
  RE: Rozšírený omyl
   telefonista 10-09-2007 11:21
  RE: Rozšírený omyl
   PeterS 10-09-2007 13:01
  Riziko je v kurze
   Dušan 10-09-2007 13:25
  RE: Riziko je v kurze
   PeterS 10-09-2007 14:27
  RE: Po tomto je vsetko mozne...
   jednokto 11-09-2007 21:14
  Klíma
   Ladislav Kováčik 19-09-2007 10:50

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group