ISSN 1335-8715

14-05-2006   Lukáš Krivošík   Slobodný trh   verzia pre tlač

Potrebujeme viac sociálnych rozdielov

Podľa viacerých prieskumov považuje väčšina Slovákov za jeden z najväčších problémov súčasnosti materiálnu nerovnosť. Naši ľudia si spravodlivú spoločnosť predstavujú ako takú, kde neexistujú veľké príjmové nerovnosti. No nekráčajú náhodou nivelizácia príjmov a chudoba ruka v ruke?

V čase španielskej občianskej vojny chceli ľavicoví anarchisti zabezpečiť rovnosť príjmov tak, že každý občan mal na nimi ovládaných územiach dostávať rovnakú mzdu. V tej dobe organizovali odborári sériu hudobných vystúpení v svetoznámej opere Tivoli za ľudové ceny. V jednom z predstavení mal hlavnú úlohu zaspievať aj slávny tenor Hypolito Lazaro.

Ten krátko pred predstavením vystúpil na pódium a povedal: „Sme si teraz všetci rovní a aby sme si to dokázali, každý dostáva rovnaký plat. Keďže sme si teda teraz všetci rovní, budem ja dnes večer kontrolovať vstupenky pri vchode a jeden z vás môže prísť sem hore a zaspievať hlavnú úlohu.“

Odborármi to otriaslo a ich šéfovia neskôr večer zasadli, aby špičkovým spevákom opery zvýšili plat. Sen o rovnosti sa španielskym súdruhom rozplynul. Dôvod? Ako si môžeme byť rovní, keď nie sme rovnakí?!

Existuje viacero „rovností“, ktoré ovládajú verejnú debatu. Ide najmä o koncepty „rovnosti pred zákonom“, „rovnosti šancí“ a „rovnosti vo výsledkoch“. V skutočnosti len rovnosť pred zákonom má opodstatnenie a odôvodnenie v spoločnosti slobodných ľudí, ktorí chcú, aby oni a ich krajina hospodársky prosperovala.

Nie je náhoda, že práve na Slovensku, kde majú politici plné ústa „rovnosti šancí“ a „rovnosti výsledkov“, mysliac pritom práve štátom vynucované prerozdeľovanie práv, povinností a peňazí, je taký problém s vymožiteľnosťou práva a rovnosťou pred zákonom.

Rovnosť pred zákonom, teda rovnaké pravidlá pre všetkých, sú ospravedlniteľné istou hlbokou, metafyzickou hodnotou každej ľudskej bytosti, ktorá vychádza z židovsko- kresťanského základu našej civilizácie. Všetci sme stvorení z tej istej hliny, a tak by pravidlá hry mali byť pre nás rovnaké. Ale aký výsledok v hre života uhráme, o tom by pravidlá mali mlčať.

Aj keď sme všetci ľuďmi, príroda svoje stvorenie neopakuje. Líšime sa zjavom, schopnosťami, záujmami, skúsenosťami, vôľovými vlastnosťami, atď. Zo všetkých ľudských bytostí, čo doteraz obývali zemský povrch, žiadne dve neboli rovnaké. Kresťania žasnú nad pestrosťou Stvorenia. Evolucionisti by zase vysvetlili, prečo je táto pestrosť nevyhnutná pre zachovanie života. A aj vnútri ľudskej spoločnosti je rozličnosť požehnaním. Bez rôznosti a odlišnosti v záujmoch a cieľoch by neexistovala deľba práce, bez nej by zase neexistoval žiadny obchod a bez výmeny produktov svojej práce a svojich odlišných schopností by nebola možná civilizácia.

Ak sú hráči nerovnakí, výsledky sú pri rovnakých pravidlách hry zo zásady vždy a pre všetkých rozdielne. Preto môže byť rovnosť vo výsledkoch, ktorá sa prejavuje aspoň približne rovnakou mzdou pre každého, dosiahnutá len za cenu núteného vládneho prerozdeľovania od úspešnejšej skupiny ku skupinám, ktoré sú (naozaj alebo len domnelo) znevýhodnené.

Toto štátom (pod hrozbou odňatia slobody) vynútené prerozdeľovanie práv, povinností a peňazí je princípom toho, čo sa tak vznešene označuje ako „sociálna spravodlivosť“. V skutočnosti je táto sociálna (alebo distributívna) „spravodlivosť“ v príkrom rozpore so spravodlivosťou normatívnou, ktorá sa prejavuje práve rovnosťou všetkých ľudí pred zákonmi.

Absurdnosť rovnostárstva

Väčšina Slovákov má pocit, že na Slovensku sú príliš veľké rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími. Je to skutočne tak? Čísla ukazujú, že tento dojem je nesprávny. Podľa údajov Rozvojového programu OSN je Slovensko jednou z krajín s najmenšími príjmovými rozdielmi medzi najbohatšou a najchudobnejšou pätinou populácie.

Hoci pod vplyvom liberalizujúcich reforiem sa príjmové nožnice o čosi otvorili, podľa nedávnej štúdie OECD je Slovensko stále ešte tretím najrovnostárskejším členom tejto organizácie. Väčšia nivelizácia príjmov existuje už len v ČR a v Japonsku. Dojem Slovákov v tejto veci je teda mylný a pravdepodobne pramení z hlboko zakoreneného rovnostárstva. Je napríklad zaujímavé, že socialistické Československo malo nielen väčšiu nivelizáciu príjmov ako kapitalistické štáty na Západe, ale dokonca väčšiu ako okolité socialistické štáty.

Aj napriek „krajne pravicovej vláde“ existujú na Slovensku menšie rozdiely medzi bohatými a chudobnými ako v sociálnych rajoch západnej Európy. To je však skôr dôvod na smútok ako na radosť. Po štyroch rokoch „pravicovej“ vlády totiž stále neexistuje jasný rozdiel medzi sociálnymi parazitmi a ľuďmi, ktorí síce tvrdo robia, ale pracujú napríklad v menej lukratívnej profesii.

Mnohí chudobní sa do svojej zúfalej situácie dostali nie svojou vinou, ale ešte viac je takých, ktorí si žiadny súcit nezaslúžia. – Sú to často zlovoľní, závistliví, leniví a nečestní ľudia. Bohužiaľ aj oni majú volebné právo. Pri týchto sociálnych parazitoch by sme potrebovali viac nerovnosti a sociálnych rozdielov, nie menej, ako hlása idol týchto ľudí – Róbert Fico.

Výskum OECD však taktiež ukázal, že slovenskí bohatí disponujú v priemere menším majetkom ako bohatí v iných krajinách. Inými slovami, máme najchudobnejších bohatých.

A tento fakt je, spolu s bláznivým slovenským blúznením o rovnostárstve, zodpovedný za pretrvávajúcu celkovú chudobu a zaostalosť našej krajiny. Veľa ľudí u nás podlieha tzv. omylu strednej vrstvy, ktorý je veľmi rozšírený aj na Západe a dáva odpoveď, prečo sa socialisti zväčša negrupujú spomedzi najchudobnejších, ale naopak spomedzi spokojných obyvateľov stredostavovských predmestských štvrtí.

Tento omyl spočíva v názore, že keby sa bohatým zobrala veľká časť majetku a následne rozdala chudobným, všetci by zrazu mohli žiť životom spokojnej strednej vrstvy v rodinnom domčeku na malebnom predmestí. Je to nezmysel, ktorý stojí na domnienkach, že v ekonomike neexistuje žiadna dynamika, že veľkosť národného dôchodku je nezávislá od jeho rozloženia a že trh je hra s nulovým súčtom, kde bohatí aj tak vlastnia len to, čo pred tým dostali od chudobných...

No predstavme si boháča, ktorý ročne zarobí 50 miliónov korún. Sociálne najspravodlivejšie by bolo všetko mu zobrať a prerozdeliť to medzi obyvateľov. Každý Slovák by teda dostal desať korún, ktoré by zrejme jednoducho spotreboval. Keby tie peniaze zostali boháčovi, mohol by ich investovať do nejakého biznisu, alebo uložiť do banky (teda v konečnom dôsledku zase investovať) a vytvoriť tak pracovné miesta i nové bohatstvo.

Mohol by časť z toho samozrejme tiež spotrebovať, kúpiť si luxusné auto a veľký dom, no tým sa zase niekomu stará o prácu a zárobok. Spotrebiteľská funkcia bohatých je nezastupiteľná, pokiaľ ide o technologickú inováciu a zavádzanie nových výrobkov. Vývoj nového produktu je nákladný proces a keď príde na trh, zo začiatku si ho môžu dovoliť len tí najbohatší.

No práve ich záujem vedie k tomu, že firme sa vracajú náklady na vývoj a získa tým tiež zdroje na zlacnenie výroby. Včerajšie symboly luxusu sa v kapitalizme menia na predmety každodennej potreby. Navyše, kým boháč by spotreboval možno istú časť peňazí, štát by minul na spotrebu všetko. Treba zdôrazniť, že vláda väčšinu peňazí, čo vyberie, minie buď na neefektívnu administratívu prerozdeľovacieho stroja alebo na uplácanie dobre organizovaných záujmových skupín (ako sú napr. poľnohospodári), nie na boj proti chudobe.

Existuje už dosť dôkazov o tom, že keď investuje súkromník SVOJE peniaze, skôr si zráta efektívnosť investície, ako keď štátny úradník investuje CUDZIE peniaze do nejakého pochybného „verejného“ statku, ktorý by možno súkromná sféra vedela zabezpečiť lacnejšie a lepšie.

Môže byť každý bohatý?

Aj keď je naším cieľom relatívna (nie však absolútna) materiálna rovnosť medzi ľuďmi, je trhová ekonomika tým najlepším prostriedkom. Môže žiť každý jednotlivec v materiálnom dostatku? Môže byť každá krajina bohatá? Môžu! Ekonomická globalizácia zreteľne smeruje k odbúravaniu bariér slobodnému obchodu medzi štátmi (napr. clá a rôzne podpory vývozu), ale tlačí zároveň aj na odstraňovanie vnútorných prekážok podnikaniu (sociálny štát, slabá vymožiteľnosť práva, progresívne dane, dirigizmus a etatizmus).

Keďže trh je samoorganizovaný, spontánne vznikajúci systém, konečné odstránenie vyššie zmienených prekážok podnikaniu a obchodovanie by viedlo vlastne k presadeniu sa kapitalizmu po celom svete. Je otázne, či sa tak niekedy stane, ale ak by sa odbúrala väčšina medzištátnych prekážok obchodu a podnikaniu, viedlo by to k tomu, že každá krajina (respektíve každá firma) by mohla naplno využívať svoje komparatívne výhody.

Bohatstvo by (snáď s výnimkou púští a polárnych oblastí, kde sa nedá ani žiť, nieto podnikať) bolo napokon rozdelené veľmi rovnomerne. Tu však socialista môže namietnuť, že aj keby bolo bohatstvo rozdelené relatívne rovnomerne geograficky, v rámci krajín by ešte stále panovala nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.

Nie je to celkom tak, lebo pre jednotlivcov v rámci jednej spoločnosti, funguje teória komparatívnych výhod rovnako ako v prípade krajín v medzinárodnom rámci. Aj v bohatých krajinách existuje majetková nerovnosť. Nemalý podiel na tom však nesie existencia štandardizovaného štátneho vzdelávania, ktoré študentov posudzuje podľa jedného metra: na základe (ne)vyhovenia jedinému spôsobu výučby a jedinej sume faktov.

V plne privátnom, zákaznícky orientovanom školskom systéme by väčšina ľudí mohla naplno prehĺbiť tie svoje schopnosti, ktorými každý z nás ostatných prevyšuje a naučiť sa predať ich v praxi ostatným za najvyššiu cenu. To by viedlo k zmenšeniu príjmových rozdielov, i keď nerovnosť príjmov bude v trhovej ekonomike vždy, lebo bohatstvo je odmenou, ktorou neosobný trhový mechanizmus odmeňuje tých, ktorí našli nejaké nové, ziskovejšie využitie vzácnych zdrojov.

Cesta pre Slovensko

Veľkosť národného dôchodku je závislá od jeho rozloženia. Čím je priemerný príjem v tej ktorej krajine menší, tým je pre rozvoj jej hospodárstva dôležitejšia existencia bohatej vrstvy.

Každé prerozdeľovanie smerom od bohatých k chudobným vedie za týchto okolností k znižovaniu hospodárskeho rastu, a tým k strate pracovných miest a znižovaniu blahobytu pre všetkých. Na mieste by bola miera prerozdeľovania na úrovni 20–25 %, čo je asi polovica oproti dnešku.

Miesto progresívneho zdaňovania by sme mali nízkymi daňami stimulovať bohatých k investovaniu a vytváraniu nových podnikov. Môže to znieť paradoxne, ale práve to, čo ľavicová opozícia tak odsudzuje – „znižovanie daní pre bohatých“ – je najlepšou nádejou pre Slovensko. Ak v krajine neexistuje silná vrstva bohatých, musia totiž prerozdeľovatelia zdaniť aj tých najchudobnejších. Práve podpriemerne zarábajúci by si mali položiť otázku, čo im vyhovuje lepšie: menší podiel na koláči alebo väčší podiel na omrvinkách?

Lukáš Krivošík
(skrátené vyšlo v časopise .týždeň)

  klasika
   D 14-05-2006 13:41
  RE: klasika
   jednokto 14-05-2006 16:40
  RE: klasika
   Marcel4 14-05-2006 16:46
  RE: klasika
   june 14-05-2006 17:00
  RE: klasika
   Marcel4 14-05-2006 17:10
  RE: klasika
   june 14-05-2006 17:33
  RE: klasika
   jednokto 15-05-2006 9:56
  RE: klasika
   Marcel4 15-05-2006 21:18
  RE: klasika
   jednokto 15-05-2006 22:57
  RE: klasika
   Marcel4 15-05-2006 23:44
  RE: klasika
   vychodnar 16-05-2006 11:20
  RE: klasika
   Marcel4 16-05-2006 11:42
  RE: klasika
   magdalena 16-05-2006 12:40
  Spoločnosť
   Marcel4 16-05-2006 12:54
  RE: Spoločnosť
   magdalena 16-05-2006 14:05
  RE: Spoločnosť
   jednokto 19-05-2006 13:15
  RE: Spoločnosť
   Marcel4 19-05-2006 16:12
  RE: klasika
   flopi 30-05-2006 2:35
  RE: klasika
   stefanos 03-06-2006 11:50
  RE: klasika
   D 14-05-2006 22:55
  RE: klasika
   jednokto 15-05-2006 10:11
  RE: klasika
   D 15-05-2006 13:47
  RE: klasika
   jednokto 15-05-2006 14:57
  RE: klasika
   D 15-05-2006 22:17
  RE: klasika
   Marcel4 15-05-2006 22:31
  RE: klasika
   jednokto 15-05-2006 22:59
  RE: klasika
   D 15-05-2006 23:10
  RE: klasika
   Marcel4 15-05-2006 23:46
  RE: klasika
   D 16-05-2006 1:09
  RE: klasika
   Lukas Krivosik 15-05-2006 23:10
  RE: klasika
   D 16-05-2006 2:38
  RE: klasika
   Peter Šurda 15-05-2006 15:13
  RE: klasika
   D 15-05-2006 22:06
  RE: klasika
   D 15-05-2006 22:23
  RE: klasika
   jednokto 15-05-2006 23:02
  RE: klasika
   D 16-05-2006 2:48
  RE: klasika
   LIBERTARIAN 16-05-2006 8:11
  RE: klasika
   D 16-05-2006 12:21
  RE: klasika
   Peter Šurda 16-05-2006 15:16
  RE: klasika
   D 16-05-2006 23:33
  na telo
   june 14-05-2006 14:03
  Sociálna nerovnosť
   Marcel4 14-05-2006 15:08
  RE: Sociálna nerovnosť
   june 14-05-2006 15:28
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 14-05-2006 15:47
  RE: Sociálna nerovnosť
   june 14-05-2006 16:05
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 14-05-2006 16:12
  RE: Sociálna nerovnosť
   june 14-05-2006 16:32
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 10:15
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 14-05-2006 16:44
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 14-05-2006 16:51
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 9:50
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 15-05-2006 22:16
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 23:07
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 15-05-2006 23:43
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 14-05-2006 23:05
  RE: Sociálna nerovnosť
   Praviciar 14-05-2006 23:51
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 15-05-2006 4:27
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 10:32
  RE: Sociálna nerovnosť
   drúk 15-05-2006 10:55
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 14:50
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 15-05-2006 15:40
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 15-05-2006 22:31
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 23:09
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 16-05-2006 1:16
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 15-05-2006 23:47
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 16-05-2006 2:32
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 16-05-2006 7:43
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 16-05-2006 12:53
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 16-05-2006 23:46
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 16-05-2006 23:43
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 17-05-2006 10:11
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 17-05-2006 16:35
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 17-05-2006 11:17
  RE: Sociálna nerovnosť
   tato 16-05-2006 14:09
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 16-05-2006 23:56
  RE: Sociálna nerovnosť
   tato 17-05-2006 0:12
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 18-05-2006 2:43
  Clivia RE: Sociálna nerovnosť
   D 18-05-2006 22:24
  RE: Clivia RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 19-05-2006 13:04
  RE: Clivia RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 19-05-2006 15:17
  RE: Clivia RE: Sociálna nerovnosť
   D 19-05-2006 15:47
  RE: Clivia RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 19-05-2006 19:03
  RE: Clivia RE: Sociálna nerovnosť
   D 19-05-2006 15:33
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 15-05-2006 14:29
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 15-05-2006 16:31
  RE: Sociálna nerovnosť
   clivia 15-05-2006 22:02
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 15-05-2006 22:40
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 15-05-2006 21:43
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 23:17
  RE: Sociálna nerovnosť
   Marcel4 16-05-2006 0:04
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 18-05-2006 11:16
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 15-05-2006 22:59
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 19-05-2006 13:33
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 19-05-2006 15:28
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 15-05-2006 23:01
  RE: Sociálna nerovnosť
   jednokto 15-05-2006 23:27
  RE: Sociálna nerovnosť
   D 18-05-2006 22:29
  Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Murtzuflos 15-05-2006 9:25
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   drúk 15-05-2006 11:08
  Alexios Murtzuflos
   obranca 15-05-2006 12:08
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 15-05-2006 15:27
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 15-05-2006 17:57
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 15-05-2006 18:05
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Murtzuflos 16-05-2006 9:23
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 16-05-2006 14:57
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Murtzuflos 17-05-2006 9:30
  viacvrstvové vlastníctvo
   drúk 17-05-2006 10:20
  RE: viacvrstvové vlastníctvo
   Alexios Komnenos 18-05-2006 9:32
  RE: viacvrstvové vlastníctvo
   D 18-05-2006 22:43
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Lukas Krivosik 17-05-2006 16:28
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 17-05-2006 16:31
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 18-05-2006 9:53
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 18-05-2006 4:22
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 18-05-2006 15:01
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 18-05-2006 22:55
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 18-05-2006 22:57
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 18-05-2006 23:14
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 19-05-2006 0:49
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 19-05-2006 1:38
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 19-05-2006 3:45
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 19-05-2006 14:09
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   LIBERTARIAN 19-05-2006 14:33
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 19-05-2006 18:45
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 19-05-2006 16:38
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 19-05-2006 18:27
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 19-05-2006 21:39
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Peter Šurda 19-05-2006 23:31
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   D 21-05-2006 2:45
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 16-05-2006 16:47
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 19-05-2006 13:15
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 19-05-2006 14:28
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 19-05-2006 15:32
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 19-05-2006 16:01
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 19-05-2006 16:31
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 19-05-2006 16:47
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 19-05-2006 17:09
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 19-05-2006 18:04
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 19-05-2006 18:36
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 19-05-2006 18:48
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 21-05-2006 11:33
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 21-05-2006 16:25
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 21-05-2006 17:25
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   jg 21-05-2006 20:24
  RE: Potrebujeme boľševickú revolúciu
   Alexios Komnenos 23-05-2006 9:24
  dementovina
   andrej pagáč 15-05-2006 10:54
  RE: dementovina
   jednokto 19-05-2006 13:58
  Zas a znova, zlate tela.
   obranca 15-05-2006 12:14
  RE: Zas a znova, zlate tela.
   tato 15-05-2006 13:28
  RE: Zas a znova, zlate tela.
   Lukas Krivosik 15-05-2006 18:20
  RE: Zas a znova, zlate tela.
   BeBe 16-05-2006 8:48
  RE: Zas a znova, zlate tela.
   Luk 16-05-2006 15:10
  RE: Zas a znova, zlate tela.
   D 17-05-2006 2:21
  RE: Zas a znova, zlate tela.
   Miro Ilias 21-05-2006 18:17
  straw man fallacy
   brain 15-05-2006 12:34
  RE: straw man fallacy
   magdalena 15-05-2006 13:37
  Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 15-05-2006 16:35
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 15-05-2006 17:16
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 15-05-2006 17:29
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   Peter Spáč 16-05-2006 7:52
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 16-05-2006 10:46
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 16-05-2006 12:58
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 16-05-2006 13:24
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 16-05-2006 14:12
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 16-05-2006 14:37
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   jg 16-05-2006 16:59
  Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   brain 16-05-2006 17:58
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   jg 16-05-2006 18:29
  jg = he
   brain 16-05-2006 20:06
  RE: jg = he
   jg 16-05-2006 20:13
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   brain 16-05-2006 21:36
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   jg 16-05-2006 22:38
  hehehe
   brain 16-05-2006 22:50
  RE: hehehe
   jg 16-05-2006 23:25
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   jg 16-05-2006 22:48
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   brain 16-05-2006 23:03
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   jg 16-05-2006 23:34
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   D 17-05-2006 0:07
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   brain 17-05-2006 9:17
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   jg 17-05-2006 14:56
  RE: Uz si prestal mlatit svoju zenu ?
   D 17-05-2006 18:07
  Nerozumiem
   brain 18-05-2006 11:01
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 16-05-2006 17:48
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 16-05-2006 18:02
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   jg 16-05-2006 18:13
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 17-05-2006 11:50
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 17-05-2006 13:24
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 17-05-2006 14:09
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 17-05-2006 16:27
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 17-05-2006 17:49
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 17-05-2006 23:26
  Straw Brain
   jg 18-05-2006 0:19
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 18-05-2006 15:34
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 18-05-2006 16:58
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 18-05-2006 17:23
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 18-05-2006 18:35
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 18-05-2006 23:12
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 19-05-2006 9:53
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 19-05-2006 12:25
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 19-05-2006 13:38
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   magdalena 19-05-2006 19:59
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 22-05-2006 9:01
  Straw Brain
   jg 19-05-2006 15:48
  reverse engineering
   brain 19-05-2006 16:44
  Straw Brain
   jg 19-05-2006 16:56
  debugging
   brain 19-05-2006 17:01
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   jg 17-05-2006 16:23
  RE: Duni dunaj, a slamenny panak sa za straw man-om vali...
   brain 17-05-2006 17:31
  Straw Brain
   jg 17-05-2006 17:46
  RE: straw man fallacy
   Lukas Krivosik 15-05-2006 18:30
  Presne vedla
   brain 15-05-2006 19:39
  RE: Presne vedla
   Lukas Krivosik 15-05-2006 19:50
  zasa vedla
   brain 15-05-2006 19:56
  RE: zasa vedla
   Lukas Krivosik 15-05-2006 20:10
  RE: zasa vedla
   brain 15-05-2006 20:20
  RE: zasa vedla
   Lukas Krivosik 15-05-2006 20:38
  RE: zasa vedla
   brain 15-05-2006 20:58
  RE: zasa vedla
   Lukas Krivosik 15-05-2006 23:16
  RE: zasa vedla
   Lahvac 16-05-2006 7:15
  ty si uplne mimo
   brain 16-05-2006 9:50
  error - zle som to zavesil
   brain 16-05-2006 9:58
  zlodej krici chytte zlodeja
   brain 16-05-2006 9:55
  RE: zlodej krici chytte zlodeja
   jg 16-05-2006 17:09
  RE: zasa vedla
   vychodnar 16-05-2006 11:34
  RE: zasa vedla
   brain 16-05-2006 11:40
  RE: zasa vedla
   jg 16-05-2006 17:24
  RE: zasa vedla
   D 17-05-2006 0:09
  RE: zasa vedla
   andrej pagáč 16-05-2006 6:10
  mame radi
   brain 16-05-2006 10:00
  RE: mame radi
   andrej pagáč 16-05-2006 14:49
  "ako vravim"
   brain 16-05-2006 15:18
  RE:
   jg 16-05-2006 17:13
  brain-prašivý boľševik
   Lukas Krivosik 16-05-2006 17:15
  Excelent !
   brain 16-05-2006 17:54
  RE: Excelent !
   Annabel Lee 16-05-2006 18:16
  alternativna realita
   brain 16-05-2006 18:25
  RE: Excelent !
   jg 16-05-2006 18:18
  RE: brain-prašivý boľševik
   Peter Jedlicka 16-05-2006 22:45
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 17-05-2006 0:39
  RE: brain-prašivý boľševik
   magdalena 17-05-2006 12:03
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 17-05-2006 14:53
  RE: brain-prašivý boľševik
   magdalena 17-05-2006 17:10
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 17-05-2006 18:12
  RE: brain-prašivý boľševik
   Lukas Krivosik 17-05-2006 16:41
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 18-05-2006 13:48
  RE: brain-prašivý boľševik
   jg 18-05-2006 20:24
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 18-05-2006 20:53
  RE: brain-prašivý boľševik
   jg 18-05-2006 21:39
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 18-05-2006 23:43
  RE: brain-prašivý boľševik
   jg 19-05-2006 0:14
  RE: brain-prašivý boľševik
   D 19-05-2006 3:07
  RE: brain-prašivý boľševik
   jg 19-05-2006 13:32
  RE: mame radi
   jg 16-05-2006 17:26
  RE: mame radi
   jg 16-05-2006 17:31
  RE: straw man fallacy
   LIBERTARIAN 16-05-2006 8:40
  tiez vedla
   brain 16-05-2006 10:11
  RE: tiez vedla
   jg 16-05-2006 17:17
  Tvoja schopnost
   brain 16-05-2006 18:05
  RE: Tvoja schopnost
   jg 16-05-2006 18:15
  vies,
   brain 16-05-2006 19:39
  RE: vies,
   jg 16-05-2006 19:44
  skvely clanok na D-fens
   Lukas Krivosik 16-05-2006 1:09
  RE: skvely clanok na D-fens
   vychodnar 16-05-2006 11:38
  " 51% -na demokraticka pasca "
   LIBERTARIAN 16-05-2006 8:25
  Skoda reci
   Modra je dobra 16-05-2006 12:12
  Pre cervenych a ruzovych
   vychodnar 16-05-2006 12:32
  RE: Pre cervenych a ruzovych
   D 18-05-2006 23:55
  orwell
   lopo 16-05-2006 13:40
  Ako je to naozaj.
   LIBERTARIAN 16-05-2006 14:36
  RE: Ako je to naozaj.
   Lahvac 16-05-2006 17:27
  RE: Ako je to naozaj.
   jg 16-05-2006 17:49
  Takze,mili socialisti,polopate...
   Palo Zlatoidsky 16-05-2006 21:10
  dokolecka dokola
   brain 16-05-2006 21:42
  RE: dokolecka dokola
   jg 16-05-2006 23:06
  no ty vedec
   brain 16-05-2006 21:45
  RE: no ty vedec
   jg 16-05-2006 23:08
  RE: no ty vedec
   Palo Zlatoidsky 17-05-2006 19:48
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   D 17-05-2006 0:50
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   Lukas Krivosik 17-05-2006 16:44
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   D 18-05-2006 3:59
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   Palo Zlatoidsky 17-05-2006 19:53
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   D 18-05-2006 3:52
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   tomec 18-05-2006 20:34
  RE: Takze,mili socialisti,polopate...
   D 18-05-2006 23:58
  to brain
   romco 16-05-2006 21:48
  RE: to brain
   brain 16-05-2006 21:53
  RE: to brain
   jg 16-05-2006 23:11
  RE: to brain
   D 17-05-2006 0:58
  RE: to brain
   jg 17-05-2006 15:02
  RE: to brain
   D 17-05-2006 16:44
  RE: to brain
   jg 17-05-2006 16:59
  RE: to brain
   D 17-05-2006 18:03
  RE: to brain
   jg 17-05-2006 18:12
  RE: to brain
   D 18-05-2006 2:53
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 15:23
  RE: to brain
   D 18-05-2006 17:15
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 17:41
  RE: to brain
   D 18-05-2006 21:16
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 22:01
  RE: to brain
   D 19-05-2006 0:14
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 1:10
  RE: to brain
   D 19-05-2006 5:55
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 14:02
  RE: to brain
   D 19-05-2006 20:13
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 20:32
  RE: to brain
   D 22-05-2006 1:27
  RE: to brain
   Lukas Krivosik 16-05-2006 22:34
  RE: to brain
   romco 16-05-2006 22:43
  RE: to brain
   D 17-05-2006 1:28
  RE: to brain
   Peter Šurda 17-05-2006 16:17
  RE: to brain
   D 17-05-2006 16:43
  RE: to brain
   jg 17-05-2006 17:18
  RE: to brain
   D 17-05-2006 17:44
  RE: to brain
   jg 17-05-2006 17:51
  RE: to brain
   D 18-05-2006 3:01
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 15:26
  RE: to brain
   D 18-05-2006 17:20
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 17:47
  RE: to brain
   D 19-05-2006 20:33
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 20:46
  RE: to brain
   D 19-05-2006 20:44
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 20:54
  RE: to brain
   D 20-05-2006 14:59
  RE: to brain
   jg 20-05-2006 15:37
  RE: to brain
   D 21-05-2006 21:20
  RE: to brain
   jg 22-05-2006 0:17
  RE: to brain
   Peter Šurda 17-05-2006 18:32
  RE: to brain
   D 18-05-2006 3:43
  RE: to brain
   Peter Šurda 18-05-2006 15:23
  RE: to brain
   D 18-05-2006 18:04
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 18:36
  RE: to brain
   Miso 18-05-2006 21:01
  RE: to brain
   D 18-05-2006 21:45
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 22:17
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 22:15
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 22:33
  RE: to brain
   math 21-05-2006 12:23
  RE: to brain
   D 18-05-2006 21:42
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 22:22
  RE: to brain
   jg 18-05-2006 23:05
  RE: to brain
   D 19-05-2006 0:31
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 1:30
  RE: to brain
   D 19-05-2006 14:42
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 15:09
  RE: to brain
   Peter Šurda 19-05-2006 1:25
  RE: to brain
   D 19-05-2006 16:54
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 17:45
  RE: to brain
   D 19-05-2006 19:30
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 20:12
  RE: to brain
   Peter Šurda 19-05-2006 21:36
  RE: to brain
   D 19-05-2006 22:10
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 22:44
  RE: to brain
   Miso 19-05-2006 23:04
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 23:27
  RE: to brain
   Miso 20-05-2006 1:14
  RE: to brain
   jg 20-05-2006 2:57
  RE: to brain
   D 20-05-2006 4:32
  RE: to brain
   jg 20-05-2006 15:23
  RE: to brain
   jg 19-05-2006 22:59
  RE: to brain
   Peter Šurda 20-05-2006 1:07
  RE: to brain
   D 20-05-2006 6:25
  RE: to brain
   Peter Šurda 20-05-2006 12:16
  RE: to brain
   D 20-05-2006 14:44
  RE: to brain
   Peter Šurda 20-05-2006 15:47
  RE: to brain
   D 21-05-2006 0:43
  RE: to brain
   jg 21-05-2006 1:39
  RE: to brain
   D 21-05-2006 18:35
  RE: to brain
   jg 21-05-2006 20:29
  RE: to brain
   Peter Šurda 21-05-2006 20:32
  RE: to brain
   D 21-05-2006 23:30
  RE: to brain
   Peter Šurda 22-05-2006 11:08
  RE: to brain
   D 22-05-2006 12:27
  RE: to brain
   math 21-05-2006 12:29
  RE: to brain
   jg 21-05-2006 14:33
  RE: to brain
   D 21-05-2006 19:35
  RE: to brain
   jg 21-05-2006 20:39
  RE: to brain
   D 21-05-2006 21:42
  RE: to brain
   jg 22-05-2006 0:01
  RE: to brain
   D 22-05-2006 8:28
  Math
   D 21-05-2006 18:48
  RE: Math
   jg 21-05-2006 20:41
  RE: to brain
   jg 17-05-2006 18:52
  RE: to brain
   jednokto 19-05-2006 14:18
  RE: to brain
   Lukas Krivosik 19-05-2006 16:26
  hmmmm...
   andrej pagáč 17-05-2006 3:24
  RE: hmmmm...
   ehm 17-05-2006 22:51
  RE: hmmmm...
   andrej pagáč 18-05-2006 11:30
  RE: hmmmm...
   ehm 18-05-2006 12:40
  RE: hmmmm...
   D 18-05-2006 22:13
  off topic
   Jan Gonda 17-05-2006 8:34
  RE: off topic
   Lukas Krivosik 17-05-2006 17:02
  RE: off topic
   Jan Gonda 17-05-2006 17:42
  RE: off topic
   Lukas Krivosik 17-05-2006 18:01
  RE: off topic
   jednokto 19-05-2006 14:15
  soc rozdiely
   Filip Glasa 17-05-2006 12:55
  RE: soc rozdiely
   LIBERTARIAN 17-05-2006 15:34
  RE: soc rozdiely
   jg 17-05-2006 15:58
  RE: soc rozdiely
   LIBERTARIAN 18-05-2006 7:45
  RE: soc rozdiely
   jg 18-05-2006 16:03
  väčšie alebo menšie
   alfaomega 17-05-2006 22:40
  RE: väčšie alebo menšie
   jg 17-05-2006 23:31
  RE: väčšie alebo menšie
   Lukas Krivosik 17-05-2006 23:55
  RE: väčšie alebo menšie
   Lahvac 18-05-2006 11:14
  Konečné Víťazstvo
   BeBe 17-05-2006 23:36
  RE: Konečné Víťazstvo
   Lukas Krivosik 18-05-2006 0:09
  RE: Konečné Víťazstvo
   Peter Šurda 18-05-2006 1:00
  RE: Konečné Víťazstvo
   BeBe 18-05-2006 20:18
  RE: Konečné Víťazstvo
   Lukas Krivosik 18-05-2006 21:43
  RE: Konečné Víťazstvo
   BeBe 18-05-2006 23:24
  RE: Konečné Víťazstvo
   jednokto 19-05-2006 14:10
  RE: Konečné Víťazstvo
   D 19-05-2006 17:00
  RE: Konečné Víťazstvo
   alfaomega 18-05-2006 0:28
  RE: Konečné Víťazstvo
   jg 18-05-2006 1:50
  RE: Konečné Víťazstvo
   alfaomega 18-05-2006 7:01
  RE: Konečné Víťazstvo
   jg 18-05-2006 15:58
  rovna dan
   marian 18-05-2006 9:55
  RE: rovna dan
   jednokto 19-05-2006 15:00
  RE: rovna dan
   marian 21-05-2006 22:14
  RE: rovna dan
   jednokto 22-05-2006 15:26
  Socializmus padne, az ked dosiahneme dno.
   LIBERTARIAN 18-05-2006 12:24
  kto je lavica
   marian 18-05-2006 17:31
  RE: kto je lavica
   jg 18-05-2006 18:01
  RE: kto je lavica
   ACMilan 18-05-2006 22:50
  oprava
   marian 18-05-2006 17:32
  re
   marian 18-05-2006 22:01
  stimuly
   marian 18-05-2006 22:19
  RE: stimuly
   jg 18-05-2006 22:28
  re
   marian 19-05-2006 10:08
  RE: re
   jednokto 19-05-2006 14:07
  RE: re
   LIBERTARIAN 19-05-2006 14:23
  re
   marian 19-05-2006 15:12
  RE: re
   jg 19-05-2006 16:19
  RE: re
   LIBERTARIAN 22-05-2006 10:51
  RE: re
   marian 22-05-2006 17:05
  RE: re
   Lukas Krivosik 22-05-2006 19:05
  RE: re
   marian 23-05-2006 14:15
  RE: re
   Lukas Krivosik 23-05-2006 15:33
  RE: re
   LIBERTARIAN 23-05-2006 8:14
  sudruhovia z KDH
   LIBERTARIAN 23-05-2006 11:14
  RE: sudruhovia z KDH
   marian 23-05-2006 14:19
  RE: sudruhovia z KDH
   Lukas Krivosik 23-05-2006 15:29
  RE: sudruhovia z KDH
   marian 23-05-2006 15:40
  RE: sudruhovia z KDH
   LIBERTARIAN 24-05-2006 10:33
  RE: sudruhovia z KDH
   drúk 24-05-2006 15:33
  Komunizmus je principialna absurdnost.
   LIBERTARIAN 23-05-2006 15:49
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   tato 23-05-2006 21:09
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   LIBERTARIAN 24-05-2006 7:58
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   tato 24-05-2006 21:14
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   Peter Šurda 24-05-2006 22:21
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   tato 25-05-2006 14:50
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   Peter Šurda 25-05-2006 17:59
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   tato 25-05-2006 21:30
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   D 24-05-2006 0:54
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   LIBERTARIAN 24-05-2006 8:12
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   D 24-05-2006 16:29
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   LIBERTARIAN 25-05-2006 9:11
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   D 25-05-2006 9:41
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   Peter Šurda 24-05-2006 20:04
  RE: Komunizmus je principialna absurdnost.
   D 25-05-2006 9:55
  Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   LIBERTARIAN 24-05-2006 10:34
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   Lukas Krivosik 24-05-2006 11:45
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   LIBERTARIAN 24-05-2006 15:26
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   Lukas Krivosik 24-05-2006 15:48
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   LIBERTARIAN 25-05-2006 9:02
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   D 25-05-2006 18:25
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   LIBERTARIAN 26-05-2006 9:45
  RE: Nizsie dane pre viacdetne rodiny ?
   D 30-05-2006 9:55
  trocha od veci
   rypnem si 24-05-2006 15:18
  RE: trocha od veci
   Lukas Krivosik 24-05-2006 15:46
  Preco rad citam Pistanka
   Lukas Krivosik 24-05-2006 17:09
  RE: Preco rad citam Pistanka
   este si rypnem 24-05-2006 19:04
  RE: Preco rad citam Pistanka
   Lukas Krivosik 25-05-2006 8:41
  politicky supermarket
   june 25-05-2006 19:48
  Nerovnost
   Zolo 31-05-2006 13:32
  Skodoradost
   Lukas Krivosik 31-05-2006 18:23
  RE: Skodoradost
   angela 05-04-2017 15:59
  Ponuka súkromného požicky
   Jacques 19-07-2018 11:24
  Ponuka súkromného požicky
   Jacques 19-07-2018 11:24

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group