ISSN 1335-8715

19-03-2006   Peter Frišo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Je dovolené brániť inkvizíciu?

Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.

Staroveká a stredoveká Christianitas pred vznikom inkvizície

Autor začína svoje skúmanie problému inkvizície tým, ako sa kresťanské spoločenstvo pôvodne vyrovnávalo s herézou. Genéza bludných učení sa totiž črtá už v listoch sv.Jána, ktorý varuje pred falošnými bratmi. Podobne sa musela proti omylom brániť prvotná Cirkev, ktorej cirkevní otcovia dôrazne žiadali vylúčenie bludárov z cirkevnej obce.

Situácia sa pravdaže zmenila, keď sa od čias cisára Konštantína stávalo kresťanstvo pomaly štátnym náboženstvom. Situácia však ani vtedy nebola jednoduchá, dokonca mnohí cisári boli Ariánmi. Táto heréza bola pritom paradigmatická, odhalila starovekým katolíkom, že bludári sa nikdy neuspokoja, kým nezničia samotnú Cirkev, samozrejme, za pomoci teroru a násilia.

To, prirodzene, vyvolalo reakciu, a tak v roku 384 bol heretik Priscilián sťatý mečom, na príkaz cisára Maxima. Aká však bola reakcia cirkevných predstaviteľov? Sv.Martin i sv.Ambróz považovali tento druh trestu za vraždu a sv.Ján Zlatoústy sa vyslovil: „Poprava kacíra je neospravedlniteľný zločin.“

Tak ostal Priscilián až do hlbokého stredoveku jediným popraveným heretikom. Napriek vážnej nebezpečnosti heréz, nielen pre Cirkev, ale často aj pre životy každého, kto sa ku heréze nepridal, až do 11.storočia boli reakcie vždy mierne a vychádzali z iniciatívy svetskej moci. Až v roku 1022 dal Róbert II. upáliť niekoľko kacírov, pretože ohrozovali bezpečnosť spoločnosti.

K inkvizícii

Od 11. storočia sa opäť vo veľkom začínajú šíriť heretické hnutia. Cirkev v tomto čase stále odmieta trest smrti pre kacírov, pokiaľ sa nedopustili kriminálnych deliktov. A Cirkev často dokonca chráni heretikov pred lynčovaním, v mnohých prípadoch sa dokonca postavila aj proti trestu smrti pre kacírov zo strany svetskej moci. Veľkí svätci, ako Bernard z Clairvaux, či Norbert z Xantes, ktorí bojovali proti herézam, neposlali na smrť žiadneho heretika.

Zvláštnym prípadom sa stala heréza tzv. albigénskych. Tí opäť, ako už pred nimi iní heretici, rozpútali krvavý teror a mali na svedomí mnoho ľudských životov. Ich heréza bola natoľko nebezpečná, že sa ňou musel zaoberať koncil, ktorý žiadal o pomoc svetských panovníkov. Avšak veľký pápež Innocent III. sa pokúsil o zmier, no jeho posla bez vyjednávania brutálne zavraždili. Zákonite musela nasledovať oprávnená trestná výprava. Radomír Malý pritom vôbec nezamlčiava krutosť Šimona z Montfortu, vedúceho výpravy, s ktorou však nesúhlasila ani vtedajšia Cirkev, napr. sv. Dominik.

Dôsledkom katarského teroru však bolo, že Fridrich II. uzákonil pre heretikov trest smrti upálením. Radomír Malý pritom rozlišuje a píše takto: „Upaľovanie kacírov iba pre ich presvedčenie bolo objektívne nesprávne,“ na druhej strane je tu subjektívna stránka a: „… zotrvávanie v heréze /ale spojené s podkopávaním verejnej morálky a terorizovaním veriacich/ bolo už samo o sebe ťažkým zločinom, lebo ospravedlňovalo zločin plienenia a zabíjania,“ a to, podľa jeho názoru, ospravedlňuje taký tvrdý postoj voči heretikom.

Tretím Lateránskym koncilom v roku 1179 fakticky nastupuje inkvizícia ako vyhľadávanie kacírov. V Toulouse roku 1229 potom oficiálne zriadili súd, aby heretikov trestala svetská moc, o treste smrti však nehovorí. Pápež Gregor IX. doplnil o dva roky rozhodnutie synody, aby inkvizíciu viedli len osoby s najvyšším právnickým a teologickým vzdelaním; pre tú úlohu boli najlepšie vybavení dominikáni. Takto dostala inkvizícia svoj právny poriadok, čo opäť len zachránilo mnohé životy. Vznikol tribunál, ktorého úlohou bolo skôr viesť k lepšiemu životu než trestať.

Inkvizícia a inkvizítori

Inkvizícia tak nebola nástrojom totalitnej vlády, ale ochranným nástrojom spoločenského poriadku. Bolo by osožné poukázať na niektoré procesné pravidlá ako to robí historik Malý. Nikdy nesúdil jeden inkvizítor, ale tribúnal, ktorý sa snažil o čo najširšiu objektivitu. Na vyšetrovanie pritom nestačilo udanie od jednej osoby, ale prinajmenej od dvoch, ktoré navyše nesmeli byť v úzkom styku. Aj potom mohol obžalovaný vysvetliť obvinenie a ak bol usvedčený z bludu, mohol blud jednoducho odvolať. Inkvizítori sa snažili, aby ho nemuseli predať svetskému súdu. Kto odvolal, nesmel byť popravený.

Iným problémom bola otázka tortúry. Radomír Malý pritom upozorňuje: „Užívanie tortúry (mučenia) bolo skutočne veľkou chybou a nešťastím. Odporuje to tiež tradícii Cirkvi, keďže v 9. storočí pápež Mikuláš I. zakazuje používanie tortúry ako nekresťanský spôsob.“ Malý teda uznáva, že to bol omyl a chyba prikláňať sa k spôsobom pohanským, nie kresťanským. Aj mučenie však bolo procesne upravené, mohlo sa použiť len pri takmer istej vine, so súhlasom biskupa a tak, aby pri ňom neprišlo k zohaveniu, či k usmrteniu a nesmelo sa opakovať.

Malý argumentuje číslami a faktami. Užívanie tortúry (v 1-11% prípadov) bolo tiež vzápätí zakazované; v Aragónii napríklad už v nasledujúcom, 14.storočí, v strednej Európe pod vplyvom sv. Jána Kapistránskeho v 15. storočí. Veľmi málo vyšetrovaných bolo tiež inkvizíciou popravených, asi tak 1 – 2%. Tvrdí inkvizítori boli odvolávaní, či dokonca skončili vo väzení. Samozrejme, inkvizítori boli len ľudia, a tak sa akiste dopustili aj chýb, a to zväčša opäť pod vplyvom svetskej moci – upálenie sv.Jany z Arcu, či Jakuba Molaya.

Inak však boli väčšinou inkvizítori mierni, čo autor dokladá demonštratívnym príkladom svätcov v ich radoch: Peter Veronský, Peter z Ruffi, Bartolomej z Cervere (títo inkvizítori nevydali na smrť ani jediného heretika, naopak všetci boli heretikmi zavraždení), či významní svätci sv. Rajmund z Peňafortu, sv. Ján Kapistránsky a svätý pápež Pius V., z ktorých len posledne menovaný vydal dvoch heretikov plameňom, avšak tu išlo predovšetkým o vrahov.

V roku 1542 sa inkvizícia za Pavla III. centralizuje, na konci 16.storočia sa stáva Kongregáciou. Innocent XI. Upravil navyše čoskoro použitie trestu smrti tak, že sa viac neuplatňoval, rovnako ako tortúra. Zákonník Pia VII. už trest smrti za kacírstvo ani neuvádza.

Omieľané témy

Radomír Malý vyhradil špeciálnu časť svojej knižky pre „tzv. „večné témy“, ktoré proticirkevná propaganda neustále omieľa“. Ide o španielsku inkvizíciu, čarodejnice a kauzu Galileo.

Španielsku inkvizíciu zriadil Ferdinand Aragónsky, aj s určitými politickými cieľmi. Prvým generálnym inkvizítorom sa stal Tomás de Torquemada, obeť krvavej legendy. V skutočnosti však tento inkvizítor vyvinul maximálne úsilie proti jej zneužitiu. Napriek tomu Radomír Malý, neskĺza do apológie a priznáva: „Avšak nedá sa poprieť, že v prvom štvrťročí španielskej inkvizície sa ocitlo na hranici mnoho nevinných ľudí len na základe priznania vynúteného útrpným právom.“

Vyšetrovaniu sa nevyhli dokonca ani príslušníci kléru, vrátane kardinála. Po zásahu pápeža sa ale podarilo odstrániť aj chyby španielskej inkvizície, na ktorú mala Cirkev všeobecne menší vplyv.

Čo sa týka čarodejníc, Radomír Malý poznamenáva: „Táto povera bola kresťanstvu cudzia a Cirkev ju od počiaktu odmietala ako pohanskú.“ Až vplyvom Orientu sa v 14. storočí postoj opäť priklonil k nekatolíckemu pohľadu. V 15. a 16.storočí sa k tomu pridalo rozšírenie satanistických siekt, ktoré vyrábali tieto čarodejnice. Najväčšie protičarodejnícke besnenie pritom prebehlo nie v katolíckych, ale v protestantských krajinách. Sv. Pius V. naopak procesy proti čarodejniciam zakázal.

Poslednou veľkou proticirkevnou témou, ktorou sa autor zaoberá, je Galileov proces, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie mýty vôbec. Dodnes mnohí veria, že Galileo bol upálený, a pritom v skutočnosti Galileo nebol ani len mučený. Keďže Galileo zastával mnoho vedecky mylných názorov, bol požiadaný, aby heliocentrizmus, ktorý nevedel dokázať, používal len ako teóriu, a nie jasne preukázanú pravdu, čo sprvu odmietol, pred inkvizičnou komisiou, ale nakoniec odvolal a podriadil sa Cirkvi. Ako dodáva historik Malý: „Žiadne a predsa sa točí sa nekonalo“.

Záver

Radomír Malý ponúka vo svojej útlej knižke iný pohľad na inkvizíciu než je všeobecne pertraktovaný. Inkvizícia podľa neho nebola nijakým krvavým nástrojom v rukách Katolíckej cirkvi. Práve naopak, chránila spoločnosť pred nebezpečenstvom a pred herézami, ktoré by boli pre svoju spoločenskú nebezpečnosť prenasledované aj dnes. Nebola bez chýb a bez omylov, jednoducho preto, že ju vykonávali omylní ľudia, zároveň však často aj ľudia svätí a cnostní. Oplatí sa prečítať a vziať do úvahy aj argumenty uvedené v tejto knižke, ktoré sa opierajú o uvedenú literatúru.

Peter Frišo
(vyšlo v revue Impulz, www.ImpulzRevue.sk)


Je dovolené brániť inkvizíciu?
MALÝ, Radomír: Je dovoleno bránit inkvizici?
Nakladateľstvo Michael S. A.
Frýdek-Místek 2005, 160 s.

  je dovolene branit inkviziciu
   tom 20-03-2006 6:15
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   romco 20-03-2006 7:34
  Upaľovanie bosoriek
   viab 20-03-2006 9:22
  RE: Upaľovanie bosoriek
   sadisticky pedofil marx 09-04-2006 14:34
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 10:58
  Súhlas
   Dušan 20-03-2006 12:35
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   romco 20-03-2006 12:39
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   aeneus 20-03-2006 18:24
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   romco 20-03-2006 18:33
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   aeneus 20-03-2006 22:02
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   romco 20-03-2006 22:22
  RE: je dovolene branit inkviziciu
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 9:11
  Bez komentára
   Dušan 20-03-2006 7:45
  Vdaka.
   LIBERTARIAN 20-03-2006 8:02
  RE: Vdaka.
   neferankh 20-03-2006 10:28
  RE: Vdaka.
   LIBERTARIAN 20-03-2006 11:24
  RE: Vdaka.
   tato 20-03-2006 12:13
  RE: Vdaka.
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:04
  RE: Vdaka.
   LIBERTARIAN 21-03-2006 13:16
  RE: Vdaka.
   Kravka 22-03-2006 11:40
  az tak dakovat netreba
   Alex Botev 21-03-2006 21:41
  RE: Vdaka.
   neferankh 21-03-2006 14:43
  RE: Vdaka.
   LIBERTARIAN 22-03-2006 12:34
  hm
   kazatel 20-03-2006 8:09
  RE: hm
   Richard_BA 20-03-2006 12:20
  RE: hm
   jednokto 20-03-2006 13:07
  RE: hm
   Dušan 20-03-2006 13:49
  RE: hm
   Richard_BA 20-03-2006 15:31
  RE: hm
   jgalt 20-03-2006 21:21
  RE: hm
   kazatel 20-03-2006 15:18
  RE: hm
   Richard_BA 20-03-2006 15:34
  RE: hm
   jednokto 20-03-2006 21:03
  RE: hm
   Richard 20-03-2006 21:32
  RE: hm
   jednokto 21-03-2006 15:43
  RE: hm
   Kato 22-05-2006 14:51
  RE: hm
   Martin Tvaroška 07-07-2006 10:59
  Doslednost
   Peter Šurda 20-03-2006 10:11
  na kraviny nereagovat
   tomas 20-03-2006 10:15
  RE: na kraviny nereagovat
   Richard_BA 20-03-2006 12:29
  nechapem
   neferankh 20-03-2006 10:32
  RE: nechapem
   romco 20-03-2006 10:49
  RE: nechapem
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 11:18
  RE: nechapem
   LIBERTARIAN 20-03-2006 11:33
  RE: nechapem
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 11:44
  RE: nechapem
   Richard_BA 20-03-2006 12:41
  RE: nechapem
   jednokto 20-03-2006 13:17
  RE: nechapem
   Richard_BA 20-03-2006 15:37
  RE: nechapem
   jednokto 21-03-2006 15:47
  RE: nechapem
   jednokto 21-03-2006 15:55
  RE: nechapem
   palo 21-03-2006 17:43
  RE: nechapem
   jednokto 22-03-2006 8:54
  RE: nechapem
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:16
  RE: nechapem
   romco 20-03-2006 17:19
  RE: nechapem
   kazatel 20-03-2006 15:21
  RE: nechapem
   Peter Šurda 20-03-2006 20:10
  RE: nechapem
   jgalt 20-03-2006 21:14
  RE: nechapem
   Peter Šurda 20-03-2006 23:22
  RE: nechapem
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:14
  RE: nechapem
   romco 20-03-2006 17:17
  RE: nechapem
   Michal Havran ml 20-03-2006 21:22
  RE: nechapem
   Michal Havran ml 20-03-2006 21:30
  RE: nechapem
   D 22-03-2006 2:53
  RE: nechapem
   Richard_BA 20-03-2006 12:37
  RE: nechapem
   romco 20-03-2006 12:45
  RE: nechapem
   Richard_BA 20-03-2006 15:40
  RE: nechapem
   romco 20-03-2006 12:47
  RE: nechapem
   Richard_BA 20-03-2006 15:41
  RE: nechapem
   iko 20-03-2006 13:22
  RE: nechapem
   neferankh 21-03-2006 14:48
  RE: nechapem
   romco 21-03-2006 15:00
  RE: nechapem
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 15:23
  RE: nechapem
   Dušan 20-03-2006 11:37
  RE: nechapem
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:20
  Cirkev v zápase stáročí
   Braňo Sepeši 20-03-2006 11:05
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   LIBERTARIAN 20-03-2006 11:38
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Braňo Sepeši 20-03-2006 11:53
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   tato 20-03-2006 12:14
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Dušan 20-03-2006 12:18
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Richard_BA 20-03-2006 12:46
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Dušan 20-03-2006 13:26
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Richard_BA 20-03-2006 15:27
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Dušan 21-03-2006 10:07
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 12:56
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Dušan 20-03-2006 13:21
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   LIBERTARIAN 20-03-2006 12:48
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   jgalt 20-03-2006 15:28
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:29
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   jgalt 20-03-2006 20:47
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   jgalt 20-03-2006 20:59
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Michal Havran ml 21-03-2006 9:04
  RE: Cirkev v zápase stáro?í
   Michal Havran ml 21-03-2006 9:05
  RE: Cirkev v zápase stáro?í
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 9:24
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   kazatel 20-03-2006 15:27
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Milton 20-03-2006 19:54
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:23
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   romco 20-03-2006 17:26
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Lukas Krivosik 20-03-2006 17:45
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   romco 20-03-2006 17:50
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   palo 20-03-2006 18:09
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Michal Havran ml 20-03-2006 20:58
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Jozef 21-03-2006 13:40
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Lukas Krivosik 21-03-2006 14:01
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   romco 21-03-2006 14:25
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Lukas Krivosik 21-03-2006 14:59
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   romco 21-03-2006 15:07
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Jozef 21-03-2006 18:43
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Lukas Krivosik 22-03-2006 12:30
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   strigoi 22-03-2006 20:39
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Havran ml 22-03-2006 20:55
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Jozef 23-03-2006 9:28
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   Rivarol 25-03-2006 22:54
  Jabari
   Curtis 17-06-2006 13:28
  Branden
   Moses 15-07-2006 19:17
  Kevon
   Aric 06-08-2006 6:05
  RE: Cirkev v zápase stáročí
   strigoi 21-03-2006 21:28
  čarodejnice etc...
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 12:19
  RE: čarodejnice etc...
   romco 20-03-2006 12:29
  RE: čarodejnice etc...
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 12:39
  RE: čarodejnice etc...
   romco 20-03-2006 12:42
  RE: čarodejnice etc...
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 12:53
  RE: čarodejnice etc...
   romco 20-03-2006 12:57
  RE: čarodejnice etc...
   LIBERTARIAN 20-03-2006 12:52
  RE: čarodejnice etc...
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 13:01
  RE: čarodejnice etc...
   romco 20-03-2006 14:23
  RE: čarodejnice etc...
   romco 20-03-2006 12:30
  Na vine nie je "doba"
   LIBERTARIAN 20-03-2006 13:03
  RE: Na vine nie je
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 13:13
  RE: Na vine nie je
   LIBERTARIAN 20-03-2006 15:09
  RE: Na vine nie je
   june 23-03-2006 14:34
  RE: Na vine nie je
   palo 20-03-2006 13:19
  Moralny relativizmus...
   D 23-03-2006 1:51
  doplnok k "dobe"
   LIBERTARIAN 20-03-2006 13:10
  RE: doplnok k
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 13:14
  RE: doplnok k
   Maroš Šarkozy 20-03-2006 13:30
  RE: doplnok k
   LIBERTARIAN 22-03-2006 10:18
  RE: doplnok k
   june 23-03-2006 14:44
  aj tak PS nie je nabozensky e.zin! :)
   jednokto 20-03-2006 13:14
  Historické poznámky
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 15:10
  RE: Historické poznámky
   LIBERTARIAN 21-03-2006 8:45
  RE: Historické poznámky
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 9:04
  RE: Historické poznámky
   D 23-03-2006 1:54
  Monty Python
   Penďo 20-03-2006 15:37
  RE: Monty Python
   Firstborn 21-03-2006 5:53
  RE: Monty Python
   Penďo 22-03-2006 11:16
  Pohľad zo stredoveku
   Richard_BA 20-03-2006 15:51
  RE: Pohľad zo stredoveku
   romco 20-03-2006 16:03
  RE: Pohľad zo stredoveku
   romco 20-03-2006 16:04
  RE: Pohľad zo stredoveku
   Richard 20-03-2006 21:45
  RE: Pohľad zo stredoveku
   romco 20-03-2006 21:51
  RE: Pohľad zo stredoveku
   Richard 21-03-2006 21:35
  RE: Pohľad zo stredoveku
   romco 21-03-2006 21:38
  RE: Pohľad zo stredoveku
   jgalt 20-03-2006 21:54
  RE: Pohľad zo stredoveku
   Richard 21-03-2006 21:40
  RE: Pohľad zo stredoveku
   Dušan 22-03-2006 7:06
  RE: Pohľad zo stredoveku
   LIBERTARIAN 22-03-2006 8:07
  Ľútosť Cirkvi
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 16:20
  KONECNE TOTO BOLO TREBA
   romco 20-03-2006 16:31
  Petovi
   D 20-03-2006 16:40
  Antisemitizmus a holokaust
   Firstborn 21-03-2006 5:49
  RE: Antisemitizmus a holokaust
   D 21-03-2006 10:01
  RE: Antisemitizmus a holokaust
   Firstborn 21-03-2006 16:07
  RE: Antisemitizmus a holokaust
   D 22-03-2006 1:58
  RE: Antisemitizmus a holokaust
   Firstborn 22-03-2006 6:09
  RE: Antisemitizmus a holokaust
   D 22-03-2006 10:52
  Jeden príklad
   Jozef Krajčovič 20-03-2006 17:10
  Otázka
   Dušan 21-03-2006 7:12
  RE: Otázka
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 8:54
  RE: Otázka
   Dušan 21-03-2006 12:53
  RE: Otázka
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 13:16
  RE: Otázka
   Jozef Krajčovič 21-03-2006 13:32
  RE: Otázka
   jednokto 21-03-2006 16:01
  off topic
   LIBERTARIAN 21-03-2006 8:30
  To snad nemyslis vazne!
   miso 21-03-2006 9:22
  RE: To snad nemyslis vazne!
   Zolo 21-03-2006 15:55
  RE: To snad nemyslis vazne!
   Richard 21-03-2006 21:49
  RE: To snad nemyslis vazne!
   D 22-03-2006 2:13
  RE: To snad nemyslis vazne!
   Lukas Krivosik 22-03-2006 12:33
  RE: To snad nemyslis vazne!
   Zolo 22-03-2006 14:50
  RE: To snad nemyslis vazne!
   D 23-03-2006 2:13
  RE: To snad nemyslis vazne!
   D 23-03-2006 2:10
  ach jaj
   jednokto 21-03-2006 16:07
  RE: ach jaj
   Richard 21-03-2006 21:53
  RE: ach jaj
   D 22-03-2006 2:24
  RE: ach jaj
   jednokto 22-03-2006 8:57
  RE: ach jaj
   Richard_BA 22-03-2006 14:03
  RE: ach jaj
   palo 22-03-2006 14:16
  RE: ach jaj
   D 23-03-2006 2:25
  Apoteóza totality
   Logos 22-03-2006 8:51
  RE: Apoteóza totality
   LIBERTARIAN 22-03-2006 10:04
  RE: Apoteóza totality
   palo 22-03-2006 11:09
  RE: Apoteóza totality
   Jozef Krajcovic 22-03-2006 12:20
  RE: Apoteóza totality
   Logos 22-03-2006 15:53
  RE: Apoteóza totality
   Jozef Krajcovic 22-03-2006 16:32
  RE: Apoteóza totality
   Jozef Krajcovic 22-03-2006 12:59
  RE: Apoteóza totality
   Logos 22-03-2006 15:57
  RE: Apoteóza totality
   Jozef Krajcovic 22-03-2006 16:35
  RE: Apoteóza totality
   Richard_BA 22-03-2006 14:51
  Magor
   Modra je dobra 22-03-2006 15:34
  RE: Apoteóza totality
   palo 22-03-2006 15:35
  RE: Apoteóza totality
   Katarina 25-03-2006 22:18
  RE: Apoteóza totality
   Logos 26-03-2006 8:57
  A co Sokrates?
   Katarina 25-03-2006 22:11
  Veľvyslanci temnoty.
   Maroš Šarkozy 22-03-2006 14:15
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Dušan 22-03-2006 14:56
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Maroš Šarkozy 22-03-2006 15:10
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   LIBERTARIAN 22-03-2006 15:33
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Maroš Šarkozy 22-03-2006 15:52
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   D 23-03-2006 2:52
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Peter Šurda 23-03-2006 10:27
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Richard_BA 22-03-2006 16:09
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Modra je dobra 22-03-2006 17:18
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Lukas Krivosik 22-03-2006 19:35
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   D 23-03-2006 3:14
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Logos 22-03-2006 16:50
  RE: Veľvyslanci temnoty.
   Maroš Šarkozy 22-03-2006 17:15
  mimo temu
   goran 22-03-2006 14:25
  RE: mimo temu
   Maroš Šarkozy 22-03-2006 15:13
  RE: mimo temu
   Milton 22-03-2006 15:31
  RE: mimo temu
   D 23-03-2006 3:35
  RE: mimo temu
   Milton 23-03-2006 11:24
  RE: mimo temu
   Lahvac 23-03-2006 12:32
  RE: mimo temu
   Milton 23-03-2006 13:07
  RE: mimo temu
   Lukas Krivosik 23-03-2006 14:41
  RE: mimo temu
   june 23-03-2006 15:34
  RE: mimo temu
   romco 23-03-2006 17:20
  RE: mimo temu
   D 23-03-2006 14:54
  RE: mimo temu
   Milton 23-03-2006 15:54
  RE: mimo temu
   Milton 23-03-2006 16:03
  RE: mimo temu
   D 23-03-2006 21:56
  RE: mimo temu
   D 23-03-2006 22:58
  RE: mimo temu
   Milton 23-03-2006 23:26
  RE: mimo temu
   D 24-03-2006 0:21
  RE: mimo temu
   Milton 24-03-2006 0:05
  RE: mimo temu
   D 24-03-2006 1:23
  RE: mimo temu
   Milton 24-03-2006 11:37
  RE: mimo temu
   Milton 24-03-2006 0:13
  RE: mimo temu
   D 24-03-2006 1:30
  RE: mimo temu
   Milton 23-03-2006 13:20
  RE: mimo temu
   D 23-03-2006 3:38
  RE: mimo temu
   Dušan 23-03-2006 8:02
  RE: mimo temu
   Richard_BA 23-03-2006 9:18
  RE: mimo temu
   romco 23-03-2006 10:03
  RE: mimo temu
   Richard_BA 23-03-2006 11:18
  RE: mimo temu
   romco 23-03-2006 17:18
  RE: mimo temu
   Dušan 24-03-2006 7:15
  RE: mimo temu
   Richard_BA 24-03-2006 16:38
  kolko
   vychodnar 23-03-2006 23:22
  Vzkriesenie stredoveku
   Logos 24-03-2006 12:54
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Richard_BA 24-03-2006 16:55
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   romco 24-03-2006 23:54
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Richard 25-03-2006 9:53
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   romco 25-03-2006 10:03
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Modra je dobra 25-03-2006 13:21
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Jan Gonda 25-03-2006 12:02
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   D 25-03-2006 13:07
  OMLUVA!
   romco 25-03-2006 13:42
  RE: OMLUVA!
   Jan Gonda 25-03-2006 14:35
  RE: OMLUVA!
   romco 25-03-2006 15:09
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Jan Gonda 25-03-2006 14:33
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Logos 25-03-2006 10:17
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   tato 25-03-2006 15:49
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Logos 25-03-2006 16:53
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   june 25-03-2006 18:01
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   june 25-03-2006 18:37
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   tato 25-03-2006 20:07
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Jan Gonda 25-03-2006 20:27
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Lukas Krivosik 25-03-2006 22:28
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Lahvac 26-03-2006 10:42
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Lukas Krivosik 26-03-2006 14:21
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Jan Gonda 26-03-2006 23:12
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   Orion 26-03-2006 13:50
  RE: Vzkriesenie stredoveku
   romco 26-03-2006 14:10
  Reliktné myslenie
   Logos 26-03-2006 14:09
  RE: Reliktné myslenie
   Milton 26-03-2006 15:01
  RE: Reliktné myslenie
   tato 26-03-2006 21:42
  RE: Reliktné myslenie
   Dušan 27-03-2006 8:21
  Ruky prec od Logosa :-)
   Katarina 26-03-2006 22:29
  LOGOS
   LIBERTARIAN 27-03-2006 10:36
  RE: LOGOS
   tato 27-03-2006 19:29
  Dobrô slovo editorovi
   Logos 28-03-2006 19:04
  RE: Dobrô slovo editorovi
   LIBERTARIAN 29-03-2006 7:53
  RE: Dobrô slovo editorovi
   Logos 29-03-2006 11:28
  RE: Dobrô slovo editorovi
   LIBERTARIAN 30-03-2006 7:48
  RE: Dobrô slovo editorovi
   jgalt 31-03-2006 16:52
  RE: Dobrô slovo editorovi
   Logos 31-03-2006 18:20
  RE: Dobrô slovo editorovi
   jgalt 31-03-2006 18:39
  po case
   Marek Hrubco 01-04-2006 22:33
  Desatoro naruby
   Logos 02-04-2006 14:12
  RE: Desatoro naruby
   Marek Hrubco 02-04-2006 20:39
  RE: Desatoro naruby
   Logos 03-04-2006 13:31
  RE: Desatoro naruby
   Marek Hrubco 04-04-2006 21:08
  uver
   hensew 13-10-2011 11:43
  uver ponuka
   martins 13-10-2011 11:45
  úverovú ponuku medzi súkromnou
   Anabelle Martinez 21-10-2017 17:15
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   lipinski karl heinz 05-06-2019 8:57
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   lipinski karl heinz 10-06-2019 14:28
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   lipinski karl heinz 25-08-2019 10:30
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   lipinski karl heinz 25-08-2019 10:31
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   anne 20-10-2019 20:34
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   gauss1020 12-11-2019 20:12
  RE: úverovú ponuku medzi súkromnou
   lipinski karl heinz 25-08-2019 10:32
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 11-05-2022 16:25
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 11-05-2022 16:26
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 28-02-2023 9:59
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:41
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:41
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:42
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:43
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:43
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:44
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:44
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:45
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:46
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:46
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:47
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:47
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 01-03-2023 9:48
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 13-03-2023 9:41
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 13-03-2023 9:42
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 13-03-2023 9:43
  Nabídka půjček mezi jednotlivc
   canada adal 10-06-2023 14:54
  Nabídka půjček mezi jednotlivc
   canada adal 10-06-2023 14:55
  Ponuka pôžičiek medzi súkromný
   lipinski karl heinz 16-09-2019 0:17
  lipinskikarlheinz333@gmail.com
   Lipinski Karl Heinz 24-06-2020 3:54
  Pujcky a financování bez proto
   Maria Oslizlava 04-10-2020 21:34
  Pujcky a financování bez proto
   Maria Oslizlava 04-10-2020 21:46
  70000 -70,000,000 kc pujcky
   Anna Jana 16-06-2021 10:47
  Finanční nabídka s pojištěním
   jan seda 17-12-2020 13:40
  Půjčka se skvělým úrokem
   Vonka Jarolabv 28-05-2021 0:08
  Nabídka půjčky mezi jednotlivc
   Lipinski Karl Heinz 15-07-2021 15:47
  Nabídka půjčky mezi jednotlivc
   Lipinski Karl Heinz 15-07-2021 15:48
  Nabídka půjček mezi jednotlivc
   Canada Adal 07-02-2024 14:21
  Ponuka pôžičiek medzi súkromný
   lipinski karl heinz 16-09-2019 0:17
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 27-02-2023 9:46
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 27-02-2023 9:46
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 27-02-2023 9:47
  Ponuka pôžičiek medzi súkromný
   lipinski karl heinz 16-09-2019 0:18
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 15-02-2023 19:00
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 15-02-2023 19:02
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Petr Kojzar 15-02-2023 19:03
  úverovú ponuku medzi súkromnou
   Anabelle Martinez 21-10-2017 17:16
  úverovú ponuku medzi súkromnou
   Anabelle Martinez 21-10-2017 17:16
  Pôžička do 1000000 Eur
   Martin Moravova 16-06-2019 3:53
  Loan offer
   Mr Jeffery. 20-10-2021 21:41
  Nabízím 3% úvěry s nízkou úrok
   Roller 15-01-2022 23:21
  Nabídka bezpečného a zaručenéh
   Roller 24-03-2022 11:32
  nabízí spolehlivé a výhodné fi
   Roller 24-03-2022 11:33
  Pôžičky do 24 hodín.
   LenkaBolkova 01-04-2022 21:02
  Pôžička 100% online.
   LenkaBolkova 01-04-2022 21:04
  Nabízím půjčky od 50 000 do 60
   Roller 13-04-2022 14:17
  Nabízím půjčky od 50 000 do 60
   Roller 13-04-2022 14:20
  Okamžité úvery a financovanie.
   Marcela 28-04-2022 9:32
  Okamžité úvery a financovanie.
   Marcela KREJSOVÁ 28-04-2022 9:34
  Půjčka mezi jednotlivcem
   Roller 22-05-2022 1:16
  Nabízím 3% úvěry s nízkou úrok
   Roller 22-05-2022 1:17
  Dnes můžete mít rychlou půjčku
   Roller 22-08-2022 0:59
  Dnes můžete mít rychlou půjčku
   Roller 22-08-2022 1:03
  Ponúkam pôžičky vážnym ľuďom.
   valkamla1 09-10-2022 22:00
  Vážná finanční půjčka od 50 00
   Roller 01-11-2022 9:25
  Půjčky do 24h pro celou ČR.
   Pavel Marťák 12-12-2022 2:57
  Půjčky do 24h pro celou ČR.
   Pavel Marťák 12-12-2022 2:58
  Půjčky do 24h pro celou ČR.
   Pavel Marťák 12-12-2022 2:58
  how to win the lottery
   Leo Mendy 20-11-2023 17:50
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Canada Adal 15-02-2024 19:33
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Canada Adal 15-02-2024 19:33
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Canada Adal 17-02-2024 10:48
  Ponuka pôžičiek medzi jednotli
   Canada Adal 17-02-2024 10:48

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group