ISSN 1335-8715

20-10-2005   David Ravic   Slobodný trh   verzia pre tlač

Jak demontovat sociální stát?

Takto byla postavena otázka posledního panelu na Česko-slovenských dnech, které se konaly ve Slavkově u Brna, ve dnech 7 až 9.10. 2005 (více na www.OKK.cz).

K diskusi byli přizvání 4 ekonomičtí liberální analytikové. Z české strany to byl Petr Mach (CEP) a Pavel Kohout (investiční skupina PPF). Až z diskuse jsem pochopil jednu důležitou věc - demontovat sociální stát pomocí liberálního ekonomického přístupu je nemožné.

V tomto krátkém textu se vás pokusím přesvědčit, proč to není možné a pokusím se nastínit alternativní konzervativní přístup.

Jak vlastně vznikl sociální stát?

Touto otázkou se ani jeden se zúčastněných diskutujících nezabýval, a přitom je klíčová k pochopení toho, jak se sociálního státu zbavit. Sociální stát nevznikl takříkajíc „přes noc“, podmínky pro jeho vznik pak vytvořili sami liberálové. Sociální stát je tak vlastně nechtěným produktem liberálů.

Člověk je ze své podstaty nedokonalý a slabý. Potřebuje se opírat o druhé. Proto, jak říká Aristoteles, člověk je tvor společenský. Přirozeně tvoří vazby a sítě, ve kterých existuje. To neznamená, že ztrácí svoji individualitu. Spíše to znamená, že svoji individualitu uplatňuje v souhře a v součinnosti s ostatními. Nelze tedy očekávat, že by člověk nebyl „sociální“ – společenský. Že by se choval pouze jako nezávazný solitér bez sociálních vazeb. Naopak, v těchto sociálních vazbách se uplatňuje. Je tedy zcela přirozené, že člověk ze své přirozenosti se chce někdy starat o sebe a někdy naopak potřebuje, aby se o něj postarali druzí. Tomuto stavu nelze zabránit, prostě z toho prostého faktu, že je člověk přirozeně sociální.

Středověký stát, či řekněme předrevoluční starý režim (či předabsolutistický), byl společností sociální, ale bez sociálního státu. Lidé nebyli odkázáni na jednu konečnou světskou autoritu, jako je moderní stát, ale byli odkázání na soubor světských a duchovních autorit, ke kterým měli různý vztah a různou sílu loajality. Byla to třeba obec, ve které žili, řemeslný cech, fara, místní aristokrat atd. Jinými slovy žili v nějaké organické předem neskonstruované sociální vazbě, ve které uplatnily své potřeby a své možnosti.

Samozřejmě, takovéto vazby nebyli automaticky tržně „pružné“, naopak někdy byli etatistické či potencionálně etatistické, někdy byli uzavřené jako městské cechy, někdy otevřené jako univerzity. Nebyl to svět dokonalý ani dokonale tržní, ale byl to svět, ve kterém díky decentralizované moci nemohlo vzniknout jedno centrum moci, které by případně ovládlo vše.

Ve chvíli, kdy první liberálové ve jménu svobody a tržního mechanismu začali bořit tyto vazby jako zastaralé, začali tvořit podmínky pro tvorbu centralizovaného státu. Předpokládali (a to především liberální politici na kontinentu více než v Británii), že stačí zničit tradičně vzniklá tržní omezení, zrušit cechy a různé formy zvýhodnění a sama svoboda a tím tržní mechanismus vytvoří lepšího, tedy bohatého člověka. K odbourání těchto místních a regionálních vazeb potřebovali centralizovanou moc: malý, ale silný stát, stát jehož funkci vyjádřili metaforou nočního hlídače.

Osobně si myslím, že si tito lidé spleti svobodu s volností a když vyslovíme heslo Francouzské revoluce, „volnost, rovnost, bratrství“, pak první slovo: volnost je právě výsledkem oněch liberálních snah.

Liberálové tak vytvořili první základ moderního státu: centralizovanou moc, která měla být použita k odbourání překážek volnému trhu. Liberálové věří často v racio a rozum, předpokládají, že pokud je člověk dostatečně racionální, je možné překonat vlastní slabost, je možno vládnou uměřeně či spíše nevládnout, jako ten noční hlídač. Věří (stejně jako socialisté), že při nastavení těch správných parametrů státu dojde ve společnosti k nějakému typu mravního přebudování společnosti.

Liberálové počítají s racionálním rozumem stejně jako socialisté počítají se sociálním státem. Pro liberály není svět slzavým údolím, které je nutno pokud možno čestně projít, naopak je to svět k přebudování k realizaci hmoty, jen liberálové místo vládnoucí třídy vidí vládnoucí individuální duchy. Tyto vládnoucí a racionální jedinci měli na základě logiky a rozumu omezeně vládnout. Být těmi nočními hlídači centralizované moci.

Opak se však stal pravdou, tím jak v moderní demokracii vznikaly masy nezakotvených voličů (neboť jejich sociální vazby středověku byli odstraněny), tím jak vznikl lačný dav místo nočního hlídače máme dnes jen hlídače: sociální stát. Liberálové přepjali své vidění rozumu a individua a jimi navrhovaný koncept se zhroutil. Místo, aby člověk postižený nemocí šel do špitálu spravovaného církví, jde na nemocenskou, místo aby, když přijde o práci, žádal o pomoc rodinu, či vedoucího cechu, jde na pracovní úřad, místo, aby když zestárne šel k dětem na vejminěk, bere důchod.

Nemocenskou, podpory v nezaměstnanosti, důchod, to vše platí stát, a tuto moc státu nechtěně přiřkli liberálové svojí koncepcí státu jako nočního hlídače. Noční hlídač má totiž klíče od celé budovy, a to je první krok k tomu, aby mohl otevřít kteroukoliv místnost a později říci, co se v ní bude či nebude dít a stejně, aby někdo měl na nočního hlídače ony požadavky. Tím, že místo svobody začali liberálové preferovat volnost, udělali první krok k tomu, aby svoboda byla ztracena.

Jak demontovat sociální stát?

Ale Pavel Kohout ani Petr Mach, nejsou žádní hlupáci a přes své ekonomisticky zúžené vidění sami naznačili možná řešení. Pavel Kohout mluvil o tzv. „soucitném konservatismu“, Petr Mach o „uplácení“ zájmových skupin tak, aby volili pravici.

Vyjděme z těchto dvou konečných poznámek obou autorů k tomu jak demontovat sociální stát. Sociální stát nedemontujeme tím, že sociální činnosti zrušíme, ale že je přeneseme na jiné subjekty !

Tedy řešením není například zrušení nemocenského pojištění, ale její přenesení na soukromé subjekty - které však nebudou primárně tržní, ale které mohou mít také zcela netržní (neziskovou) motivaci. Ještě dnes existují různé špitální církevní řády, existují různé privátní domovy dětí i důchodců. Je přece možné pro tyto subjekty vytvořit podmínky, ve kterých převezmou úkoly státu v této oblasti. Tedy konzervativní řešení demontáže sociálního státu je návrat k multi-loajální společnosti, kde stát bude spíše jednou z mnoha autorit než autoritou monopolní.

Strategie (soucitného) konservatismus vychází z úvahy o tom, že lidé bezpečnost preferují ve stejné míře jako svobodu. A že řešením tedy není nechat jedince „napospas“, ale vplést ho (pokud chce) do vazeb institucí, a tím autorit nestátního typu.

Těmito institucemi mám na mysli rodinu, obec, církev, univerzitu, místní hasiče či klub filatelistů. Zde všude mohou lidé uplatňovat své sociální vazby aniž by nutně museli tvořit monopolní státní organizaci, která je ze své podstaty nebezpečná.

Zde všude by bylo nutné právních úprav, které by umožnili změnu postavení těchto organizací. Demontovat sociální stát, znamená demontovat centralistickou moc státu, nikoliv demontovat sociální potřeby člověka, to je totiž ze své podstaty nemožné.

Řešením je tedy konzervativní stát, nikoliv stát liberálně demokratický. Protože k liberální demokracii patří sociální systém zcela přirozeně a nelze se ho zbavit.

David Ravic

  výborný článok
   Lukas Krivosik 20-10-2005 19:45
  výborný článok ???
   libertarian 21-10-2005 11:01
  RE: výborný článok ???
   neferankh 21-10-2005 13:51
  RE: výborný článok ???
   Lukas Krivosik 21-10-2005 14:57
  RE: výborný článok ???
   Dewey 21-10-2005 15:36
  priama odpoved
   Lukas Krivosik 21-10-2005 20:09
  RE: priama odpoved
   Dewey 22-10-2005 9:17
  RE: priama odpoved
   Lukas Krivosik 22-10-2005 11:32
  RE: priama odpoved
   Dewey 22-10-2005 12:31
  RE: priama odpoved
   Peter Šurda 22-10-2005 13:07
  RE: priama odpoved
   Dewey 22-10-2005 16:24
  RE: priama odpoved
   neferankh 23-10-2005 13:02
  RE: priama odpoved
   Dewey 23-10-2005 14:56
  RE: priama odpoved
   neferankh 24-10-2005 14:12
  RE: priama odpoved
   Dewey 24-10-2005 16:11
  Neverim co citam
   milton 20-10-2005 22:18
  RE: Neverim co citam
   Lukas Krivosik 20-10-2005 23:31
  RE: Neverim co citam
   Peter Šurda 21-10-2005 0:56
  RE: Neverim co citam
   vik 21-10-2005 2:00
  RE: Neverim co citam
   Bzzz 21-10-2005 10:50
  RE: Neverim co citam
   libertarian 21-10-2005 11:19
  RE: Neverim co citam
   Bzzz 21-10-2005 11:52
  RE: Neverim co citam
   vik 21-10-2005 23:56
  RE: Neverim co citam
   vik 21-10-2005 2:20
  RE: Neverim co citam
   neferankh 21-10-2005 14:54
  RE: Neverim co citam
   Dewey 21-10-2005 7:58
  RE: Neverim co citam
   andrej 21-10-2005 11:32
  RE: Neverim co citam
   neferankh 23-10-2005 13:10
  RE: Neverim co citam
   Peter Friso 21-10-2005 19:48
  RE: Neverim co citam
   milton 21-10-2005 20:03
  RE: Neverim co citam
   Peter Friso 21-10-2005 20:11
  RE: Neverim co citam
   Lukas Krivosik 21-10-2005 20:12
  RE: Neverim co citam
   Dewey 23-10-2005 8:45
  RE: Neverim co citam
   Dewey 23-10-2005 8:52
  RE: Neverim co citam
   neferankh 23-10-2005 13:15
  ...
   Dewey 21-10-2005 7:33
  Sorry ponahlal som sa
   Dewey 21-10-2005 7:41
  Konzervatívny štát
   Dušan 21-10-2005 9:52
  RE: Konzervatívny štát
   neferankh 23-10-2005 13:26
  RE: Konzervatívny štát
   Dušan 24-10-2005 9:54
  RE: Konzervatívny štát
   libertarian 26-10-2005 13:05
  RE: Konzervatívny štát
   neferankh 30-10-2005 21:00
  Popletene pojmy
   libertarian 21-10-2005 10:37
  RE: Popletene pojmy
   Dewey 21-10-2005 11:16
  RE: Popletene pojmy
   Dewey 21-10-2005 11:17
  RE: Popletene pojmy
   libertarian 21-10-2005 11:28
  RE: Popletene pojmy
   Dewey 21-10-2005 15:08
  RE: Popletene pojmy
   libertarian 24-10-2005 8:31
  RE: Popletene pojmy
   Dewey 24-10-2005 16:24
  Dewey :
   libertarian 21-10-2005 11:34
  RE: Dewey :
   Dewey 21-10-2005 15:22
  L.Krivosik :
   libertarian 21-10-2005 11:08
  RE: L.Krivosik :
   Lukas Krivosik 21-10-2005 15:09
  RE: L.Krivosik :
   milton 21-10-2005 17:16
  RE: L.Krivosik :
   Lukas Krivosik 21-10-2005 17:37
  RE: L.Krivosik :
   Peter Šurda 21-10-2005 17:48
  RE: L.Krivosik :
   Peter Friso 21-10-2005 20:17
  RE: L.Krivosik :
   milton 21-10-2005 20:42
  RE: L.Krivosik :
   Peter Friso 21-10-2005 21:26
  Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 22-10-2005 12:57
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 23-10-2005 0:23
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 23-10-2005 1:15
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 23-10-2005 10:36
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 23-10-2005 20:02
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 23-10-2005 20:41
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 24-10-2005 8:38
  RE: Omyl Petra Frisa
   jednokto 24-10-2005 12:29
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 25-10-2005 16:20
  RE: Omyl Petra Frisa
   jednokto 25-10-2005 16:38
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 25-10-2005 18:49
  tragicky spupny omyl Petra Frisa
   jednokto 26-10-2005 0:52
  odpoved na totalitarne teorie jednokoho
   Peter Friso 26-10-2005 23:44
  RE: odpoved na totalitarne teorie jednokoho
   jednokto 27-10-2005 9:15
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 25-10-2005 16:31
  RE: Omyl Petra Frisa
   jednokto 25-10-2005 16:48
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 25-10-2005 18:53
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 25-10-2005 19:17
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 25-10-2005 22:09
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 25-10-2005 22:43
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 26-10-2005 22:59
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 27-10-2005 0:32
  RE: Omyl Petra Frisa
   libertarian 27-10-2005 8:12
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 27-10-2005 11:43
  RE: Omyl Petra Frisa
   jednokto 27-10-2005 15:40
  RE: Omyl Petra Frisa
   libertarian 28-10-2005 7:26
  Stvorili si konzervativizmus na svoj obraz
   Peter Friso 29-10-2005 16:41
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 29-10-2005 16:27
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Friso 29-10-2005 16:20
  RE: Omyl Petra Frisa
   Peter Šurda 29-10-2005 20:56
  Nechat Petrov Surdov dalej snivat ich sen
   Peter Friso 30-10-2005 18:07
  RE: Nechat Petrov Surdov dalej snivat ich sen
   Peter Šurda 30-10-2005 20:09
  RE: Nechat Petrov Surdov dalej snivat ich sen
   Peter Friso 01-11-2005 9:52
  RE: Nechat Petrov Surdov dalej snivat ich sen
   Peter Šurda 01-11-2005 13:31
  RE: Nechat Petrov Surdov dalej snivat ich sen
   Peter Friso 01-11-2005 17:09
  RE: Nechat Petrov Surdov dalej snivat ich sen
   Peter Šurda 02-11-2005 14:06
  RE: L.Krivosik :
   Peter Friso 21-10-2005 20:14
  RE: L.Krivosik :
   Peter Friso 21-10-2005 20:08
  autor
   David Hanák 21-10-2005 11:29
  RE: autor
   Peter Šurda 21-10-2005 17:17
  Petrovi Surdovi
   Lukas Krivosik 21-10-2005 20:29
  RE: Petrovi Surdovi
   Peter Šurda 21-10-2005 20:44
  Jasne nazyvat
   libertarian 21-10-2005 11:48
  RE: Jasne nazyvat
   Lahvac 21-10-2005 12:40
  RE: Jasne nazyvat
   Lahvac 21-10-2005 12:42
  Otazka pre Hayekovcov
   v.B 21-10-2005 12:57
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   v.B 21-10-2005 12:58
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   libertarian 21-10-2005 13:21
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Dušan 21-10-2005 14:10
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Martin Hanus 21-10-2005 14:44
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Miro5 24-10-2005 15:38
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   v.B 21-10-2005 14:46
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Dewey 21-10-2005 15:29
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Lukas Krivosik 21-10-2005 17:48
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Dewey 22-10-2005 9:59
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Tomas Cunik 27-10-2005 23:01
  RE: Otazka pre Hayekovcov
   Dewey 29-10-2005 22:01
  Otazka pre Prave spektrum :
   libertarian 21-10-2005 13:37
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   Peter Friso 21-10-2005 20:25
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   jany 22-10-2005 17:11
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   jednokto 24-10-2005 12:26
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   jany 25-10-2005 12:47
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   jednokto 25-10-2005 13:01
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   jany 25-10-2005 13:58
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   Dewey 23-10-2005 8:55
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   Peter Friso 23-10-2005 10:39
  RE: Otazka pre Prave spektrum :
   Dewey 23-10-2005 12:44
  rada
   Jojo K 21-10-2005 14:55
  Libertariansky pristup
   Miro5 21-10-2005 15:01
  RE: Libertariansky pristup
   libertarian 24-10-2005 8:49
  hrozny pamflet
   jednokto 24-10-2005 9:24
  RE: hrozny pamflet
   milton 24-10-2005 14:37
  RE: hrozny pamflet
   Miro5 24-10-2005 15:25
  Slachta
   libertarian 24-10-2005 15:50
  autor
   David Hanák 25-10-2005 8:50
  RE: autor
   jednokto 25-10-2005 9:22
  RE: autor
   Peter Šurda 25-10-2005 11:45
  RE: autor
   Dewey 25-10-2005 12:03
  RE: autor
   Peter Šurda 25-10-2005 13:03
  RE: autor
   Dewey 25-10-2005 13:53
  RE: autor
   jednokto 25-10-2005 13:04
  RE: autor
   Dewey 25-10-2005 13:58
  RE: autor
   jednokto 25-10-2005 16:17
  RE: autor
   Dewey 25-10-2005 18:22
  RE: autor
   libertarian 25-10-2005 13:35
  RE: autor
   jany 25-10-2005 16:28
  RE: autor
   libertarian 26-10-2005 15:55
  RE: autor
   jany 27-10-2005 11:45
  libertariánům
   David Hanák 25-10-2005 14:06
  RE: libertariánům
   libertarian 25-10-2005 14:34
  autor
   David Hanák 25-10-2005 16:06
  RE: autor
   jednokto 25-10-2005 16:33
  RE: autor
   Peter Šurda 25-10-2005 17:00
  RE: autor
   libertarian 26-10-2005 8:32
  RE: autor
   libertarian 26-10-2005 9:06
  cenny prispevok autora a bezcenne reakcie
   Peter Friso 25-10-2005 22:21
  RE: cenny prispevok autora a bezcenne reakcie
   Peter Šurda 25-10-2005 23:08
  RE: cenny prispevok autora a bezcenne reakcie
   libertarian 26-10-2005 8:47
  RE: cenny prispevok autora a bezcenne reakcie
   Peter Šurda 26-10-2005 11:02
  RE: cenny prispevok autora a bezcenne reakcie
   Peter Friso 01-11-2005 16:45
  RE: cenny prispevok autora a bezcenne reakcie
   Peter Šurda 02-11-2005 14:13
  autor
   David Hanák 26-10-2005 9:32
  RE: autor
   Dewey 26-10-2005 10:28
  RE: autor
   Dewey 26-10-2005 10:35
  RE: autor
   Peter Šurda 26-10-2005 11:12
  RE: autor
   jednokto 26-10-2005 11:45
  autorovi :
   libertarian 26-10-2005 12:55
  RE: autorovi :
   Peter Šurda 26-10-2005 13:35
  RE: autorovi :
   Tomas Cunik 27-10-2005 23:10
  Zareaguju konzervativci ?
   libertarian 28-10-2005 7:31
  RE: Zareaguju konzervativci ?
   Peter Friso 29-10-2005 16:50

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group