ISSN 1335-8715

03-10-2005   Matúš Demko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Vždy sa postarať, nikdy nezabiť: Deklarácia o eutanázii

Nasledujúcu deklaráciu vydalo Ramseyho kolokvium na Institute on Religion and Public Life v New York City. Kolokvium je skupina židovských a kresťanských teológov, etikov, filozofov a vedcov, ktorá sa stretáva pravidelne, aby uvažovala o otázkach etiky, náboženstva a verejného života. Je pomenovaná po Paulovi Ramseyovi (1913-1988), vynikajúcom metodistickom etikovi, ktorý bol priekopníkom na poli súčasných lekárskych odborov. Skrátená verzia deklarácie sa objavila vo Wall Street Journal 27.novembra 1991.

Sme vďační, že obyvatelia štátu Washington zvrátili opatrenie, ktoré by rozšírilo povolenie zabíjať, ale vieme, že týmto sa celá záležitosť nekončí. Američania sa musia teraz pripraviť na to, že sa stretnú s podobnými návrhmi na legálne schválenú eutanáziu. Ponúkame toto vysvetlenie, prečo eutanázia protirečí židovskej a kresťanskej viere, prečo je založená na vážnom morálnom omyle, prečo porušuje našu politickú tradíciu a podkopáva integritu lekárskej profesie.

Pri chorých, trpiacich, nespôsobilých, postihnutých a zomierajúcich sa musíme opäť učiť múdrosti, ktorá nám káže vždy sa starať, nikdy nezabiť. Hoci zabitie niekedy môže vyzerať ako akt súcitu, nie je nikdy humánne.

Dobre organizovaná kampaň za legalizáciu eutanázie kruto zneužíva strach z utrpenia a frustrácie pociťovanej vtedy, keď nemôžeme navrátiť zdravie ľuďom, ktorých milujeme. Takýto strach a frustrácia sú prirodzené a hlboko pociťované, najmä v prípade starnutia. Ale riešiť bolesť odstránením tých, ktorí trpia, je útekom od morálnej povinnosti a veľkou chybou.

Rozdiel medzi ponechaním zomrieť na jednej strane a zabitím na strane druhej je v našich morálnych a lekárskych tradíciách hlboko zakorenený. Na tento rozdiel sa momentálne útočí a musíme ho chrániť všetkými možnými prostriedkami. Je dovolené odmietnuť alebo odoprieť lekársku starostlivosť a akceptovať smrť, ak sa pokračuje v starostlivosti o chorého. No je vždy zakázané vykonať čin, ktorého cieľom je smrť iných ľudí alebo naša vlastná.

Liečba môže byť odmietnutá alebo odopretá, ak je buď márna alebo neprimerane zaťažujúca. Nikto by nemal byť vystavený márnej liečbe, nikto nemusí prijať všetky možné život zachraňujúce postupy, nech sú akokoľvek ťažké. Pri takýchto rozhodnutiach ide o to, či sa oplatí liečba, nie život. Keď sa pýtame, či je liečba márna, otázka znie: „Bude táto liečba pre pacienta užitočná, prospeje jeho životu?“ Keď sa pýtame, či je liečenie zaťažujúce, otázka znie: „Je táto liečba priveľmi ťaživá pre život pacienta?“ Otázka nestojí, či je život márny alebo ťažký. Naše rozhodnutia v prospech konkrétnej liečby alebo proti nej musia slúžiť životu. Môžeme a mali by sme dovoliť umierajúcim zomrieť; no nikdy nesmieme mať v úmysle a želať si smrť živých. Môžeme odmietnuť liečbu; no nikdy nesmieme odmietnuť život.

Ak raz prekročíme hranicu medzi zabitím a nechaním zomrieť, nebude už cesty späť. Súčasné návrhy by legalizovali eutanáziu jedine pre chorých v poslednom štádiu ochorenia. Ale logika tohto argumentu – a jeho praktické dôsledky – nás nevyhnutne posunú ďalej. Argumenty v prospech eutanázie sa zvyčajne odvolávajú na našu údajnú slobodnú vôľu a na túžbu utíšiť bolesť. Ak právo na eutanáziu vyplýva zo slobodnej vôle, logicky nemôže byť obmedzené len na smrteľne chorých. Ak majú ľudia právo zomrieť, prečo musia čakať, až kým nezačnú skutočne umierať, aby mohli toto právo uplatniť? Podobne, ak je ospravedlnením eutanázie tíšenie bolesti, prečo by sme mali tíšiť bolesť len tým, ktorí sú svojprávni a kompetentní dať svoj súhlas? Prečo nie eutanázia pre trpiacich, ktorí už viac nemôžu hovoriť sami za seba? Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky, treba odhaliť logickú nekonzistentnosť a krehkú svojvôľu navrhovaných „limitov“ v návrhoch na legalizáciu eutanázie.

Nič si nenahovárajme. Eutanázia je rozšírením licencie zabíjať. Bude neobyčajne zložité – v logike, práve a praxi – efektívne obmedziť povolenie zabíjať, ak prekročíme a zmažeme hranicu medzi zabitím a ponechaním zomrieť. Ak už nepôjde o to, či sa oplatí konkrétna liečba, ale či sa oplatí konkrétny život, naše domovy dôchodcov a ostatné inštitúcie nám ponúknu nespočetné množstvo adeptov na odstránenie, ktorým by bolo lepšie, keby boli mŕtvi.

Tvárou v tvár takémuto smrteľnému nebezpečenstvu, by sme mali pozornosť verejnosti upriamiť na štyri pramene múdrosti votkané do nášho kultúrneho dedičstva, ktoré nás môžu opäť naučiť starať sa a nikdy nezabíjať.

Náboženská múdrosť

Ako kresťania a židia sme sa naučili považovať ľudský život – život náš i život iných ľudí – za dar a zodpovednosť. Boli sme zverení jeden druhému, aby sme sa navzájom o seba starali. Neboli sme oprávnení porovnávať hodnotu životov alebo skracovať Bohom pridelené roky. Sme tu na tíšenie bolesti, keď sa dá, a keď je to nemožné, máme podopierať tých, ktorí trpia a pomáhať im niesť ich bolesť. Problém utrpenia nikdy „nevyriešime“ tak, že odstránime trpiacich. Ak sa raz eutanázia uzákoní ako jedna z možností, bude nás nevyhnutne zvádzať na opustenie trpiacich. Najmä vtedy, ak sa necháme presvedčiť, že ich životy sú bremenom pre nás alebo pre nich samých. Biblická tradícia nás núti hľadať a uplatňovať lepšie spôsoby starostlivosti. Môžeme si myslieť, že sa staráme, keď zabíjame, no zabíjanie nie je nikdy starostlivosťou. Môžeme sa odvolávať na akékoľvek dobré zámery, aby sme to vykonali, zabitie je porušením Božieho príkazu starať sa a odmietnutím Jeho pomoci v staraní sa.

Morálna múdrosť

V živote môžeme vlastniť veľa dobrých vecí. Hoci z týchto dobier máme úžitok, nepredstavujú naše samotné bytie. Ak chceme, môžeme sa týchto dobier zriecť alebo ich zveriť niekomu inému. Život ale nie je len „dobrom“, ktoré vlastníme. Sme živé bytosti. Náš život, to sme my. Je celkom neľudské zaobchádzať s naším životom ako s vecou, ktorú môže ukončiť nami určený zmocnenec. Eutanázia, hoci požadovaná spôsobilým človekom, nikdy nemôže byť humánnym činom. Ľudia nie sú veci, čo môžeme odhodiť, keď sa už nezdajú byť užitočné.

Môžeme položiť náš život za iných, avšak nemôžeme dať definitívnu právomoc nad naším životom niekomu inému. Bolestne naučená morálna múdrosť nášho dedičstva je, že ľudia nemôžu „vlastniť“ iných ľudí. Rozhodnutie pre eutanáziu nie je uplatnením ľudskej slobody, ale jej porušením. Pokus zmeniť čísi život na objekt, ktorý je konečným vlastníctvom ďalšieho človeka, znamená stať sa menej než človekom, pretože druhého to stavia do pozície nadčloveka – pána nad životom a smrťou, vlastníkom osobnosti druhých.

Ľudská spoločnosť a celá civilizácia je založená na vzťahu medzi morálnymi požiadavkami a povinnosťami medzi ľuďmi. Osobnosť nemá význam mimo života. Ak je život vecou, ktorej je možné sa zrieknuť alebo ju odobrať podľa chuti, morálna štruktúra ľudskej spoločnosti, chápanej ako spoločnosti osôb, je roztrieštená. Nech sú úmysly jej zástancov akékoľvek, návrhy na legalizáciu eutanázie musíme vnímať nie ako riešenie na nesúvisiace problémy, ale ako ostrý útok na základné idey podporujúce možnosť morálneho poriadku. Alternatívou k morálnemu poriadku je smrteľný neporiadok krásneho nového sveta, v ktorom sa zabíjanie považuje za starostlivosť, život je nepriateľom a na smrť sa pozerá ako na dobročinnosť.

Politická múdrosť

„Zastávame tieto pravdy,“ vyhlásili zakladatelia našej politickej spoločnosti a medzi pravdami, o ktoré sa naša spoločnosť zasadzuje, je „nescudziteľné“ právo na život. Všetky ľudské bytosti majú rovnaké právo na život, ktoré pochádza od „Prírody a Boha“. Vláda toto právo neudeľuje, musí ho len uznávať a rešpektovať.

Toto nescudziteľné právo stanovuje jasnú hranicu moci štátu. S výnimkou situácie, keď si vláda koná svoju povinnosť ochraňovať občanov pred násilím a nespravodlivosťou, alebo keď trestá zločincov, nemala by moc nad ľudským životom zneužívať pre seba. Ak vyhlásime, že štát – odhliadnuc od týchto výnimiek, má právo zabíjať ľudí, hoci s ich súhlasom, dáme štátu moc, v našej politickej tradícii neslýchanú. Ešte raz, legálna eutanázia je bezprecedentným rozšírením povolenia zabíjať. V mene individuálnych práv podkopáva ich základy. Tak ako nescudziteľné právo nemôže byť odcudzené, nemôžeme sa ho ani zbaviť. Naša politická tradícia rozumne uznala, že vláda nemôže schváliť odcudzenie práva, ktoré predtým neudelila.

Inštitucionálna múdrosť

Legalizovaná eutanázia by nevyhnute vyžadovala spoluvinu lekárov. Od príslušníkov lekárskej profesie sa vyžaduje znejasnenie alebo zmazanie hranice medzi liečbou a zabíjaním. V našej spoločnosti lekári pochopili ako svoje poslanie toto: liečiť, keď je to možné, vždy sa starať a nikdy zabiť. Legalizovaná eutanázia by znamenala úplnú zmenu zmyslu medicíny.

V čase, keď je profesia lekára vystavená stále väčšej kritike, keď sa mnohí ľudia cítia byť zraniteľnými voči lekárskym technológiám a postupom, bolo by pre našu spoločnosť riskantné umožniť lekárom zabíjať. Eutanázia nie je odpoveďou na oprávnený strach z lekárskej technológie a postupov. Je nehanebné a neslýchané, že zástancovia eutanázie tento strach zneužívajú. Takýto strach sa dá zvládnuť a prekonať tak, že jasne potvrdíme hranicu medzi zabitím a ponechaním zomrieť – vysvetlením, že márnu a veľmi ťažkú liečbu je možné odmietnuť.

Záver

Túto štvornásobnú múdrosť môžeme odmietnuť jedine na našu vlastnú morálnu zodpovednosť. Ak budeme vzhliadať k týmto zdrojom múdrosti, môžeme nájsť cestu späť k lepšiemu pochopeniu hraníc ľudskej zodpovednosti a k imperatívu súcitne prijať tých, ktorí sú chorí a majú strach zo smrti. Vedený touto múdrosťou, neodvážime sa odstrániť blížneho, ani sa nebudeme musieť báť, že zostaneme v našom utrpení opustení. Spojenie práv, povinností a vzájomnej dôvery, ktoré vytvára ľudskú spoločnosť, závisí od toho, či budeme dodržiavať pravidlo vždy sa starať a nikdy nezabiť.

HADLEY ARKES, Amherst College

MATTHEW BERKE, First Things

MIDGE DECTER, Institute on Religion and Public Life

RABBI MARC GELLMAN, Hebrew Union College

ROBERT GEORGE, Princeton University

PASTOR PAUL HINLICKY, Lutheran Forum

RUSSELL HITTINGER, Catholic University of America

THE REV. ROBERT JENSON, St. Olaf College

GILBERT MEILAENDER, Oberlin College

FATHER RICHARD JOHN NEUHAUS, Institute on Religion and Public Life

RABBI DAVID NOVAK, University of Virginia

JAMES NUECHTERLEIN, First Things

MAX STACKHOUSE, Andover Newton Theological School

zdroj: First Things, www.firstthings.com
preklad: Matúš Demko

  ..
   Dewey 04-10-2005 8:17
  RE: mudrák D.
   bobo 11-04-2006 17:44
  Terri Schiavo
   viab 04-10-2005 8:59
  RE: Terri Schiavo
   Peter Šurda 04-10-2005 10:43
  RE: Terri Schiavo
   Matúš Demko 04-10-2005 11:15
  RE: Terri Schiavo
   Peter Šurda 04-10-2005 11:52
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 04-10-2005 12:38
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 04-10-2005 13:08
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 05-10-2005 16:10
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 06-10-2005 7:23
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 06-10-2005 11:03
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 06-10-2005 11:21
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 06-10-2005 11:30
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 06-10-2005 13:32
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 06-10-2005 15:51
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 07-10-2005 8:28
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 07-10-2005 14:08
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 07-10-2005 22:19
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 08-10-2005 9:37
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 09-10-2005 2:19
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 09-10-2005 9:04
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 09-10-2005 9:48
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 10-10-2005 12:39
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 11-10-2005 11:53
  RE: Terri Schiavo
   neferankh 14-10-2005 0:40
  RE: Terri Schiavo
   Dewey 14-10-2005 11:47
  RE: Terri Schiavo
   Peter Šurda 06-10-2005 12:04
  RE: Terri Schiavo
   Peter Šurda 04-10-2005 13:56
  !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Lukas Krivosik 04-10-2005 17:38
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 05-10-2005 7:20
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   katarina 05-10-2005 8:55
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 05-10-2005 10:59
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 05-10-2005 16:36
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 06-10-2005 7:38
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 06-10-2005 11:29
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 06-10-2005 13:28
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 06-10-2005 16:12
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 06-10-2005 17:14
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 07-10-2005 8:19
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 07-10-2005 22:34
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 08-10-2005 9:53
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 08-10-2005 22:16
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 09-10-2005 9:13
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 09-10-2005 10:07
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 10-10-2005 12:51
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Peter Šurda 05-10-2005 13:12
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   LIBERTARIAN 05-10-2005 15:35
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 05-10-2005 16:39
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   LIBERTARIAN 06-10-2005 13:00
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   neferankh 06-10-2005 16:16
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Bzzz 05-10-2005 12:06
  RE: !!!SUPER CLANOK V DNESNOM SME!!!
   Dewey 06-10-2005 11:17
  RE: Terri Schiavo
   Bzzz 05-10-2005 12:03
  RE: Terri Schiavo
   Peter Šurda 05-10-2005 13:30
  RE: Terri Schiavo
   Bzzz 05-10-2005 14:30
  RE: Terri Schiavo
   Peter Šurda 05-10-2005 17:19
  RE: Terri Schiavo
   Bzzz 05-10-2005 11:51
  RE: Terri Schiavo
   jednokto 05-10-2005 13:40
  RE: Terri Schiavo
   Bzzz 05-10-2005 14:22
  RE: Terri Schiavo
   jednokto 05-10-2005 14:39
  RE: Terri Schiavo
   Bzzz 05-10-2005 14:54
  RE: Terri Schiavo
   jednokto 05-10-2005 15:00
  RE: Terri Schiavo
   Bzzz 05-10-2005 15:09
  Čo je to smrť?
   Dušan 05-10-2005 10:21
  RE: Čo je to smrť?
   Bzzz 05-10-2005 12:10
  RE: Čo je to smrť?
   jednokto 05-10-2005 13:50
  RE: Čo je to smrť?
   Dušan 05-10-2005 13:59
  RE: Čo je to smrť?
   jednokto 05-10-2005 14:13
  RE:kto tu rozhoduje
   bobo 11-04-2006 18:21
  RE: Čo je to smrť?
   Bzzz 05-10-2005 14:28
  RE: Čo je to smrť?
   jednokto 05-10-2005 14:49
  RE: Čo je to smrť?
   Bzzz 05-10-2005 14:58
  RE: Čo je to smrť?
   jednokto 05-10-2005 15:06
  Čítajte znova a znova
   Bzzz 05-10-2005 11:44
  RE: Čítajte znova a znova
   Zolo 05-10-2005 13:19
  RE: Čítajte znova a znova
   LIBERTARIAN 05-10-2005 13:44
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 05-10-2005 14:00
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 05-10-2005 14:47
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 05-10-2005 15:08
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 05-10-2005 15:27
  RE: Čítajte znova a znova
   LIBERTARIAN 05-10-2005 15:10
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 05-10-2005 15:14
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 05-10-2005 15:29
  RE: Čítajte znova a znova
   Miso 05-10-2005 17:28
  RE: Čítajte znova a znova
   Zolo 05-10-2005 22:57
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 06-10-2005 11:00
  RE: Čítajte znova a znova
   tato 08-10-2005 7:34
  RE: Čítajte znova a znova
   Martin Hanus 05-10-2005 17:24
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 09-10-2005 2:27
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 06-10-2005 7:44
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 07-10-2005 7:02
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 07-10-2005 13:50
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 09-10-2005 8:12
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 09-10-2005 10:09
  RE: Čítajte znova a znova
   Martin Hanus 05-10-2005 17:19
  RE: Čítajte znova a znova
   jednotlivec/jednokto 05-10-2005 23:10
  RE: Čítajte znova a znova
   Martin Hanus 06-10-2005 22:27
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 07-10-2005 7:05
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 07-10-2005 8:50
  RE: Čítajte znova a znova
   Martin Hanus 07-10-2005 15:56
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 07-10-2005 16:21
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 07-10-2005 23:13
  RE: Čítajte znova a znova
   Bzzz 09-10-2005 8:23
  RE: Čítajte znova a znova
   Dewey 09-10-2005 10:17
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 05-10-2005 13:44
  RE: Čítajte znova a znova
   neferankh 05-10-2005 16:49
  RE: Čítajte znova a znova
   jednokto 06-10-2005 11:06
  strucne jasne
   jednokto 05-10-2005 13:35
  RE: strucne jasne
   LIBERTARIAN 05-10-2005 14:01
  RE: strucne jasne
   jednokto 05-10-2005 14:20
  RE: strucne jasne
   Martin Hanus 05-10-2005 17:29
  RE: strucne jasne
   jednokto 06-10-2005 11:30
  RE: strucne jasne
   Martin Hanus 07-10-2005 23:00
  RE: strucne jasne
   neferankh 06-10-2005 11:39
  RE: strucne jasne
   jednokto 06-10-2005 14:10
  RE: strucne jasne
   neferankh 06-10-2005 16:20
  RE: strucne jasne
   Dewey 09-10-2005 2:30
  RE: strucne jasne
   neferankh 14-10-2005 0:44
  RE: strucne jasne
   neferankh 05-10-2005 16:55
  RE: strucne jasne
   jednokto 06-10-2005 14:19
  RE: strucne jasne
   neferankh 06-10-2005 16:23
  RE: strucne jasne
   Dewey 09-10-2005 2:33
  RE: strucne jasne
   neferankh 09-10-2005 9:16
  RE: strucne jasne
   Dewey 09-10-2005 10:21
  RE: strucne jasne
   Miso 05-10-2005 16:39
  Ozaj, este nieco
   Miso 05-10-2005 17:36
  pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   jednokto 05-10-2005 13:55
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   jednokto 05-10-2005 13:57
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 05-10-2005 15:42
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Miso 05-10-2005 17:13
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Lukas Krivosik 05-10-2005 16:31
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Peter Šurda 05-10-2005 23:29
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 06-10-2005 8:18
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   jednokto 06-10-2005 10:47
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Peter Šurda 06-10-2005 12:22
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 06-10-2005 13:13
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Peter Šurda 06-10-2005 13:45
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   jednokto 06-10-2005 14:23
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 06-10-2005 15:07
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Peter Šurda 06-10-2005 15:22
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 06-10-2005 15:51
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 06-10-2005 19:20
  RE: pre krivosika ohladom chovancovho clanku v sme
   Dewey 06-10-2005 15:10
  Eutanázia v Holandsku
   Martin Hanus 05-10-2005 18:51
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   katarina 05-10-2005 21:10
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 7:58
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 11:27
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 06-10-2005 11:51
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 12:13
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 06-10-2005 16:28
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 17:54
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 07-10-2005 8:25
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 07-10-2005 8:27
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 15:46
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 06-10-2005 16:37
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 17:23
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 07-10-2005 8:35
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 07-10-2005 9:46
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 07-10-2005 14:06
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 07-10-2005 23:33
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 08-10-2005 10:00
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 09-10-2005 2:40
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 09-10-2005 9:11
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 09-10-2005 9:19
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 09-10-2005 10:39
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 09-10-2005 10:33
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 09-10-2005 10:56
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 09-10-2005 15:36
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 09-10-2005 20:51
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 09-10-2005 22:54
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 10-10-2005 13:08
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 10-10-2005 21:49
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 14-10-2005 0:53
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 10-10-2005 20:15
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 10-10-2005 22:27
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 11-10-2005 21:03
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 12-10-2005 8:51
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 12-10-2005 18:15
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 13-10-2005 7:45
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 13-10-2005 21:02
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 16-10-2005 13:27
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   tato 16-10-2005 16:04
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   bobo 11-04-2006 19:10
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 15:31
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 8:09
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 8:11
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 06-10-2005 11:54
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   Dewey 06-10-2005 13:08
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 10:57
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 11:22
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 06-10-2005 11:57
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 12:14
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   neferankh 06-10-2005 16:44
  RE: All hlavne lavicovemu kridlu
   jednokto 06-10-2005 22:12
  RE: Eutanázia v Holandsku
   Peter Šurda 05-10-2005 21:11
  RE: Eutanázia v Holandsku
   Miso 05-10-2005 21:20
  RE: Eutanázia v Holandsku
   Miso 05-10-2005 21:18
  RE: Eutanázia v Holandsku
   Lukas Krivosik 06-10-2005 10:41
  eutanazia
   Lukas Krivosik 06-10-2005 10:47
  RE: eutanazia
   jednokto 06-10-2005 11:03
  RE: eutanazia
   Lukas Krivosik 06-10-2005 11:06
  RE: eutanazia
   jednokto 06-10-2005 11:13
  RE: eutanazia
   Alex Botev 06-10-2005 14:21
  RE: eutanazia
   jednokto 06-10-2005 14:26
  RE: eutanazia
   Alex Botev 06-10-2005 15:57
  RE: eutanazia
   Dewey 06-10-2005 15:15
  RE: eutanazia
   Alex Botev 06-10-2005 15:50
  RE: eutanazia
   jednokto 06-10-2005 16:12
  RE: eutanazia
   Alex Botev 07-10-2005 8:29
  RE: eutanazia
   Lukas Krivosik 07-10-2005 0:15
  RE: eutanazia
   Dewey 07-10-2005 7:58
  Lukas Krivosik :
   LIBERTARIAN 06-10-2005 12:53
  RE: Lukas Krivosik :
   Peter Šurda 06-10-2005 13:07
  RE: Lukas Krivosik :
   Dewey 06-10-2005 13:36
  RE: Lukas Krivosik :
   Peter Šurda 06-10-2005 13:50
  RE: Lukas Krivosik :
   Dewey 06-10-2005 15:01
  RE: Lukas Krivosik :
   Peter Šurda 06-10-2005 15:16
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 06-10-2005 15:30
  RE: Lukas Krivosik :
   Dewey 06-10-2005 15:49
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 06-10-2005 14:31
  RE: Lukas Krivosik :
   Peter Šurda 06-10-2005 15:24
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 06-10-2005 15:32
  RE: Lukas Krivosik :
   LIBERTARIAN 06-10-2005 15:41
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 06-10-2005 16:04
  RE: Lukas Krivosik :
   neferankh 06-10-2005 16:56
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 06-10-2005 18:27
  RE: Lukas Krivosik :
   neferankh 07-10-2005 8:42
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 07-10-2005 9:22
  RE: Lukas Krivosik :
   neferankh 07-10-2005 14:13
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 07-10-2005 14:27
  RE: Lukas Krivosik :
   LIBERTARIAN 06-10-2005 15:31
  RE: Lukas Krivosik :
   jednokto 06-10-2005 15:34
  RE: Lukas Krivosik :
   LIBERTARIAN 06-10-2005 15:46
  vysvetlite mi to prosim
   jednokto 06-10-2005 16:10
  RE: vysvetlite mi to prosim
   neferankh 06-10-2005 16:59
  RE: vysvetlite mi to prosim
   jednokto 06-10-2005 17:56
  kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jednokto 06-10-2005 16:27
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   neferankh 06-10-2005 17:02
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jednokto 06-10-2005 18:10
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jednokto 06-10-2005 18:24
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jany 06-10-2005 20:19
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jednokto 06-10-2005 22:06
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jany 06-10-2005 23:44
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   Dewey 07-10-2005 7:55
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jednokto 07-10-2005 8:40
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jany 07-10-2005 10:29
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   jednokto 07-10-2005 12:20
  RE: kolokvium a prakticke dosledky co posuvaju vpred
   Dewey 08-10-2005 0:23
  lavicovemu a pravicovemu spektru
   katarina 06-10-2005 19:41
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 06-10-2005 20:41
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   katarina 06-10-2005 21:41
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Peter Šurda 06-10-2005 23:52
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   jednokto 07-10-2005 8:45
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 07-10-2005 9:00
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 07-10-2005 7:50
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   neferankh 07-10-2005 13:39
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 07-10-2005 23:00
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 08-10-2005 0:36
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   neferankh 08-10-2005 10:09
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 09-10-2005 15:45
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   neferankh 10-10-2005 13:17
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   Dewey 23-10-2005 9:44
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   jednokto 07-10-2005 9:45
  jednokto
   katarina 07-10-2005 10:37
  RE: jednokto
   jednokto 07-10-2005 11:23
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   neferankh 07-10-2005 14:17
  RE: lavicovemu a pravicovemu spektru
   jednokto 07-10-2005 8:57
  jednokto
   katarina 07-10-2005 9:38
  RE: jednokto
   jednokto 07-10-2005 9:49
  RE: jednokto
   katarina 07-10-2005 10:21
  RE: jednokto
   jednokto 07-10-2005 13:43
  RE: jednokto
   katarina 07-10-2005 19:24
  RE: jednokto
   Dewey 09-10-2005 2:15
  Eutanazia ? NIE !
   tato 06-10-2005 21:47
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 07-10-2005 7:24
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 08-10-2005 7:44
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 08-10-2005 7:54
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 08-10-2005 20:29
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 09-10-2005 2:10
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 09-10-2005 10:29
  RE: Eutanazia ? NIE !
   jednokto 09-10-2005 14:08
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 09-10-2005 21:08
  RE: Eutanazia ? NIE !
   jednokto 10-10-2005 9:05
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 10-10-2005 21:15
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 09-10-2005 16:11
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 09-10-2005 21:53
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 09-10-2005 22:21
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 10-10-2005 21:33
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 10-10-2005 22:04
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 11-10-2005 6:11
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 11-10-2005 20:31
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 12-10-2005 8:27
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 12-10-2005 18:34
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 13-10-2005 7:51
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 13-10-2005 21:15
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 14-10-2005 11:44
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 14-10-2005 19:53
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 15-10-2005 9:51
  RE: Eutanazia ? NIE !
   tato 15-10-2005 12:33
  RE: Eutanazia ? NIE !
   Dewey 16-10-2005 12:59
  All
   katarina 06-10-2005 22:49
  Dewey
   katarina 07-10-2005 9:28
  RE: Dewey
   Dewey 07-10-2005 9:59
  RE: Dewey
   katarina 07-10-2005 10:14
  RE: Dewey
   Dewey 07-10-2005 10:50
  LS
   katarina 07-10-2005 10:24
  RE: LS
   Dewey 07-10-2005 10:36
  dewey
   katarina 07-10-2005 10:40
  Dewey
   katarina 07-10-2005 10:43
  RE: Dewey
   Dewey 07-10-2005 11:14
  RE: Dewey
   neferankh 07-10-2005 14:33
  RE: Dewey
   Dewey 07-10-2005 22:44
  RE: Dewey
   neferankh 08-10-2005 10:20
  RE: Dewey
   Dewey 08-10-2005 21:35
  RE: Dewey
   neferankh 09-10-2005 9:29
  RE: Dewey
   Dewey 09-10-2005 16:21
  RE: Dewey
   neferankh 09-10-2005 9:31
  RE: Dewey
   Dewey 09-10-2005 16:31
  RE: Dewey
   Dewey 09-10-2005 16:37
  pre PS
   jednokto 07-10-2005 12:24
  RE: pre PS
   Miso 07-10-2005 18:00
  RE: pre PS
   jednokto 07-10-2005 19:00
  RE: pre PS
   Miso 07-10-2005 20:31
  RE: pre PS
   Dewey 08-10-2005 0:47
  RE: pre PS
   Miso 08-10-2005 12:19
  RE: pre PS
   Dewey 08-10-2005 21:14
  RE: pre PS
   jednokto 09-10-2005 13:45
  v skratke...
   Miso 10-10-2005 17:34
  RE: v skratke...
   jednokto 11-10-2005 9:58
  RE: pre PS
   Dewey 07-10-2005 22:17
  RE: pre PS
   Miso 08-10-2005 12:25
  ???
   Dewey 08-10-2005 21:22
  RE: pre PS
   jednokto 09-10-2005 13:56
  RE: pre PS
   Dewey 09-10-2005 16:15
  JEDNOKTO :
   LIBERTARIAN 07-10-2005 14:27
  RE: JEDNOKTO :
   neferankh 07-10-2005 14:43
  Morduju decentralizaciu.
   Zolo 07-10-2005 14:28
  RE: Morduju decentralizaciu.
   neferankh 07-10-2005 14:46
  RE: Morduju decentralizaciu.
   jednokto 07-10-2005 14:57
  RE: Morduju decentralizaciu.
   neferankh 08-10-2005 10:26
  RE: Morduju decentralizaciu.
   jednokto 09-10-2005 13:38
  RE: Morduju decentralizaciu.
   neferankh 10-10-2005 13:24
  RE: Morduju decentralizaciu.
   Dewey 07-10-2005 22:08
  refusal of medical treatment
   jednokto 07-10-2005 15:19
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 07-10-2005 15:56
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 07-10-2005 16:18
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 07-10-2005 18:29
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 07-10-2005 18:47
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 07-10-2005 19:16
  RE: refusal of medical treatment
   Peter Šurda 07-10-2005 22:39
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 09-10-2005 13:36
  RE: refusal of medical treatment
   Zolo 07-10-2005 20:44
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 09-10-2005 13:32
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 09-10-2005 13:44
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 09-10-2005 13:48
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 09-10-2005 13:53
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 09-10-2005 14:16
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 09-10-2005 20:19
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 09-10-2005 22:08
  RE: refusal of medical treatment
   jednokto 09-10-2005 20:22
  RE: refusal of medical treatment
   Tana 09-10-2005 22:19
  A este nieco...
   Zolo 07-10-2005 20:47
  Hodnota utrpenia!!!
   Bzzz 09-10-2005 8:11
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   jednokto 09-10-2005 13:30
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   Bzzz 09-10-2005 15:42
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   jednokto 09-10-2005 20:31
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   Bzzz 09-10-2005 21:23
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   jednokto 10-10-2005 9:14
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   LIBERTARIAN 10-10-2005 11:11
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   Bzzz 10-10-2005 13:45
  RE: Hodnota utrpenia!!!
   jednokto 10-10-2005 15:07
  Pre Bzzz :
   LIBERTARIAN 10-10-2005 11:05
  RE: Pre Bzzz :
   Bzzz 10-10-2005 13:17
  RE: Pre Bzzz :
   Dewey 10-10-2005 15:08
  RE: Pre Bzzz :
   Bzzz 11-10-2005 6:35
  RE: Pre Bzzz :
   Dewey 11-10-2005 8:51
  RE: Pre Bzzz :
   Bzzz 12-10-2005 6:52
  RE: Pre Bzzz :
   Dewey 13-10-2005 7:54
  RE: Pre Bzzz :
   jednokto 10-10-2005 15:10
  jednokto
   katarina 10-10-2005 22:25
  RE: jednokto
   Bzzz 11-10-2005 6:42
  Bzzz
   katarina 11-10-2005 17:57
  pre Bzzz
   LIBERTARIAN 13-10-2005 15:55
  RE: pre Bzzz
   Bzzz 13-10-2005 17:29
  RE: pre Bzzz
   jednokto 14-10-2005 9:12
  RE: pre Bzzz
   Bzzz 14-10-2005 10:01
  RE: pre Bzzz
   jednokto 15-10-2005 21:14
  RE: pre Bzzz
   tato 16-10-2005 9:29
  RE: pre Bzzz
   jednokto 16-10-2005 19:53
  RE: pre Bzzz
   tato 17-10-2005 20:49
  RE: pre Bzzz
   jednokto 18-10-2005 9:12
  RE: pre Bzzz
   Bzzz 18-10-2005 12:21
  RE: pre Bzzz
   jednokto 18-10-2005 12:56
  RE: pre Bzzz
   Bzzz 18-10-2005 13:38
  RE: pre Bzzz
   tato 18-10-2005 19:47
  RE: pre Bzzz
   tato 18-10-2005 19:29
  RE: pre Bzzz
   Bzzz 19-10-2005 7:12
  RE: pre Bzzz
   jednokto 19-10-2005 9:40
  RE: pre Bzzz
   tato 19-10-2005 18:45
  RE: pre Bzzz
   jednokto 20-10-2005 9:11
  RE: pre Bzzz
   tato 20-10-2005 20:02
  RE: pre Bzzz
   jednokto 23-10-2005 0:20
  RE: pre Bzzz
   tato 23-10-2005 8:10
  RE: pre Bzzz
   jednokto 24-10-2005 9:33
  RE: pre Bzzz
   tato 24-10-2005 20:41
  RE: pre Bzzz
   tato 24-10-2005 20:43
  RE: pre Bzzz
   Bzzz 17-10-2005 7:18
  RE: pre Bzzz
   jednokto 17-10-2005 11:12
  bzz, jednokto
   katarina 16-10-2005 23:08
  RE: bzz, jednokto
   jednokto 17-10-2005 11:18
  RE: bzz, jednokto
   Bzzz 17-10-2005 12:18
  RE: bzz, jednokto
   jednokto 17-10-2005 13:05
  jednokto
   Katarina 18-10-2005 20:45
  RE: jednokto
   jednokto 19-10-2005 9:31
  jednokto
   Katarina 25-10-2005 0:10
  RE: jednokto
   jednokto 25-10-2005 13:29
  RE: jednokto
   Bzzz 27-10-2005 12:44
  RE: jednokto
   jednokto 26-10-2005 1:04

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group