ISSN 1335-8715

29-05-2005   Peter Frišo   Slobodný trh   verzia pre tlač

Katolícky pohľad na ekonomiku

„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 19

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal." 21 Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do gado ti svojho pána." 22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva." 23 Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." 24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." 26

Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."

/Mt 25, 14-30/

Americkí katolícki laici prišli v 80.rokoch s inšpiratívnym pohľadom na ekonomiku. Odlišoval sa tak od manicheisticko-gnostických keynesiánskych, či marxistických pohľadov ako aj od toho libertariánskeho.

Stalo sa tak v roku 1984 v dokumente „Toward the Future“, štúdii o katolíckom sociálnom myslení na pozadí americkej ekonómie. Nadväzali tak na zabudnutých katolíckych ekonómov ako Heinrich Pesch S.J., Wilhelm Röpke, či Müller-Armack. Laický list „Toward the Future” vychádza z biblie, konkrétne z Matúša 25, 31-64 a 25, 1-30. Ide pritom o veľmi vážne texty, pretože sú v nich priamo prítomné upozornenia o pekelných trestoch, ak sa nimi kresťan nebude riadiť.

Z Písma ide odvodiť predovšetkým 2 príkazy:

1./ príkaz okamžitej pomoci blížnemu v núdzi

2./ príkaz múdreho hospodárenia, šetrenia a rozmnožovania hrivien

Je pritom celkom zrejmé, že oba sú navzájom prepojené a že druhý z princípov má viesť zároveň aj k naplneniu toho prvého. Netreba tiež dodávať negáciu a perverziu oboch princípov v ľavicovom nazeraní na svet. Obchvatom v prípade okamžitej pomoci blížnemu a útoku proti rozmnožovaniu hrivien. Ani nehovoriac o tom ako bol v tomto systéme blížny nahradený abstrakciami typu „kolektív“, či „sociálne odkázané vrstvy“.

Čo je na pohľade „Toward the Future“ veľmi dôležité je, že určuje príkaz pomoci blížnemu, ktorý nemá len pomáhať, ale ktorý má pomáhať tým, že samaritánsku pomoc nasmeruje takým spôsobom, že okamžitá samaritánska pomoc predovšetkým napomôže ako možnosť a podnet k rozmnožovaniu vlastných hrivien. Vyvstáva tu nevyhnutnosť personálnej a sústavnej pomoci. Príkladmi následne sú sv.Matka Tereza a múdra organizácia spoločnosti.

Autori laického listu si pritom uvedomovali, že z biblie nejde priamo derivovať ekonomický systém. Katolícka ekonómia naopak vystupuje ako neutopická a nedialektická, vychádza z reálnej skutočnosti a z kladného vzťahu k stvorenému súcnu ako aj konečnej spravodlivosti, ktorá sídli v Božej múdrosti. Skutočnosti, ktoré hlásali pápeži cez Leva XIII. až po nedávno zosnulého Jána Pavla II. Podporujú slobodný trh a obchod, pretože tie sa riadia morálnymi pravidlami. A riešenie problémov posúva z centralizovaného štátu späť tam, kam patria do komunít, v ktorých ľudia žijú.

Pre katolíckych autorov „Toward the Future“ je však zároveň jasné, že vlastníctvo nie je absolútne. Toto samotné učí veľmi múdro už napríklad knihá Jób. Súkromné vlastníctvo má oprávnenie len vtedy, ak sa zároveň používa aj na pomoc druhým vychádzajúc opäť zo vzťahu vyššie uvedených biblických príkazov. V liste sa v tomto prípade hovorí o „dynamickom použití súkromného vlastníctva“. Súkromné vlastníctvo je tak účastné na všeobecnom dobre a vytvára všeobecné blaho. Naopak socializmus ponúka entropiu hrivien.

Zatiaľ „Toward the Future“ poukazuje na Pia XI., ktorý zdôrazňoval 3 hnacie sily slobodného hospodárstva: tvorivý intelekt, podnikavosť a pracovitosť.

Katolícka náuka je tak opäť najlepšou možnou odpoveďou oproti krutému pohľadu libertariánov, či márnotratnému pohľadu socialistov a iných gnostických skupín. Neodmieta absolútne pomoc štátu, nerobí ju však ani výhradnou, skôr ju považuje od istého momentu za kontraproduktívnu a nebezpečnú.

Ponúka ekonomický pohľad, ktorý sa nezbavuje morálky. Je napojený na dve podstatné a neopomenuteľné zložky zdravej spoločnosti: tradičnú rodinu a sociálnu starostlivosť. Predovšetkým rodina ako antiutopický sociálny útvar par excellence je príkladom toho zdravého a inšpiratívneho i pre ekonomiku, skrze intersubjektívne vzťahy, ktoré poskytuje. Zložité vzťahy, ktoré sú predprípravou pre život v spoločnosti.

Ako inštitúcia opierajúca sa o dobro sveta stvoreného Bohom je samozrejme päsťou na oko postkresťanského sveta a snaží sa ju odstrániť. Súvislosť s ľavicovými manicheistickými postojmi sa priamo naskytá, ako aj totalitný dôsledok, ktorý ja zavŕšením týchto snáh. „Toward the Future“ preto k vyzýva k ochrane tejto základnej sociálnej jednotky, ktorá je zároveň aj zdravím spoločnosti a teda i jej ekonomiky.

„Toward the Future“ je dôležitým dokumentom katolíckeho náhľadu na spoločnosť. Je protichodným smerom oproti socialistickému plánovačstvu Európskej únie. Je receptom ako uniknúť ďalšej totalite, ktorá sa na nás valí, nielen v ekonomike.

Spracované na základe PREISNER, Rio: Americana II.Správa o velmoci – Smělost laiků. K americké katolické teologii hmotného světa.,Atlantis:Praha ,1992, s.943-979.

Peter Frišo

  Vive le France!
   Lukas Krivosik 30-05-2005 0:47
  RE: Vive le France!
   PeterS 30-05-2005 1:53
  RE: Vive le France!
   PeterS 30-05-2005 1:55
  RE: Vive le France!
   Lukas 30-05-2005 22:50
  CHAAAA
   Firstborn 30-05-2005 9:04
  a teraz k veci
   jednokto 30-05-2005 9:44
  RE: a teraz k veci
   Peter Frišo 30-05-2005 18:50
  Memorial day
   Jozef Filko 30-05-2005 21:58
  RE: Memorial day
   Lukas Krivosik 31-05-2005 14:23
  RE: Memorial day
   Jozef Filko 31-05-2005 17:18

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group