ISSN 1335-8715

13-05-2005   Lukáš Krivošík, Róbert Fico   Ficoviny   verzia pre tlač

Ficoviny o "sociálnej kriminalite"

R. Fico rozšíril svoju populistickú agendu o novú myšlienkovú konštrukciu. Na Slovensku sa vraj zvyšuje kriminalita kvôli rastúcej chudobe, spôsobenej „ultrapravicovými“ reformami... Ide tu o veľmi nebezpečný mýtus, ktorý ľavica šíri odjakživa: zločinci sú len obeťami skazenej kapitalistickej spoločnosti, ktorá im nedáva na výber a oni sú tak donútení kradnúť a vraždiť. Takéto zvrátené vnímanie reality úplne ignoruje fakt, že kriminalitu nepáchajú len chudobní a že nie všetci chudobní sú kriminálnici.

Zamyslel sa už predseda Smeru niekedy nad tým, že životný štýl istej skupiny ľudí, ktorý vedie k chudobe (napr. nedostatočná úcta k vzdelaniu, promiskuita, drogová závislosť, lenivosť...), môže súčasne viesť aj ku kriminálnemu správaniu? Asociáli nie sú obeťami „buržoáznej“ spoločnosti. Naopak, spoločnosť je obeťou asociálov. Fico odôvodňuje nárast trestnej činnosti odstránením „sociálnych istôt“. Čo je však potom riešením? Peňazovod štátu smerom k potenciálnym páchateľom trestnej činnosti? Má sa snáď Slovensko uzrozumieť na platení akéhosi celospoločenského výpalného v duchu: dajme zločincom dávky, aby nás večer neprepadli pre 20 korún?!

Človek je hriešna bytosť so sklonom konať zlo. Ľudská koexistencia by nebola možná, keby každého z nás neobklopovalo už od narodenia množstvo písaných i nepísaných, vonkajších i vnútorných pravidiel. Trestná politika štátu v tomto smere ešte zďaleka nie je vyčerpaná. Tá by mala byť postavená na nulovej tolerancii menej závažných prekročení zákona. No tu Fico neustále relativizuje svoje vlastné zlyhania. Stačí si spomenúť na bagatelizáciu „fľašky koňaku“ alebo opakované pristihnutie novinármi pri porušovaní pravidiel cestnej premávky. Práve zľahčovanie drobných pochybení s odvolávaním sa na „tunelárov, čo rozkradli miliardy“, ktorého sa Fico dopúšťa, vytvárajú priestor pre šírenie závažnejšej, najmä násilnej trestnej činnosti. Rečami o „sociálnej kriminalite“ dáva vlastne predseda Smeru bianko šek každému potenciálnemu vrahovi. Veď za „obeť spoločnosti“, či reforiem môže sám seba prehlásiť ktokoľvek.

Bohužiaľ, dnes sa aj EÚ oháňa orwellovskými frázami o „sociálnej kohézii“ a „boji proti sociálnej exklúzii“. Tam je to ešte obohatené o dimenziu zlyhávajúceho multikulturalizmu. Aby sa predišlo radikalizácii miliónov nezamestnaných Maročanov a Alžírčanov, obývajúcich predmestské ghettá, majú byť zachované štedré prerozdeľovacie systémy. Pritom každú spoločnosť držia pohromade najmä fungujúca rodina, kultúra, vlastenectvo a čo je obzvlášť dôležité pre debatu o kriminalite u nás: morálny systém. A ten je najlepšie udržiavaný pri živote organizovaným náboženstvom.

No ľavica najskôr všetky tieto prirodzené inštitúcie zničí, či oslabí a potom naozaj národy už nedrží pospolu nič iné, len vnútrospoločenské platenie výpalného. Aj Fico útočí na cirkev, jej financovanie, či vyučovanie náboženstva na školách. Pritom štátom subvencované cirkvi vytvárajú svojou činnosťou pozitívne externality, z ktorých profitujú aj ateisti. Napr. vyučovaním náboženstva alebo prácou s Rómami, či bezdomovcami. To je lepšia prevencia proti kriminalite, než bezbrehé prerozdeľovanie.

Lukáš Krivošík
(vyšlo v SME, 2. 5. 2005)


AD: Ficoviny o "sociálnej kriminalite"

Lukáš Krivošík ma vo svojom pondelkovom "kriminologickom" príspevku obvinil, že uvádzanie zlej sociálnej situácie ako dôvodu páchania trestnej činnosti je, čo už iné, populizmom. Podľa neho ide "o veľmi nebezpečný mýtus, ktorý ľavica šíri odjakživa: zločinci sú len obeťami skazenej kapitalistickej spoločnosti, ktorá im nedáva na výber a oni sú takto donútení kradnúť a vraždiť".

Pokojne sa nadýchnem, opomeniem nezmysly a nepravdy, ktoré tento "kriminológ" popísal, a uvediem nasledovné: Bola to nedávno schválená správa pravicovej vlády o bezpečnostnej situácii za rok 2004, ktorá prvýkrát otvorene priznala priamy súvis medzi páchaním majetkovej kriminality a zlou sociálnou situáciou. Aby som bol konkrétny, uviedla toto: "Najzávažnejším druhom majetkovej trestnej činnosti boli krádeže vlámaním. Najčastejším boli krádeže vlámaním do rekreačných chát (4 125 nárast o 405, so škodou 89,1 mil. Sk) a krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov (3 023 nárast o 381, so škodou 188 mil. Sk)... Táto trestná činnosť je vykonávaná v prevažnej miere páchateľmi z radov nezamestnaných (68,6 %)... Krádeže vlámaním úzko súvisia s narastajúcimi sociálnymi rozdielmi v spoločnosti. Ide o tzv. sociálnu kriminalitu. Tento fakt potvrdzuje aj to, že nebol zaznamenaný nárast prípadov so škodou značnou, resp. so škodou veľkého rozsahu..." Citované nepotrebuje žiadny komentár a oprávňuje ma kedykoľvek tvrdiť, že pravicová sociálna a ekonomická politika vedúca k chudobe a obrovským sociálnym nerovnostiam je jednou z najvýznamnejších príčin páchania trestnej činnosti. Navyše, stačí si pozrieť elementárne študijné texty z kriminológie.

Treba ešte dodať aj to, že v roku 2004 sme boli svedkami ďalšieho obrovského nárastu kriminality, keď sme evidovali 193 856 trestných vecí, čo je v porovnaní s rokom 2003 nárast o neuveriteľných 25-tisíc vecí. Osobne sa domnievam, že boj s takouto kriminalitou je možný len vtedy, ak budeme mať trestnú politiku založenú na kombinácii účinnej prevencie, ktorá na Slovensku vôbec neexistuje, a primeranej represie. K tomu treba ešte normálnu životnú úroveň ľudí a niekoľko ďalších faktorov, ktoré je však škoda "kriminológom" a plateným pravicovým propagandistom typu Lukáša Krivošíka uvádzať.

Róbert Fico
(vyšlo v SME, 4. 5. 2005)


Odpoveď "plateného propagandistu"

Počas Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch sa státisíce ľudí ocitli na dlažbe. Mnohí sa snažili pomôcť si ako žobráci, ďalší putovali ako nádenníci po krajine, iní zbierali staré handry. Väčšina stála každý deň v rade na polievku. No nárast trestnej činnosti nebol v porovnaní s dneškom markantný. Hoci Slováci neboli na tom materiálne nikdy vo svojich dejinách tak dobre ako dnes, kriminalita rastie.

Čo sa za tých sedemdesiat rokov zmenilo? Jediný rozdiel je v tom, že človek na pokraji existencie išiel vtedy radšej žobrať, ako by mal niečo ukradnúť. V tej dobe mali ľudia ešte v sebe morálny kompas, ktorý im jasne ukazoval, čo je dobro a čo je zlo. Medzitým nastal posun. Sociálny štát v celom vyspelom svete rozvrátil rodinu, individuálnu zodpovednosť, zrelativizoval morálku a najmä súkromné vlastníctvo, na ktoré ľavicoví politici, títo novodobí jánošíkovia, bezostyšne siahajú. Ak si „krajne pravicová vláda“ v nejakom dokumente napísala, že „krádeže vlámaním úzko súvisia s narastajúcimi sociálnymi rozdielmi v spoločnosti“, je to len dôkaz, že táto vláda nie je až taká pravicová ako Fico tvrdí.

O akých „obrovských sociálnych rozdieloch“ to vlastne všetci hovoríme? Slovenská republika je jednou z najrovnostárskejších krajín OECD. A že je súčasne aj jednou z najchudobnejších, je dané práve tým, že chudoba a rovnostárstvo sú dve spojené nádoby. Rovnosť vo výsledkoch je možná len za silného štátneho donútenia a na veľmi nízkej životnej úrovni pre všetkých.

S tou nerovnosťou je to zaujímavé. Iný, tento krát americký „pravicový propagandista“, Victor Davis Hanson v najnovšom vydaní National Review píše o tom, prečo sú demokrati také nuly. Okrem iného spomína, že nerovnosť v USA sa prejavuje spôsobom: „ja mám Kiu, ale on má mercedes“ alebo „mám študentskú pôžičku na Stanislauskú štátnu univerzitu, ale jej rodičia ju posielajú na Yale“. Sú to také sociálne rozdiely, keď bohatý má na nohách značku a chudobný takú istú tenisku, ibaže fake z Číny? Dnes sa v Amerike za znak chudoby považuje skôr obezita ako vychrtlosť. Sloboda v Spojených štátoch viedla k vzniku nerovností, ktoré sú však strašne relatívne. Nezamestnanosť je tam nízka a len za mesiac apríl tam vzniklo 275 tisíc nových pracovných miest. A to všetko je výsledok piatich konzervatívnych administratív, a dvoch demokratických, ktoré však na ekonomickej politike veľa nemenili. Samozrejme, v Európe je to iné. EÚ je sociálna a rovnostárska a preto aj chudobnejšia. Ale zomiera niekto na Slovensku od hladu?

Ficom citované čísla sú zaujímavé. Škoda, že neuvedie, ako sa na krádežiach a vlámaniach podieľajú neprispôsobiví Rómovia. Problém Rómov skresľuje každú štatistiku o tom ako sa v tejto krajine vlastne žije. Práve táto časť populácie bola najviac poškodená komunistami, ktorí rozvrátili prirodzené patriarchálne väzby kočovných komunít, ale žiadne nové medzi nimi nevytvorili. Aj rabovačky Rómov minulý rok boli označené za „sociálnu kriminalitu“, hoci Rómovia kradli najmä alkohol, cigarety a sladkosti. Títo ľudia, ktorých sa Fico toľko zastával, mali zo svojich dávok viac, než mnohí pracujúci zo svojich platov, keďže väčšina rómskych asociálov patrí k notorickým neplatičom nájomného a energií a tak im zostávalo veľa peňazí.

Ficov argument, že väčšinu „sociálnej kriminality“ páchajú nezamestnaní, má asi takú výpovednú hodnotu, ako jeho tvrdenie, že „vláda znížila dane najmä bohatým“. Tak ako je logické, že z každého paušálneho zníženia daní najviac profitujú majetnejší, lebo tí platia najvyššie dane; tak je pochopiteľné, že najviac sa kriminality dopúšťajú práve nezamestnaní. Ak už pre nič iné, tak len preto, lebo majú k dispozícií najviac voľného času. Navyše nárast kriminality v štatistike môže byť spôsobený aj administratívnym opatrením, ktorým sa zmenil spôsob vykazovania trestných činov. Realita je jednoducho zložitejšia, než tvrdí Róbert Fico. „Sociálna kriminalita“ je vágnou nálepkou, ktorá skryje všeličo a má najmä spochybniť individuálnu zodpovednosť ľudí za svoje konanie.

No najzábavnejšia bola tá časť o „platenom pravicovom propagandistovi“. Veľmi by ma potešilo, keby Róbert Fico zverejnil, ktože ma to údajne platí. Asi budem v zajatí tých istých finančných skupín, o ktorých predseda Smeru rozpráva v súvislosti s Mikulášom Dzurindom. Keď som si to prečítal napadla ma jedna udalosť, ktorá sa stala osem dní pred voľbami 1998. V športovej hale v našom meste mal Vladimír Mečiar jeden zo svojich Pasienky Like mítingov. Vonku bola zatiaľ veľká protimečiarovská demonštrácia. Kým kúsok odo mňa rozmlátil Mečiarov ochrankár nos jednému dedkovi, ktorý sa len snažil dostať cez zátarasy domov, Mečiar vnútri hovoril, že KDH chodilo celý deň po stredných školách v našom meste a núkalo študentom po 500 korún za účasť na demonštrácií pred halou. Keď som si jeho vyjadrenia na druhý deň prečítal v novinách, zostal som prekvapený. Celý čas som stál vedľa okresnej predsedníčky KDH, ale akosi mne ani nikomu z mojich známych nič neponúkla. Ani u nás na škole akosi neboli. Možno som mal reklamovať u Záborských...

Vtedy môj mladý mozog pochopil, čo v súvislosti s Mečiarom znamená slovné spojenie „lož ako pracovná metóda“. Pravé Spektrum je hobby, ktorému sa venujeme zadarmo. Niektorí z nás do tohto projektu dokonca vlastné peniaze vrážajú. Zdá sa nám totiž, že vedci už stihli naklonovať nielen ovcu Dolly, ale aj ďalšieho tridsaťpercentného populistu, čo používa lož ako pracovnú metódu.

Lukáš Krivošík

  mozno ano mozno nie
   jednokto 13-05-2005 14:43
  RE: mozno ano mozno nie
   Tomas 13-05-2005 15:00
  RE: mozno ano mozno nie
   jednokto 13-05-2005 15:53
  Ean
   Royce 17-06-2006 19:21
  Jamel
   Draven 30-06-2006 10:55
  William
   Benjamin 22-07-2006 14:35
  Johnathon
   Peyton 28-07-2006 15:09
  Lukáš
   Peter Spáč 13-05-2005 14:59
  RE: Lukáš
   Lukas Krivosik 13-05-2005 16:00
  RE: Lukáš
   Ondrej 14-05-2005 6:02
  RE: Lukáš
   Dewey 16-05-2005 15:43
  RE: Lukáš
   francois 08-09-2009 18:47
  príčina a následok
   mima 13-05-2005 18:51
  Nechapem
   Peter Frišo 14-05-2005 17:13
  k clanku
   Dewey 16-05-2005 16:09
  RE: k clanku
   Peter Frišo 16-05-2005 18:53
  RE: k clanku
   Dewey 17-05-2005 8:20
  RE: k clanku
   Tomas 18-05-2005 9:56
  RE: k clanku
   Dewey 18-05-2005 12:06
  RE: k clanku
   Tomas 18-05-2005 12:43
  RE: k clanku
   PeterS 18-05-2005 14:33
  RE: k clanku
   Dewey 18-05-2005 23:38
  RE: k clanku
   Dewey 18-05-2005 23:24
  RE: k clanku
   PeterS 19-05-2005 4:37
  RE: k clanku
   Dewey 19-05-2005 10:49
  RE: k clanku
   Tomas 19-05-2005 8:15
  RE: k clanku
   Tomas 19-05-2005 9:35
  RE: k clanku
   Dewey 19-05-2005 10:35
  RE: k clanku
   Tomas 19-05-2005 11:04
  RE: k clanku
   Dewey 19-05-2005 13:11
  RE: k clanku
   Tomas 19-05-2005 13:45
  RE: k clanku
   Dewey 19-05-2005 14:21
  RE: k clanku
   Tomas 19-05-2005 14:41
  RE: k clanku
   Dewey 19-05-2005 23:21
  RE: k clanku
   Tomas 20-05-2005 8:53
  RE: k clanku
   Dewey 20-05-2005 10:14
  RE: k clanku
   tomocici 28-06-2005 18:52
  Kauzalita
   Zolo 17-05-2005 0:50
  RE: Kauzalita
   jednokto 18-05-2005 12:50
  RE: Kauzalita
   Zolo 18-05-2005 16:58
  Ficko...
   Peto 21-05-2005 1:07
  Na poľutovanie!
   občan 03-06-2005 23:13
  RE: Na poľutovanie!
   tomocici 28-06-2005 18:58
  moj nazor na vas
   diana 19-12-2005 14:01
  RE: moj nazor na vas
   Ondrej 26-11-2009 1:13

   

 

Ficoviny

Ex-KSS, ex-SDĽ, ex-tretia cesta, najnovšie sociálny demokrat... Obdivovateľ Fidela Castra a Michaela Moora, ekonomický diletant, sociálny demagóg, ľavicový populista, táraj a odborník na všetko. Voda, ktorú Flašík predáva verejnosti ako kokakolu. Chlapík, ktorý tvrdí, že November 89 si ani veľmi nevšimol. Róbert Fico je nebezpečenstvo pre VAŠE peňaženky, pretože ako každý správny socialista vie lepšie ako VY, na čo máte minúť svoje peniaze. Ním avizované ekonomické opatrenia budú pre Slovensko katastrofou. Preto chceme demaskovať Ficove prázdne reči, vydávané za sociálne cítenie. Táto rubrika má za cieľ byť skromným príspevkom k jeho nezvoleniu za predsedu vlády v roku 2006. Leží nám na srdci skorý odchod R. Fica z politiky. V tomto zmysle dúfame, že túto rubriku budeme môcť čo najskôr zrušiť.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group