ISSN 1335-8715

12-03-2005   Lukáš Krivošík   Komentáre   verzia pre tlač

Gorbačov - falošný demiurg

V týchto dňoch si pripomíname 20 rokov glasnosti a perestrojky, ktoré so svojím príchodom k moci v Sovietskom zväze ohlásil Michail Gorbačov. Pre liberálnu ľavicu po celom svete to bude opäť dôvod pre šírenie legendy o tom, ako východná Európa vďačí za slobodu práve „osvietenému Gorbimu“.

Pridať nový príspevok

Alfa a Omega
autor: PeterS
pridané: 12-03-2005 22:48


CITAJTE a premyslajte. V naznakoch tu mate vysvetlene vsetky vase problemy. Dokonca aj tunajsi konzervativny oportunizmus.
Doporucujem clanocek vyvesit na uvod a dalej sa uz venovat len skutocne konstruktivnym vychodiskam z danych problemov.

http://www.blisty.cz/2005/3/11/art22373.htm...
Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové
Stanislav Heczko
Noreena Hertz: The Silent Takeover. Global Capitalism and Death of Democracy, William Heinemann (London), 2001, ISBN 0 434 00933 4; Free Press 2002, ISBN 0 743 23478 2; eBook 2001, ISBN: 0 743 41945 6 ... ; Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie, překlad Robert Bartoš, nakladatelství Dokořán, Praha 2003, ISBN 80 86569 42 2
Noreena Hertzová je britská ekonomka, specialistka na investiční bankovnictví a ruskou ekonomiku. V 90. letech pracovala pro Světovou banku v Rusku a na Blízkém východě, nyní působí v Centru pro mezinárodní obchod a management na univerzitě v Cambridgi. Účastnila se protestů proti politice MMF v Praze v září 2000. V roce 2001 vydává knihu The Silent Takeover. Global Capitalism and Death of Democracy, ta pak v roce 2003 vychází česky. Publikace vzbudila celosvětový ohlas svým shrnutím znepokojivých změn, k nimž došlo za poslední dvě desetiletí v procesu globalizace.


Proto jsem se nedávno rozhodl tuto knihu konečně přečíst a nelitoval jsem toho. Dozvěděl jsem se toho mnoho zajímavého, a to jak z ekonomické oblasti, tak z oblasti politické. Kniha sice není programově zaměřena proti kapitalismu či nadnárodním korporacím, její autorka se ovšem naléhavě snaží upozornit na základní paradox, který tkví v jádru současného kapitalismu laissez - faire: kapitalismus tím, že redukuje stát na minimum a staví do popředí korporace, zároveň zpochybňuje svou legitimitu (str. 21).

Plíživý převrat a jeho důsledky
Podle Noreeny Hertzové dnes již padly mýty, které ve studené válce posilovaly pozici západního světa. Ukázalo se totiž, že bohatství nestéká dolů jako po fontáně, že růst má své meze a že společnost založená na volném trhu je nejen nedokonalá, ale i nespravedlivá (str. 13). Např. 13,7% Američanů žije v chudobě (týká se to i zaměstnaných Američanů) a 45 miliónů Američanů nemá zdravotní pojištění. Na druhé straně 40% majetku je v USA v rukou 1% obyvatelstva. Nárůst příjmové diferenciace vede k vyšší kriminalitě a růstu úmrtnosti na následky některých velmi závažných onemocnění. Obří korporace přebírají role státu, byznysmeni jsou mocnější než politici, obchodní zájmy jsou alfou a omegou veškerého dění. Došlo k redukci úlohy vlády na zajišťování veřejných služeb, infrastruktury a ochranu světového systému volného obchodu (str. 18). Politika se dostala do područí megakorporací a hrozí zánik společenské smlouvy mezi státem a občanem, která tvoří jádro demokratické společnosti (str. 21 – 22). Systém je prohnilý, vládne v něm korupce a demokracie slábne (viz dále).

To, že moc přešla do rukou korporací, je výsledkem „Plíživého převratu“, jehož počátek je spojen se jmény M. Tchatcherové a R. Reagana, kteří „obrátili kapitalismus na novou víru“. Západ se „jejich zásluhou“ odvrátil od neoklasického liberalismu keynesiánské ekonomie a přijal neoliberální experiment Nové pravice, kdy stát má v první řadě zajišťovat vymahatelnost práva, stabilitu měny a vytvářet vhodné podnikatelské prostředí (str. 31). Stát nemá v tomto kontextu pak garantovat veřejné blaho, jen zmírňovat nejhorší lidské utrpení. Byl zavržen pojem relativní chudoby a hranice chudoby se měla nadále definovat podle absolutních standardů potřeb. Velká Británie v duchu monetarismu zrušila po roce 1979 regulaci cen, dividend a devizové kontroly, provedla privatizaci státních podniků (britská vláda utržila v rozmezí let 1979 - 1997 za privatizaci 67 mld. liber) a odstranila omezení půjček. USA přijaly ekonomii strany nabídky a po roce 1981 provedly deregulaci cen ropy, uvolnily dohled nad železniční dopravou, televizním vysíláním, naftařským a plynárenským průmyslem, přitvrdily podmínky pro poskytnutí sociálních dávek a snížily daně.

To vše se pak rozšířilo po celém světě (str. 35). Nejdříve v bývalých britských koloniích (Austrálie, Kanada, Nový Zéland), pak v Latinské Americe (Chile, Argentina, Mexiko) a posléze i v Západní Evropě. Liberalizace se prosadila také ve Východní Evropě, v Indii i v Africe (Zambie, Nigérie, Jihoafrická republika). Prosadilo se omezení rozvojové pomoci a naopak došlo k nárůstu přímých zahraničních investic do rozvojových zemí (přímé zahraniční investice převýšily rozvojovou pomoc v roce 1992). Rozvojové projekty navíc začaly být vázány na rozvoj soukromého sektoru. Začátkem 90. let se neoliberální kapitalismus stal dominantní světovou ideologií. Asie na neoliberální kapitalismus přistoupila až po finanční krizi v polovině 90. let.

Vlády se dostaly pod tlak korporací zejména v oblasti daňové. Nadnárodní korporace si mohou vybírat, kolik na daních zaplatí a kde je budou platit. To mimo jiné brzdí harmonizaci daní v rámci Evropské unie (str. 67), hlavně však podlamuje schopnost vlád zajistit žádoucí financování veřejného sektoru (str. 69). Korporace svou činnost přesouvají do zemí s nižší daňovou zátěží, na druhé straně však požadují od státu dotace (v USA se ročně odpustí korporacím 75 mld. dolarů na daních). Zájmy korporací diktují rovněž zahraniční politiku USA (str. 90). Např. hospodářské sankce se uvalují podle toho, zda budou či nebudou postiženy zájmy korporací (sankce se uplatňují vůči Barmě, vůči Číně však již ne).

Obchodním zájmům ustupují i lidská práva. USA podporují liberální přístup k lidským právům jen potud, pokud je to spojeno s rozvojem tržní ekonomiky (str. 95). Vládu USA zajímá hlavně vláda zákona, ochrana soukromého sektoru, rozvoj tržní ekonomiky, ne už tolik participativnost, aktivní občanská společnost a regulérní volby. Často si tak pleteme demokracii s kapitalismem. I ve studené válce nešlo tedy o šíření demokracie, ale systému založeného na potřebách soukromého kapitálu včetně ochrany soukromého vlastnictví a volného přístupu k trhům. Schopnost vlád bránit své občany oslabují v současné době i četná rozhodnutí Světové obchodní organizace - WTO. Ve WTO je malý vliv rozvojových zemí, ale velký vliv korporací (str. 100). I díky tomu vlády dnes nevytvářejí lepší svět pro lidi, ale lepší prostředí pro byznys - v klamné víře, že jedno doplňuje druhé (str. 104). Pokud vlády vyhodnocují obchod, hospodářské sankce a lidská práva podle ekonomických měřítek a politiku řídí byznys a trhy, pak se ignoruje základní pravidlo demokracie - že politika má dělat to, co chtějí občané .

Politika na prodej a šance protestu
Dnešní politika je podle Noreeny Hertzové drahá, obchodnická a kapitálově náročná (str. 109). Politické strany nabízejí v podstatě stejné řešení - systém založený na laissez - faire ekonomice, kultuře konzumu, moci kapitálu a volném trhu. Třetí příchod Ježíše Krista je pravděpodobnější než realizace Třetí cesty. Politické strany se proto liší nanejvýš marketingovou strategií. A to je astronomicky nákladné. Proto nestačí členské příspěvky, fondy různých sdružení, osobní dary či finance ze státního rozpočtu. Politické strany jsou nuceny se obracet na soukromý sektor. V USA jsou tak politici korumpováni sponzorskými dary na příležitostní výdaje stranických kanceláři – tzv. soft money. V roce 1992 jejich výše činila 86 mld. USD a v roce 1996 již 260 mld. USD. V Evropě pak bují tajné fondy a tajné dohody firem a politických stran. V Itálii bylo počátkem 90. let vyšetřováno až 40% poslanců pro podezření z korupce (str. 116). Za své peníze si korporace kupují vliv a přímluvu (např. si kupují ochranu tabákového průmyslu či možnost financovat informační superdálnici).

Korporace tak z pozice síly předepisují politikům, co směji dělat a co nikoliv. Proto se lidé logicky obracejí zády k tradiční politice (str. 122). Klesá účast ve volbách i počet členů politických stran. Převládá pocit, že politici jsou neschopní, nedůležití a nepoctiví. Voliči přestávají být věrni svým politickým stranám a mnozí se přestávají zajímat o politiku vůbec. V důsledku toho strany hledají pomoc u mediálních konzultantů (str. 125). To však nepomáhá, lidé přestávají věřit vládám a obracejí se proti korporacím přímo. Roste zájem o členství v občanských sdruženích a sílí kontrola korporací pomocí nátlaku spotřebitele (str. 132). Jde v první řadě o tzv. politické nákupy a spotřebitelské bojkoty v rámci náboženství konzumerismu s etickou orientací. Politický konzumerismus chce nadnárodní korporace dotlačit k zodpovědnosti za to, co způsobují. Uvědomělí spotřebitelé tak bojkotují firmy, kde např. pracují děti či kde jsou nevyhovující pracovní podmínky.

Investoři a investiční společnosti zase praktikují akcionářský aktivismus. Etické fondy realizují jen etické investice - neinvestují do společností vyrábějících zbraně, tabákové výrobky, jadernou energii či provádějících pokusy na zvířatech nebo působících v zemích s represivním režimem. Angažovaní akcionáři také nakupují akcie společností, aby mohli v nich prosazovat sociálně citlivé záležitosti (str. 144). Spotřebitelský bojkot a tlak angažovaných akcionářů nutí nadnárodní společnosti jednat vůči společnosti odpovědně (str. 148). Jejich vliv ovšem závisí na kvalitě získaných informací. A zde vzniká nejeden problém. Díky koncentraci vlastnictví moc v mediální sféře získalo deset „globálních hráčů“, což ohrožuje nezávislost tisku (str. 158 – 159). Stírá se rovněž hranice mezi nezávislým výzkumem a zájmy korporací. Korporace totiž financují univerzitní centra, expertní týmy (think tanks), veřejné prospěšné organizace a dokonce i spotřebitelské organizace (str. 164).

Na pomoc při získávání a sdělování informací přichází ovšem internet (str. 166). Vznikají opoziční stránky (namířené proti korporacím), konferenční stránky (newsgroups), stránky věnované bojkotům či společensky odpovědné stránky, portály a diskusní fóra (str. 170). Šiří se protest formu stížností či soudních pří. Netradiční formy protestu se stávají náhradou tradičních forem politického jednání. Jejich efektivnost se opírá o mechanismus tržních sil. Státy se na deregulované scéně stávají spíše diváky než herci. Spotřebitelský protest nutí vlády hrát aktivnější roli (poskytovat informace, vyžadovat po komerční sféře větší transparentnost a zodpovědnost), do toho se jim však moc nechce (str. 176).

Další změnou v politické oblasti je nárůst angažovanosti legend průmyslového a finančního světa (George Soros, Bill Gates, Ted Turner, skupina „Podnikatelé za jasné perspektivy“ a další). Vzniká třída nevolených politiků, vyslanců a obhájců. Zažíváme zlatý věk filantropie (str. 181). Harvard Business School nabízí kurz strategické filantropie a většina high tech firem má poradce pro filantropii. Dnešní extrémně bohatí filantropové se výrazně orientují na politickou sféru a chtějí být svědomím národa. V chudých zemích 3. světa (např. v Nigérií) korporace přebírají břemena státu (str. 195 - 196). Ve vyspělých zemích podporují zejména školství (vybavení škol, alternativní školy), zdravotnictví (boj s drogovou závislostí či s rakovinou plic) a další úseky sociální sféry (boj s kriminalitou, pomoc seniorům s otopem). Některé americké korporace (společnost BP, Dupont, Alcan, Shell, Pechiney) se zavázaly uvést v život Kjotský protokol (prodej interních kreditů znečištění), i když vláda USA ho neratifikovala (str. 204 - 205).

Zkrátka politika vstoupila do byznysu a do politiky vstoupil konzumerismus. Politici se chovají jako byznysmeni a korporace jednají jako politici (str. 206). Spotřebitelé hlasují peněženkami a voliči obcházejí volební urny velkým obloukem (str. 207). Jestli směs konzumní politiky a politické moci korporací umožní uspokojivé řešení problémů současnosti, zůstává otevřenou otázkou. Zvlášť závažná je otázka, kdo ohlídá korporace. Zda stát obstojí ve funkci regulátora poslední instance, když budou korporace jeho partnery. Svou sociální zodpovědnost (např. v podobě zavedení kodexu chování, provádění auditu ekologické a sociální politiky) korporace budovaly v době bezprecedentního ekonomického růstu. V době hospodářského útlumu může být všechno jinak. Po asijské finanční krizi např. v Japonsku zmizel systém celoživotního zaměstnání (str. 216).

Mnoho lidí proto nedůvěřuje ani státu, ani byznysu. Východisko potom vidí v protestním hnutí - v demonstracích, ve veřejných kampaních či v přímé akci (str. 222). Akce v Seatllu (1999) a v Praze (2000) ukázaly, že protest začal být akceptován jako přijatelná forma společenského projevu. Dnešní protesty vycházejí z předpokladu, že volby přestaly mít smysl. Deficit demokracie totiž již přerostl v demokratické vakuum. Protesty ovšem nejsou schopny sloučit účinné prostředky s demokratickými cíli - mimo jiné hrozí, že hlučná menšina převálcuje tichou většinu. Nicméně tyto protesty mohou působit jako katalyzátor reforem a položit tak základy nového druhu státu (str. 228). Počátkem 20. století se tak stalo v USA (reformní hnutí amerického progresivismu) a v 60. letech 20. století pak v Západní Evropě (kdy se jednalo o problémy životního prostředí). Politici se tehdy uvědomili, že občané již nebudou jen tak bezmyšlenkovitě hlasovat pro zaběhlé stranické programy a nezbylo jim než reagovat (str. 230).

Jestli skutečně nastartují současné protesty reformu politického života 21. století, to se teprve ukáže. Zatím převažuje u politiků rétorika nad konkrétními činy. Nebyly např. vytvořena ani Světová ekologická organizace, ani Světová etická organizace jako protiváhy vlivu Světové obchodní organizace - WTO (str. 235). Pokud se vlády nepoučí a nepodpoří požadované reformy, pak podle Noreeny Hertzové budeme žít ve světě, jemuž vládnou korporace, nad zákonem stojí trhy a svobodné volby jsou věcí minulosti (str. 236). Bude to znamenat také konec samotných politických struktur a politickou scénu ovládne protest. Zda se tak opravdu stane, závisí rovněž na aktivitě občanů (jako spotřebitelů a aktivistů). Jde tedy o hodně a týká se to podle mne rovněž občanů v České republice.

RE: Alfa a Omega
autor: Argentina
pridané: 13-03-2005 19:36


Pár poznámok a otázok:

*...pak se ignoruje základní pravidlo demokracie - že politika má dělat to, co chtějí občané.*

Ak toto myslí autorka vážne...

*Účastnila se protestů proti politice MMF v Praze v září 2000.*

Verím, že v skupine umiernených. Nezvyknem sa priaznivo pozerať na vandalov, ktorí pricestovali demolovať moje obľúbené mesto.

*Kniha sice není programově zaměřena proti kapitalismu či nadnárodním korporacím,*

Ak je recenzia poctivým opisom, pravý opak je pravdou.

*Stát nemá v tomto kontextu pak garantovat veřejné blaho...*

Rada by som si konečne raz prečítala zmysluplnú definíciu *verejného blaha*. Zatiaľ som nenarazila ani na jej hmlistý opis.

*Byl zavržen pojem relativní chudoby a hranice chudoby se měla nadále definovat podle absolutních standardů potřeb.*

Kto ich určuje a na akom základe?

*To mimo jiné brzdí harmonizaci daní v rámci Evropské unie (str. 67), hlavně však podlamuje schopnost vlád zajistit žádoucí financování veřejného sektoru...*

1. Evidentne ľavicový postoj k daňovému zaťaženiu
2. Žiaduce financovanie verejného sektora by podľa niektorých typov politikov bolo 100 % príjmov občana či firmy

*Převládá pocit, že politici jsou neschopní, nedůležití a nepoctiví.*

Nielen pocit. Dobrý postreh.

*Spotřebitelský protest nutí vlády hrát aktivnější roli (poskytovat informace, vyžadovat po komerční sféře větší transparentnost a zodpovědnost), do toho se jim však moc nechce (str. 176).*

Vládam sa všeobecne príliš nechce do aktivít, ktoré si nevyberú samé. Ale základný rozpor - volanie po silnejšom štáte garantujúcom *verejné blaho* vs. kritika neschopných vlád nevykonávajúcich poriadne ani ten zvyšok právomocí, ktorý im údajne po demontáži základných funkcií v 70. a 80. rokoch zostal.

Nič oslnivé. Naďalej budem odporúčať *Dejiny 20. storočia* (Paul Johnson), nie túto autorku.

RE: Alfa a Omega
autor: Alexander Botev
e-mail: alexander.botev@odm.sk
webstránka: http://forum.odm.sk
pridané: 13-03-2005 22:09


argentina: "Rada by som si konečne raz prečítala zmysluplnú definíciu *verejného blaha*. Zatiaľ som nenarazila ani na jej hmlistý opis."

naznak definicie "verejneho blaha" mozes najst v knizke "cesta do nevolnictva".
parafrazovane sa da povedat, ze je to dosiahnutie pozitivneho statusu uspokojenim urcitych potrieb obyvatelstva o ktorych si ludia tvoriaci rozhodnutie mysleli ze neboli az do ich zasahu uspokojovane

osobne za jedinne verejne blaho povazujem minimalizaciu tych, ktori sa citia schopni riesit vsetky problemy vsetkych ludi vo vsetkych situaciach, napr. fico alebo microsoft :)

hadam to bolo zmysluplne... ;)

RE: Alfa a Omega
autor: Argentina
pridané: 14-03-2005 20:36


*naznak definicie "verejneho blaha" mozes najst v knizke "cesta do nevolnictva". *

Na inom mieste Hayek píše: *Celospolečenský cíl*, či *společný záměr* ... je obvykle mlhavě popisován jako *obecné dobro*, *všeobecný blahobyt* nebo *celospolečenský zájem*. Dôraz by som videla na slove *mlhavě*. Z tohto pohľadu to naozaj bolo zmyslupné, ďakujem. Btw - Microsoftu by hádam ešte bolo možné dať šancu... ;-)

RE: Alfa a Omega
autor: Ondrej
e-mail: nepto@hot.ee
webstránka: http://nepto.sk/
pridané: 26-03-2005 3:11


Ad Microsoft: bude potrebna zmena v mysleni celnych predstavitelov spolocnosti. Podobne ako oni i ja som za maximalizaciu zisku sukromnych firiem. Pre mna je vsak ferova sutaz na rovnakom hodnotovom stupni.
RE: Alfa a Omega
autor: Argentina
pridané: 29-03-2005 19:59


Replika o Microsofte bol len vtip, resp. reakcia na vtip. Aj keď sme už veľmi ďaleko od témy:
1. badám, že z MS sa robí vzorový strašiak, ktorý robí len samé fuj veci
2. kritika fuj vecí nám súčasne neprekáža pri masovou používaní firemných produktov
3. nevymyslím férovejšiu súťaž ako používanie freewaru každým nespokojencom s obchodnou politikou MS
4. naozaj to robíme ?

usmev na perach
autor: Lukas Krivosik
pridané: 12-03-2005 23:30


Vynimocne som si precital tvoj prispevok a musim povedat, ze na tvojej konspiracnej paranoy sa nic nezmenilo. Ten zakradajuci "neoliberalizmus" je toho dokazom.

Precital som si to s blahoskolnnym usmevom na perach a priznam sa, ze na tento zvast, na tuto znosku nezmyslov ani nema cenu reagovat.

Len par veci: 13% Americanov zije v "chudobe". Sa spamataj! Stale opakujem, ze ked nazves trinast percent ludi s najnizsimi prijmami "chudobnymi", potom bude nejaka "chudoba" existovat vzdy.

Jediny sposob ako raz a navzdy odstranit "chudobu" je nivelizovat vsetky prijmy, co sa da urobit len statnou kradezou prijmov tych, ktori maju viac.

Pokial ide o skutocnu chudobu, teda pocet ludi, ktori ziju denne za menej ako dva dolare celosvetovo klesa. A v Amerika taki ludia takmer ani nie su. Tych 13% to su bud negri v ghette alebo mexicki pristahovalci, co frcia na kokse a socialnych davkach.

Nehovorim, ze v tych stvrtiach sa zije dobre (nasilie, vrazdy, drogy), ale materialne zariadenie "chudobnych" domacnosti v USA zodpoveda zivotu strednej vrstvy u nas.

Dalsia vec je 40 milionov Americanov, co nema zdravotne poistenie. To ale nie je nasledok bezbreheho trhu, lebo takym trh s poistkami v USA nie je. Autorka zapriaha voz pred kona. V USA si mozes napr. vybrat poskytovatela zdravotnej starostlivosti len vo svojom state, trh a poistovne su silno regulovane...

Takto by som mohol vyvracat jeden jej argument za druhym. Su to argumenty, nad ktorymi sa clovek moze tak pousmiat a stoja na vode.

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 12-03-2005 23:56


moj prvy prispevok tu na PS bol o tom, ako Krivosik hlava-nehlava častoval istú belgickú europoslankyňu rôznymi prívlastkami. Ako vidno, Krivošík sa svojimi šťavnatými prívlastkami k rôznym skupinám, ktoré tak rád generalizuje, priam pýši. Veru tak, mladí bojovníci za pravú vec nikd nemali nedostatok elánu, hr-hr taktiky a vedeli, ako čo pomenaovať, hlavne, ak im ich vodcovia dali ten správny terminologický aparát. Mantra "ľavicoví liberáli" je už asi diagnózou. Samozrejme že tak sa označí každý, ktorý sa nám alebo šéfovi nepáči. Aby sme sa my zapáčili. Apropó, čo si Krivošík myslí o pravicových liberáloch?
RE: usmev na perach
autor: Lukas Krivosik
pridané: 13-03-2005 0:07


"Apropó, čo si Krivošík myslí o pravicových liberáloch?"

Ze jednokto s nimi nema nic spolocne;-)

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 14-03-2005 7:49


Vážne? Tak potom sa už zostáva iba opýtať ako si ty definuješ, predstavuješ pravicového liberála, teda aké základné postuláty podľa teba zastáva.
RE: usmev na perach
autor: liberal
pridané: 14-03-2005 15:10


Nakolko ja osobne sa citim byt PRAVICOVYM liberalom, dovolujem si odpovedat za seba :

PRAVICOVY liberal vyzaduje SLOBODU , a to MAJETKOVU , ale aj OSOBNU (teda bez ZBYTOCNYCH obmedzovani a sikanovani vymyslanych statnou byrokraciou ).
Kedze pojem “liberal” povazujem za odvodeny od “sloboda” , tak pojem “LAVICOVY liberal “ povazujem za vnutorne rozporny , a osobne ho pouzivam iba na odlisenie liberalov od tych zapadoeuropskych socialistov, ktori si prisvojili tento pojem ako maskovanie svojho socializmu.

( Dufam, ze Krivosik to chape podobne , lebo s nim v mnohych veciach suhlasim.)

RE: usmev na perach
autor: Lukas Krivosik
pridané: 14-03-2005 15:15


No ja intenzivne studujem rakusku skolu ekonomie (Menger, Bohm-Bawerk, Mises, Schumpeter, Hayek...), ale nezda sa mi, ze tvoje nazory s tym koreluju. Ak chces pozri si clanky na www.isloboda.sk, to su podla mna liberali.

Inak, vela kvazi-liberalov na Slovensku tvrdi, ze zakladom liberalizmu je tolerancia a podobne nezmysli. Podla Misesa, zakladom liberalizmu je sukromne vlastnictvo.

Ale ja v podstate nepotrebujem riesit, co je alebo nie je liberalne. Ja som konzervativec.

RE: usmev na perach
autor: Lukas Krivosik
pridané: 14-03-2005 15:23


Ten vyssie uvedeny prispevok s odkazom na www.isloboda.sk je samozrejme odpovedou jednokomu, nie liberalovi.

Pokial ide o tych "nigazz", Alex, pozri si nejaky film o cernochoch v ghette alebo hoci aj videoklip na MTV. Ako sa chalani medzi sebou oslovuju? Sami cernosi v ghettach sa medzi sebou oslovuju slovom "negri". Takze kde je problem?

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 15-03-2005 13:20


Lukáš Krivošík, teda poďme k témam, ku ktorým som sa ja tu na PS vyjadroval a iba na základe ktorých ty môžeš hodnotiť moju osobu a zhodnotil si, že nemám nič spoločné s pravicovým liberalizmom a ako vzor liberalizmu si mi dal www.isloboda.sk

teda poďme k veci -

odkaz č. 1 homosexuálne registrované partnerstvá: http://www.isloboda.sk/showarticle.php?id=2... zhodou okolností presne to isté, čo tvrdím ja. teda zhoda medzi liberálnym vzorom a mojím názorom

odkaz č. 2 . fajčenie alebo zákaz fajčenia v podnikoch:

http://www.isloboda.sk/showarticle.php?id=7...

zhodou okoností to isté, čo tvrdím ja - teda zhoda medzi liberálnym vzorom a mojím názorom.

tu sú dve základné témy, ktorým som sa ja tu venoval. paradoxne, nepriak tvojmu tvrdeiu, sa moje názory zhodujú s tými, čo sú prezentované na tejto vzorovej stránke. Máš stále tú drzosť hovoriť, že nemám nič spoločné s pravicovým liberalizmom? Bolo by od teba férové, ak by si svoje tvrdenia podložil nejakými argumetami, inak sa pohybuješ iba v úrovni útokov "ad hominem" a to je dosť chabé a biedne.

RE: usmev na perach
autor: v.B
pridané: 16-03-2005 10:42


V clanku sa mimochodom pise ze nie je dovod preco by tieto kontrakty mali byt STATOM znemoznene (s tym suhlasim aj ja). Nespomina sa tam vsak ziadny argument, preco by mal pre ne STAT vytvarat specialnu legislativu. Pretoze RP je INSTITUT ZAVEDENY STATOM. Neznemoznit je nieco trochu ine ako napomahat.

Suhlasim aj s argumentom clanku o nespravnosti predefinovania manzelstva a jeho rozsirenia aj na homosexualov. Je pre mna otazne, ako sa to zhoduje s tvojimi "liberalnymi" argumentami ohladom toho, ze ak ma manzelstvo iste privilegia, ma na ne rovnako narok aj partnerstvo homosexualov. Ak je to iny pravny institut (co iste je) tak na tieto privilegia v pripade homosexualov ziadny narok automaticky nevznika

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 17-03-2005 11:38


RP je RP a nie manzelstvo. ina definicia. Rp by napriklad nemohli byt zaregistrovni pred tvarou cirkvi, nakolko ona to odmieta. to je celkom normalne a nevidim dovod, preoc yb cirkev mala robit cirkevne RP, ked ich odmieta.

stat podporuje iste aktivity a ma iste zaujmy, ktore chce, aby boli podporovane. nemoze mat protiustanve zaujmy alebo zaujmy, ktore by porusovali prava a rovnost obcanov. Svoje zaujmy podporuje tak, ze podporuje tych, ktore tieto zaujmy naplnaju. Vsetkych. Nemoze podporovat jednu skupinu, ktora naplna tento "statny zaujem" (nepaci sa mi to slovne spojenie, ale momentalne ma mic ine nenapada :D), a inu skupinu,ktora tiez naplna tento "statny zaujem" nepodporovat.

Hovorim o zaujem statu na vytvarani domacnosti a podpore stabilneho suzitia ludi a vytvarania isteho zazemia.

RE: usmev na perach
autor: v.B
pridané: 17-03-2005 13:47


"RP je RP a nie manzelstvo. ina definicia." - Ano, a prave preto nechapem snahu prisudit RP tie iste privilegia ktore ma manzelstvo na zaklade axiomy ich rovnosti, ak sa zaroven predpoklada ze RP je aj tak nieco ine a ze su teda nerovne. Nevidim logiku. Argumentuje sa pritom poziadavkou rovnosti, a zaroven sa pripusta ze tu aj tak ostane nerovnost. Trochu zjednodusene, ak sa budem snazit zrovnopravnit cisla 3 a 7, nedosiahnem to tak ze 3 zmenim na 5 alebo na 2. Hovorim len o postoji statu a legislativy, postoj cirkvi je irelevantny (nebudem rozoberat preco, nemam teraz cas)


"Hovorim o zaujem statu na vytvarani domacnosti a podpore stabilneho suzitia ludi a vytvarania isteho zazemia." - Vobec si nemyslim ze by mal existovat zaujem statu na podpore suzitia homosexualov a stavil by som svoj mesacny plat na to ze si to nemyslia ani liberali na isloboda.sk. Ti sa skor snazia zbavit stat moznosti zasahovat ludom do sukromia. To asi myslel L.K.

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 17-03-2005 16:34


jednoduche. pokial nevidis dovod, preco by sat mal dat obdobny balik prav a povinnosti aj RP, tak je ten dovod - stat ma isty zaujem sledovat naplnenia istych cielov,ktore mozno badat v zakonoch a ktore som sa snazil nejak hruby nacrtnut v predchadzajucom prispevku. Stat by mal v ramci rovnosti podporovat vsetky nastroje a instituty, ktore tento ciel pomahaju naplnat. Hovorim o dvoch dva institutoch - manzelstvo a RP. Preto si myslim, ze stat by mal balikom prav a povinosti rovnako upravit prava a povinnosti dvoch stabilnych partnerov v manzelstve a prava a povinnosti dvoch stabilnych partnerov v RP. Stat nedava ziadnu danovu vyhodu manzelom okrem tej, ze jeden si moze navysit nezdanene minimum o cca 80 000, ak druhy je nezamestnany. Ostatne veci sa tykaju vztahov dvoch ludi navzajom, ktore nemaju negativny dopad na prava a pravom chranene povinnosti inych, povedzme aj v.B.
RE: usmev na perach
autor: v.B
pridané: 17-03-2005 18:20


No, to je asi ten hlavny rozdiel, ty tam vidis statny zaujem, ja teda nie. Ty tvrdis ze tvoj postoj plynie z axiomy rovnosti, ja tvrdim ze z axiomy rovnosti neplynie vobec nic, lebo ziadna rovnost tam nie je. Ty tvrdis ze stat sa ma o nich starat, ja tvrdim ze nie.

Len poznamenavam, ze pojem "statny zaujem" ma s liberalizmom len velmi malo spolocne. Zaujimal by ma tiez preco KONKRETNE je suzitie homosexualov v statnom zaujme. Hadam by som pojem statny zaujem pouzil vtedy ak sa jedna o profit tretich osob z tohoto vztahu, co je splnene v pripade rodiny, rozhodne nie v pripade RP.

Co sa tyka toho ze ma RP nijako neposkodzuje, vid moj prispevok Deweymu minule. Je zaujimave ako moze dvojstranne vyhodny vztah, ktory nikoho tretieho neposkodzuje, garantovat stat (ktory je BTW financovany aj z penazi tretich osob). Mne sa vidi, ze nieco take by malo byt mozne cisto dvojstrannou zmluvou tych osob (ved ak od nikoho nic nechcu, naco im je stat ?). Dewey spravne vysvetluje preco to tak nie je: stat stanovil nejake obmedzenia (vacsinou z nejakych socialistickych dovodov), ktore specialne pre tych dvoch homo musi zrusit. OK, potom ale nerozumiem preco prave len pre nich a preco neexistuje VSEOBECNA moznost zrusit ich, ktora by sa neviazala na existenciu homo-vztahu. Kazdopadne to vedie k pravnej nerovnosti a k selektivnej legislative. (vid moje priklady so zavetom a s pristupom k zdravotnickym info)

RE: usmev na perach
autor: Dewey
pridané: 18-03-2005 8:58


"OK, potom ale nerozumiem preco prave len pre nich a preco neexistuje VSEOBECNA moznost zrusit ich, ktora by sa neviazala na existenciu homo-vztahu."

Pretoze stoji protisebe vzdy niekolko praktickych problemov. Napr. ochrana pacienta a bezpecnost v nemocnici.(Len hadam, mozno sa treba opytat niekoho kompetentnejsieho, ja som az na jeden pripad, nemal som problem navstivit priatelov v nemocnici)

Mozno by sa zisiel institut registrovaneho priatelstva v niektorych pripadoch. Zatial to zrejme nikomu nechybalo.

RE: usmev na perach
autor: v.B
pridané: 18-03-2005 10:33


"Pretoze stoji protisebe vzdy niekolko praktickych problemov." - Ano, tu som tvoj postoj pochopil uz minule a v podstate suhlasim. Ja ale myslim na vseobecnu moznost stanovit tieto pravidla dvojstrannou dohodou tych 2 ludi (akychkolvek, nie len homo). Napr. utajovanie zdrav. infor. moze byt dane dvojstrannou dohodou lekar-pacient (stat by napr. mohol stanovit len nejaky defaultny stav platny v pripade ze takato explicitna dohoda neexistuje). A poskytovanie info by sa viazalo na dvojstrannu dohodu pacient - druha osoba. Podobne zavet. V obidvoch tychto pripadoch je stat mimo hru, zalezi len na jednotlivcoch uplatnujucich svoje prirodzene prava, nikto sa nemusi trapit nad tym ci su homo alebo nie (to je ich sukromie), netreba ziadne RP, ziadnych byrokratov chraniacich "prava" homosexualov. Toto je podla mna dosledne liberalne riesenie. RP ma zmysel len v kontexte socialistickeho statu, ked stat najpr stanovi nejake obmedzenia a potom ich "velkoryso" zrusi - pre niektorych.
RE: usmev na perach
autor: Dewey
pridané: 18-03-2005 13:52


"moze byt dane dvojstrannou dohodou lekar-pacient"
Ide o pripady, ked na to nie je priestor ani cas...
RP ak by som mal sledoval dosledne tu logiku, tak by bolo treba zrusit aj privilegia pre bezdetne manzelstvo a neviem presne, ci toto je chceny dosledok.

Aha, som si precital este reakciu nizsie ktoru formuloval jednokto, pyta sa na to iste, tak mozes odpovedat naraz nam obom.

Ani jeden institut nikoho neobmedzuje. Je pravda, ze je za nim byrokracia za ktoru platime vsetci.
Ostatne tradicia je tradicia, medzi casom sa nou stalo aj potvrdenie zvazku pred statnym uradnikom ;-)

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 18-03-2005 10:45


v.B. uz ma prestava bavit, ako prekrucas to, co som napisal. nesnaz sa zo mna spravit socialistu, nakolko nim nie som. Pojem statny zaujem som napisal so skripajucimi zubami, lebo inak to nazvat neviem. Ja ten "statny zaujem" na tom, aby si ludia budovali domacnosti a budovali stabilne vztahy vidim v zakonoch. Ty nie? Podla teba to nie je pravda? Tak preco potom stat podporuje manzelstvo????? Ved tu si potom odporujes sam sebe! Pokail stat nema "statny zaujem", preco potom podporuje manzelstvo? Preco sa potom stat stara o manzelstvo? Ty chces povedat, ze manzelstvo je podporovane statom len preto, ze z neho maju profit tretie osoby? Ved siuvedom co pisee! Ty degradujes manzelstvo len plodenie deti a kasles na upravu vztahov dvoch dospelych ludi!!! Konkretne je stabilne suzitie homosexualov v stabilnej domacnosti a v stabilnom zvazku podla mojho nazoru s "statnom zaujem" presne z takeho dovodu, z akeho je stabilne suzitie heterosexualov v stabilnej domacnosti a v stabilnom zvaku. Co ty tu melies o tom, ze sat garantuje registrovane partnerstvo aj z tvojich penazi? Ty si myslis, ze fakt, ze registrovena partnerstvo uzavru dvaja homosexuali, teba ( teda v konecnom dosledku stat) bude volaco stat??? Dovol aby som sa zasmial, ved tu ide v prvom rade, aby sa upravili vztahy dvoch homosexualov nie voci statu,a le voci inym sukromnym osobam! Ved ty ani vlastne nechapes, aky balik prav a povinnosti stat spaja s manzelstvom a voci komu smeruju tieto prava a povinnosti v manzelstve! Ved tie prava a povinnosti idu voci inym sukromnym osobam, ktore s nimi budu vo vztahu!

Co sa tyka zavetu a dedenia, tak ti to vysvetlim, hadam to uz pochopis. Pokial stat nastavuje pre dvoch heterosexualov v manzelstve uz urcity defaultny stav, tak dvaja homosexuali tento defaultny stav nemaju a ak by chceli sa dostat na taku urvoe, museli by vynalozit nemale financne prostriedky, ako aj cas, aby sa dostalina roven. LEn mi teraz nehovor, ze tvoi vysokohorski turisti tiez nemaju takyto defaultny stav - tvoji vysokohorski turisti nehodlaju spolu zit z takeho dovodu, z akeho idu spolu zit dvaja heterosexuali a dvaja homosexuali.


Jedna kradinalna otazka na teba v.B., ktru by si mal rozhodne odpvedat: Vidis ty nejaky "statny zaujem" na tom, aby stat nejakym sposobom daval dvom heterosexualom osobitny balik prav a povinnosti? Ak ano, tak aky "statny zaujem"?

RE: usmev na perach
autor: v.B
pridané: 18-03-2005 16:42


Odpoved dole
RE: usmev na perach
autor: Alexander Botev
e-mail: alexander.botev@odm.sk
webstránka: http://forum.odm.sk
pridané: 18-03-2005 8:18


ten, ze NEGER je hanlive pomenovanie, ak to povie napr. biely na adresu cierneho

aj na SK mas, ze sa kamosi medzi sebou oslovuju "hej ty, k*" a neznamena to, ze ho tak maju volavat vsetci

etimologicky vyklad slova NIGGER najdes napr. tu:
http://www.wordorigins.org/wordorn.ht...

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 15-03-2005 13:03


Lukáš Krivošík, budem veľmi rád, ak mi osvetlíš, aké sú tie rozdiely medzi mnou a rakúskou školou ekonómie, najmä z pohľadu takého, že ja sa tu vyjadrujem výsostne k otázkam kultúrno-společenským. Mňa by naozaj zaujímalo, aký názor na spoločenské postavenie a akceptáciu homosexuality alebo výhrady svedomia, alebo povinného náboženstva na školách alebo neodluky cirkvi od štátu má rakúska škola ekonómie. Veľmi rád sa nechám poučiť a načerpám nové informácie. A veľmi rád by som vedel, prečo rakúsku školu ekonómie berieš ako "benchmark" pravicového liberála.

zhruba súhlasím s odpoveďou liberála - ja si predstavujem pod pojmom pravicový liberál človeka, ktorý vyznávava princípy slobody konania, minimalizovania zákazov a ingerencií štátu vo verejnom a súkromnom živote (hádam tak otázka externalít by bol recinálny obsah činnosti štátu), striktnej rovnosti občanov pred zákonom a štátom a taktiež dodržiavania princípov rovnosti medzi občanmi, teda sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého a princípu nezasahovania do slobod iného, pokiaľ neohrozujú alebo nepoškodzujú slobody moje.

RE: usmev na perach
autor: Lukas Krivosik
pridané: 15-03-2005 15:19


Na inom mieste hovori Hoppe na tej stranke, ze homosexualne osoby by mali byt spolu s demokratmi a promiskuitnymi zastancami potratov odstraneni s libertarianskeho ne-statu spat do statu.

Jednokto, mozno mam ten dojem, ze ty sa prave pricasto vyjadrujes k spolocenskym temam. Co poznam liberalov a fakt su dost dobri v ekonomike a su za slobodny trh a vsetko toto, tyto ludia sa nechcu bavit o interrupciach a mnohi vnimaju legalne potraty ako problem.

Ja sam by som sa nikdy liberalom nenazval, lebo pod tuto nalepku sa grupuju ludia ako Peter Javurek alebo Miroslav Kusy. By ma inak zaujimalo ako stojis k tomu, co tito "liberali" hlasaju.

Takze my tu sme konzervativci a liberalov nepotrebujeme riesit. Mne je ale smiesne, ak citam liberala Hayeka a ten kritizuje prave tieto "zalezitosti postmoderneho zivotneho stylu".

Ale mozes povedat, ze Hayek nie je liberal, ale konzervativec. Ja tvrdim, ze je konzervativny liberal a my si ho radi adoptujeme.

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 15-03-2005 19:04


pricasto sa vyjadrujem k takymto temam? no fajn, urcite to neberiem ako vytku, ze by som sa nemal vyjadrovat, lebo verim, ze sloboda prejavu ti je blizka :)

mozno je to aj tym, ze tu na PS su taketo temy caste....podme sa bavit o zaujimavych ekonomickych temach sucasneho slovenka, ak sa budem citit "kompetenty", rad sa vyjadrim

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 16-03-2005 9:22


co sy tyka nazoru dotycneho pana na homosexualov, je to jeho nazor. nie moj. Vies, ja osobne davam prednost svojmu rozumu a svojej analyze reality a pokial k podobnym alebo tym istym vysledkom analyzy dosiel niekto predo mnou, tak sa len potesim. Este viac sa potesim, ked to je niekto znamy. Avsak ja nepreberam nekriticky vsetky nazory takeho cloveka, aj ked je znamy a v jeden alebo viacerych veciach sa zhodneme. Ja si dovolim aj oponovat a polemizovat s takymi nazormi toho cloveka, s ktorymi nesuhlasim. Ja nepovazujem cloveka za inteligentnejsieho alebo lepsieho preto,lebo dokaze odcitovat alebo napasteovat vyrok nejakeho znameho cloveka. Ja skor mam rad ludi, ktori vedia svojimi vlastnymi myslienkami podkut svoj nazor a vedia si ho sami vyargumentovat.

Nepodsuvaj tu myslienku, ze pokial nesuhlasim s dotycnym panom, tak nie som pravicovy liberal. to je smiesne. Co sa tyka vyhrady svedomia, fajcenia v baroch a registrovaneho partnerstva, tak na stranek isloboda.sk som nasiel nazory, ktore ked som porovnal s mojimi, s potesenim som zistil, ze su identicke alebo takmer identicke. Napriek tou nie som podla teba liberal (pravicovy liberal). Fakt by ma zaujimalo, ako si k tomu dosiel. Mozno ked si to pisal, nepisalo to to tvoje racio, ale tvoje emocie.

RE: usmev na perach
autor: jednokto
pridané: 17-03-2005 12:38


ja len pre úplnosť dodám, že článok na www.isloboda.sk kritizuje Hoppa za ním stanovený záhadný a nevysvetlený dôvod, prečo dáva do súvislosti systém "spend it now" u Keynesa a jeho homosexualitu. ja len preto, aby sa tento Krivošíkov zaujímavo napísaný bonmot pochopil v intenciách, v akých bol pôvodne Hoppe spomínaný a nie nebodaj povedzme opačne
RE: usmev na perach
autor: Dewey
pridané: 18-03-2005 9:03


"Podla Misesa, zakladom liberalizmu je sukromne vlastnictvo."
Otazne je vzdy ako chapeme vlastnictvo(pokym to nepovieme, tak ani len nevieme, ci ho chapeme v rovnakej rovine ako klasicki liberali, hoci aj tam boli dost siroke odklony) a samozrejme z priznania dolezitosti institu vlastnictva nic automaticky nevypliva.

RE: usmev na perach
autor: Alexander Botev
e-mail: alexander.botev@odm.sk
webstránka: http://forum.odm.sk
pridané: 13-03-2005 22:29


Lukas, keby si radsej slovne spojenia ako negri v getach, mexicania na koxe vynechaval zo svojich viet. To nie su len cernosi a latino, ktori su chudobni, ale aj "kaukazians". Ved predsa belosi nie su nad-ludia, ktorym sa problemy vyhybaju.

OSN sleduje narast a ubytok chudoby tak, ze skuma, ci prijem cloveka dosiahol 1 USD na den. Pocet ludi s menej ako 1 USD/den klesa.
No paradoxne pocet ludi, ktori maju menej ako 2 USD/den sa zvysuje. Vseobecne sa aj napriek tomu hovori o poklese chudoby vo svete.

RE: usmev na perach
autor: Fedor
pridané: 21-02-2007 7:21


Krivosik je pako.
Nie je mi jasna
autor: Andrej
e-mail: andrej100@post.sk
pridané: 14-03-2005 9:26


myslienkova linia prveho prispevku, a teda fakt ako sme sa od Gorbacova dostali k vl8de svetovych korporacii, tema bola predsa rozpad ZSSR, ak chce autor pisat tie dristy , ktore do prispevku napisal, nech o tom uverejni vlastny clanok.
RE: Nie je mi jasna
autor: PeterS
pridané: 14-03-2005 14:25


Rozsirujem vam obzory vy nechapavy. Inak, co hovorite na homosexualno-pedofilnu aferku na Capitole. Prave zatkli fotografa, spravil nejakych 20-30.000 foteciek pre i so senatormi.
Napr.:
http://tomflocco.com/modules.php?name=News&file=article&sid=107&mode=&order=0&thold=...

Gorbacov versus EU
autor: liberal
pridané: 14-03-2005 15:26


Len k samotnemu tvojmu vyroku, ktory je vlastne akoby mottom celeho clanku :

„ Hoci Gorbačovova zásluha na páde železnej opony sa rozhodne nedá porovnávať s podielom Ronalda Reagana, ........“

- Chybou je vobec porovnavanie prinosu roznych politikov z roznych stran barikady . Pokial Reaganovi nemozno upierat ZAUJEM na zniceni komunizmu ( Gorbacovovi nemozno takyto zaujem prisudzovat ) , zaroven nemozno prehliadat, ze Reagan nemohol svoj ciel presadit BEZ GORBACOVA. Mal sice dostatok jadrovych hlavic, ale realne ich nemohol pouzit. Iba Gorbacovova snaha „zlepsit“ komunizmus umoznila nakoniec komunizmus „znicit“ . Zamerne pisem v uvodzovkach, pretoze to, co sa tu zacina usadzovat, je komunizmu dost blizke. Socializmus zavadzany europskou uniou NIE JE lepsi, ako socializmus Gorbacovov. A Gorbacov si nemohol dovolit skocit rovno do kapitalimu, lebo by mu to vnutorne sily, politici ale aj OBCANIA zatrhli. Takze je pre mna moralne VYSSIE ako sucasni EU politici (vcetne niekolkych slovenskych).

Zhrnute - Gorbacov sice komunizmus nechcel znicit, ale ho znicil.

Usklabok na perach
autor: PeterS
pridané: 15-03-2005 1:15


Statistiky su osidne, ale nieco z toho asi bude pravda. Zdroje udajov (tlac) najdete ak zabrusite na linky.
http://citypages.com/databank/26/1264/article12985.as...
* Spojené štáty sa v gramotnosti nachádzajú vo svete na 49. mieste.
* Spojené štáty sa ocitli na 28. mieste zo 40-tich krajín v matematickej gramotnosti.
* 20 % Američanov sa nazdáva, že slnko obieha okolo Zeme; 17 % si myslí, že Zem obehne okolo slnka za jeden deň.
* Podľa medzinárodného prieskumu gramotnosti dospelých... Američania s menej než deviatimi rokmi vzdelávania dosiahli horšie výsledky, než väčšina krajín.
* Naši robotníci sú takí nevedomí a natoľko nemajú ani základné zručnosti, že americké podniky vydávajú 30 miliárd ročne na zácvik. Nuž nečudo potom, že radšej idú niekam inam!
* Európska únia predčí Spojené štáty v počtoch absolventov vysokých škôl vedeckého a technického zamerania, vo výdavkoch na výskum a rozvoj a vo vytváraní nového kapitálu.
* V polovici 90-tych rokov Európa prevýšila Spojené štáty v množstve vydávanej vedeckej literatúry. Napriek tomu však americký kongres zrušil finančné prostriedky pre National Science Foundation. Táto agentúra toho roku poskytne o jeden tisíc menej grantov.
* Počet zahraničných prihlášok na americké vysoké školy poklesol vlani o 28 %, ale v Európe a v Číne pritom vzrástol.
* Svetová zdravotnícka organizácia zaradila Spojené štáty v kvalite zdravotníckej starostlivosti na 37. miesto vo svete. Pokiaľ ide o spravodlivý prístup obyvateľstva k zdravotníckej starostlivosti, sme na 54. mieste. Iróniou je, že USA pritom vydávajú na zdravie viac, než hociktorá iná krajina na svete (lebo všetko sa prepadne do vreciek súkromných nemocníc a lekárov - podnikateľov, pozn. prekl.)
* Spojené štáty a Južná Afrika sú jedinými rozvinutými krajinami, ktoré neposkytujú zdravotnícku starostlivosť pre všetkých svojich občanov.
* V Amerike zomiera ročne 18 000 občanov len preto, lebo si nemôžu dovoliť platiť zdravotnú poistku.
* V riešení chudoby detí sú Spojené štáty na predposlednom 22. mieste spomedzi rozvinutých krajín. Na poslednom mieste sa nachádza Mexiko.
* Pre 12 miliónov amerických rodín - čo je viac než 10 % z celkového počtu domácností - platí, že nie vždy sú schopné same seba nasýtiť. Vlani tu bolo 3,9 milióna rodín, z ktorých aspoň jeden člen trpel hladom.
* Spojené štáty sa nachádzajú na 41. mieste v rišení problému novorodeneckej úmrtnosti. V Amerike je o 70 % vyššia pravdepodobnosť, že žena umrie pri pôrode, než v Európe.
* Najčastejšou príčinou smrti u tehotných žien je vražda.
* Z 20-tich najrozvinutejších krajín vo svete sú USA na poslednom mieste v raste kompenzácií zamestnancom od 80-tych rokov.
* Podľa nedávneho prieskumu bolo 50 najlepších spoločností vo svete európskych.
* 14 z 20-tich najväčších komerčných bánk je európskych. Európska spoločnosť BASF vo svete vedie a tri zo šiestich najväčších spoločností sú európske.
* Spojené štáty stratili za posledné desaťročie 1,3 milióna pracovných miest v prospech Číny.
* Americkí zamestnávatelia zrušili v roku 2004 jeden milión pracovných miest.
* 3 milióny 600 000 Američanov už nemá od roku 2004 nárok na podporu b nezamestnanosti, ktorú prv poberali.
* Americká vláda dlží 40 % z vládneho dlhu Japonsku, Číne, Taiwanu a Južnej Kórei.
* Niekedy v budúcich 10 rokoch Brazília pravdepodobne prevýši USA ako najväčší poľnohospodársky producent.
* V júni 2004 už Spojené štáty dovážali viac potravín, než vyexportovali.
* Posledné voľby: Bush - 62 027 582 hlasov; Kerry - 59 026 003 hlasov; počet nevoliacich voličov - 79 279 000.
* V Spojených štátoch sa jedna tretina všetkých detí rodí imo manželstva. Polovica amerických detí žije len u jedného rodiča.
* Američania dnes vydávajú viac peňazí na hazardné hry, než čo predstavujú filmy, videá, DVD, hudbu a knihy spolu.
* Takmer jeden zo štyroch Američanov je presvedčený, že použitie násilia na dosiahnutie svojho je prijateľné.
* 43 % Američanov si myslí, že mučenie nie niekedy opodstatneným prostriedkom.
* V roku 2002 tu bolo 900 000 detí, ktoré buď zneužívali alebo zanedbávali.
* Medzinárodná asociácia policajných šéfov hovorí, že škrtanie rozpočtu Bushovej administratívy federálnej výpomoci lokálnym policajným agentúram ich zanechalo zraniteľnejšie, než kedykoľvek predtým.


Najlepšia? V tých najdôležitejších kategóriách sme sa nedosatali ani len do prvých desať miest. Dokonca ani len do blízkosti toho. Spojené štáty americké sú jednotkou len vo výzbroji, vo výdavkoch spotrebiteľov a v klame.

http://www.citypages.com/databank/26/1264/article12985.as...
- Nachádzajú sa na predposlednom mieste na svete čo sa týka úrovne všeobecného vzdelania, a osobitne, na poslednom mieste čo sa týka vzdelania vo fyzike.

- Ak bolo v roku 1950 v Amerike 25 percent ľudí s nadváhou, tak v roku 2002 ich už bolo 65 percent, v najbližších desiatich rokoch sa predpokladá, že ich bude 75 percent. Vyše 300 000 ľudí umiera ročne od nadváhy.

- V roku 2003 v tejto krajine vydali na boj s nadváhou obyvatelia 75 miliárd dolárov.

- Traja najbohatší ľudia v Amerike Bil Gates, Waren Baffet a Paul Allen sú bohatší, ako všetko obyvateľstvo 60 najbiednejších krajín sveta.

- Šesť percent obyvateľstva Ameriky ovláda polovicu bohatstva sveta.

- Obyvateľstvo tejto krajiny utráca viac ako 10 miliárd dolárov za rok na potravu pre domáce zvieratá. To by duplom stačilo na to, aby sa na celom svete stratila negramotnosť.

- Amerika utráca na kozmetiku ročne 8 miliárd dolárov za rok, čo by stačilo, čo je o 2 miliardy dolárov viac ako sa dáva na celom svete na základné vzdelanie.

- Podľa štatistickej návštevnosti porno stránok na internete, Američania dávno suverénne vedú túto štatistiku.

Amerika má prvé miesto vo svete:
- v počte milionárov a miliardárov
- v počte ľudí, ktorí sú zabitý strelnými zbraňami
- výdavkov na elektrickú energiu na osobu
- znečisťovania ovzdušia /720 kg na osobu za rok/
- výdavkov na ropu
- výdavkov na plyn
- príjmu kalórii na osobu
- počtu znásilnení
- počte nepodpísaných dohovorov týkajúcich sa práv človeka
- počte zabitých strelnými zbraňami detí do 15 rokov
- počte samovrážd detí do 15 rokov

- 45 percent všetkých vrážd strelnými zbraňami pripadá vo svete na USA

- USA sú krajinou, ktorá najviac vo svete trpí násilím trestnou činnosťou. Podľa štatistík, ktoré publikovala v roku 2003 FBI, v roku 2002 v USA bolo 11,9 miliónov prípadov trestnej činnosti, vrátane vrážd, násilia, krádeží. USA posledné roky boli vždy lídrom v počte vrážd. Podľa publikácie US National Youth Gang Center, v roku 2002 bolo v tejto krajine 21 500 kriminálnych bánd, ktoré združovali 731 000 členov. Počet trestných činov, ktoré spôsobujú drogy a narkotiká, rastie každým rokom. Vo Washingtone až 60 tisíc obyvateľov zo 600 000 obyvateľov tohto mesta užívajú narkotiká alebo prepadli alkoholu, čo spôsobilo ročne ekonomické straty 1,2 miliárd dolárov. Polovica z ľudí, ktorí sú vo väzniciach vo Washingtone, okruh Columbia zavretí za násilie, používali narkotiká.

- Vo všetkých školách USA majú detektory kovovo, pretože nosenie zbraní do škôl sa stalo samozrejmosťou.

- Okolo 60 percent Američanov vôbec nečíta knihy, a ak aj čítajú, tak detektívky alebo pornografiu.

- Len 11 percent Američanov číta noviny úplne.

- Podľa jednej ankety, polovica Američanov v roku 2004 prečítala len jednu knihu.

- Negramotnosť v Amerike v roku 2003 dosiahla 20 percent obyvateľstva a rýchlo rastie.

- V USA je najnižšia vzdelanosť medzi všetkými rozvinutými krajinami sveta.

- Len 25 percent študentov strednej školy v USA získava plné všeobecné vzdelanie. Ostatné sa nikdy neučili algebru či trigonometriu, geografiu či cudzí jazyk, fyziku a chémiu, hoci na druhej strane sa im dostalo pre život nevyhnutnej vzdelanosti v hygiene, kozmetike, rodinnému rozpočtu a pod. Väčšina absolventov 10-12 tried/75 percent/ sa venovali len trom predmetom- materinský jazyk, spoločenské disciplíny a telocvik.

- 30 percent Američanov si myslí, že počet ich obyvateľstva je od 1 do 2 miliárd .

- Len niektorí Američania ovládajú cudzí jazyk

- Časopis "National Geographic" pri jednej ankete zistil, že viac ako tri štvrtiny opýtaných nemohla ukázať na mape Japonsko.

- Za posledných desať rokov americké masmédia skrátili o 70- 80 percent informácie zo zahraničia. Ich argument - nie sú zaujímavé, lebo sa netýkajú Američanov.

- V roku 2003 urobili zaujímavú anketu americkí sociológovia z Univerzity Severného Illinoisu o vzniku sveta. Výsledky ankety ich šokovali - 55 percent Američanov si myslí, že človek v jeho súčasnej podobe bol stvorený Najvyšším, 27 percent sa pridržiavali hypotézy, že človek vznikol evolučnou cestou, ktorú riadil Najvyšší, teda Boh. Iba 13 percent sa pridržiavali názoru, že človek vznikol z opice, bez pomoci Stvorenia. Okrem toho 20 percent Američanov verí, že Slnko sa krúti okolo Zeme a len 17 percent je toho správneho názoru, že Zem sa krúti okolo Slnka, ale sú presvedčení , že Zem oblieha okolo Slnka za týždeň a nie za rok.

- 20 percent Američanov nevie pomenovať ani jednu krajinu Európy. Medzi Američanmi vo veku od 14 do 24 rokov, každý siedmy nevie ukázať na mape svoju krajinu a každý štvrtý Tichý oceán. 6-95 percent absolventov college sa dopúšťajú chýb pri písaní slov, polovica nevie vytvoriť jednoduchú úlohu. V súčasnosti je všeobecná vzdelanosť v USA nižšia, ako bola začiatkom 20. storočia.
- 65 percent Američanov nevzrušuje násilie v kinách a na televíznej obrazovke, skôr ich potešuje.

- 74 percent Američanov si myslí, že svetová vojna, ktorá by sa nedotkla Ameriky, bola by najlepším riešením preľudnenia sveta.

- 84 percent sa drží hesla " Po nás - potopa". Nemajú záujem na záchrane trópov, ochrany ovzdušia, či prírody pre svojich potomkov. Je to problém detí, myslia si rodičia a nech sa s tým trápia.

- Sexuálnych maniakov má Amerika na 100 tisíc obyvateľov desaťkrát viac ako ostatný svet, pričom bezvýhradne medzi bielym obyvateľstvom. Americkí vedci pritom dokázali, že genetické predpoklady na niečo podobné majú muži všetkých rás a národov na rovnakom stupni.

- USA sú lídrom medzi všetkými krajinami Západu v infekcii AIDS , rovnako ako znásilňovaniu, druhého stavu neplnoletých či pedofílii, to znamená celého kruhu sexuálnych anomálií. V roku 2003 viac ako milión Američanov bolo infikovaných vírusom deficitu imunity a okolo 100 tisíc už zomrelo na AIDS. Za posledných dvadsať rokov choroba Herpes - 2 / kožné ochorenie/dosahuje 500 000 prípadov za rok. Milióny žien sú nakazené chlamídiou, ktorá spôsobuje neplodnosť.

- 36 miliónov Američanov hladuje, 42 percent Američanov žije na hranici biedy.

- Neplnoletí Američania užívajú viac narkotík, ako ich rovesníci ktorejkoľvek inej rozvinutej krajiny.

- V roku 2003 bolo v USA stovky tisíc neplnoletých prostitútok. Priemerný vek dievčat, ktoré sa vydávajú na túto cestu je 13 rokov. Niektoré nemajú ani 9 rokov.

- 14 miliónov obyvateľov USA , alebo každý tridsiaty dospelý človek sú alkoholici. Ešte niekoľko miliónov Američanov užíva alkohol v miere, ktorá sa približuje alkoholizmu. Podľa ministerstva zdravotníctva používanie alkoholu a narkotík prináša krajine ekonomickú stratu ročne v sume 294 miliárd dolárov a strata z používania alkoholu predstavuje 185 miliárd dolárov ročne.

- Dieťa v USA strávi s otcom 5 minút a s matkou dvadsať minút týždenne. Ostatný voľný čas po vyučovaní trávi dieťa pri televízore, hrách alebo pri počítači.

- 80 percent Američanov denne používa antidepresívne lieky.

- Polovica obyvateľov USA alebo nepracuje vôbec, alebo pracuje málo.

- 90 percent všetkých ťažkých, špinavých a nezaujímavých robôt robia černosi, Indiáni, alebo emigranti z latinskej Ameriky či Mexičania.

- 37 percent obyvateľstva, to je viac ako 74 miliónov obyvateľov, trpí sexuálnou zvrátenosťou.

- Viac ako polovica všetkých lôžok v nemocniciach pripadá na duševne chorých.

- 4,5 milióna detí z 9 miliónov trpia nedostatkom a hladujú.

- Úroveň rozvodov je v USA najvyššia na svete.

- USA je jediná krajina z rozvinutých kapitalistických krajín, ktorá nemá program zdravotníckej starostlivosti, financovanej štátom, alebo sociálnymi poisťovňami.

- Ročne až 20 tisíc Američanov trpí bolesťami od nekvalitného jedla, či nekvalitnej vody.

- 60 tisíc Američanov ročne umiera na otravu jedlom, vodou a vzduchom.

- 40 miliónov Američanov, alebo každá štvrtá Američanka a každý piaty muž vo veku od 9 do 12 rokov boli vystavení sexuálnym návrhom zo strany príbuzných alebo známych.

- 700 tisíc žien je každý rok znásilnených, v USA sa udeje znásilnenie každých 45 sekúnd.

- V USA je zavedený spis na každého človeka /tzv. totálne sledovanie /Big Brothers/.

- V USA žije 5 percent obyvateľstva planéty, ale 74 percent všetkých sériových vrahov sú obyvatelia Spojených štátov amerických.

- - Každý šiesty kňaz v Amerike je pederast. Podľa výskumu novín The Los Angeles Times, medzi katolíckymi kňazmi, 15 percent si myslí o sebe , že sú homosexuálmi, alebo majú homosexuálne sklony.

- V roku 2004 v Amerike viac ako milión ľudí užívalo heroín, pričom každý desiaty z nich to robí pravidelne.

- 60 percent Američanov, v takej či onakej forme prijíma okultizmus.

- USA sú svetovým lídrom svingerov /zámena sexuálnych partnerov- manželských párov/

RE: Usklabok na perach
autor: Sveto Gavora
pridané: 15-03-2005 9:25


Paaani! Niekto nas tu ma za uplnych blbcov. Ktosi mudry uz davno povedal (zial, neviem kto), ze "statistika sa moze spravat ako prostitutka, ktora poskytne svoje sluzby kazdemu, kto o to poziada". Staci si len vybrat tie udaje, ktore mi vyhovuju.

Ak si niekto trufne napisat takuto znosku (prepytujem) statistickych nezmyslov, ktore este popri tom zjavne nemaju seriozny podklad (toto viem vyargumentovat - neurobim to iba vzhladom na neprimerany rozsah, ktory by taka argumentacia mala), tak potom sa chcem opytat uz iba jedno: preco z tak zaostalej, tmarskej a zadubenej krajiny emigruje do tych krajin, ktore su podla tych statistik lepsie, tak malo Americanov a preco do USA (este stale) emigruju miliony ludi a ich pocet nijako neklesa? Su hlupi vsetci tito ludia alebo iba ten, kto sa nam snazi nahovorit, aka zla krajina je ta Amerika?

RE: Usklabok na perach
autor: liberal
pridané: 15-03-2005 11:09


PeterS :

Tvoj super zoznam zla je akurat tak zoznamom IRELEVANTNYCH tvrdeni, statistickych prekrucani, DEMAGOGIE, otvorenych KLAMSTIEV, porovnavanim neporovnavatelneho, klamlivych uzaverov, .....

Dufam ze neocakavas konkretne protiargumenty.

Ak sa ti lahsie zije obklopenemu vlastnymi lzami, tak si ich dalej vytvaraj.

RE: Usklabok na perach
autor: jednokto
pridané: 15-03-2005 14:52


no teda, už dávno som nevidel taký čítankový príklad propagandistického a zavádzajúceho narábania s číslami a faktami, ktoré pri vhodnej konštelácii majú navodiť iný dojem, aký v skutočnosti predstavujú. Naposledy som takýto pocit zažil pri pozeraní filmu 911 od myslim od Moora. Dúfam, že som sa nesplietol ani v názve filmu, ani v autorovi. Ale k veci:

Som zvedavý,ak by sa našich opýtali, či obieha slnko okolo zemem alebo naopak. Opýtaj sa aj starých, nevzdelaných, mentálnepostihnutých atď. Som zvedavý, koľko slovákov by odpovedalo správne. A to sa týka aj iných otázok. Zisti si, koľko percent Slovákov by vedelo na mape nájsť Japonsko. Nedopadli by sme o moc lepšie ako amíci.

Koľko ľudí u nás verí v takú alebo onakú foru okultizmu? Niž tam patria všetci tí,ktorí nosia talizmany na kľúčenke, alebo čítajú v novinách horoskopy. Stačí sa opýtať, či más talizman alebo či čítaš horoskopy a demagóg ako ty z toho zistí, že sme okultisti.

bieda, bieda. ale na debilov to funguje, to verím

statistiky statistik!
autor: Tomas
e-mail: azazelo@pobox.sk
pridané: 15-03-2005 9:27


>Ročne až 20 tisíc Američanov trpí bolesťami od nekvalitného jedla, či nekvalitnej vody.

Pani uvedomujete si kolko Slovakov ma rocne problemy sposobene nekvalitnymi offtopicovymi prispevkami v internetovych diskusiach?

p.s. Zda sa mi neuveritelne, ked si niekto mysli, ze zopar zavlasy pritiahnutych statistik moze rozsirovat obzory.

RE: statistiky statistik!
autor: Argentina
pridané: 15-03-2005 21:04


*p.s. Zda sa mi neuveritelne, ked si niekto mysli, ze zopar zavlasy pritiahnutych statistik moze rozsirovat obzory*

Pri troche snahy... Tuším už Churchill povedal, že dôveruje len tej štatistike, ktorú sfalšuje vlastnoručne.

Dalsia nevyhnutna statistika!
autor: Zolo
pridané: 17-03-2005 14:06


Rad by som pripomenul, ze spominat v jednej vete Reagana s "prestarnutým politbyrom" je statistickym bumerangom. Reagan bol starsi od Brezneva a zarucene od priemerneho veku politbyra. Ledaze by niekolko z nich tvrdilo, ze sa narodili pred bitkou pri Borodine.
Dobra sprava z Nemecka
autor: Tomas
e-mail: azazelo@pobox.sk
pridané: 15-03-2005 9:48


Pri vchode do metra som si vsimol nasledujuci na kolene vyrobeny plagatik: VERGESSENE HELDEN: FRANZ JOSEPH STRAUSS.
Obzory
autor: PeterS
pridané: 18-03-2005 12:17


Zvysovanie obzorov podla us statistiky asi nejde, skusme to inak. (Ale k niektorym veciam sa seriozne vratim.)
Celkom zaujimave:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/4354269.st...

O tajných amerických plánech na iráckou ropu
Bushova vláda si připravila plány pro útok na irák a pro získání irácké ropy už před útoky z 11. září. Vyvolalo to interní konflikt mezi neokonzervativci a představiteli velkých amerických ropných společností. Informovala o tom televize BBC ve čtvrtek večer v pořadu Newsnight.

17. března 2003, před dvěma lety, kdy prezident George Bush oznámil, že britské a spojenecké jednotky začnou bombardovat Bagdád, tvrdili aktivisté, že mají Spojené státy tajný plán, jehož prostřednictvím se po pádu Saddáma Husajna chtějí zmocnit irácké ropy.

Televize BBC zjistila, že existovaly dva plány, které byly navzájem v rozporu. Proto vznikla skrytá válka mezi neokonzervativci v Pentagonu na jedné straně a seskupením ředitelů velkých ropných společností a pragmatiků na americkém ministerstvu zahraničí na druhé straně.

Zdá se, že představitelé ropných zájmů zvítězili. Nejnovější plán, který televize BBC získala z amerického ministerstva zahraničí, byl vypracován s pomocí poradců z amerického ropného průmyslu.

Informované osoby sdělily pořadu Newsnight, že plánování útoku na Irák bylo zahájeno "během několika týdnů" poté, co byl Bush v roce 2001 zvolen do úřadu, dávno před útoky z 11. září.

Falah Aldžibury, ropný poradce, původem z Iráku, svědčí, že se účastnil tajných schůzek v Kalifornii, ve Washingtonu a na Blízkém východě. Prozradil obsah plánu amerického ministerstva zahraničí na nucený puč v Iráku.

Aldžibury sdělil britské televizi, že prováděl jménem Bushovy vlády pohovory s osobami, které měly nahradit Saddáma Husajna.

Plán zprivatizovat irácké ropné zdroje
Původní plán ropného průmyslu byl nahrazen tajným plánem vypracovaným těsně před invazí roku 2003, který požadoval, aby byly veškeré ropné zdroje v Iráku odprodány soukromým firmám. Tento nový plán vypracovali neokonzervativci, kteří chtěli použít irácké ropy k rozbití kartelu zemí produkujících ropu OPEC tím, že by obrovským způsobem zvýšili těžbu ropy nad kvóty, dohodnuté sdružením OPEC.

Rozhodnutí odprodat irácké ropné zdroje bylo schváleno na tajné schůzce v Londýně, které předsedal Ahmed Čalabi krátce poté, co americká vojska vstoupila do Bagdádu. V televizi BBC o tom svědčil Robert Ebel.

Ebel působil jako analytik CIA pro otázky ropy a energetiky a sdělil britské televizi, že se účastnil londýnské schůzky na žádost amerického ministerstva zahraničí.

Aldžibury, který kdysi působil jako tajný komunikační kanál mezi Ronaldem Reaganem a Saddámem Husajnem, tvrdí, že právě plán na privatizaci irácké ropy, který začala prosazovat Američany vytvořená správní rada Iráku v roce 2003, vyvolal irácké povstání a útoky na americké a britské okupační jednotky.

Povstalci používali tohoto plánu ke své argumentaci. Říkali: "Podívejte, přijdete o svou zemi, přijdete o své zdroje - sebere vám je skupina bohatých miliardářů, kteří se vás chtějí zmocnit a zotročit vás. Byli jsme svědky zintenzivnění bombových atentátů proti ropným instalacím a ropovodům. Docházelo k tomu na základě předpokladu, že má dojít k privatizaci iráckých ropných zdrojů."

Ropný průmysl privatizaci zablokoval
Philip Carroll, bývalý generální ředitel firmy Shell Oil USA, který převzal jménem americké vlády správu irácké těžby ropy měsíc po invazi, privatizaci ropného průmyslu zastavil. Zdůraznil Paulu Bremerovi, správci americké okupace Iráku od května 2003: "Pokud jsem tady já, nic se privatizovat nebude."

Ariel Cohen, z neokonzervativní organizace Heritage Foundation, se vyjádřil pro britskou televizi, že byla zmeškána příležitost zprivatizovat iráckou ropu. Podporoval plán privatizace irácké ropy jako nástroj k rozbití kartelu OPEC.

Posléze vznikly nové plány, které britská televize a Harper's Magazine získaly od amerického ministerstva zahraničních věcí podle amerického Zákona o přístupu k informacím. V jejich rámci se začala budovat irácká státní ropná společnost. To si přál americký ropný průmysl.

Jeho mluvčí, Amy Jaffe, vysvětlila, že americký ropný průmysl dává přednost státnímu vlastnictví irácké ropy před privatizací, protože se obává opakování ruské privatizace energetického průmyslu. Po rozkladu Sovětského svazu nedostaly americké ropné společnosti možnost účastnit se rozprodávání ruských ropných zdrojů.

Jaffová konstatovala, že americké ropné společnosti nechtějí podporovat žádný plán, který by ochromil OPEC a nynější vysokou cenu ropy. "Kdybych byla ředitelkou ropné společnosti, neřekla bych, že jsou vysoké ceny ropy špatné pro mě či pro mou firmu."

Bývalý šéf firmy Shell Oil souhlasí: "Mnoho neokonzervativců jsou lidé, kteří mají určité ideologické přesvědčení o trzích, o demokracii, o různých věcech. Mezinárodní ropné společnosti jsou velmi pragmatické komerční organizace. Nemají žádnou teologii."

RE: Obzory
autor: Argentina
pridané: 19-03-2005 22:50


Celkom zaujimave:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/4354269.st...

1. BBC by som nepovažovala za 100 % seriózny zdroj informácií. Podľa toho, čo hovoria tzv. zlé jazyky, politická korektnosť dosiahla práve v tomto mienkotvornom médiu nebývalé rozmery.
2. Tento opis patrí do výbavy sprisahaneckého videnia sveta. Jemu podobné spravidla tvoria len časť informácií, mnohokrát v rovine úvah a plánov, ktoré sa nikdy nestretli s realitou, no ak dôjde k ich náhodnému zverejneniu, spoločnosť má sklon ich považovať za základný plán, ktorý nevyšiel len zhodou náhod alebo šťastím.
3. Dôležitý je výber faktov. Ak čítaš v SME články o Iraku, ktoré píše Jana Mikušová, logicky nadobudneš dojem, že okrem atentátov, vrážd a nepokojov sa tam nič iné nedeje. Iné nerobíš, len počítaš mŕtvych, osobitne deti. A potom zrazu prídu voľby so 60 % účasťou. Zrejme úspech, keď si ich prisvojil aj Chirac. Rovnako logicky sa potom (povedzme) spýtaš, či autorka naozaj poskytuje pravdivý obraz o krajine alebo len vyberá fakty podľa vlastnej antipatie voči Amíkom.
4. Užitočným prístupom je opatrnosť pri preberaní (a predkladaní) informácií. Hodí sa aj overenie z viacerých, najmä nezávislých zdrojov. Ak to zanedbáš, nečuduj sa, ak Ťa označia za manipulátora.

RE: Obzory
autor: PeterS
pridané: 20-03-2005 1:24


Mate pravdu, ja som taky pako co nema nic na praci len manipulovat. Skuste si povedzme pustit par videi z tohoto zoznamu:
http://www.thedossier.ukonline.co.uk/video_iraqwar.ht...
Nizsie je zoznam, co tam najdete. Ak treba, tak vas zaplavim odkazmi z akejkolvek tlace.

Inak fascinuje ma ten pojem „sprisahanecke videnie“. Tak mi laskavo povedzte, co ma napr. Satan prave za lubom. Alebo neverite na Satana? Cccc, pozor, aby ste sa nestal kacirom. Aby som to nepritahoval za vlasy, staci ked mi prezradite, kedy sa najblizsie bude menit cena benzinu. Iste je vam vsetko zname. Staci mi aj odpoved, ze sa zdrazenie neplanuje. Iste to najdete na web stranke Slovnaftu, ved nic nie je utajene. A obchodne informacie uz vobec nie.
Alebo skusme nieco z vasej branze, druhy prichod Krista. Iste mate link na Vatikan. Este stale mate pocit, ze vsetko je na tomto svete jasne ako pismenka v Domino fore, ci .tyzdni?
PS. Skusme si porovnat infos o Sgrene, pripadne o Haririm. Viete, ze Sgrena presla niekolkymi kontrolami a bola uz 800m v linii letiska? Viete, ze Hariri bol tesne pred smrtou v Rusku? Viete, ze investicie do us meny z cetralnych bank je na 6-mesacnom minime? Viete, ze investicie do us meny zo 75% drzia off-shore banky z Karibiku? Viete, ze Cyprus ako clen EU vypadava z off-shore retazca? A ze Libanon bol Benatkami vychodu v zmysle financneho centra? Viete ze juhokorejska centralna banka klesla v drzbe usd na 45% a vyslala za cely daleky vychod signal, ze uz nebude nakupovat usd? K tomu si dajte nedavny zatah v Izraeli na "Robotnicku" banku, najznamejsiu pracku penazi v oblasti. Nadhodnotili akcie o 100% a chceli pritiahnut investorov na nakup akcii za 230 mil. usd. Inak pritiahli i penzijne fondy. Ked si date vsetko dokopy a k tomu doslovne vyjadrenia niektorych politikov, tak vam bude jasne, preco Hariri vyletel do vzduchu.

Videa:
Peter Kosminsky – The Government Inspector
A drama based on extensive original research that tells the story of the late Dr David Kelly, an expert caught in the crossfire between the British government and the BBC over the war in Iraq. Kelly was one of the govt's foremost experts on WMD. The Drama depicts his time as a UN weapons inspector in Iraq in the 1990s and through the frenetic weeks and months in which the Blair govt attempted to persuade a doubtful nation of its case for war

The History Channel – Promises and Betrayals
Documentary on how British double-dealing during WWI ignited the conflict between Arab and Jew in the Middle East. This is a story of intrigue among rival empires; of misguided strategies; and of how conflicting promises created a legacy of bloodshed which determined the fate of the Middle East. This film pieces together a disturbing picture of a cynical and duplicitous war time govt.

Channel 4 – Torture: The Dirty Business
In this programme Andrew Gilligan examines the CIA's practice of abducting terrorist suspects and transferring them to states such as Egypt and Syria, where torture is routine. The programme also exposes the British government's refusal to condemn the use of torture by the government of Uzbekistan, for the sake of the 'evidence' it produces: "selling our souls for dross", in the words of the former British ambassador

BBC Money Programme – The War for Oil
The advocates of war insist it's not about oil. But global oil production is on the brink of terminal decline and when the West begins to run short of supplies - Iraq could be a lifeline

Michael Burns – Preventive Warriors
A documentary project that takes a look at the US National Security Strategy 2002, its goals, origins and potential consequences. The film outlines how the US response to international crises in a unipolar world might very well impact the course of human history

BBC Panorama – The War Party
Panorama investigates the "neo-conservatives", the small and unelected group of right-wingers, who critics claim have hijacked the White House

Bremner, Bird & Fortune – BEYOND Iraq and a Hard Place
The follow-up to 'Between Iraq and a Hard Place' by Vera Productions (see below).
Again, well researched amazing satire

Channel Four – Mark Thomas: Weapons Inspector
Mark takes on the role of UNTHOM weapons inspector, and sets out to find WMD - not in Iraq - but in Britain and the US

ABC News, Nightline – Spoils of War
The importance of Iraq’s oil supplies and who will control them after a war

BBC Newsnight – General Jay Garner
Greg Palast interviews the former US administrator in Iraq, who describes Washington's long-term vision of Iraq as an American political and military base in the Middle East


Michel Chossudovsky - professor of economics, University of Ottawa
Disarming The War Agenda

McMaster University, Hamilton, Ontario - September 25th 2003
lecturequestions and answers
Paul O'Neill, the Democrats and regime rotation

Greg Palast – BBC Newsnight and the Guardian newspaper
Alex Jones and Sacred Cow Productions interview Greg Palast. They discuss civil liberties in the US, the Bush crime family, the Project for the Ne

RE: Obzory
autor: PeterS
pridané: 20-03-2005 1:27


Sorry zastavil som to v polovicke, nebol som si isty, ci mi pripojenie nevyhodi formular, takze zbytok:

Greg Palast – BBC Newsnight and the Guardian newspaper
Alex Jones and Sacred Cow Productions interview Greg Palast. They discuss civil liberties in the US, the Bush crime family, the Project for the New American Century, Iraq and Oil

CBC News - the World According to Bush
Excellent documentary on the inner-workings of the Bush administration. Aims to show how the Bushes have not only dined with the devil, but have often invited themselves to his table

C-Span – interview with Greg Palast
The upcoming US presidential election, US policy in Iraq and other topical issues

ITV John Pilger - Breaking the Silence: Truth and lies in the war on terror
Mainstream documentary exposing the real reasons for the war on terror, raising the issue of rising fascism

Simon Robson - What Barry Say's
An animation constructed around a monologue by Barry McNamara, criticizing US foreign policy and the Project for the New American Century

Michael Moore – Fahrenheit 9/11
Winner of the Palme D'or, 2004 Cannes film festival

Channel 4 News – Doubts over Dr David Kelly's suicide
A British television news item about medical experts who have doubts over whether Kelly killed himself

Stephen Pelletiere – CIA analyst (ret. prof at the US Army War College)
'The predicament Mr Bush and the Pentagon hawks have gotten us into'

Robert Greenwald – UNCOVERED: the whole truth about the Iraq war
This documentary by 'moveon.org' takes a detailed look at the spin and distortions given by the Bush administration to justify the war

America's Defense Monitor – The Making of a Dictator
The arming of Saddam, by, amongst others, George Bush snr.
produced in May 1993

Dr Colin Campbell – Peak Oil
In 2000, oil industry expert Dr Colin Campbell lectured in Germany on the peak of world oil production

short interview with Campbell

the Hidden Wars of Desert Storm
This documentary shows how the US government has manipulated the Gulf to ensure a secure supply of oil, including how the CIA installed their puppet Saddam Hussein

BBC News 'Hardtalk' – Oil as a Weapon
An interview with the President of OPEC, discussing the relevance of Iraq’s oil

BBC News 'Hardtalk' – Iraq: Scott Ritter
An interview with Scott Ritter, discussing the latest ISG report on WMD in Iraq

BBC News 'Hardtalk' – Saddam's Weapons
The former UN chief weapons inspector Hans Blix doubts whether WMD will ever be found in Iraq

BBC Newsnight - Theft of the Presidency
How the Bush brothers stole the 2000 US election by removing black Democrats from voter lists in Florida

BBC News – US ready to seize Gulf oil in 1973
Recently made public British government documents show that the US were considering using force to seize oilfields in the Middle East during an oil embargo by Arab states in 1973

Alex Jones – radio talk show host (Sacred Cow Productions)
'Iraq is the perfect gateway to control the region'

Donald Rumsfeld & Saddam Hussein
In 1983 these criminals met to discuss chemical & biological weapons sales

Ramsey Clark – former US attorney general
‘Regime change needs to begin at home’

Bremner Bird and Fortune – Between Iraq and a Hard Place
The Channel 4 satirists’ take on the war with Iraq, full of factual information

BBC Newsnight - 'The Programme that asks the awkward questions'
Watch the latest Newsnight programme (updated weekdays at 22.35 GMT)

BBC Question Time - 'Live UK debate featuring guests and the public'
Watch the latest Question Time programme

RE: Obzory
autor: PeterS
pridané: 20-03-2005 1:46


S tymi volbami vsa dostali, ale nechajme to tak.

Moj blog na spravy z Iraku, kde zoskupuje agenturne spravy, mi teraz ukazuje toto. K tomu mraky analyz z medii z celeho sveta. Nemam pocit, ze by som nevedel co sa tam prave deje. V Bagadae 23 - 25C, vietor 3 m/s, Basra pod mrakom, 20 - 22C, vietor 3 m/s.

23:58 Thousands at UK anti-war protests
21:58 Thousands protest in New York on Iraq war anniversary

19.03.2005
18:13 Up to 1,000 demonstrators in Stockholm march against Iraq occupation
18:12 Hundreds march in Turkish cities against US-led invasion of Iraq
18:11 Thousands march in Athens protest against Iraq war
10:28 US strategy document reaffirms pre-emptive military action
10:21 Iraq's Shiite and Kurdish powerbrokers woo Allawi
10:03 US convoy attacked in Ramadi
09:45 "New Europe's" support for Bush on Iraq gradually falls away
08:26 Singapore ends military operations in Iraq
07:57 CIA chief : Syria, Iran helping Iraqi insurgents
07:42 Iraq insurgency has worsened: US intelligence
07:37 London to get Iraq rally
02:18 Rebel spy to stand against Blair
01:29 Protesters stage anti-war rally
01:11 British troops may replace Italians in Iraq
00:52 It's Blair, Iraq and immigration
00:36 Plaid MP defiant after Commons expulsion (updated)
22:26 Troops getting tourniquets for Iraq
22:18 Rumsfeld takes swipe at Spain over Iraq pullout
22:06 Suicide Bombers Target U.S. Troops in Iraq
21:54 Soldier Dies in Baghdad
21:49 US forces clash with insurgents .. car bomb in Al-Hudaith town

18.03.2005
17:57 Study: Media Self-Censored on Iraq
17:12 Brother of Spanish Journalist Slain by US in Baghdad Demands Justice; Family ofJose Couso Presses Campaign for Investigation
15:01 Freed Italian Reporter Urges Iraq Withdrawal
14:53 U.S. General: Iraq Insurgency on Decline
10:23 Japan may withdraw troops from Iraq by December
10:05 Journalists tell of US Falluja killings
09:59 No major troop reductions in Iraq likely until 2006 or 2008, Army chief says
09:55 Even if Americans believe Iraq war was wrong withdrawal is ruled out
09:07 Iraq assembly meets but minds do not
08:28 Sunni Cleric killed outside mosque
07:56 Protesting every Friday, until peace finally comes
07:24 JUS news
07:11 Michigan, Utah Soldiers Killed In Baghdad ; Minnesota Guard Call-up
07:05 Iraqi army major shot dead in Balad
06:51 Berlusconi accused of climbdown over troop withdrawal
06:49 Baghdad Airport Blasts Were Controlled Detonations
23:09 Mosul blast causes carnage: including six US soldiers

RE: Obzory
autor: Argentina
pridané: 20-03-2005 21:10


Vďaka za iracký prehľad, bol zaujímavý. Inak:
1. Menej je niekedy viac. *Zaplavenie informáciami* môže znamenať, že sa v nich človek stratí a nemá šancu ich roztriediť na dôležité a menej dôležité.
2. Sorry, ale link na Vatikán nemám a na satana neverím. Som aktívny a mimoriadne skeptický neznaboh (dúfam, že ďalší účastníci nebudú zhrození :-)). Používajúc zdravý rozum a najmä skúsenosti považujem za vylúčené, aby si skupinka ľudí kdesi sadla na kávu, vyriešila, ako bude svet v najbližších desaťročiach vyzerať a potom len z diaľky poťahovala nitkami. Také jednoduché to nie je, lebo ľudia nie sú automaty a ich rozhodovanie je natoľko nepredvídateľné, že by si každý bábkoherec vylámal zuby.
3. Haríri - uvidíme. Protichodných informácií je zatiaľ množstvo, vyčkám, až sa to utrasie. Ľudia nevedia držať jazyk za zubami a všetko sa časom prevalí. Počítali tí Tvoji konšpirátori napríklad aj s možnosťou, že Libanončania budú chceť sýrskych okupantov poslať domov ? Ako to budú teraz riešiť ? Sgren - podľa známych údajov by som povedala, že Taliani chceli Amíkom vypáliť rybník a sopliaci na check pointe mali od strachu plné gate a príliš mäkké spúšte. Ak by ju naozaj boli chceli zabiť, už by bola na cintoríne. V šoku človek povie hocičo, chudera si vytrpela až až, no a použijúc vlastné skúsenosti, ak mi komunista povie, že vonku je pekné počasie, radšej si to pôjdem skontrolovať.
4. Práveže nič nie je jasné a v tom je pôvab života. A .týždeň sa celkom dá čítať. :-)

RE: Obzory
autor: PeterS
pridané: 21-03-2005 0:01


S tym Haririm je to o tom, ze sa na jednej strane vdaka tazeniu v Iraku destabilizovali pracky penazi (off-shore banky cez hedge investuju najme do us treasury) a sucasne sa centralne banky na vychode zacali storcovat v investiciach do us treasury. Obecne us potrebuju pritok 2,2 mld usd denne (80% svetovych uspor) aby odfinancovali svoj blahobyt. Karibske off-shore produkuje min. 22,7 mld. rocne, centralbanky su teraz na urovni 6,8 mld. Velka cast (cca 50% celkovych investicii) sa dorovnava obchodom s ropou (fiat dolare ziskane z obchodu s ropou je mozne zamenit za nieco normalne len cez us burzu, us real estate a us treasury). Zbytok su sukromni investori, ale na nich sa nemozno spoliehat, ze budu nakupovat neisty us dlh. Kazdy dolar je dobry.
A v tejto nepriaznivej situacii chcel Hariri nahradit Cyprus (novy clen EU) ako blizkovychodnu pracku Libanonom. Cestoval do Ruska ziadat, aby rusi otvorili v Bejrute obchodnu banku.
Nuz, kratko potom vyletel do vzduchu. Celkom zaujimave je, ze sa do vysetrovania vlozili niektore krajiny EU. Stopy sa vraj uz zlikvidovali. Lenze EUsaci zistili ze jedno vozidlo vybuch vymrstil a preletelo cez plot do mora. Takze ho chcu vytiahnut a zistit, co to bolo za vybusninu. Rovnako sa objavil videozaznam turistu, ktory natocil den predtym na mieste vybuchu uzaveru pred bankou - zakaz parkovania plus par ludi co sa vrtali v zemi.
Celu udalost napr. komentoval us ekonom LaRouche, ktoreho rozhodne nemozno podozrievat z nelojalnosti k svetovym financiam, s tym, ze nez sa utrasu vyprane financne toky este par hracov vyleti do vzduchu a par aut si este polieta.

Sgrena... nikto ziadne nervy nestratil ani to ze zije nie je dokazom ze ju nechceli zabit.
Problem Sgreny bol v tom, ze o.i. mala dokazy o pouziti napalmu vo Fallujah a najme to, ze jej noviny nepatrili do Berlusconiho imperia, teda neboli infos kontrolovane.
Doprevadzali ju 3 talianski agenti s priamym telefonickym kontaktom na Berlusconiho, dost mozne ze tusili o co ide. Auto prechadzalo po ceste smrti od zelenej linii k letisku, tato cesta je pod kontrolou odporu a neradno po nej chodit. To ze presli znamena, ze mali zvolenie od Republikanskych gard. Presli cez 3, alebo 4 checkpointy uz na letisku. Az narazili na mobilny chcekpoint ochranky velvyslanca Negroponteho, ktory tam bol vraj preto, lebo tadial mal ist Negroponte. Lenze ten tade presiel o 7,45 a oni tam boli este o 8,30. Pricom Negroponte sa vracal vrtulnikom...
Tesne pred strelbou sa stala divna vec, jednemu z agentov zazvonil telefon a on sa okamzite hodil na Sgrenu. Nato sa ozvala strelba. Tych 300 guliek je krytie, vrazedna strela pochadzala od snajpera, bohuzial, zasiahla agenta. Tych 300 guliek nemalo nikoho zabit a ani nezabilo.
Co to bolo za telefonat je otazkou, komunikaciu medzi americanmi vie rozlustit len ruska GRU, co znamena, ze najskor zachytili komunikaciu medzi checkpointami, a dali o tom spravu Republikanskym gardam a tie informovali agenta.
To s GRU nie je ziadna domnienka, istu dobu odpocutu komunikaciu zverejnovali na internete.
Amici ihned zhodili telefonnu siet, agenti sa nemohli nikam dovolat, rozstrielane auto sa vraj stratilo a Sgrena dostala od talianskej vlady dorazne varovanie, aby na vsetko zabudla.
Atd. To je len par faktov, nechce sa mi vsetko vypisovat. Pochybujem o tom, ze niekto len tak zacne strielat na auto, o ktorom ma hlasenie, tento transport nebol nahodny vylet, bol dojednany tak s Republikanskou gardou, tak s US, tak s talianskou vladou. Berllusconi bol presne informovany co sa deje.

"Satanom" len dokumentujem, ze v istych systemoch je konspiracia jadrom. Zda sa mi nelogicke konspiraciu odmietat a sucasne ju mlcky predpokladat, ale ok, nie je to vas biznis.

RE: Obzory
autor: PeterS
pridané: 21-03-2005 0:17


Este drobnost, preco mobilny checkpoint na letisku? Standardne checkpointy su neustale filmovane Republikanskymi gardami, takze, ak by sa tam nieco stalo, uz by to bolo na all-jazeere.
RE: Obzory
autor: Argentina
pridané: 21-03-2005 21:00


1. Netvrdím, že konšpirácia neexistuje, pri niektorých aktivitách je dokonca nevyhnutnosťou, no aj z nižšie uvedených dôvodov je vylúčené, aby všetko dianie vo všetkých krajinách a činnostiach bolo dôsledkom konšpirácie.
2. *Rovnako sa objavil videozaznam turistu, ktory natocil den predtym na mieste vybuchu uzaveru pred bankou - zakaz parkovania plus par ludi co sa vrtali v zemi.*
Presne toto som mala na mysli, keď som písala o tom, že všetko sa časom prevalí. Vždy sa napokon nájde turista s videokamerou, foťákom alebo diktafónom, prípadne časom niekto za zainteresovaných stratí nervy alebo sa ulakomí na peniaze a slávu a začne hovoriť. Žiadne darebáctvo sa neutají navždy a ak to vedia slušní ľudia ako my, určite to budú vedieť aj darebáci a nebudú sa zbytočne namáhať. Na tých pár hráčov a pár áut si rozhodne počkám. Ak je Tvoja teória o dôvode Harírího smrti pravdivá (a vyzerá naozaj dobre), na jej potvrdenie nebude treba dlho čakať. Aj by som vedela napísať pár scenárov. :-)
3. Sgrena je príliš bezvýznamná na to, aby sa niekomu oplatilo organizovať taký rozsiahly komplot. Nejaké (ďalšie) negatívne informácie použité v (ďalšom) nepriateľsky naladenom článku uverejnené v (ďalšom) komunistickom plátku (ktorý sa od verzie plánovanej vraždy dištancoval) by Amíkom nepridali ani neubrali. Toľko sa na nich za tie minimálne posledné dva roky nakydalo, že nová *mediálna senzácia* by mala podenkový život. Btw - kde sú tie jej prevratné zistenia ? Očakávala by som, že budú napĺňať svetové médiá a v skutočnosti kde nič, tu nič. Tu nie je žiadny rozumný dôvod predpokladať konšpiráciu a za uveriteľnejšiu považujem verziu o Talianoch, vyslobodzujúcich rukojemníčku na vlastnú päsť (bez koordinácie s Amíkmi) a pravdopodobne za tučné výkupné, čo im prekazili nervózni ozbrojení chalani. Možno sa však aj tu objaví nejaký zvedavec s kamerou, to sa nikdy nedá vylúčiť. :-)

RE: Obzory
autor: Argentina
pridané: 21-03-2005 21:40


Malý príspevok k debate o konšpirácii. :-)

http://eu.eportal.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=17...

Ak autora poznáš, vieš, čo je zač. Ak nepoznáš, odporúčam.

RE: Obzory
autor: vlako
pridané: 28-03-2005 1:40


staci len pozriet, ktore firmy/staty/ po pade Husaina koncesie na tazbu ropy stratili a ktore firmy/staty/ich potom ziskali a bude to vsetkym jasnejsie.
odpoved
autor: v.B
pridané: 18-03-2005 16:41


Ak ta nebavim, tak na mna nereaguj. Jednoduche. Ja vidim len zaujem tretich osob (napr mna) na tom aby vznikali stabilne manzelstva, na RP ziadny moj zaujem nevidim. Nepodporujem ani "pomoc" statu pre manzelstvo a priklanam sa skor k tomu ze robi viac skody ako uzitku (najma socialna). Manzelstvo moze existovat aj bez statu. Plodenie deti je v zaujme tretich osob, to ostatne si mozu vybavit partneri 2strannymi zmluvami, napr predmanzelskou zmluvou. Atd.

Celkove mam dojem ze ti uz dlho unika podstata. "dvaja homosexuali tento defaultny stav nemaju a ak by chceli sa dostat na taku urvoe, museli by vynalozit nemale financne prostriedky, ako aj cas, aby sa dostalina roven." - A preco ta trapi len to ze to musia urobit homosexuali ! Ved to musia urobit vsetci ludi ktori chcu niekomu odkazat majetok (okrem manzelov). Opakujem po x-ty krat, je tu vseobecny problem ("vela penazi na zavet") - preco ho chces riesit specialne pre hoomosexualnych partnerov ? Co ta je do toho aky je vztah mojich turistov ? Preco ta trapi ze homosexuali minu kopu penazi a peniaze mojich turistov ta netrapia ? Preco nie je mozne aby to vsetko bolo mozne dosiahnut len dvojstrannymi zmluvami ?


"Ide o pripady, ked na to nie je priestor ani cas..." - Zmluva sa da uzavriet vopred, aj RP predsa treba uzavriet vopred...Na privilegiach pre bezdetnych manzelov netrvam.

RE: odpoved
autor: v.B
pridané: 18-03-2005 16:47


Mozno to este rozvediem presnejsie cez vikend a poslem v pondelok, toto som pisal len tak narychlo a je to obcas nie celkom presne
RE: odpoved
autor: jednokto
pridané: 18-03-2005 23:17


no konecne sme sa niekam dostali. pokial stat ma zaujem podporovat manzelske zvazky dvoch ludi specialnym balikom zakonnych ustanoveni, , nevidimdovod, preco by v ramci rovnosti z takych istch dovodov nemal davat taky balik zakonnych ustanoveni aj homosexualnej dvojici v registrovanom partnerstve. Pokial stat nevidi dovod podporovat heterosexualny vztah dvoch ludi v manzelstve, niet potom ani dovodu, aby tak robil v pripade homosexualneho RP. je to predsa take jednoduche.

Pokial stat ma zaujem podporovat male deti,tak vidim dovod, aby taketo male deti podporoval tak, ze priamo ich pravnym zastupcom da peniaze,ktore musia byt pouzite pre dieta. V tom sa absolutne zhodneme. Ale iste vidis, ze ta moja veta ma vacsie implikacie - tie peniaz dostane pravny zastupca - rodicia, alebo ked neexistuju, tak babicka alebo iny clovek, ustanoveny sudom. Tak to je vlastne aj teraz. A to v praxi znamena, a nas zakon to samozrejme dovoluje, aby taketo prispevky dostal biologicky homosexualny rodic dietata, nakolko je jeho zakonnym zastupcom a povedzme zije so svojim druhom v jednej domacnosti.

Som rad, ze vo svojom nazore si nasiel konzistentnost a teda si uznal, ze nevidis dovod podporovat bezdetne heterosexualne dvojice aj ked su v manzelstve. Predtym si v nasom "dialogu na pokracovanie" takuto nazorovu konzistentnost nedosahoval a bol si za podporovanie manzelstiev nie z titulu splodenia dietata, ale z titulu uzavretia manzelstva. Je to sice pre mna cudny nazor, ale vnutorne logicky sudrzny. Tym padom si asi za, aby sa z Obcianskeho zakonnika vypustili ustanovenia o bezpodielovom vlastnictve manzelov a ine vysady manzelov,ktore nie su viazane na dieta. Som zvedavy, co by na to povedali konzervativci, ze im vlastne rusis manzelstva - to spravili na zaciatku minuleho storocia bolsevici v rusku. Samozrejme prosim ta neuraz sa, rozhodne ta nepovazujem za bolsevika, mas k nim neskutocne daleko. :)

Defaultny stav pri dedeni - preco ma to zaujima u homosexualov - lebo homosexuali v RP by mali pravo mat zakonny defaultny stav presne tak, ako ho maju nastaveni manzelia. preco? v ramci rovnosti. V tomto pripade ide o vztahy medzi dvoma dospelymi ludmi, ktori chcu zit spolu a jasne to deklarovali a nejde o ich naturalnu schopnost splodit potomka,ktory by mal polovicu genov z kazdeho z nich, lebo teraz sa nebavime o moznosti mat deti, ale o uprave prav dvoch ludi,ktori jasne pred statom (alebo cirkvou v pripade cirk. manzelstva) jasne deklarovali volu zit spolu. Pri uprave tychto vztahov je jedno, ci ma niekto penis alebo vaginu. Preto si myslim, ze taky defaultny stav ako manzelia by mali mat aj homosexuali. Ine kombinacie neexistuju, lebo mame iba dve pohlavia. Ak by sme mali tri druhy pohlavia, tak by som rovnost pozadoval pre ktorukolvek dvojicu z nich. Otazka mnohozenstva alebo mnoho muzstva ponechavam otvorenu,mne osobne by nevadila, lebo mna do toho nic, ci chcu zit povedzme traja pred tvarou statu pohromade v jednej domacnosti.

Co ma je do toho aky vztah maju tvoji turisti? Mna je do toho dost presne z takeho dovodu, ako su spolu manzelia a homosexuali v RP. POkial deklaruju volu zit spolu, tak by mali mat rovnaky defaultny balik ako manzelia, v ramci rovnosti. Nuz ak su dvaja a jasne pred statom deklarovali snahu a volu zit spolu, bud budu v manzelstve alebo v RP a teda sa na nich uz nepozerame ako na turistov ale ako na RP alebo manzelstvo. Ak takuto volu nedeklaruju, ich vztah je za inym ucelom ako "zit spolu a delit sa o loze a stol" a teda stat iny ucel takymto balikom prav nepodporuje ale ho podporuje inym balikom prav a povinnosti, do ktorych mozu slobodne vstupit (obc. zdruzenie napriklad), teda preto sa nebavime a defautlnosti pre turistov. Bavime sa o defaulte pre tych, ktori jasne istej autorite deklaruju svoju volu zit spolu. A ak stat garantuje isty defaultny balik prav a povinnosti, mal by tak vsetkym,ktori ten ucel dosahuju.

Inak takato debata cibri logicke myslenie a logicku analyzu, som rad ze debatujeme, aj ked niekedy to je pre mna trosku unavne, ked sa musime tocit okolo jedneho bodu. dnes to bol pozitivny posun, "skonzistnel" a skvalitnil si svoj nazor

RE: odpoved
autor: jednokto
pridané: 18-03-2005 23:38


este som zabudol na jednu podstatnu vec - manzelia si samozrejme mozu upravit svoje vztahy dvojstrannou zmluvou bez toho, aby sa do toho miesal stat nejakym defaultom prav, napriklad default bezpodieloveho manzelstva alebo dedenia, ktori si mozu manzelia svojou zmluvou modifikovat (zuzenie bezpodieloveho spoluvlastnictva lebo testament, kde sa inak urci dedenie ako je default v zakone). Avsak ak by takato zmluva medzi manzelmi nebola "autorizovana" nejakou autoritou, dnes statom alebo cirkvou, tak by spolocnost bola vystavena pravnej neistote, ci skutocne dvaja vstupili do specialneho spolocneho vztahu a ako ho maju upraveny (ak default neexistuje), co moze mat dost dolezity dopad pre tretie strany, ktore maju zaujem vstupit do pravneho vztahu s jednym z manzelov. Analogia - v pripade ludi, ktori vstupia do ineho specialneho vztahu v ramci sro alebo a.s., autorizuje to obchodny register, v pripade napriklad nadacie to autorizuje min. vnutra. - kazdy z tychto vztahov na default dany bud v obchodonom zakonniku alebo povedzme v zakone o nadaciach. Ted tie defaulty tu su, z dovodu pravnej istoty. Samozrejme, aby si ludia v specialnych vztahoch mohli vhodnejsie upravit vztahy, maju tu moznost modifikovat defaulty v ramci stanov alebo inych internych predpisov, ktore tiez z dovodu pravnej istoty autorizuje uchovanim stat, ale k vztahom navonok stale plati default, alebo autorizovana modifikacia defaultu. Napriklad pri sro je v obchodnom zakonniku dafault, ze kazdy z konatelov moze sam konat za sro,ale ludia v ramci sro si v stanovach mozu urcit, ze konat budu iba traja konatelia spolu. Tento default musi byt autorizovany autoritou a je sucastou vypisu z obchodneho registra, lebo inak by tretie strany nemali istotu, ze ten,kto podpisuje zmluvu, ma naozaj pravo ju za sro podpisat. Analogicky teda by mala byt autorita,ktora by autorizovala skutocnost manzelstva a mal bybyt nejaky default, kvoli pravnej istote tretich stran. V pripade modifikacie defaultu, modifikaciu autorizuje hlavne notar.

Co som tymto komplikovanym a mozno trochu nezrozumitelnym txtom chcel povedat? je to k tvojmu inak konzistentnemu nazoru, ze manzelstva by nemusel stat podporovat (financne ani defaultnym balikom prav a povinnosti). Zaver je taky, ze ja nesuhlasim s takym nazorom,lebo ten default by im mal byt dany z dovodu pravnej istoty vo vnutri manzelskeho vztahu, ale hlavne z dovodu pravnej istoty tretich stran. Nehovorim o baliku prav a povinnosti voci statu (napriklad pravo na danove ulavy), ale o defaulte vztahov k tretim osobam. ktory musi autorizovat nejaka autorita (stat, cirkev, notar). Nasledne po logickej linke (rovnost) dospievam k mojmu nazoru ze takyto default by mali mat aj homosexuali v ramci registrovaneho manzelstva..ufff uz ma bolia prsty

RE: odpoved
autor: v.B
pridané: 21-03-2005 11:34


Toto som napisal cez vikend pred tym nez som cital tvoj posledny prispevok, obavam sa ze svoj nazor o mojom skonzistentneni po precitani zmenis :-)

VSEOBECNA IDEOLOGIA:

Ak pod pojmom statny zaujem rozmumieme bud ochranu prirodzenych prav alebo vytvaranie vseobecne prospesnych podmienok (aby sme zostali aspon ako-tak na pode liberalizmu) tak pri najlepsej snahe nevidim dovod, preco by za statny zaujem mala byt povazovana podpora homosexualneho spoluzitia. Hadam len nechces tvrdit ze z ich spoluzia ma niekto okrem nich nejaky uzitok? Ak ano, uved aky mam konkretne ja uzitok z toho ze nejaki dvaja homosexuali ziju spolu, velmi ma to zaujima :-) V pripade rodiny tento uzitok mam - deti a ich vychova, a nic na tom nemeni fakt, ze mala cast manzelstiev je bezdetna. To samozrejme nie je este dovod na statnu podporu manzelstva, ale je to aky-taky argument preto, aby sme tuto situaciu akceptovali, ak uz existuje. ZAVER : ziadny zaujem tretich osob na RP neexistuje. Zaujem na rodine ano.

Teraz sa dostavame k otazke ci su tretie osoby poskodene existenciou RP alebo ci aspon zostavaju na "nule", ak uz z RP nemaju ziadny profit. To samozrejme zavisi na tom co konkretne RP ma zahrnovat. Zatial som pocul len pravo na info. v nemocnici a zavet. Ohladom tychto bodoch tvrdim, ze v dosledne liberalnom pravnom systeme s pravom na uzatvaranie 2strannych kontraktov a garanciou vlastnickych prav si tieto veci mozu zabezpecit bez akehokolvek RP. V nasom pravnom systeme mozno nie, alebo len za cenu velkych vydavkov a mozno preto potrebuju na to RP. To ale nie je dovod na zavednie RP, ale na liberalizaciu pravneho systemu. Inak by totiz doslo k naruseniu pravnej rovnosti v neprospech tretich osob. Napr v ramci RP by sa mohol majetok zavetom previest bezplatne na homopartnera, ale zavet mimo RP alebo manzelstva uz by bol drahy. Ak sa da usetrit na pravnej rezii pre homosexualov, potom sa to musi dat pre vsetkych. Ale ak to ma byt len nejaky specialny bonbonik pre tych co si to zasluzia a neda sa to zaviest vseobecne, potom si to zasluzi len manzelstvo (alebo nic).
Co sa tyka statnej rezie, ta samozejme nie je zadarmo a zavednie RP prinesie iste nejake vydavky.

Opakujem svoju otazku, podla mna zasadnu : preco, ak vztah 2 homosexualov neposkodzuje tretie osoby nie je mozne aby si ho osetrili cisto dvojstrannou zmluvou ? Co vam "liberalom" vadi na takomto vseobecnom rieseni a preco chcete silou mocou vytvarat osobitne instituty pre homosexualov?

ZAver: stabilne suzitie homosexualov neprinasa nikomu ziaden uzitok, preto sa o nich nikto nemusi starat a vsetky nalezitosti svojho vztahu by si mali zabezpecit dvojstrannymi zmluvammi v ramci vseobecne platnej legislativy (cize takej ktora nepreferuje homosexualny vztah pred napr. turistickym). Rodina uzitok prinasa, preto patri do inej kategorie a je absurdne davat ju na roven s RP.

MALE POZNAMOCKY NA OKRAJ:

"tvoji vysokohorski turisti nehodlaju spolu zit z takeho dovodu, z akeho idu spolu zit dvaja heterosexuali a dvaja homosexuali." - Kedze v oboch pripadoch sa ich vztah sa nikoho dalsieho netyka a je cisto sukromny, je uplne jedno akeho druhu je, na co je zamereny a aky je jeho "ucel" . Nevnasej sem prosim ta svoju subjektivnu zalubu v homosexualoch. Nemaju mat ziadne privilegium pred turistami


"Ty degradujes manzelstvo len plodenie deti a kasles na upravu vztahov dvoch dospelych ludi!!! Konkretne je stabilne suzitie homosexualov... " - Tato sekvencia slov, ak ju mam brat vazne, dost vystizne demonstruje prevratenie "liberalnych" hodnot. Ty naznacujes, ze produkcia a vychova deti je nieco podradne, cim je manzelstvo degradovane, zatial co suzitie napr homosexualov je nieco hodne specialnej podpory ? Vidim to presne naopak. Suzitie 2 ludi samo o sebe je cisto ich vecou, do ktorej stat nema zasahovat, ak sa to netyka tretich osob ktore teba chranit (napr deti). Pri vychove, kedze sa tam jedna o tretie osoby, casto nesvojpravne (ci uz deti samotne alebo ine) je urcity dovod pre ingerenciu statu. Vychova deti tiez obnasa zodpovednost, nielen podliehanie vlastnym sklonom a preto stoji aj moralne vyssie (ale to len na okraj). Je zrejme ze tieto dovody na "statny zaujem" v pripade RP neprichadzaju do uvahy

"Vidis ty nejaky "statny zaujem" na tom, aby stat nejakym sposobom daval dvom heterosexualom osobitny balik prav a povinnosti?" - Ani nie (ak sa to netyka ich zodpovednosti voci nesvojpravnym detom, vid vyssie). Skor si myslim ze by si to manzelia mali upravit sami zmluvou, hoci nejake dafaultne verzie zmluv by iste existovali. Vyznam manzelstva by nemal byt ani tak pravny ako skor moralny a kulturny. Je to institucia ktora vznikla prirodzne, na rozdiel od RP ktore ma byt vynutene statom.

Bezdetne manzelstva : nedobry argument, lebo plosna podpora manzelstva sa sice v pripade bezdetnych minie ucinkom, ale celkovo plodeniu moze pomoct lebo vacsina manzelstiev ma deti (teoreticky, netvrdim ze to tak aj v skutocnosti je, vid vyssie) Avsak v pripade RP to tak nie je so 100% istotou.

"Na privilegiach pre bezdetnych manzelov netrvam. " - Aby nedoslo k nedorozumeniu, ja netrvam na privilegiach pre manzelov vseobecne

-----------
No a dnes uz len strucne dodavam:

Tvoje argumenty o rovnosti su nespravne, lebo hosexualny vztah nerovna sa heterosexualny. Z toho ze maju nejaky pravny status jablcka neplynie ze ho maju mat aj hrusticky. V prave plati rovnost JEDINCOV, nie rovnost sukromnych vztahov. To by totiz platila aj rovnost homosexualneho a turistickeho vztahu. Neexistuje ziadny pravny princip, z ktoreho by sa dala vyvodit potreba RP z doterajsieho stavu. RP je novy socialnoinziniersky vymysel.

Neexistuje ani ziadny vecny dovod na podporu RP. "Stat" nema zaujem podporvat suzitie vseobecne, ale iba take suzitie, ktore vytvara dobre podmienky pre produkciu deti. Preto ucel "suzitie" nie je sam osebe (v pripade RP) nadradeny ucelu "spolocne vylety", a preto nie je potrebne specialna legislativa pre RP rovnako ako nie je potrebna pre turistov

Cize potreba RP neplynie ani z rovnosti, ani zo ziadnej konkretnej praktickej potreby. Ale nie som proti tomu aby 2 alebo viac jedincov mohlo uzavriet akukolvek zmuvu ktora nikoho neposkodzuje. Neviem napr co je "bezpodielove vlastnictvo" v striktne pravnom zmysle, ale preco by ho nemohlo mat hocikolko jedincov ked sa na tom dohodnu ?

Istota tretich stran : pekny teoreticky argument, ale kazda tretia strana predsa moze s nimi uzavriet dohodu ako s 2 jednotlivcami a prava a povinnosti ucastnikov su tam explicitne dane. Kde konkretne by mohol vzniknut problem ?

RE: odpoved
autor: jednokto
pridané: 23-03-2005 10:38


ty argumentujes tym, ze z manzelstva maju tretie strany uzitok a z RP nie nuz fakt by som rad vedel, ake konkretne uzitky maju tretie strany z toho, ze ferkovi a marienke sa narodil syncek. ake uzitky mas z toho ty, ked pises ze uzitok je dieta. Lebo ak toto je ten uzitok, tak sa zase dostavame tam, kde som zacal - ze ked je uzitok dieta a len dieta, tak podme podporovat vsetkych tych, co deti splodili, teda aj rodicov mimo manzelstva.

dovolim si tvrdit, ze nasom pravnom poriadku ani v striktne liberalnom pravnom poriadku nebude mozne dat informaciu o zdravotnom stave partnerovi, pokial samotny pravny poriadok nebude nejakym sposobom uznavat alebo akceptovat existenciu takehoto vztahu. Iste sa to da spravit aj tak, ze osoba predtym, ako sa dostane do nemocnice, da na papier mena ludi, ktori mozu byt oboznameni s jej zdravotnym stavom. Nie vzdy sa vsak da takyto papier napisat a preto tu je default v zakone - blizka rodina a manzel. Nemozno taktuo informaciu dat partnerovi homosexualovi, nakolko pravny poriadok.

Co sa tyka defaultu dedenia zo zakona,teda dedenia bez toho, aby sa spisovala draha notarska zapisnica, tak stat defaultne potvrdzuje dedicstvo tym, ktori su rodinne spojeni. je to prirodzene, vychadza to z pojmu dedenie. Pokial chce nejaky turista, aby jeho majetok dedil nejaky iny turista, musi aj tak napisat u notara nejaky zavet, lebo stat samozrejme nepriznava defaultne pravo ne dedeniu ktorej kolvek tretej strane, to by bola uplna hovadina, lebo by to islo proti samotnemu principu dedenia a tvojmajetok by mohol dedit ktokolvek z ulice.

citujem ta Opakujem svoju otazku, podla mna zasadnu : preco, ak vztah 2 homosexualov neposkodzuje tretie osoby nie je mozne aby si ho osetrili cisto dvojstrannou zmluvou ? Co vam "liberalom" vadi na takomto vseobecnom rieseni a preco chcete silou mocou vytvarat osobitne instituty pre homosexualov? Moja odpoved znie, ze nie je mozne, aby si ho osetrili cisto 2strannou zmluvou PRESNE Z TAKEHO ISTEHO DOVODU, preco si nemozu dvaja ludia uzavriet manzelstvo cisto 2 strannou zmluvou. Pokial by sa manzelstvo uzatvaralo cisto 2strannou zmluvou bez akejkolvek akceptacie alebo potvrdenia zo strany statu, nebola by tu pravna istota. o tej som uz napisal siahodlhy clanok, nebudem ho opakovat.

tvojzaver je znacne tristny...uz sa mi zda ako hadzanie hrachu o stenu neustale ta vyvadzat z omylov a ukazovat ti ze, mas dost skresleny a nechapavy pohlad na pravo.

tvoja mala poznamocka na okraj - raz narabas ucelom manzelstva - (podla teba plodenie deti) - a tento ucel je pre teba ospravedlnenim toho, ze su podporovane ale inokedy naschval ukoncis debatu prave pri ucele, aby si nemusel pripustit, ze RP a vztah dvoch turistov su ine kategorie. fakt smiesne.
dalej - triafas do vetra. ako pravnik viem co-to o prave a mozem ti zodpovedne prehlasit, ze existuje rovnost sukromnych vztahov. A tvoj priklad s hrustickami a jablckami je dost podozrivy. Preco potom sa vsetky cirkvi snazia o taku istu zmluvu, aku ma stat s vatikanom? nie hadam kvoli tomu, ze aj ked ide o ine nabozenstvo, tak princip je ten isty - viera? vidis tu rovnost, alebo nie? heterosexualny aj homosexualny par su jablcka. Obidve - lebo ich zakladny princip je o tom stabilnej domacnosti a voli zit spolu. keby sme isli takou cestou akou ty, tak mozeme povedat, ze luteranstvo sa nerovna katolicizmus a teda niet dovodu, aby take iste vyhody ake ma RKC mali aj luterani. som zvedavy ako by si pochodil s takym nazorom ze toto je podla teba spravne.

dalej si pleties ingerenciu statu do vztahu dvoch dospelych osob (manzelstvo, bezpodielove vlastnictvo atd) a dalej ingerenciu do vztahu rodic-dieta. Musim ti pripomenut, ze ingerencia statu do vztahu rodic-dieta je nie z dovodu manzelstva, ale z dovodu ochrany dietat vseobecne, lebo tato ingerencia je jasna aj pri vztahu rozvedeny rodic-dieta, alebo homosexualny rodic-dieta alebo nevlastny rodic - dieta alebo slobodny rodic -dieta. teda cela ta tvoja stat je koncipovana na nesprvanom pochopeni dovoduingerencie statu - teda ucel ingerencie, nakolko ty tou ingerenciou do vztahu rodic-dieta (tato ingerencia je jasna aj mimo manzelstva - babka-osirele dieta, porucnik.dieta) sa snazis ospravedlnit nejaky statu manzelstva. Nice try, but wrong.
vobec nenaznacujem ze plodenie deti je podradne. hovirm, ze zuzovanie manzelstva lenna plodenie deti je podradnost ako taka a dehonestuje vztahy medzi manzelmi.


suhlasim s tebou, ze bezpodielove vlastnictvo by mohli uzavriet hociktori jedinci,ktori o to prejavia zaujem...zaujimave, ze v jednom principe hovoris, ze nevidis dovod na zachovanaie rovnosti tym, ze vyhody prvych (manzelstvo)sa daju aj druhym (RP), ale chces rovnost dosiahnut tak, ze odoberies vyhody tym prvym. fajn. to ma zmysel. ale preco teda chces dat vyhodu bezpodieloveho vlastnictva kazdemu? preco teraz nemas problem s rozsirenim vyhody na vsetkych?

RE: odpoved
autor: v.B
pridané: 23-03-2005 16:16


"ake uzitky mas z toho ty, ked pises ze uzitok je dieta." - Taky, ze bez rodenia deti v sucasnosti by som v case svojej staroby zil jednom velkom domove dochodcov, lebo ziadni mladi produktivni ludia by neboli. To je zjavny uzitok. Co mi poskytuje RP ? :-)

" ked je uzitok dieta a len dieta, tak podme podporovat vsetkych tych, co deti splodili, teda aj rodicov mimo manzelstva." - Nejde len o splodenie, ale aj o vychovu. A pretoze najlepsie prostredie pre vychovu (citove, ekonomicke) poskytuje stabilne manzelstvo, ma iste racio snazit sa taketo suzitie preferovat, a teda nepreferovat plosne vsetkych tych co rodia. O slobodnej mamicke sa to napr neda povedat. A o RP uz vobec nie :-)

"Iste sa to da spravit aj tak, ze osoba predtym, ako sa dostane do nemocnice, da na papier mena ludi, ktori mozu byt oboznameni s jej zdravotnym stavom. Nie vzdy sa vsak da takyto papier napisat.." - Nechapem preco by sa nedal, aj RP predsa bude treba uzavriet dopredu. Tak namiesto RP proste napisu ten papier a hotovo.

"lebo stat samozrejme nepriznava defaultne pravo ne dedeniu ktorej kolvek tretej strane, to by bola uplna hovadina" - Samozrejme ze by bola, ale o tom nehovorim. Hovorim o tom ze pravna rezia by mala byt rovnako draha v pripade ak chce osoba A odkazat majetok RP-partnerovi alebo kolegovi turistovi. Ak sa da usetrit v jednom pripade, musi sa dat aj v druhom.

"nebola by tu pravna istota. o tej som uz napisal siahodlhy clanok, nebudem ho opakovat." - siahodlhy ale pre mna nie dost konkretny, lebo ak obaja podpisu nejaku zmluvu s tretou stranou, nerozumiem v com by mohol byt problem tretej strany.

"tvoja mala poznamocka na okraj - raz narabas ucelom manzelstva - (podla teba plodenie deti) - a tento ucel je pre teba ospravedlnenim toho, ze su podporovane ale inokedy naschval ukoncis debatu prave pri ucele, aby si nemusel pripustit, ze RP a vztah dvoch turistov su ine kategorie." - Pretoze "ucelom" manzelstva je aj nieco (deti, vychova) co sa tyka tretich osob, kdezto ucelom RP a turizmu nie. Okrem toho, ako som uz povedal, ja privilegia manzelstva nejako extra nepodporujem. Cize ziadneho rozporu sa nedopustam

"tak mozeme povedat, ze luteranstvo sa nerovna katolicizmus a teda niet dovodu, aby take iste vyhody ake ma RKC mali aj luterani." - Zla analogia, pretoze tu sa nejedna o sukromny vztah 2 osob, ale o vztah stat vs. verejna oraganizacia (fungujuca na zaklade konkretneho zakona). A tam samozrejme musi byt rovnost vo vztahu statu k nim. Lenze voci cisto sukromnym vztahom (homo, turisti) by stat nemal mat ZIADNY vztah a NEMAL BY PREFEROVAT ziadny z nich. Mala by platit len vseobecna rovnost osob pred zakonom - to je to co pozadujem. Ziadne privilegia pre osoby v homo vztahu

"Musim ti pripomenut, ze ingerencia statu do vztahu rodic-dieta je nie z dovodu manzelstva, ale z dovodu ochrany dietat vseobecne" - Proti tomu predsa nic nenamietam. Sucastou ochrany dietata vsak moze byt aj snaha podporit vznik priazniveho prostredia pre vychovu dietata, a to je prave rodina a manzelstvo a ich statna preferencia. Tie dve veci sa predsa nevylucuju. Vid moj prvy odstavec. Zjavne v pripade RP nic take neprichdza do uvahy.

"zaujimave, ze v jednom principe hovoris, ze nevidis dovod na zachovanaie rovnosti tym, ze vyhody prvych (manzelstvo)sa daju aj druhym (RP)" - S rovnostou to nema nic spolocne, pretoze manzelstvo a RP su vzdy principialne odlisne veci.

"ale chces rovnost dosiahnut tak, ze odoberies vyhody tym prvym." - Omyl, nic im nechcem odobrat, len sa mi zda rozumnejsia moznost aby mal tu moznost kazdy sukromny vztah (turisti, homo, manzelia) ak je to mozne, alebo ak to nie je mozne vseobecne, tak potom len manzelia.

"to ma zmysel. ale preco teda chces dat vyhodu bezpodieloveho vlastnictva kazdemu? preco teraz nemas problem s rozsirenim vyhody na vsetkych?" - Ja som nikdy nemal problem s rozsirenim nejakej vyhody na vsetkych, ak neposkodzuje tretie strany. Mal som problem len s jej rozsirenim specialne pre homosexualov v RP. Lebo to mi pripada ako narusenie pravnej rovnosti

Cize vseobecne pripustam 2 moznosti:
a) privilegia len pre manzelstvo a pre ziadny iny vztah uz nie - teda ani pre RP. Rovnost vsetkych ostatnych vztahov.
b) vseobecna rovnost vsetkych sukromnych vztahov
v oboch pripadoch sa RP nedava na uroven manzelstva a nepreferuje sa pred inymi sukr. vztahmi

Neschopný manager!
autor: občan
pridané: 03-06-2005 22:57


Michail Gorbačov patrí do skupiny väčšiny neschopných politikov. Je potrebné si uvedomiť že v ZSSR ako ekonomický systém bola zavedená CRE. Nuž a CRE je vlastne organizačne obdobná ako riadenie podnikateľského subjektu v ktorom vládne hierarchický systém so striktnou hmotnou zodpovednosťou a úlohami jednotlivých organizačných zložiek. Ved nenadarmo je pravdou že demokracia končí pre bránou podniku. Kedže v ZSSR bola CRE na generálneho tajomníka KSSS - ako vrcholový pracovník sa hodí skôr typ podnikového vrcholového managera ako politika ktorý nikdy za nič a za nikoho hmotne ani inak nezodpovedal. Demontáž takej CRE ako bola v ZSSR a inplatácia trhových vzťahov a tržnej ekonomiky je závažným zásahom do celkového chodu štátu a života občanov a aby sa dala i za cenu tzv. nepopulárnych opatrení voči zamestnancom a ostaným obyvateľom postupne realizovať je potrebné mať v rukách v každom momente reálnu silu ako štátnej moci tak i štátnej správy. Pri realizácii tranformácie prakticky nie je žiadna vôľa na vykonávanie takých experimentov ako je suchý zákon ktorý prakticky veľmi nepriaznive ovplyvnil štátne financie a tiež ani experimenty v odmeňovaní zamestnacov ked pán Gorbačov priam vyzýval zamestnancov štátu ktorého bol on vrcholným managerom, k vzbure a anarchii proti managementu štátu teda proti sebe samému.
Z toho je vidieť že pán Gorbačov nebol pravou osobou na pravom mieste a dokonca nebol schopný sa ani poučiť. A mal sa od koho - ČLR ktorá realizuje tranformáciu prakticky od Maocetungovej smrti. I z toho bolo hned vidieť že pán Gorbačov bol typický politický kecálista a tak aj skončil t.j. na smetisku dejín. Nie je možné sa tomu ani čudovať - systém výberu kádrov starne v spoločnosti a i politickej strane v ktorej nevládnu demokratické pomery nevygeneruje skupinu schopných mladých ( a Gorbačov ked prevzal funkciu nebol mladý ) špičkových managerov.
Jeho intenzívne zahranično politické aktivity mali vlastne zakryť jeho vnútroekonomickú a vnútropolitickú managerskú neschopnosť. Ved ked čítam spomienky US súčasníkov o Gorbačovových neverejných výrokoch, krokoch a návrhoch pri rokovani s USA tak sa ani nečudujem že ZSSR sa rozpadol. Veď rozpad ZSSR bol vlastne útekom jednotlivých republík ZSSR od neschopných vládcov v Kremli t.j. od Gorbačova aby ich nezatiahol do ekonomickej a politickej skazy nedajbože do občianskej vojny končiacej použitím ZHN vid Náhorný Karabach.
V podstate to isté platí i o KSČ a jej vedení ktorá rezignovala na riadenie štátu a vôbec nebola schopná riadiť štát a jeho tranformáciu. Tie ideovopolitické kecy a výzvy, polovičaté opatrenia, vypustenie uplatńovania reálnej politickej a ekonomickej moci bolo len nezodpovedné márnenie času a ideovo politické kecy. KSČ jednoducho nemala k dispozícii také kádre polický a riariaci managenet ktorý by tieto procesy prakticky od roku 1980 bol schopný nekompromisne a postupne realizovať.
Absolútnu nedbalosť KSČ prejavila v legislatívnom procese kde dostatočne nezabezpečila nescudziteľnosť majetku štátu a nezaviedla referendum, väčšinový politický systém ktorý by umožňoval občanom podieľať na štátnej moci a na riadení.
Z toho potom rezultovalo rozkrádanie majetku štátu, všeobecná nezodpovednosť politikov a zastupiteľských zborov po roku 1989 doteraz.

Pridať nový príspevok

 

Upozornenie

Príspevky v diskusii k článku sú osobnými názormi jednotlivých čitateľov. Redakcia Pravého Spektra za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

Diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom budú odstránené.

O problematických príspevkoch nám môžete dať vedieť e-mailom na adresu redakcie.

Copyright © 2001-2021 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group