ISSN 1335-8715

24-08-2004   Matúš Demko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

O homosexualite z pohľadu kresťana

Nie som lekárom, psychológom ani sexuológom, aby som mohol odborne písať o probléme homosexuality. No kauza Ake Green ma primäla k tomu, aby som o homosexualite uvažoval z pohľadu kresťana, resp. aby som širšej verejnosti objasnil postoj katolíkov.

Ake Green bol skoro zmietnutý z povrchu zemského preto, že si dovolil povedať, že homosexualita je chorá. Bol označený za netolerantného. Vo Švédsku by sa však veľmi čudovali, keby tam prišli „všetci tolerantní Slováci“, teda mnoho z nich, s ich rečami o „teplošoch, buzerantoch, teplých Kiki“, ...

Homosexualitu nepovažujem za chorobu, skôr si myslím, že vzniká ako dôsledok citových zranení. Ako kresťan budem ku homosexuálovi pristupovať s láskou a pokorou, a nie s pohŕdaním a odmietnutím.

Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne informuje kresťana o homosexualite:

2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť (Gn 19, 1-29; Rim 1, 24-27; 1 Kor 6, 9-10; 1 Tim 1, 10; citáty pod textom) vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.

Kňaz Pavol Hudák v jednej svojej prednáške „O homosexualite“ v UPC Bratislava hovorí, že: „Homosexuálov nesmieme odsudzovať. Oni sú normálni ľudia. Sú zranení. Nie sú chorí.“

Konkrétne aktivity na pomoc homosexuálom v súčasnosti veľmi nebadať. Zo strany liberálov sa pomocná ruka asi nedá čakať, na druhej strane veľa kresťanov sa stavia k tejto téme veľmi zvláštne – mnohokrát nechcú o tom radšej ani počuť, aby sa ich to náhodou netýkalo. No, možno paradoxne, práve z kresťanskej iniciatívy vznikla na portáli www.christ-net.sk Linka rieky, ktorá je určená pre homosexuálne zmýšľajúcich kresťanov.

Budem sa modliť sa za to, aby homosexuáli dokázali znášať svoje neľahké bremeno, a aby mohli v cnostnom živote spoznať Božiu lásku, a tiež aby pocítili, aký krásny je vzťah medzi mužom a ženou.

Matúš Demko
Autor bol prijatý na žurnalistiku Univerzity Komenského.


Gn 19, 1-29;

Lotovo pohostinstvo a neresť Sodomčanov. Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: "Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včasráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste." Oni však odpovedali: "Nie! Prenocujeme vonku." Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!" Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod.

Lot odchádza zo Sodomy. Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho. Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: "Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!" Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: "Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!" A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ich chcel zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom. Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal: "Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul! Lot im povedal: "Ach, nie, Pane! Zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť! Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. Pozri, tu neďaleko je mesto, tam môžem utiecť. Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim! Malé je a ja ostanem nažive!" I povedal mu: "Dobre teda vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím. Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť." Preto sa mesto volá Segor.

Zničenie Sodomy a Gomory. Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru. A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp. Abrahám sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred Pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dym ako dym z pece. Boh teda pamätal na Abraháma keď Boh zničil mestá a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mestá, v ktorých Lot býval.

Rim 1, 24-27;

Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

1 Kor 6, 9-10;

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

1 Tim 1, 10;

Zákon je daný pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

  Perly
   Dewey 24-08-2004 19:22
  RE: Perly
   Matúš Demko 24-08-2004 19:39
  RE: Perly
   Dewey 25-08-2004 9:02
  RE: Perly
   Roberty Mateffy 25-08-2004 19:47
  RE: Perly
   Dewey 26-08-2004 8:21
  RE: Perly
   Matúš Demko 26-08-2004 23:10
  K poznamke o existencii boha
   Filip Vitek 26-08-2004 11:52
  RE: K poznamke o existencii boha
   Dewey 26-08-2004 14:23
  RE: K poznamke o existencii boha
   wesley 27-08-2004 19:19
  RE: K poznamke o existencii boha
   Dewey 30-08-2004 8:54
  RE: Perly
   Matúš Demko 25-08-2004 21:29
  RE: Perly
   Dewey 26-08-2004 8:32
  RE: Perly
   wesley 27-08-2004 19:23
  RE: Perly
   Matúš Demko 28-08-2004 22:21
  RE: Perly
   Peter Frišo 03-09-2004 13:48
  RE: Perly
   Jano 27-08-2004 16:45
  RE: Perly
   levi.pl 27-08-2004 17:28
  RE: Perly
   Jiří Zahrádka 14-09-2004 17:12
  RE: Perly
   levi.pl 15-09-2004 0:14
  RE: Perly
   Jiří Zahrádka 16-09-2004 16:44
  RE: Perly
   Dewey 16-09-2004 17:03
  RE: Perly
   Jiří Zahrádka 17-09-2004 17:17
  RE: Perly
   Dewey 17-09-2004 17:35
  RE: Perly
   Jiří Zahrádka 20-09-2004 10:46
  RE: Perly
   levi.pl 16-09-2004 17:49
  RE: Perly
   Jiří Zahrádka 17-09-2004 17:24
  RE: Perly
   Dewey 27-08-2004 18:24
  Pokus o prepisovanie historie?
   Peter Frišo 03-09-2004 13:42
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Dewey 03-09-2004 15:26
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Peter Frišo 06-09-2004 12:08
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Dewey 06-09-2004 14:23
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Peter Frišo 06-09-2004 15:18
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Dewey 06-09-2004 15:27
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Peter Frišo 08-09-2004 12:00
  RE: Pokus o prepisovanie historie?
   Dewey 08-09-2004 17:47
  RE: Perly
   kata 30-11-2004 22:31
  RE: Perly
   kata 30-11-2004 22:34
  poznamky
   Kathy 26-08-2004 14:46
  RE: poznamky
   Dewey 27-08-2004 8:20
  RE: poznamky
   wesley 27-08-2004 20:29
  RE: poznamky
   Peter Botev 28-08-2004 23:46
  RE: poznamky
   aq 03-09-2004 13:52
  RE: poznamky
   Peter Botev 05-09-2004 19:31
  RE: poznamky
   Dewey 30-08-2004 8:59
  RE: poznamky
   wesley 27-08-2004 19:46
  RE: poznamky
   Kathy 30-08-2004 14:46
  RE: poznamky
   Dewey 30-08-2004 15:09
  RE: poznamky
   Peter Botev 30-08-2004 23:05
  RE: poznamky
   Dewey 31-08-2004 8:14
  RE: poznamky
   Peter Botev 31-08-2004 11:48
  RE: poznamky
   Kathy 31-08-2004 17:02
  RE: poznamky
   Dewey 31-08-2004 18:48
  RE: poznamky
   Kathy 02-09-2004 14:51
  RE: poznamky
   Dewey 02-09-2004 15:31
  RE: poznamky
   Kathy 03-09-2004 15:56
  RE: poznamky
   Dewey 06-09-2004 10:13
  RE: poznamky
   Kathy 06-09-2004 14:16
  RE: poznamky
   Dewey 06-09-2004 14:29
  RE: poznamky
   Kathy 07-09-2004 13:33
  RE: poznamky
   Dewey 07-09-2004 14:04
  RE: poznamky
   Kathy 07-09-2004 14:33
  RE: poznamky
   Dewey 07-09-2004 15:01
  RE: poznamky
   Peter Botev 01-09-2004 0:10
  RE: poznamky
   Kathy 02-09-2004 13:51
  RE: poznamky
   aq 03-09-2004 13:56
  RE: poznamky
   Peter Botev 05-09-2004 0:49
  RE: poznamky
   Peter Botev 05-09-2004 1:30
  RE: poznamky
   Kathy 06-09-2004 14:44
  RE: poznamky
   Peter Botev 06-09-2004 20:04
  RE: poznamky
   Kathy 07-09-2004 14:13
  RE: poznamky
   Peter Botev 10-09-2004 13:42
  RE: poznamky
   Peter Spáč 11-09-2004 8:39
  Kriziacka vyprava KDH
   Tornado 26-08-2004 16:20
  jasne
   Lukas Krivosik 28-08-2004 17:59
  RE: jasne
   Peter Botev 29-08-2004 1:28
  Botevovi
   Petrisorka a ti druhi 30-08-2004 17:40
  RE: Botevovi
   Peter Botev 30-08-2004 19:53
  RE: Botevovi
   Peter Botev 30-08-2004 20:13
  RE: Botevovi
   Dewey 31-08-2004 8:35
  RE: jasne
   Dewey 30-08-2004 9:44
  RE: jasne
   liberal 09-09-2004 12:42
  RE: jasne
   Dewey 09-09-2004 15:17
  Iny pohlad
   Peter Botev 29-08-2004 0:28
  Moc a moralka
   PeterS 30-08-2004 10:35
  Merito veci.
   PeterS 31-08-2004 0:08
  Preco sa nikdy nezhodneme
   Peter Botev 31-08-2004 0:13
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Dewey 31-08-2004 8:29
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Peter Botev 31-08-2004 11:45
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Dewey 31-08-2004 12:35
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Peter Botev 31-08-2004 16:16
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Dewey 31-08-2004 16:36
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Filip Glasa 31-08-2004 13:24
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Peter Botev 31-08-2004 16:15
  prava naviac
   Filip Glasa 01-09-2004 10:52
  RE: Preco sa nikdy nezhodneme
   Filip Glasa 01-09-2004 11:15
  tak ešte raz
   Richard 03-09-2004 13:46
  RE: tak ešte raz
   Peter Botev 05-09-2004 3:35
  RE: tak ešte raz
   Filip Glasa 06-09-2004 9:26
  RE: tak ešte raz
   Peter Botev 06-09-2004 19:47
  RE: tak ešte raz
   Filip Glasa 07-09-2004 8:18
  RE: tak ešte raz
   Dewey 07-09-2004 8:23
  RE: tak ešte raz
   Peter Frišo 06-09-2004 15:20
  RE: tak ešte raz
   Peter Botev 06-09-2004 19:39
  RE: tak ešte raz
   Peter Frišo 08-09-2004 11:14
  RE: tak ešte raz
   Tomáš Palkovič 06-09-2004 15:43
  RE: tak ešte raz
   Dewey 06-09-2004 18:05
  RE: tak ešte raz
   Tomáš Palkovič 08-09-2004 11:37
  RE: tak ešte raz
   Dewey 08-09-2004 17:53
  RE: tak ešte raz
   Peter Botev 10-09-2004 13:41
  RE: tak ešte raz
   Peter Botev 06-09-2004 19:38
  bože taký adrenalín že konec
   bklmf 10-12-2006 17:55
  možno trochu iný pohľad
   Hannah 08-09-2004 11:57
  RE: možno trochu iný pohľad
   Dewey 08-09-2004 17:45
  RE: možno trochu iný pohľad
   Peter Frišo 09-09-2004 14:41
  RE: možno trochu iný pohľad
   Dewey 09-09-2004 15:14
  RE: možno trochu iný pohľad
   Peter Frišo 09-09-2004 20:06
  RE: možno trochu iný pohľad
   Dewey 10-09-2004 8:37
  RE: možno trochu inýc pohľad
   Peter Botev 10-09-2004 13:16
  k Deweymu
   Lukas Krivosik 09-09-2004 20:32
  RE: k Deweymu
   Dewey 10-09-2004 8:51
  neutral
   Peter Spáč 11-09-2004 8:51
  Svedectvo kresťana-homosexuála
   Matúš Demko 13-09-2004 23:38
  RE: Svedectvo kresťana-homosexuála
   Dewey 14-09-2004 8:51
  RE: Svedectvo kresťana-homosexuála
   Matúš Demko 15-09-2004 17:08
  RE: Svedectvo kresťana-homosexuála
   Dewey 16-09-2004 10:14
  RE: Svedectvo kresťana-homosexuála
   Dewey 16-09-2004 10:16
  RE: Svedectvo kresťana-homosexuála
   Matúš Demko 17-09-2004 19:45
  RE: Svedectvo kresťana-homosexuála
   Dewey 20-09-2004 10:28
  Dve poznámky
   Oliver 07-01-2006 23:32
  RE: Dve poznámky
   xy 17-05-2006 14:59
  RE: Dve poznámky
   Oliver 05-06-2006 13:04
  poucenie
   antikrivosik 15-02-2012 13:21

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group