ISSN 1335-8715

14-08-2002   Rastislav Diovčoš   Analýzy predvolebných programov 2002   verzia pre tlač

Abstrakt politického programu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ)

Slovenská demokratická a kresťanská únia vznikla vo februári 2000 a mala byť nástrojom integrácie pravicovo-centristických politických subjektov. Založilo ju 11 vrcholných predstaviteľov SDK. Členovia tejto strany sú z veľkej časti bývalými členmi KDH a DÚ. SDKÚ sa definuje ako strana koncipovaná na hodnotách kresťanského učenia a liberálnej demokracie a chce sa stať alternatívou voči socialistickému paternalizmu a politickému extrémizmu. Vychádza z hodnôt slobody a zodpovednosti, rovnosti, spravodlivosti a solidarity.

Zahraničná politika

Hlavnou prioritou v zahraničnej politike, ktorú chce SDKÚ presadiť, je čo najskorší možný termín vstupu do Európskej únie spolu s ostatnými štátmi V4. Ďalšou prioritou je vstup Slovenska do Severoatlantickej aliancie. SDKÚ presadzuje posilňovanie spolupráce V4. Na multilaterálnych fórach sú za vyššiu účasť na riešení globálnych problémov a to najmä prostredníctvom Organizácie spojených národov.

Občan a štát

Prostredníctvom rozvíjania demokratického právneho štátu má dôjsť k rozvoju osoby. Právny štát má zabezpečiť slobodu, spravodlivosť, rovnosť a subsidiaritu v spoločenských vzťahoch, ako aj rešpektovanie odlišností medzi ľuďmi a ich spoločenstvami. V programe SDKÚ nie je jasne definované, aká má byť rola štátu. Dôraz je kladený na presúvanie kompetencií na základe subsidiarity.

Ekonomika

V ekonomickej oblasti SDKÚ podporuje tvorbu efektívneho hospodárskeho systému prostredníctvom vybudovania štandardnej finančnej infraštruktúry, efektívnej premeny vlastníckych práv, konsolidácie verejných financií a dostatočnej vymáhateľnosti práva. Väčší dôraz by sa mal klásť na šetrné zaobchádzanie so životným prostredím tým, že aj výrobca aj spotrebiteľ budú účastní na nákladoch pri jeho ochrane. V daňovej politike sa snaží presadiť znižovanie celkového daňového a odvodového zaťaženia, zvýšenie zdanenia spotreby a čiastočne aj majetku a znižovanie zdaňovania príjmov. Reforma sociálneho systému má viesť k adresnému prerozdeľovaniu sociálnych dávok. V oblasti dôchodkového zabezpečenia bude SDKÚ presadzovať prechod z priebežného financovania dôchodkov na financovanie kombinované.

Sektorové reformy

Rodinná politika – finančne a daňovo zvýhodňovať rodiny, ktoré sa budú zodpovedne starať o výchovu svojich detí.
Školská politika – presadzovať väčší priestor pre súkromné a cirkevné školy v rámci zrovnoprávnenia všetkých druhov škôl, podporovať spoluúčasť študenta pri financovaní vysokoškolského štúdia pri zavedení systému pôžičiek a štipendií.
Kultúra – vytvoriť podmienky pre viaczdrojové financovanie kultúry a jej slobodného rozvoja.
Zdravotníctvo – dôraz na prevenciu, zvýšenie spoločenského postavenia a ekonomického ohodnotenia v sektore, presadzovať vytváranie konkurenčného prostredia pri poskytovaní zdravotníckych služieb a v riadení štátu ponechať len nevyhnutnú časť siete, posilnenie postavenia občana, umožnenie výberu zdravotnej poisťovne.

Právo a spoločnosť

SDKÚ vidí budúcnosť v náraste slobody aj solidarity. Základnou úlohou štátu je utvorenie rámca pre dôstojný a slobodný život občanov najmä prostredníctvom ochrany práv, obrany pred ohrozením a podporou slobody. Významnou úlohou je pre SDKÚ aj čoraz väčšie posilňovanie priamej demokracie. Jednou z najdôležitejších úloh má byť mechanizmus rýchleho a dôsledného vymáhania práva.

Záver

Politický program SDKÚ je obrazom jej širokospektrálneho členstva v zmysle hodnotovej orientácie. Je tu nepochybná tiež nevyprofilovanosť politických názorov a v mnohých, najmä hodnotových otázkach, rozpor medzi deklaratívnymi časťami programu, jeho skutočne programovou časťou a reálnym výkonom politiky. Snahy SDKÚ vytvoriť silnú pravicovo-centristickú alternatívu sú už od počiatku jej existencie nereálnym plánom a v prípade, že strana neprejde dôkladnou profiláciou a nenájde vlastné miesto na politickej škále, čaká ju postupný úpadok, a to najmä po opustení kľúčových postov vo vláde, čo bude viesť pravdepodobne k marginalizácii jej významu.

Rastislav Diovčoš
nečlen ODM

  kapke stare?
   Peter 27-05-2006 20:56

   

 

Analýzy predvolebných programov

Slovensko čakajú piate demokratické parlamentné voľby. Nebudú o nič menej, ani o nič viac dôležité, než tie predchádzajúce. Ak prvé boli o naštartovaní najzákladnejších politických a ekonomických reforiem, druhé o ich pokračovaní a existencii Československa, tretie o ďalšom comebacku Mečiarovho odpudzujúceho klanu, štvrté o prinavrátení Slovenska medzi normálne demokracie, piate dostanú taký prívlastok, o aký sa zaslúžime my našim rozhodnutím. Môžeme sa rozhodovať podľa bezduchých hesiel a ešte bezduchejšieho výrazu tváre politikov na billboardoch, alebo podľa našich skúseností s ich činmi, no nemali by sme zabúdať na to, čo sa všade vo svete berie veľmi vážne - zmluva politickej strany s voličom zhmotnená v jej programe.

Prinášame Vám analýzy predvolebných programov niektorých významných strán, ktoré sa budú uchádzať o Vašu priazeň. Analýzy písali členovia ODM a podajú Vám stručnú informáciu o straníckych programoch z hľadiska odeemáckych priorít, ako sú napríklad vzťah občana a inštitúcií vovnútri štátu, vzťah Slovenska k vonkajšiemu okoliu a ďalšie.

Príjemné študovanie Vám želá

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group