ISSN 1335-8715

14-08-2002   Matej Krkoška   Analýzy predvolebných programov 2002   verzia pre tlač

Hodnotenie politického programu strany SMER

Zahraničná politika SR z pohľadu strany SMER

SMER formuluje svoj program ohľadom zahraničnej politiky SR vo svojom programovom dokumente prijatom 16. dec. 2001 na II. Slávnostnom sneme, s názvom SMER a zahraničná politika SR.

Strana SMER vidí oblasť zahraničnej politiky SR primárne cez prizmu samostatnosti a suverenity Slovenskej republiky, ktoré vo svojom vnímaní politickej reality neustále zdôrazňuje. Z toho vyplývajú aj roviny zahraničnej politiky, v ktorých sa nachádza samotná Slovenská republika a jej záujmy. Tie SMER chápe ako národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.

Chápanie potencionálnych záujmov krajiny, ako národno-štátnych záujmov, predpokladá určitú zodpovednosť štátu za aktivity subjektov pochádzajúcich z danej krajiny a takpovediac kolektívnu zodpovednosť obyvateľov krajiny za tieto záujmy a aktivity. To vnáša do zahraničných aktivít štátu, resp. subjektov z neho pochádzajúcich, ďalší vnútropolitický rozmer, ktorý sa ale nemusí dotýkať politických otázok, ale najčastejšie komerčných, pripadne kultúrnych záležitostí.

Spomínané roviny zahraničnej politiky SR sa u strany SMER dajú stanoviť dve:

 1. Primárna rovina – integrácia SR do EU a NATO, ďalšie pôsobenie SR v týchto zoskupeniach
 2. Sekundárna rovina – úzka spolupráca krajín V4 a spolupráca so susednými krajinami, samostatné pôsobenie SR na medzinárodnom poli

 1. Primárna rovina – integrácia SR do EU a NATO, ďalšie pôsobenie SR v týchto zoskupeniach.
  Smer podporuje európsky integračný proces a hlási sa k myšlienke demokratickej, bezpečnej, ekonomicky prosperujúcej, sociálne stabilnej, vzdelanej a kultúrnej Európy, ďalej sa SMER orientuje na integráciu SR do EU a NATO, nakoľko SR je súčasťou európskeho kultúrneho a civilizačného priestoru a tieto organizácie, v ktorých SR podľa SMERu chce byť aktívnym členom, sú zárukou bezpečnosti a prosperity. Výhrady strany SMER ohľadom integrácie SR do EU, sa dotýkajú predvstupových dohôd a uzavretých kapitol, kde SMER obviňuje súčasnú vládu z prílišnej ústretovosti v rokovaní a pre SR nevýhodného uzatvorenia konkrétnych kapitol. SMER, i keď považuje integráciu SR do EU za životný záujem slovenských ľudí, sa nevyslovuje za žiadnu z doposiaľ načrtnutých podôb budúcej Európy. Nakoľko ale SMER zdôrazňuje význam samostatnosti a suverenity SR a ako samostatnú súčasť medzinárodných vzťahov, dá sa predpokladať, že strana SMER môže zastávať viac model Európy národov, všeobecne postavený na suverénnych národných štátoch s medzivládnou spoluprácou jednotlivých členských krajín.

 2. Sekundárna rovina – úzka spolupráca krajín V4 a spolupráca so susednými krajinami, samostatné pôsobenie SR na medzinárodnom poli.
  Strana SMER si uvedomuje význam spolupráce krajín združených vo V4 a ďalšími susednými krajinami, s ktorými má SR výborné obchodné vzťahy. Ekonomická dimenzia zahranično-politických vzťahov je pre SMER mimoriadne dôležitá a SMER si ponecháva priestor pre zahraničné vzťahy s inými krajinami, ktoré by boli paralelné k EU. SMER preto nevylučuje spoluprácu s Ruskom, Izraelom, Čínou, Japonskom, či krajinami tretieho sveta, pokiaľ je spolupráca s týmito krajinami obojstranne ekonomicky výhodná. Slovensko má podľa strany SMER potenciál presadiť sa v týchto krajinách a nájsť v nich svoje ekonomické záujmy. Prízvukujem, že podľa strany SMER sú primárnymi záujmami SR v zahraniční, aj v treťom svete, záujmy ekonomické, pričom SR bude podľa strany SMER, dodržiavať všetky medzinárodné dohody a normy, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v rámci medzinárodného spoločenstva, kde SMER rovnako garantuje kontinuitu zahraničnej politiky SR.

Občan a štát

Strana SMER sama seba zaraďuje do ideologickej koncepcie tzv. Novej ľavice, ktorá sa v sebe snaží pragmaticky spájať prvky pravicových a ľavicových politických koncepcií. SMER je ale svojou predstavou o roli štátu stranou ľavicovou. SMER podporuje silný právny štát, ktorý sa ale neobmedzuje len na zabezpečovanie zákonnosti, bezpečnosti a ochrany práv a slobôd jednotlivcov, ale pripisuje štátu aj úlohy v sociálnej oblasti. SMER rešpektuje oddelenie štátu od občianskej spoločnosti, ale považuje štát za významný činiteľ v sociálno-ekonomickej oblasti spoločnosti. SMER si žiada štát, ktorý by fungoval efektívne a kde by správa vecí verejných prebiehala smerom zhora nadol (princíp subsidiarity). SMER doslova chápe sociálny rozmer štátu ako presadzovanie demokratického princípu do hospodárskeho a sociálneho zriadenia, t.j. princíp rovnosti z ktorého odvodzuje požiadavku sociálnej solidarity, i keď tvrdí, že hodlá zabrániť zneužívaniu sociálnej podpory, ktorá navyše musí zodpovedať danej hospodárskej situácii štátu.

Ekonomika

Určitú časť programu oblasti ekonomiky postihuje už oddiel 2. Občan a štát. Ekonomike sa venuje priamo v stati SMER a rozvoj hospodárstva, vo svojich programových tézach. SMER podporuje aktívnu hospodársku politiku, kde sa má štát spolupodieľať na realizácii celospoločenských záujmov. Je to teda koncepcia silného štátu, ktorý zasahuje do hospodárstva. SMER kladie silný dôraz na sociálnu solidaritu, ochranu vlastníctva, boj s korupciou a vymožiteľnosť práva. SMER považuje za potrebné vytvoriť dlhodobú hospodársku stratégiu, koncipovanú na 5 rokov do budúcnosti. Úlohou štátu je podporiť rozvojové projekty v oblastiach priemyslu, ktoré v sebe majú potenciál budúceho úspešného rozvoja. Jeden z najzásadnejších rozvojových programov je bytová politika, kde štát v musí prevziať zodpovednosť za zabezpečenie primeraného fondu nájomných bytov. SMER nepriamo navrhuje zaviesť reguláciu trhu v oblasti poľnohospodárstva v rámci koncepcie potravinovej sebestačnosti krajiny. Okrem iného chce SMER podporovať živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských produktov je možné dosiahnuť zavedením nových technológií, kde základný výskum má financovať štát.

SMER považuje za dôležitý rozvoj vidieka, pomocou rozvojových programov je možné zabezpečiť približovanie životnej úrovne obyvateľov jednotlivých regiónov.

Sektorové reformy

 • Školstvo
  SMER považuje vzdelanosť za jednu zo svojich priorít, rovnako spája identitu národa a štátu so vzdelaním. SMER hodlá podrobiť vysokoškolské štúdium kritériu efektivity, vysokoškolské odbory musia zodpovedať spoločenskému dopytu. Vysoké školy musia podľa SMER zostať autonómne a slobodne sa rozvíjať, odmieta politické zasahovanie do školstva. Šport rovnako ako aj vzdelanie je významný faktor podporujúci zdravý patriotizmus, preto SMER podporí slovenských športovcov, aby dôstojne hájili symboly Slovenska.
 • Zdravotníctvo
  SMER odmieta privatizáciu veľkých zdravotníckych zariadení, podporí právomoci regiónov voči zdravotníckym zariadeniam, ministerstvo zdravotníctva bude mať na starosť kontrolu kvality a jej dodržiavania v rámci zdravotníckych služieb. SMER podporuje odštátnenie malých zdravotníckych zariadení, rovnako ako aj zdravotné pripoistenie, ktoré umožní nadštandartnú zdravotnícku starostlivosť. SMER preferuje liekovú politiku, ktorá poskytne kvalitné a cenovo dostupné lieky všetkým občanom. SMER nepripustí korupciu vo všetkých sférach zdravotníctva, hlavne na úrovni lekár – pacient, práca lekára môže byť ohodnotená dôstojne v konkurenčnom prostredí, dôležitá je ale aj morálka a osobná zodpovednosť zdravotníckeho personálu.

Matej Krkoška

  Ako sa mas Krko?
   Serzo 12-09-2002 18:02

   

 

Analýzy predvolebných programov

Slovensko čakajú piate demokratické parlamentné voľby. Nebudú o nič menej, ani o nič viac dôležité, než tie predchádzajúce. Ak prvé boli o naštartovaní najzákladnejších politických a ekonomických reforiem, druhé o ich pokračovaní a existencii Československa, tretie o ďalšom comebacku Mečiarovho odpudzujúceho klanu, štvrté o prinavrátení Slovenska medzi normálne demokracie, piate dostanú taký prívlastok, o aký sa zaslúžime my našim rozhodnutím. Môžeme sa rozhodovať podľa bezduchých hesiel a ešte bezduchejšieho výrazu tváre politikov na billboardoch, alebo podľa našich skúseností s ich činmi, no nemali by sme zabúdať na to, čo sa všade vo svete berie veľmi vážne - zmluva politickej strany s voličom zhmotnená v jej programe.

Prinášame Vám analýzy predvolebných programov niektorých významných strán, ktoré sa budú uchádzať o Vašu priazeň. Analýzy písali členovia ODM a podajú Vám stručnú informáciu o straníckych programoch z hľadiska odeemáckych priorít, ako sú napríklad vzťah občana a inštitúcií vovnútri štátu, vzťah Slovenska k vonkajšiemu okoliu a ďalšie.

Príjemné študovanie Vám želá

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group